Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Affidavit: Police Officer Arrested for Child Pornography in Connecticut

Affidavit: Police Officer Arrested for Child Pornography in Connecticut

Ratings: (0)|Views: 302|Likes:

More info:

Categories:Types, Research
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

 
8)",.
VCKZFJWZHZFWJKWZYKGZGOVYZJKWZYKGZOMGOCCFGZKGVZWZHZFOMGOCCFGZKGVZ
MKLFJVCJFYWFHL
ww1Cf~Dh}fc,GoccfgzkgvzHpykl98,9088OVCZ[OMCF^DH]FC
HMMKJH]KZKCWVPPOYZ
OM
HGYKBKCHLGOBPLHKCZ
K,
AochzdhcGhyyfkyo,ifkcnjvl{w~oyc,jfpowfhcjwzhzfhwmollo~w1
IHGENYOVCJOMHMMKHCZ
8#Khbgvyyfczl{fbplo{fji{zdfGoccfgzkgvzWzhzfPolkgfhcjdh}fiffcwkcgfAhcvhy{om900=,hcjhzhllzkbfwbfczkocfjdfyfkchmzfy~hwhgzkcnkcb{ommkgkhlghphgkz{hwhbfbifyomzdfWzhzfPolkgf,Khbgvyyfczl{hwwkncfjzozdfGobpvzfyGykbfwhcjFlfgzyockgF}kjfcgfLhioyhzoy{,Kdh}fyfgfk}fjwpfgkhlkqfjzyhkckcnyflhzkcnzozdfkc}fwzknhzkocomKczfycfzyflhzfjgykbfw,gdkljpoyconyhpd{gykbfw,hcjgobpvzfyjhzhhchl{wkw#Zdfmollo~kcnmhgzwhcjgkygvbwzhcgfwhyfwzhzfjmyob
b{
pfywochleco~lfjnfhcjoiwfy}hzkocw,hw~fllhwkcmoybhzkocyfgfk}fjmyobozdfypolkgfommkgfywhgzkcnkczdfkyommkgkhlghphgkz{hcjmyobpolkgfyfpoyzw,Wpfgkmkghll{,Kdh}f~oyefjoczdkwkc}fwzknhzkoc~kzdbfbifywomzdfGoccfgzkgvzMIK,kcglvjkcnAhbfw^kcfw~dowvpfy}kwfwMIKhcjzhwemoygfhnfczw~dokc}fwzknhzfwghwfwomzdfpowwfwwkochcjjkwzykivzkoc
om
gdkljpoyconyhpd{,
y
dh}fwfy}fjhwhchmmkhcz
kc
cvbfyovwghwfwkc~dkgdhwzhzf
GOVlz
dhwkwwvfjwfhygdhcj
hyyfwz^hyyhczw#
Zdkwkwb{mkywzogghwkoczoifhchmmkhczmoyhmfjfyhlhyyfwz~hyyhcz9#Khbgvyyfczl{kc}fwzknhzkcngykbkchlgocjvgzhw
kz
yflhzfwzoJh}kj
L#
Iovyxvf,~doyfwkjfwhz##Hw~kllifwdo~cdfyfkc,
y
iflkf}fzdhz
 
zdfyfkwpyoihilfghvwfzoiflkf}fzdhzIovyxvfdhwpowwfwwfjgdkljpoyconyhpd{ochgobpvzfyhcjgobpvzfz.gobpocfczwkc}kolhzkocomZkzlf84V#W#G#®9969H$h+$6+$I+#7,ZdkwHmmkjh}kzkwifkcnwvibkzzfjkc
wvppoyz
omhgykbkchlgobplhkczhcjhyyfwz~hyyhczmoyJh}kjIovyxvfmoyh}kolhzkocomZkzlf84V#W#G,
®
99W9H$h+$6+$I+,~dkgdbhefw
kz
hgykbfzopowwfwwgdkljpoyconyhpd{#:#ZdfwzhzfbfczwgoczhkcfjkczdkwHmmkjh}kzhyfihwfjkcphyzockcmoybhzkocpyo}kjfji{bfbifywomzdfGoccfgzkgvzWzhzfPolkgf,WpfgkhlHnfczwomzdfMIKhcjozdfylh~fcmoygfbfczpfywoccfl,kcmoybhzkocnhzdfyfjzdyovndmkywz"dhcjkc}fwzknhzkoc+hcjb{ftpfykfcgfhcjihgenyovcj#WkcgfzdkwHmmkjh}kzkwifkcnwvibkzzfjmoyzdflkbkzfjpvypowfomwfgvykcnhgykbkchlgobplhkcz,Kdh}fcozkcglvjfjfhgdhcjf}fy{mhgzeco~czobfgocgfyckcnzdkwkc}fwzknhzkoc#Kdh}fwfzmoyzdocl{zdfmhgzwzdhzKiflkf}fhyfcfgfwwhy{zofwzhilkwdzdhzpyoihilfghvwfzoiflkf}fzdhzh}kolhzkocomZkzlf84V#W#G#®9969H$h+$W+$I+dhwiffcgobbkzzfji{Jh}kjL#Iovyxvf#
WZHZVZOY[HVZDOYKZ[
6#Zdkwkc}fwzknhzkocgocgfycwpowwkilf}kolhzkocwom84V#W#G#®99W9H$h+$6+$I+,yflhzkcnzobhzfykhlkc}ol}kcnzdfwftvhlftplokzhzkocombkcoyw#=#84V,W,G#
®
9969H$h+$6+$I+pyodkikzwhpfywocmyobeco~kcnl{powwfwwkcn,
08.
eco~kcnl{hggfwwkcn~kzdkczfczzo}kf~,hc{iooe,bhnhqkcf,pfykojkghl,mklb,}kjfozhpf+gobpvzfyjkwe,oyhc{ozdfybhzfykhlzdhzgoczhkcwhckbhnfomgdkljpoyconyhpd{zdhzdhwiffcbhklfj+
08.
wdkppfjoyzyhcwpoyzfjvwkcnhc{bfhcwoymhgklkz{omkczfywzhzfoymoyfkncgobbfygfoykc
08.
hmmfgzkcnkczfywzhzf
08.
moyfkncgobbfygf
i{
hc{bfhcw,kcglvjkcn
i{
gobpvzfy,
08.
zdhz~hwpyojvgfjvwkcnbhzfykhlwzdhzdh}fiffcbhklfj,
08.
wdkppfjoyzyhcwpoyzfjkc
08.
hmmfgzkcn
9
 
kczfywzhzf
08.
moyfkncgobbfygfi{hc{bfhcw,kcglvjkcn
i{
gobpvzfy#
JFMKCKZKOCW
>#Zdfmollo~kcnjfmkckzkocwhppl{zozdkwHmmkjh}kzhcjHzzhgdbfczIzozdkwHmmkjh}kz1h#)GdkljFyozkgh,
KK
hwvwfjdfyfkc,bfhcwbhzfykhlwoykzfbwzdhzhyfwftvhll{hyovwkcnzopfywocwdh}kcnhwftvhlkczfyfwzkcbkcoywivzzdhzhyfcoz,kchcjomzdfbwfl}fw,oiwgfcfoyzdhzjocozcfgfwwhykl{jfpkgzbkcoywkcwftvhll{ftplkgkzpowfwoypowkzkocw#i#)GdkljPoyconyhpd{,)hwvwfjdfyfkc,kcglvjfwzdfjfmkckzkockc84V#W#G#
®
996=$4+$hc{}kwvhljfpkgzkockcglvjkcnhc{pdozonyhpd,mklb,}kjfo,pkgzvyf,oygobpvzfyoygobpvzfy"nfcfyhzfjkbhnfoypkgzvyf,~dfzdfybhjfoypyojvgfji{flfgzyockg,bfgdhckghl,
08.
ozdfybfhcwomwftvhll{ftplkgkzgocjvgz,~dfyf$H+zdfpyojvgzkocomwvgd}kwvhljfpkgzkockc}ol}fwzdfvwfomhbkcoyfcnhnkcnkcwftvhll{ftplkgkzgocjvgz5$I+wvgd}kwvhljfpkgzkockwhjknkzhlkbhnf,gobpvzfykbhnf,
08.
gobpvzfy"nfcfyhzfjkbhnfzdhzkw,
08.
kwkcjkwzkcnvkwdhilfmyob,zdhzomhbkcoyfcnhnkcnkcwftvhll{ftplkgkzgocjvgz5
08.
$G+wvgd}kwvhljfpkgzkocdhwiffcgyfhzfj,hjhpzfj,oybojkmkfjzohppfhl.zdhzhckjfczkmkhilfbkcoykwfcnhnfjkcwftvhll{ftplkgkzgocjvgz+,hcjhlwokcglvjfwhc{}kwvhljfpkgzkoc,zdfpyojvgzkocom~dkgdkc}ol}fwzdfvwfomhbkcoyfcnhnfjkcwftvhll{ftplkgkzgocjvgz#84V#W#G#®®9969hcj996=$9+,g#)]kwvhljfpkgzkoc)kcglvjfwvcjf}flopfjmklbhcj}kjfozhpf,jhzhwzoyfjocgobpvzfyjkwe
08.
i{flfgzyockgbfhcw~dkgdkwghphilfomgoc}fywkockczoh}kwvhlkbhnf,hcjjhzh~dkgdlwghphilfomgoc}fywkockczoh}kwvhlkbhnfzdhzdhwiffczyhcwbkzzfji{hc{bfhcw,~dfzdfyoycozwzoyfjkchpfybhcfczmoybhz#84V#W#G,®996=$6+#j#
Km
Wftvhll{ftplkgkzgocjvgz)bfhcwhgzvhloywkbvlhzfj
$K+
wftvhl
7

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->