Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Implikasi Aspek-Aspek Berkenaan Dan Saranan Penambahbaikan Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Implikasi Aspek-Aspek Berkenaan Dan Saranan Penambahbaikan Terhadap Proses Pengajaran Dan Pembelajaran

Ratings:
(0)
|Views: 555|Likes:
Published by Ashraff Benben
Budaya dan Pembelajaran
Budaya dan Pembelajaran

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Ashraff Benben on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

 
:#0 KBPLKEHWK HWPFE"HWPFE IFYEFCHHC JHC WHYHCHCPFCHBIHDIHKEHC ZFYDHJHP PYOWFW PFCNHAHYHC JHCPFBIFLHAHYHCHWPFE PFYDVIVCNHC HCZHYH EFLOBPOE FZCKE
Bvykj {hcn zfyjkyk jhykphjh pflihnhk ihcnwh pfylv ifywowkhl jhlhb eflobpoebfyfeh zfyvzhbhc{h jhlhb bflhevehc hezk}kzk pfbiflhahyhc#Pyowfw wowkhlkwhwk hchyh ehvb zhcph bfcnkyh hcvzhc hnhbh dfcjhelhdjkefbihcnehc wvph{h pyowfw pfbifczvehc efcjkyk bvykj jhphz jklhewhchehc#Wfbvh bvykj zhcph bfcnkyh fzcke jhc ahczkch jhphz iflhahy jhc bfcahlhcehchezk}kzk ifywhbh# Wfzkhp bvykj jkifyk pflvhcn {hcn whbh yhzh vczve bfcfyoehhezk}kzk pfbiflhahyhc zhcph bfcnkyh ihcnwh jhc hnhbh#Pfcnvyvwhc {hcn gfehp jhlhb bfyhcghcn jhc bflhewhchehc wfwk pfcnhahyhcjhc pfbiflhahyhc hehc bfbihczv bfcnvyhcnehc efzkjhewfkbihcnhc jk jhlhbpfc{hbphkhc pflhahyhc efphjh wfzkhp bvykj# Wfdhyvwc{h wfwfoyhcn nvyvbfcnfchlk jhc bfbhdhbk wowko"ivjh{h wfzkhp bvykjc{h hnhy wfwk pfcnhahyhcjhc pfbiflhahyhc hehc bfcahjk lfikd bvjhd jhc bfwyh bvykj#
HWPFE WOWKOLKCNVKWZKE JHC EOBVCKEHWK
Kczfyhewk hehc ifylhev jk hczhyh nvyv efphjh bvykj {hcn jk efchlk wfihnhkeobvckehwk wfdhlh, kczfyhewk nvyv jfcnhc bvykj {hcn jk efchlk wfihnhkeobvckehwk jvh dhlh, wfyzh kczfyhewk nvyv jfcnhc bvykj, bvykj jfcnhc nvyv, jhcbvykj jfcnhc bvykj, {hcn jk efchlk wfihnhk eobvckehwk pflihnhk dhlh#
 
Iklke jhyahd {hcn bfwyh ivjh{h {hcn ihke hehc bfyhcnwhcn wfbhcnhz bvykjbfc{fyzhk hezk}kzk"hezk}kzk {hcn jkahlhcehc wfbhwh pyowfw pflhahyhc jhc
 
pfbiflhahyhc jkahlhcehc# Jk whbpkcn kzv, kh avnh bfbifyk pflvhcn whbh yhzhefphjh wfbvh bvykj vczve bfcnhbikl ihdhnkhc jhlhb hezk}kzk pfbiflhahyhc#
HWPFE PFYWFEKZHYHC MKQKEHL
Bfbifczve wvhwhch pfbiflhahyhc {hcn eocjvwkm Zvnhwhc hzhv hezk}kzk {hcn jkifykehc efphjh bvykj"bvykj kck bfbfcvdk zhdhppfyefbihcnhc jhc pfbkekyhc bfyfeh wvph{h jhphz bf~vavjehc kelkb {hcneocjvwkm wfyzh bvykj zkjhe ifyhwh zfyzfehc wfbhwh bfcndhjkyk eflhw zfywfivz#Kwv wfcwkzkm ifyehkzhc jfcnhc hnhbh jhc ehvb dfcjhelhd jkflheehc whbh wfehlk#Wfzkhp efpfygh{hhc jhc cklhk dhyvwlhd jkzfykbh wfhjhc{h olfd wfzkhp nvyv# Hezk}kzk pfbiflhahyhc {hcn jkyhcghcn dfcjhelhd bfcavyvw efphjh pfcnlkihzhcwfbvh bvykj zhcph bfcnkyh ehvb, hjhz ivjh{h jhc pfnhcnhc hnhbh bfyfeh#Nvyv pfylvlhd gfehp jhlhb bfcndhwklehc wfivhd iklke jhyahd {hcn jhphzjkzyhcwmoybhwkehc wfihnhk wfivhd yvbhd {hcn bfcfphzk wlonhc ·yvbhdev,w{vynhevº# Bvykj phwzk hec lfikd wfyocoe iflhahy jhlhb wvhwhch {hcn eocjvwkm#Bfchyke bkchz bvykj iflhahy Bvykj"bvykj hehc lfikd bfbifyk pfydhzkhc jhc bfcvbpvehc pfydhzkhc zfczhcnhph {hcn jkhahy olfd nvyv# Kck hjhlhd efyhch nvyv bfcnfzhdvk wfyzh bfbhdhbklhzhy iflhehcn jhc wowko"ivjh{h bvykj# Jfcnhc kzv, bvykj zkjhe hehc yhwh zfywkwky jhc efwhbhyhzhhc jhphz jkyhwhk hczhyh wfbvh bvykj#Nvyv avnh jkghjhcnehc wvph{h bfcnnvchehc pfcjfehzhc {hcn bfchyke wfpfyzkhezk}kzk P-P jkbvlhehc jfcnhc wfz kcjvewk {hcn bfchyke, kck ifyzvavhc ihnkbfchyke bkchz bvykj vczve bfcnfzhdvk kwk pflhahyhc {hcn wflhcavzc{h#
 
HWPFE PFCNVYVWHC PFLHAHYHC JHC PFBIFLHAHYHC
Nvyv hehc lfikd bfbifyk pfydhzkhc wfbhwh bfc{fjkhehc hezk}kzk jhc p-p{hcn dfcjhe jkahlhcehc jk jhlhb eflhw# Kck hjhlhd efyhch pflihnhk fzckebvykj {hcn zfyjhphz jk jhlhb eflhw, olfd kzv, pfyehyh kck dhyvwjkpfyzkbihcnehc olfd nvyv vczve bfbhwzkehc kwk jhc hezk}kzk {hcn jkahlhcehcwfwvhk jfcnhc wfbvh bvykj#Jhlhb bfyhcneh oiafezkm pfcnhahyhc jhc pfbiflhahyhc, nvyv dhyvwbfcnhbikl oiafezkm {hcn wfwvhk jfcnhc bvykj# Nvyv avnh dhyvw bfc{fjkhehclhzkdhc hzhv hezk}kzk {hcn wfwvhk jfcnhc evbpvlhc {hcn ifyifqh efvph{hhcwvph{h bvykj {hcn lhbihz zkjhe zfyvw zfyzkcnnhl jhc bvykj {hcn phcjhk zkjhebfyhwh iowhc#Jfcnhc kzv, jk jhlhb yvhcn lkcnevp iklke jhyahd, nvyv pfylv bfbivhzwfjkekz hchlkwkw bfcnfchk lhzhy iflhehcn bvykj"bvykj wfiflvb bfyhcghcnpfcnhahyhc#Kck pfczkcn wvph{h oiafezkm pfcnhahyhc {hcn dfcjhejkwhbphkehc zfyghphk jhc hezk}kzk pfbiflhahyhc {hcn hehc jklhewhchehcbhbpv jk lhevehc olfd pflhahy 
HWPFE EFLHW IFYGHCZVB
Bvykj"bvykj {hcn bfbpvc{hk ivjh{h, lhzhy iflhehcn eflvhynh, jhc zhdhpwowkofeocobk {hcn ifyifqh"ifqh jknhivcnehc ef jhlhb eflhw {hcn whbh#Jfcnhc kzv, bvykj"bvykj jhphz ifyeobvckehwk jhc ifefyahwhbh jfcnhcyhehc {hcn lhkc zhcph bfcnkyh ihcnwh jhc hnhbh# Wflhkc kzv, bvykj"bvykj avnh hehc bfcndoybhzk yhehc {hcn lhkc# Goczodc{h, bvykj lhkc zkjhe ifyivhzikwkcn wfbhwh joh jkihgh olfd bvykj Bflh{v# Jk whbpkcn kzv, pfynhvlhcifihw hczhyh bvykj ifylhev# Wfihnhk goczod, bvykj"bvykj {hcn ifylhkcihcnwh jhphz ifynhvl jfcnhc yhphz#Jhlhb eoczfew efpflihnhkhc kck, jk bhch pfyzvbivdhc jhc pfyefbihcnhcwfwfoyhcn pflhahy kzv bfbpvc{hk efwhc {hcn whcnhz evhz jhlhb bfc{vwvyk

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
peckfoong liked this
sanigsr liked this
Sarimah Muhi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->