Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Calendarul apicultorului

Calendarul apicultorului

Ratings: (0)|Views: 45 |Likes:
Published by pharaonu75

More info:

Published by: pharaonu75 on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
1
CALENDARULAPICULTORULUI
 Mihai Be
 ş
liu
În calendarul anual al principalelor lucr 
ă
ri în apicultur 
ă
sunt abordate particularit
ăţ
ile dezvolt
ă
riifamiliilor de albine în Republica Moldova, elementele tehnologice de baz
ă
extrem de actuale în raportcu cerin
ţ
ele diferitor stupine
ş
i condi
ţ
iile locale economico-ecologice, de clim
ă
, flor 
ă
, etc. Tot aici sunt prezentate informa
ţ
ii teoretice
ş
i practice utile, sistematizate într-un subcapitol pe luni calendaristice,intitulat "Este bine de
ş
tiut". Aceast
ă
apari
ţ
ie editorial
ă
reprezint
ă
o lucrare de specialitate acalendarului apicultorului, prezentat
ă
în mod cronologic pe luni.Materialul este destinat apicultorilor profesioni
ş
ti, semi-profesioni
ş
ti, amatori, fermierilor 
ş
i tuturor celor ce se intereseaz
ă
de apicultur 
ă
, ocupa
ţ
ie milenar 
ă
a neamului
ş
i totodat
ă
extrem de pl
ă
cut
ă
 
ş
i înc
ă
necunoscut
ă
pân
ă
la cap
ă
t de c
ă
tre omenire.Informa
ţ
ii suplimentare
ş
i mai complete în privin
ţ
a unor elemente tehnologice în apicultur 
ă
, precum
ş
iîntreb
ă
ri legate de ramur 
ă
cu toate dolean
ţ
ele Dumneavoastr 
ă
le pute
ţ
i adresa la "AGROinform".
CHI
Ş
IN
Ă
U 1999
 
2
CUVÂNT ÎNAINTE
Împropriet
ă
rirea
ţă
ranilor cu p
ă
mânt a favorizat cre
ş
terea brusc
ă
a doritorilor de a se ocupa cuapicultura, cre
ş
terea p
ă
s
ă
rilor 
ş
i a animalelor întru îndestularea cerin
ţ
elor proprii precum
ş
i pentrucomercializarea produselor ob
ţ
inute. Nec
ă
tând la experien
ţ
ele bogate acumulate în aceste domenii, rezultatele finale pot fi întotdeauna perfec
ţ
ionate.Cre
ş
terea animalelor impune parametri ecologici, biologici
ş
i tehnologici preci
ş
i, în care asigurareasuccesului se bazeaz
ă
pe cunoa
ş
terea corela
ţ
iei dintre ei, pe alegerea raselor 
ş
i a ra
ţ
iilor, etc., cuimplica
ţ
ii asupra productivit
ăţ
ii
ş
i în special a calit
ăţ
ii produc
ţ
iei animaliere, care devine din ce în cemai important
ă
.Reie
ş
ind din aceste considerente
ş
i la solicitarea fermierilor, proiectul Tacis AGROinform a ini
ţ
iateditarea unui
ş
ir de materiale cu caracter profesional, tehnologic
ş
i informativ,
ş
i anume
 
“Cre
ş
terea taurinelor pentru lapte”
 
“Calendarul apicultorului”
 
“Ghid avicol”
 
“Producerea c
ă
rnii de porc în gospod
ă
riile private”
Aceste lucr 
ă
ri sunt necesare
ş
i din acel motiv c
ă
libr 
ă
riile
ş
i bibliotecile noastre duc lips
ă
de astfel delucr 
ă
ri cu caracter tehnologic
ş
i practic, în special în domeniul agriculturii.Publica
ţ
iile au fost elaborate de c
ă
tre autori cu suportul grupului de lucru în cadrul c
ă
ruia
ş
i-au dataportul speciali
ş
tii Direc
ţ
iei Generale Cercetare, Înv
ăţă
mânt
ş
i Formare Profesional
ă
; Direc
ţ
ieiGenerale Medicin
ă
Veterinar 
ă
; Direc
ţ
iei Generale Zootehnie ai Ministerului Agriculturii
ş
i IndustrieiPrelucr 
ă
toare din Republica Moldova, reprezentan
ţ
i ai Federa
ţ
iei Na
ţ
ionale a Fermierilor din Moldova,Agen
ţ
iei pentru restructurarea Agriculturii, Institutului de Management
ş
i Dezvoltare Rural
ă
 
ş
i fermieridin sectorul Nisporeni – jude
ţ
ul Ungheni, Orhei jude
ţ
ul cu acela
ş
i nume, Cimi
ş
lia – jude
ţ
ul L
ă
 pu
ş
na,Dondu
ş
eni – jude
ţ
ul Edine
ţ
cu ajutorul nemijlocit al Centrelor Informative Regionale AGROinform.Autorii sunt recunosc
ă
tori membrilor grupului de lucru
ş
i fermierilor, care
ş
i-au expus p
ă
rerile,observa
ţ
iile
ş
i dolean
ţ
ele asupra lucr 
ă
rilor propuse. Datorit
ă
discu
ţ
iilor constructive cu to
ţ
i cei ce
ş
i-audat efortul în elaborarea acestor materiale, publica
ţ
iile au fost aranjate într-o ordine reu
ş
it
ă
 
ş
i un limbajsimplu
ş
i accesibil pentru to
ţ
i cititorii, con
ţ
inând explica
ţ
ii clare
ş
i
ă
spunsuri profesioniste la uneleîntreb
ă
ri.Sper 
ă
m mult c
ă
lucr 
ă
rile î
ş
i vor realiza scopul
ş
i vor contribui esen
ţ
ial la dezvoltarea ramurii prin ideileaduse în ele,
ş
i vor fi utile produc
ă
torilor din domeniile, pentru care sunt destinate.Aducem sincere mul
ţ
umiri tuturor celor, care
ş
i-au adus contribu
ţ
ia la elaborarea lucr 
ă
rilor men
ţ
ionate prin sprijinul profesionist,
ş
tiin
ţ
ific
ş
i practic acordat.
 Autorii 
 
3
CUPRINS
IANUARIE 4FEBRUARIE 5MARTIE 6APRILIE 8MAI
1
0IUNIE
1
2IULIE
1
4AUGUST
1
6SEPTEMBRIE
1
9OCTOMBRIE 2
1
NOIEMBRIE 23DECEMBRIE 24BIBLIOGRAFIE 25

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->