Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
A Monster Calls by Patrick Ness, chapter 1

A Monster Calls by Patrick Ness, chapter 1

Ratings: (0)|Views: 4,220|Likes:
Published by The Guardian
Read chapter 1 of A Monster Calls by Patrick Ness
Read chapter 1 of A Monster Calls by Patrick Ness

More info:

Published by: The Guardian on Apr 27, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

 
Gop{ykndz « 9088 Phzykge Cfww# Hll ykndzw yfwfy}fj#
 H BOCWZFY GHLLW
Zdf bocwzfy wdo~fj vp avwz hmzfy bkjckndz# Hw zdf{ jo#
 ‗ • ‗ 
Gocoy ~hw h~hef ~dfc kz ghbf#Df‛j dhj h ckndzbhyf# ^fll, coz
h
ckndzbhyf#
Zdf
ckndzbhyf# Zdf ocf df‛j iffcdh}kcn h loz lhzfl{# Zdf ocf ~kzd zdf jhyecfww hcj zdf ~kcj hcj zdf wgyfhbkcn# Zdf ocf~kzd zdf dhcjw wlkppkcn myob dkw nyhwp, co bhzzfy do~ dhyj df zykfj zo dolj oc# Zdf ocfzdhz hl~h{w fcjfj ~kzd‗ “No h~h{,‒ Gocoy ~dkwpfyfj kczo zdf jhyecfww om dkw ifjyoob, zy{kcn zo pvwd zdfckndzbhyf ihge, coz lfz kz mollo~ dkb kczo zdf ~oylj om ~hekcn# “No h~h{ co~#‒Df nlhcgfj o}fy hz zdf gloge dkw bvb dhj pvz oc dkw ifjwkjf zhilf# 89#0># Wf}fcbkcvzfw phwz bkjckndz# ^dkgd ~hw lhzf moy h wgdool ckndz, lhzf moy h Wvcjh{, gfyzhkcl{#Df‛j zolj co ocf hiovz zdf ckndzbhyf# Coz dkw bvb, oi}kovwl{, ivz co ocf flwffkzdfy, coz dkw jhj kc zdfky moyzckndzl{ $oy wo+ pdocf ghll,
jfmkckzfl{
coz dkw nyhcjbh, hcjco ocf hz wgdool# Hiwolvzfl{ coz#^dhz dhppfcfj kc zdf ckndzbhyf ~hw wobfzdkcn co ocf flwf f}fy cffjfj zo eco~#Gocoy ilkcefj nyonnkl{ hz dkw yoob, zdfc df myo~cfj# Zdfyf ~hw wobfzdkcn df~hw bkwwkcn# Df whz vp kc dkw ifj, ~hekcn h ikz boyf# Zdf ckndzbhyf ~hw wlkppkcn myobdkb, ivz zdfyf ~hw wobfzdkcn df govljc‛z pvz dkw mkcnfy oc, wobfzdkcn jkmmfyfcz,wobfzdkcn‗ Df lkwzfcfj, wzyhkckcn hnhkcwz zdf wklfcgf, ivz hll df govlj dfhy ~hw zdf xvkfz dovwfhyovcj dkb, zdf ogghwkochl zkge myob zdf fbpz{ jo~cwzhkyw oy h yvwzlf om ifjjkcn myob dkwbvb‛w yoob cftz jooy#Cozdkcn#Hcj zdfc wobfzdkcn# Wobfzdkcn df yfhlkqfj ~hw zdf zdkcn zdhz dhj ~oefc dkb#Wobfocf ~hw ghllkcn dkw chbf#
Gocoy#
 ‗ • ‗ 
Df mflz h yvwd om phckg, dkw nvzw z~kwzkcn# Dhj kz mollo~fj dkb? Dhj kz wobfdo~ wzfppfjovz om zdf ckndzbhyf hcj‗?“Joc‛z if wzvpkj,‒ df zolj dkbwflm# “[ov‛yf zoo olj moy bocwzfyw#‒Hcj df ~hw# Df‛j zvycfj zdkyzffc avwz lhwz boczd# Bocwzfyw ~fyf moy ihikfw#Bocwzfyw ~fyf moy ifj"~fzzfyw# Bocwzfyw ~fyf moy‗ 
Gocoy#
Zdfyf kz ~hw hnhkc# Gocoy w~hllo~fj# Kz dhj iffc hc vcvwvhll{ ~hyb Ogzoify,hcj dkw ~kcjo~ ~hw wzkll opfc# Bh{if zdf gvyzhkcw wdvwdkcn fhgd ozdfy kc zdf wbhlliyffqf govlj dh}f wovcjfj lkef‗ 
Gocoy
#Hll ykndz, kz ~hwc‛z zdf ~kcj# Kz ~hw jfmkckzfl{ h }okgf, ivz coz ocf df yfgonckqfj#Kz ~hwc‛z dkw bozdfy‛w, zdhz ~hw moy wvyf# Kz ~hwc‛z h ~obhc‛w }okgf hz hll, hcj df~ocjfyfj moy h gyhq{ bobfcz km dkw jhj dhj wobfdo~ bhjf h wvypykwf zykp myob Hbfykghhcj hyyk}fj zoo lhzf zo pdocf hcj‗ 
Gocoy#
Co# Coz dkw jhj# Zdkw }okgf dhj h xvhlkz{ zo kz, h
bocwzyovw
xvhlkz{, ~klj hcjvczhbfj#Zdfc df dfhyj h dfh}{ gyfhe om ~ooj ovzwkjf, hw km wobfzdkcn nknhczkg ~hwwzfppkcn hgyoww h zkbify mlooy#Df jkjc‛z ~hcz zo no hcj looe# Ivz hz zdf whbf zkbf, h phyz om dkb ~hczfj zo looeboyf zdhc hc{zdkcn#
 
^kjf h~hef co~, df pvwdfj ihge zdf go}fyw, noz ovz om ifj, hcj ~fcz o}fy zo zdf~kcjo~# Kc zdf phlf dhlm"lkndz om zdf booc, df govlj glfhyl{ wff zdf gdvygd zo~fy vp oczdf wbhll dkll ifdkcj dkw dovwf, zdf ocf ~kzd zdf zyhkc zyhgew gvy}kcn ifwkjf kz, z~o dhyjwzffl lkcfw nlo~kcn jvll{ kc zdf ckndz# Zdf booc wdocf, zoo, oc zdf nyh}f{hyj hzzhgdfj zozdf gdvygd, mkllfj ~kzd zobiwzocfw {ov govlj dhyjl{ yfhj hc{ boyf#Gocoy govlj hlwo wff zdf nyfhz {f~ zyff zdhz yowf myob zdf gfczyf om zdf nyh}f{hyj,h zyff wo hcgkfcz kz hlbowz wffbfj zo if bhjf om zdf whbf wzocf hw zdf gdvygd# Df ocl{ecf~ kz ~hw h {f~ ifghvwf dkw bozdfy dhj zolj dkb, mkywz ~dfc df ~hw lkzzlf zo bhef wvyfdf jkjc‛z fhz zdf ifyykfw, ~dkgd ~fyf pokwocovw, hcj hnhkc zdkw phwz {fhy, ~dfc wdf‛jwzhyzfj wzhykcn ovz om zdfky ekzgdfc ~kcjo~ ~kzd h mvcc{ looe oc dfy mhgf hcj wh{kcn,“Zdhz‛w h {f~ zyff, {ov eco~#‒Hcj zdfc df dfhyj dkw chbf hnhkc#
Gocoy
#Lkef kz ~hw ifkcn ~dkwpfyfj kc iozd dkw fhyw#
^dhz?
‒ Gocoy whkj, dkw dfhyz zdvbpkcn, wvjjfcl{ kbphzkfcz moy ~dhzf}fy ~hwnokcn zo dhppfc#H glovj bo}fj kc myocz om zdf booc, go}fykcn zdf ~dolf lhcjwghpf kc jhyecfww,hcj h
~doowd
om ~kcj yvwdfj jo~c zdf dkll hcj kczo dkw yoob, ikllo~kcn zdf gvyzhkcw# Dfdfhyj zdf gyfhekcn hcj gyhgekcn om ~ooj hnhkc, nyohckcn lkef h lk}kcn zdkcn, lkef zdfdvcny{ wzobhgd om zdf ~oylj nyo~lkcn moy h bfhl#Zdfc zdf glovj phwwfj, hcj zdf booc wdocf hnhkc#Oc zdf {f~ zyff#^dkgd co~ wzooj mkybl{ kc zdf bkjjlf om dkw ihge nhyjfc#Hcj dfyf ~hw zdf bocwzfy#Hw Gocoy ~hzgdfj, zdf vppfybowz iyhcgdfw om zdf zyff nhzdfyfj zdfbwfl}fw kczo h nyfhzhcj zfyykilf mhgf, wdkbbfykcn kczo h bovzd hcj cowf hcj f}fc f{fw, pffykcn ihge hz dkb#Ozdfy iyhcgdfw z~kwzfj hyovcj ocf hcozdfy, hl~h{w gyfhekcn, hl~h{w nyohckcn, vczkl zdf{moybfj z~o locn hybw hcj h wfgocj lfn zo wfz jo~c ifwkjf zdf bhkc zyvce# Zdf yfwz om zdfzyff nhzdfyfj kzwflm kczo h wpkcf hcj zdfc h zoywo, zdf zdkc, cffjlf"lkef lfh}fw ~fh}kcnzonfzdfy zo bhef h nyffc, mvyy{ wekc zdhz bo}fj hcj iyfhzdfj hw km zdfyf ~fyf bvwglfw hcjlvcnw vcjfycfhzd#Hlyfhj{ zhllfy zdhc Gocoy‛w ~kcjo~, zdf bocwzfy nyf~ ~kjfy hw kz iyovndz kzwflmzonfzdfy, mkllkcn ovz zo h po~fymvl wdhpf, ocf zdhz looefj wobfdo~ wzyocn, wobfdo~
bkndz{
# Kz wzhyfj hz Gocoy zdf ~dolf zkbf, hcj df govlj dfhy zdf lovj, ~kcj{ iyfhzdkcnmyob kzw bovzd# Kz wfz kzw nkhcz dhcjw oc fkzdfy wkjf om dkw ~kcjo~, lo~fykcn kzw dfhj vczklkzw dvnf f{fw mkllfj zdf myhbf, doljkcn Gocoy ~kzd kzw nlhyf# Gocoy‛w dovwf nh}f h lkzzlfbohc vcjfy kzw ~fkndz#Hcj zdfc zdf bocwzfy wpoef#
Gocoy O‛Bhllf{
, kz whkj, h dvnf nvwz om ~hyb, gobpowz"wbfllkcn iyfhzd yvwdkcnzdyovnd Gocoy‛w ~kcjo~, ilo~kcn dkw dhky ihge# Kzw }okgf yvbilfj lo~ hcj lovj, ~kzd h}kiyhzkoc wo jffp Gocoy govlj mffl kz kc dkw gdfwz#
 K dh}f gobf zo nfz {ov, Gocoy O‛Bhllf{
, zdf bocwzfy whkj, pvwdkcn hnhkcwz zdfdovwf, wdhekcn zdf pkgzvyfw omm Gocoy‛w ~hll, wfcjkcn iooew hcj flfgzyockg nhjnfzw hcj hcolj wzvmmfj zo{ ydkco zvbilkcn zo zdf mlooy#H bocwzfy, Gocoy zdovndz# H yfhl, docfwz"zo"noojcfww bocwzfy# Kc yfhl, ~hekcnlkmf# Coz kc h jyfhb, ivz dfyf, hz dkw ~kcjo~#Gobf zo nfz dkb#Ivz Gocoy jkjc‛z yvc#Kc mhgz, df movcj df ~hwc‛z f}fc mykndzfcfj#Hll df govlj mffl, hll df
dhj
mflz wkcgf zdf bocwzfy yf}fhlfj kzwflm, ~hw h nyo~kcnjkwhppokczbfcz#Ifghvwf zdkw ~hwc‛z zdf bocwzfy df ~hw ftpfgzkcn#

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Luan Costa liked this
Luan Costa liked this
Andra Toma liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->