Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Victor Hugo Sefiller Full

Victor Hugo Sefiller Full

Ratings: (0)|Views: 700|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Published by: Gercekh on Apr 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2012

pdf

text

original

 
VICTOR HUGO _ Sefiller Cilt1www.kitapsevenler.comMerhabalarBuraya Yükledi
ğ
im e-kitaplar A
ş
a
ğ
ı
da Ad
ı
Geçen Kanuna
İ
stinadenGörme Özürlüler
İ
çin Haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
rEkran Okuyucu, Braille 'n Speak Sayesinde Bu Kitaplar
ı
DinliyoruzAmac
ı
m Yay
ı
n Evlerine Zarar Vermek De
ğ
ildirBu e-kitaplar Normal Kitaplar
ı
n Yerini Tutmayaca
ğ
ı
ndanKitaplar
ı
Beyenipte Engelli Olmayan Arkada
ş
lar Sadece Kitap Hakk
ı
nda Fikir Sahibi Oldu
ğ
undaA
ş
a
ğ
ı
da Ad
ı
Geçen Yay
ı
n Evi, Sahaflar, Kütüphane, ve Kitapç
ı
lardan Temin EdebilirlerBu Kitaplarda Hiç Bir Maddi Ç
ı
kar
ı
m Yoktur Böyle Bir
Ş
eyide Dü
ş
ünmemBu e-kitaplar Kanunen Hiç Bir
Ş
ekilde Ticari Amaçl
ı
Kullan
ı
lamazBilgi Payla
ş
t
ı
kça Ço
ğ
al
ı
rYa
ş
ar MutluNot: 5846 Say
ı
l
ı
Kanunun "alt
ı
nc
ı
Bölüm-Çe
ş
itli Hükümler " bölümünde yeralan "EK MADDE 11. - Derskitaplar
ı
dahil, alenile
ş
mi
ş
veya yay
ı
mlanm
ı
ş
yaz
ı
l
ı
ilimve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi
ş
bir nüshas
ı
yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin birengellinin kullan
ı
m
ı
için kendisi veya üçüncübir ki
ş
i tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren e
ğ
itim kurumu, vak
ı
f veya dernek gibikurulu
ş
lar taraf
ı
ndan ihtiyaç kadar kaset, CD, braillalfabesi ve benzeri 87matlarda ço
ğ
alt
ı
lmas
ı
veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler al
ı
nmadangerçekle
ş
tirilebilir."Bu nüshalar hiçbir
ş
ekildesat
ı
lamaz, ticarete konu edilemez ve amac
ı
d
ı
ş
ı
nda kullan
ı
lamaz ve kulland
ı
r
ı
lamaz. Ayr
ı
ca bu nüshalarüzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas
ı
 ve ço
ğ
alt
ı
m amac
ı
n
ı
n belirtilmesi zorunludur." maddesine istinaden web sitesinde deneme yay
ı
n
ı
nageçilmi
ş
tir.T.C.Kültür ve Turizm Bakanl
ı
ğ
ı
Bilgi
İş
lem ve Otomasyon Dairesi Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
AnkaraBu kitaplar haz
ı
rlan
ı
rken verilen emeye harcanan zamana sayd
ı
duyarakLütfen Yukar
ı
daki ve A
ş
a
ğ
ı
daki Aç
ı
klamalar
ı
SilmeyinTarayan Ya
ş
ar Mutluweb sitesiwww.yasarmutlu.comwww.kitapsevenler.come-postayasarmutlu@kitapsevenler.com yasarmutlu@yasarmutlu.commutlukitap@hotmail.com kitapsevenler@gmail.comyasarmutlu45@gmail.comVICTOR HUGO _ Sefiller Cilt1VICTOR HUGO (1802-1885): Romantik gerçekçili
ğ
in kurucusu olan ünlü Frans
ı
z yazar sadece romanlanylade
ğ
il,
ş
iirleri ve tiyatro oyunlar
ı
yla da tan
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. 1848 devriminden sonra cumhuriyetçi görü
ş
leri savunanHugo, sürgünde ya
ş
ad
ı
ğ
ı
y
ı
llarda da verimli bir yaz
ı
nsal etkinlik içinde olmu
ş
tur. Hugo, eserlerinde toplumsalsorunlar
ı
, halk
ı
n hayat
ı
ndan çarp
ı
c
ı
kesitleri büyük bir ba
ş
ar
ı
yla yans
ı
tm
ı
ş
t
ı
r. Dünya edebiyat tarihinin enönemli romanlar
ı
ndan olan ve yazann ba
ş
yap
ı
t
ı
say
ı
lan Se/îHer'in yan
ı
s
ı
ra Deniz
İş
çileri, Nötre Dame'
ı
nKamburu, 1793 Devrimi, Ni
ş
anl
ı
ya Mektuplar di
ğ
er önemli eserleri aras
ı
ndad
ı
r. Ayr
ı
ca
ş
iirleri Suçlar veSeyirler, büyük ilgiyle kar
ş
ı
lanm
ı
ş
t
ı
r.VICTOR HUGOSEF
İ
LLER I. C
İ
LTTAMAMI V C
İ
LTTÛRKÇES
İ
: SEM
İ
H ATAYMANVICTOR HUGOSEF
İ
LLER I. C
İ
LTD
İ
Z
İ
TASARIMI/KOORD
İ
NASYONHASAN HÜSEY
İ
N ARIKANDÜNYA KLAS
İ
KLER
İ
ED
İ
TÖRÜVEYSEL ATAYMANTÛRKÇES
İ
 SEM
İ
H ATAYMANTÜRKÇE REDAKS
İ
YONSÜLEYMAN ASAF F
İ
L
İ
Z GÖVERTASH
İ
H
 
ESEN GÜRAYKAPAK GRAVÜRÜEM
İ
LE BAYARD DETAYTK. NO / ISBN © BORDO S
İ
YAH KLAS
İ
K YAYINLAR975-8688-51-0 / 975-8688-52-9 BASKI;
İ
STANBUL 2006TREND YAYIN BASIM DA
Ğ
ITIM REK. ORG. SAN. T
İ
C. LTD.
Ş
T
İ
 MRK/MATBAA: MERKEZ EFEND
İ
MH. DAVUTPA
Ş
A CD. NO: 6/3
İ
PEK
İŞ
MERKEZ
İ
7-9-10-11TOPKAPI/ 
İ
STANBUL-TR
Ş
B/YAYIN&PAZARLAMA: CAFERA
Ğ
A MH. MÜHÜRDAR CD. NO: 60/5 POSTAKODU 34710 KADIKÖY/ 
İ
STANBUL-TR TEL: (0216) 348 98 03 Pbx FAKS: (0216) 349 93 45 LOJ
İ
ST
İ
K:MERKEZ EFEND
İ
MH. DAVUTPA
Ş
A CD. EM
İ
NTA
Ş
DAVUTPA
Ş
A SAN. S
İ
T. NO: 532 TOPKAPI/ 
İ
ST.-TRDAVUTPA
Ş
A VERG
İ
DA
İ
RES
İ
 /VERG
İ
NO: 859 020 1971 E-mail: info@bordosiyah.com.trWeb:www.bordosiyah.com.trHUKUK SERV
İ
S
İ
TEL: (0216) 348 99 18 FAKS: (0216) 349 93 45BORDO,-----^S
İ
YAHROMAN
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LERVICTOR HUGO ....................................... 9ÖNSÖZ ................................................ 13B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM FANT
İ
NEB
İ
R
İ
NC
İ
K
İ
TAP DÜRÜST B
İ
R
İ
NSAN1. Mösyö Myriel................................ 292. Mösyö Myriel, Monsenyör Bienvenu Oluyor........................... 333.
İ
yi Piskoposa Zor Piskoposluk....... 404. Birbirine Benzeyen
İş
ler................ 425. Monsenyör Bienvenu'nun Cüppelerinin Uzun Süre Dayanmas
ı
.......1........................... 536. Evini Kiminle Koruyordu .............. 577. Cravatte....................................... 658.
İ
çkiden Sonra Felsefe ................... 709. K
ı
z Karde
ş
, A
ğ
abeyini Anlat
ı
yor .... 7610. Piskopos, Bilinmeyen Bir I
ş
ı
k ile Kar
ş
ı
Kar
ş
ı
ya................................ 8i11. Bir S
ı
n
ı
fland
ı
rma ..........................10012. Monsenyör Bienvenu'nun Yaln
ı
zl
ı
ğ
ı
......................................10613. Piskoposun
İ
nand
ı
klar
ı
.................11114. Piskoposun Dü
ş
ündükleri..............117
İ
K
İ
NC
İ
K
İ
TAP DÜ
Ş
Ü
Ş
 1. Bir Yürüyü
ş
Günü Ak
ş
am
ı
.............1212. Ak
ı
ll
ı
Olan Temkinli Davran
ı
r .......1373. Edilgen
İ
taatin Kahramanl
ı
ğ
ı
........1434. Pontarlier PeynirhaneleriÜzerine Bilgiler.............................1505. Sükûnet .......................................1556. Jean Valjean.................................1577. Umutsuzlu
ğ
un Derinlikleri ............1658. Kabaran Dalgalar ve Gölge ............1769. Yeni
Ş
ikâyetler.............................17910. Adam Uyan
ı
yor.............................
ı
so11. Jean Valjean'
ı
n Yapt
ı
klar
ı
.............18412. Piskopos
İş
Ba
ş
ı
nda ......................18913. Küçük Gervais..............................194ÜÇÜNCÜ K
İ
TAP 1817 YILINDA1. 1817 Y
ı
l
ı
......................................2072. Çift Dörtler ..................................2163. Dörde Dört ...................................2224. Tholomyes Ne
ş
esinden
İ
spanyolca Bir
Ş
ark
ı
Söylüyor .......2275. Bombarda'n
ı
n Kabaresinde............2316. Tap
ı
nma Fasl
ı
..............................2357. Tholomyes'in Ak
ı
ll
ı
l
ı
ğ
ı
..................2378. Bir At
ı
n Ölümü.............................2449.
Ş
enli
ğ
in
Ş
enlikli Sonu...................248DÖRDÜNCÜ K
İ
TAP
 
GÜVENMEK BAZEN KEND
İ
N
İ
 ELE VERMEKT
İ
R1. Bir Anneye Rastlayan Anne...........2532.
İ
ki
Ş
üpheli Siman
ı
n
İ
lk Tasla
ğ
ı
.....2653. Tarlaku
ş
u.....................................268BE
Şİ
NC
İ
K
İ
TAP
İ
N
İŞ
 1.
İ
ncik Boncuk
İş
indeBir
İ
lerlemenin Hikâyesi ...............2732. Madeleine .................................¦... 2753. Laffitte'e Yat
ı
r
ı
lan Paralar.............2804. Mösyö Madeleine'in Yas
ı
...............2845. Ufuktaki Belirsiz P
ı
r
ı
lt
ı
lar........^....2886. Fauchelevent Baba .......................2957. Fauchelevent, Paris'teBahç
ı
van Oluyor...........................3008. Madam Victurnien Ahlak U
ğ
runa Otuz Be
ş
Frank Harc
ı
yor...............3019. Madam Victurnien'in Ba
ş
ar
ı
s
ı
.......30510. Ba
ş
ar
ı
lar
ı
n Devam
ı
.......................30911. Christus Nos Liberavit..................31712. Mösyö Bamatabois'nin Aylakl
ı
ğ
ı
.....31813. Polisle
İ
lgili Baz
ı
 Sorunlar
ı
n Çözümü.......................321ALTINCI K
İ
TAP JAVERT1. Huzur Döneminin Ba
ş
lang
ı
c
ı
.........3372. Jean, Nas
ı
l Champ Olabilir............342YED
İ
NC
İ
K
İ
TAP CHAMPMATHIEU DAVASI1. Simplice Hem
ş
ire .........................3552. Scaufflaire Usta'n
ı
nUyan
ı
kl
ı
ğ
ı
....................................3593. Beyinde Kopan F
ı
rt
ı
na..................3664. Ist
ı
rap ÇekmeninYol Açt
ı
ğ
ı
Biçimler .......................3935. Tekerleklere Sokulan Sopa............3986. Simplice Hem
ş
ireS
ı
namadan Geçiyor ......................4137. Yolcu Ula
ş
ı
r Ula
ş
maz, Dönü
ş
 
İ
çin Önlemlerini Al
ı
yor........................4238.
İ
ltimasl
ı
Kabul .............................4299. Kanaatlerin Belirginle
ş
meye Ba
ş
lad
ı
ğ
ı
Bir Yer...........................43410.
İ
nkâr Sistemi...............................44311. Champmathieu Giderek
Ş
a
ş
k
ı
na Dönüyor ..........................453SEK
İ
Z
İ
NC
İ
K
İ
TAP KAR
Ş
I DARBE1. Mösyö Madeleine Saçlar
ı
na Hangi Aynada Bak
ı
yor ............................46i2. Fantine Mutlu ..............................4643. Javert Memnun ............................4704. Otorite Gücünü Gösteriyor............4755. Uygun Mezar ................................480VICTOR HUGO(D. 26
Ş
ubat 1802, Besançon - Ö. 22 May
ı
s 1885, Paris, Fransa)Romantik gerçekçili
ğ
in en önemli yazarlar
ı
ndan biri say
ı
lan romanc
ı
, oyun yazar
ı
ve
ş
air.Babas
ı
, Napoleon'un ordusunda generaldi. Babas
ı
n
ı
n imparatorluk ordusuyla birlikte ülkeden ülkeyedola
ş
mas
ı
ve annesiyle babas
ı
aras
ı
ndaki anla
ş
mazl
ı
klar yüzünden çocuklu
ğ
u düzensizlikler içinde geçti.1821'de annesi öldü. Bir y
ı
l sonra'â
ş
k mektuplar
ı
yazd
ı
ğ
ı
çocukluk arkada
ş
ı
Adele Fouc-her ile evlendi. Ayn
ı
 y
ı
l, ilk
ş
iir kitab
ı
olan Odes et poesies diverses'i (Odlar ve Çe
ş
itli
Ş
iirler) yay
ı
mland
ı
. Ard
ı
ndan ilk roman
ı
Hand'Islande (
İ
zlanda Han
ı
) ç
ı
kt
ı
. 1827'de manzum oyunu Cmrmvell büyük bir ilgiyle kar
ş
ı
land
ı
ve tan
ı
nmas
ı
n
ı
 sa
ğ
lad
ı
. A
ş
kla ar
ı
nan bir fahi
ş
eyi ele alan Marion de Lome (1829) adl
ı
oyunu sansür taraf
ı
ndan yasaklan
ı
ncaliberal e
ğ
ilimleri güçlendi. Bu yasaklamaya hemen Hernani (1830) adl
ı
oyunu yazarak kar
ş
ı
l
ı
k verdi. NötreDa-me de Paris (Nötre Dame'
ı
n Kamburu; 1831) ile ününü daha da art
ı
rd
ı
. Roman, ba
ş
diyakoz Frollo veasker Phoebus'un ki
ş
iliklerinde, kambur Quasimo-do ile Çingene Esmeralda'y
ı
mutsuzlu
ğ
a bo
ğ
an toplumu

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
seferii liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->