Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
273Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
STUDIU DE CAZ - EXPERTIZA CHELTUIELILOR FIRMEI

STUDIU DE CAZ - EXPERTIZA CHELTUIELILOR FIRMEI

Ratings:

4.72

(36)
|Views: 47,994|Likes:
Published by Marian Covlea
This document shows how incompetence and inactivity of share holders encourages top management to fraudulently increase expenses into their own benefit.
This document shows how incompetence and inactivity of share holders encourages top management to fraudulently increase expenses into their own benefit.

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: Marian Covlea on Sep 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
RAPORT DE EXPERTIZĂ
Privind activitatea administratorului şi cheltuielile firmei„CASTOR & POLUX SRL” în perioada 1.12.2005 – 30.06.2007
1
1. Obiectul, baza legală şi data expertizei
Obiectul acestui Raport îl constituie verificările, analiza şi expertiza contabilăextra-judiciară a activităţii firmei menţionate mai sus, pentru perioada 1.12.2005 – 30.06.2007, privind:
-
Stabilirea sarcinilor, atribuţiunilor şi responsabilităţilor administratoruluigeneral (unic) DAH (în absenţa unor prevederi specifice exprese în actele deconstituire, organizare şi funcţionare a firmei), a modului şi gradului deîndeplinire a acestora;
-
Analiza volumului, structurii, destinaţiei, realităţii, necesităţii, oportunităţii,economicităţii şi legalităţii cheltuielilor pe perioada menţionată.Baza legaa întocmirii acestui Raport este reprezentaîn principal deurmătoarele acte normative:
-
Legea nr. 31/1990, a societăţilor comerciale, modifica, completată şirepublicată la zi;
-
Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată, completată şi republicată la zi;
-
OMFP nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cudirectivele europene;
-
Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertizăcontabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările la zi.Data expertizei este consideraîn mod convenţional-contabil 30.06.2007,verificările, analizele şi expertiza propriu-zise desfăşurându-se în perioada 14.06 – 30.09.2007 la sediul societăţii, în strânsă corelaţie cu necesităţile şi posibilităţile deinformare a Experţilor, cu disponibilitatea reprezentanţilor Beneficiarului (asociaţi,administrator, contabil) precum şi cu calendarul legal al întocmirii şi prezentăriiraportărilor financiare periodice (bilanţ la 30.06.2007). Prezentul Raport a fostdefinitivat şi redactat în perioada 1 – 22.10.2007.
1
Acest Raport este real şi reflecîntocmai situaţia din cadrul firmei în perioada analizată. Pentrunecesităţi didactice şi utilizare publică însă, au fost schimbate: numele, obiectul şi datele firmei; numeleasociaţilor, experţilor şi partenerilor; datele de identificare ale autovehiculelor. De asemenea, denumirile produselor/serviciilor au fost depersonalizate (fără marcă şi alte elemente de identificare).
1
 
2. Beneficiarul, scopul şi destinatarul expertizei
Beneficiarul acestei lucrări este firma „CASTOR & POLUX SRL”, cu sediulsocial în Bucureşti, număr de înregistrare Oficiul Registrului Comerţului BucureştiJ40/XXXX/2001, Cod fiscal RO XXXXXX.Scopul expertizei este detectarea unor deficienţe în activitatea de administrare şimodul de efectuare a unor operaţiuni ale firmei, după cum s-a arătat la pct. 1 demai sus.Destinatarul lucrării este Adunarea Generală a Asociaţilor firmei, formată din:
-
DAH (40% din părţile sociale);
-
FC (20%);
-
DB (20%);
-
FŞM (20%).
3. Executantul lucrării de evaluare, natura relaţiei sale cu Beneficiarul şipoziţia sa faţă de Beneficiarul şi Destinatarul lucrării
Executantul lucrării este ND, expert evaluator economico-financiar, membru activCECCAR (carnet nr. XXXXX/2002) împreună cu SK, expert contabil, membruactiv CECCAR (carnet nr. XXXX/2000). Natura relaţiei dintre Executant şi Beneficiar este contractuală (Comanda-contractnr. 86/13.06.2007 şi Actul adiţional nr. 1/4.07.2007).Faţă de Beneficiar şi Destinatar, precum şi faţă de asociaţi, Executantul lucrării arecalitatea de expert neutru independent.
4. Constatările şi concluziile expertizei
Constatările acestei expertize sunt bazate pe date, documente şi fapte reale şiverificabile, iar concluziile sunt trase cu bună-credinţă, într-un mod imparţial,obiectiv, profesional, echilibrat şi constructiv, în acord cu poziţia Experţilor faţăde reprezentanţii Beneficiarului, cu natura relaţiei contractuale dintre părţi şi cutoate normele legale, etice şi profesionale aplicabile.În ceea ce priveşte activitatea administratorului DAH, prin raportare la sarcinile,atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale (a se vedea în acest sens Anexa nr. 2 la prezentul Raport), apreciem că acesta şi le-a îndeplinit în mică măsură, provocând
2
 
astfel mari pagube, grave tensiuni şi confuzii, precum şi serioase perturbări aleactivităţii firmei, după cum se va arăta mai departe.Referitor la sarcinile, atribuţiunile şi responsabilităţile sale legale principale,apreciem că administratorul le-a neglijat şi le-a îndeplinit în mod defectuos, prin:
-
 Ne-ţinerea registrelor firmei (al asociaţilor, registrele contabile – registrulunic de control, registrul inventar, etc.);
-
 Ne-convocarea AGA ordinară în vederea analizării şi aprobării bilanţuluianual şi a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiile financiare 2005 şi2006;
-
 Ne-întocmirea raportului anual de gestiune şi în consecinţă ne-supunereaacestuia aprobării AGA ordinare în vederea obţinerii descărcării de gestiune;
-
 Ne-semnarea bilanţurilor şi celorlalte documente ale raportărilor financiare periodice şi depunerea lor la organele fiscale numai pe semturacontabilului;
-
 Ne-obţinerea aprobării AGA ordinare pentru calculul şi repartizarea profituluinet, inclusiv a dividendelor cuvenite asociaţilor;
-
 Ne-organizarea evidenţei tehnico-operative şi contabile privind mişcareaautovehiculelor firmei, consumul de combustibil şi justificarea acestuia, prinfoi de parcurs, norme de consum, înscrierea datelor firmei şi autovehicului pe bonurile de combustibil, etc.;
-
 Ne-ţinerea evidenţei şi gestionarea necorespunzătoare a documentelor tipizatecu regim special (carnete – facturier, chitanţiere, fişe de inventar, ordine de plată - OP, etc.); de exemplu, unele ordine de plată nu sunt numerotate, existăun OP nr. 2/8.01.2006, un OP nr. 1/17.01.2006, un OP nr. 2/4.08.2006, un OPnr. 1/29.12.2006, două OP nr. 10 (unul emis pe 25.01.2006 iar celălalt pe12.02.2006), iar între ele numeroase alte OP-uri numerotate până la nr. 65 – 70 pe an – rugăm consultaţi în acest sens Anexa nr. 4;
-
Admiterea şi/sau introducerea în evidenţe a numeroase documente justificative în copie xerox (facturi, chitanţe) sau a unor chitanţe fără facturi;
-
Efectuarea de cheltuieli în favoarea altui agent economic (de exemplu, pentru„Fundaţia Naţională de Încurajare a Dezvoltării Intensive” Bucureşti: chirie,întreţinere, cheltuieli telefon şi Internet, etc.);
-
Delegarea de facto a unor atribuţiuni ale administratorului altor persoane(RFN), fără aprobarea AGA, ceea ce a condus la tensiuni în cadrul firmei, perturbări grave ale activităţii, efectuarea unor cheltuieli în interes personal,etc.;
-
Dispunerea unor operaţiuni financiare (cheltuieli/plăţi, inclusiv prin cardul bancar al firmei) fără aprobarea AGA şi efectuarea unor cheltuieli voluptorii(inoportune, neeconomicoase, nenecesare, nelegale, etc. în general în interes personal) în sume mari;
-
Exercitarea prerogativelor de administrator după demiterea din această funcţieîn iunie 2007: pe data de 1 septembrie 2007 a semnat Actul adiţional nr. 5 la
3

Activity (273)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Brescan Sorina liked this
tiberiu22 liked this
MIRICAMARINICA liked this
Mada Baloi liked this
Florina Nica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->