Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Archetypal Enchantment and the Twin of David Lynch

Archetypal Enchantment and the Twin of David Lynch

Ratings: (0)|Views: 312|Likes:
Published by Milana Vujkov
By Milana Vujkov, Paper/Presentation; CUNY Graduate Centre, New York, 2010; Cinematic Desire: A Cinema Studies Group interdisciplinary graduate conference;
By Milana Vujkov, Paper/Presentation; CUNY Graduate Centre, New York, 2010; Cinematic Desire: A Cinema Studies Group interdisciplinary graduate conference;

More info:

Published by: Milana Vujkov on Apr 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/08/2013

 
Hygdfz{phl Fcgdhczbfcz hcj zdf Z~kc om Jh}kj L{cgd
i{ Bklhch ]vaeo}
$GVC[ Nyhjvhzf Gfczyf, Cf~ [oye, 9080, Gkcfbhzkg Jfwkyf1H Gkcfbh Wzvjkfw Nyovp kczfyjkwgkplkchy{ nyhjvhzf gocmfyfcgf+
Z~fcz{ {fhyw hno K wh~ zdf mkywz fpkwojf om Z~kc Pfhew oc zflf}kwkoc# Kz ~hw zdfmkywz L{cgdkhc gyfhzkoc zdhz fcgdhczfj bf, lvllfj bf kczo jh{jyfhbw, bhjf bf wpfcjlocn dovyw plh{kcn oggvlz jfzfgzk}f, ivz kz ~ovlj coz yfbhkc zdf lhwz# Jvykcn b{gdkljdooj, b{ ftpfykfcgfw om zdf cvbkcovw ~fyf bowzl{ ioyc ovz om goczhgz ~kzd hyzmoybw, zdf ~ykzzfc ~oyj, oy ~kzd chzvyf, ivz zdf bowz pyomovcj ocfw moy bf ~fyf,vcjovizfjl{, ifnozzfc zdyovnd zdf bfjkvb om zdf bo}kcn kbhnf# Zdfwf ~fyf zdfocfw zdhz o}fy~dflbfj bf# Bhc{ om b{ nfcfyhzkoc ~fyf hw fcgdhczfj hw K ~hw ~kzdmklbw hcj Z] wfykfw, hw }kjfo nhbfw dh}f coz {fz bhjf zdfyf fczyhcgf kczo ovy ovy gollfgzk}f h~hyfcfww#^kzd
Z~kc Pfhew
~f ftpfykfcgfj ~dhz govlj ocl{ if jfwgykifj hw h moyb om nyovp yf}fykf" ovy jfwkyf zo phyzkgkphzf kc zdkw ozdfy ~oylj ~hw phlphilf# ^f mflz ~f iflocnfj zdfyf, if{ocj zdf wgyffc, ifdkcj zdf looekcn nlhww, zdhz ~f ~fyf, wobfdo~,h phyz om zdkw ~oylj, oy zdhz kz ~hw phyz om vw, zdhz do~f}fy pfyplftkcn kz ~hw" kzzyhcwlhzfj ovy kccfybowz jfwkyfw ihge zo vw, ocfw ~f ~fyf vchilf zo chbf# Hw Fykg N#^klwoc gocglvjfw kc
Zdf Wzyhcnf ^oylj om Jh}kj L{cgd
, ~dfc jkwgvwwkcn zdfcvbkcovw xvhlkzkfw om zdf mklbbhefy‛w ~oye1 “[fz ~dklf ocf kw phkcfj o}fy dkwkchiklkz{ zo bhef wfcwf om ~dhz df ~kzcfwwfw, ocf hz zdf whbf zkbf mfflw plfhwvyf o}fy h cf~ wfcwkiklkz{1 h mfflkcn zdhz df zoo phyzkgkphzfw kc zdkw gyvwdkcn po~fy, zdhz df kw h phzzfyc om kzw moygf‒# $^klwoc, 900>+
8
 
Zdkw bhww fcgdhczbfcz ~kzd bfjkh chyyhzk}fw kw wo bvgd h gobboc pdfcobfch co~hjh{w, fwpfgkhll{ ~kzd zdf hj}fcz yfhlkz{ Z] hcj 9: dovy cf~wgo}fyhnf, zdhz kz kw, kc goczfbpoyhy{ gvlzvyhl jkwgovywf, bowzl{ mklfj vcjfy hjjkgzkoczo zdf bfjkvb# Oy h wgopopdklkg mkt# ^dkgd kz gfyzhkcl{ kw, zo h nyfhz ftzfcz# Ivz ghcbfjkh kzwflm if zdfyhpfvzkg? Govlj po~fymvl kbhnfw dfhl ovy pykboyjkhl ~ovcjw?Powz"Avcnkhc wgdolhy, Aodc Kqoj kc
B{zd, Bkcj hcj zdf Wgyffc,
hynvfw zdhz h mvllfcnhnfbfcz ~kzd h }kwkochy{ chyyhzk}f dhw zdf pozfczkhl zo gdhcnf hc kcjk}kjvhl‛wgocwgkovwcfww hlzfykcn ~h{w ocf mfflw hcj zdkcew hiovz ocfwflm hcj zdf ~oylj# $Kqoj,9008+Zdfyf kw wobfzdkcn kc zdf chzvyf om h yfgoyjkcn zdhz jfmkfw yhzkochl ftplhchzkoc#Kz kw h yfplkgh om lkmf, kzw z~kc hcj kzw jovilf, hcj {fz, kz kw hlwo kzw jfhzdl{ fgdo, pyfwfy}kcn lkmf i{ fbihlbkcn kz moy fzfyckz{# Oy hz lfhwz vczkl zdf lkmf om zdf bfjkvbkzwflm ftpkyfw# L{cgd f}oefw zdkw xvhlkz{ pfymfgzl{ kc dkw
of}yf
#^dfc wpfhekcn om zdf wgfcf kc zdf glvi
Wklfcgko
kc L{cgd‛w
Bvldollhcj Jyk}f
^klwoc yfbhyew oc zdf ffykf xvhlkzkfw om zdf plh{ihge wovcj zdhz nofw oc ~dklf zdf pfymoybfyw hyf yfbo}fj myob wzhnf, yfmlfgzkcn zdf kcdfyfcz xvhlkzkfw om hyzkmkgf kcmklb, hcj kc lkmf, kzwflm1
 
“F}fy{zdkcn ~f wff hcj dfhy kw h gop{ om hc hiwfcz oyknkchl#Hll kw, kc zdkw ~h{, jfyk}hzk}f, hyzkmkgkhl" h mklb# Lkmf kw hc kbbfcwf bo}kf ~dowfwgykpz hcj jkyfgzoy dh}f jkwhppfhyfj# Kz kw hc kllvwkoc jk}oygfj myob zyvzd, hjyfhb#‒ $^klwoc, pn# 868+ ^f ftpfykfcgf zdfwf ndowzl{ hpphykzkocw f}fy{jh{ kc zdfgkcfbh, oc zflf}kwkoc, kc zdf jhyecfww om ovy ifjyoobw do}fykcn o}fy 
 {ovzvif
glkpw,gyfhzkcn h}hzhyw, pfywochl pyomklfw, kc ovy dobf"bhjf mklbw hcj ovy yflfczlfww yvc om jknkzhl wlkjfw bockzoykcn ovy f}fy{ bo}f# ^f hyf zdvw gyfhzkcn hcj yf"gyfhzkcn hwfykfw om z~kc lk}fw, bvlzkplf jovilfw, glocfw, pfydhpw# Wobf om zdfwf kbhnfw hmmfgz vw
9
 
jffpl{# Kw kz ifghvwf zdf{ yfpyfwfcz f}kjfcgf, nlkbpwfw om ovy zyvf jovilf lkmf, ovy z~kc kc zdf hygdfz{phl ~oylj? L{cgd vcjfywzhcjw zdkw kcwzkcgzk}fl{ ~dfc df wh{w1 )Kzkw avwz lkef {ov hyf ~hlekcn hyovcj zdf goycfy hcj wobfzdkcn ~kll dhppfc hcj cftzzdkcn {ov eco~ kz.w phyz om zdf mklb# Wobfzkbfw {ov hyf wkzzkcn kc h gdhky jh{jyfhbkcn# Zdhz kw do~ bowz zdkcnw gobf moy bf hc{~h{# [ov no jo~c jffp hcjwobfzdkcn popw kczo {ovy dfhj# Zdf{ hyf f}fy{~dfyf, zdfwf kjfhw#) $Aodc O.Bhdoc{,Zdf Nvhyjkhc, Ahcvhy{ 9009+# Bhyzdh P# Cogdkbwoc, kc
Zdf Phwwkoc om Jh}kj L{cgd1^klj hz Dfhyz kc Doll{~ooj 
$Cogdkbwoc, 8;;9+, jfwgykifw L{cgd hw “h wvymfy oc zdf~h}fw om zdf gollfgzk}f vcgocwgkovw‒#Kc b{ yfgfcz ~oye, K yf}kwkzfj b{ fhyl{ mhwgkchzkocw i{ nokcn ihge kc zkbf# Kcmklb zdfoy{ zdf vcghcc{ xvhlkz{ om zdf bo}kcn kbhnf dhw iffc pocjfyfj oc i{ fhyl{zdfoykwzw zo nyfhz ftzfcz# Jvf zo zdf co}flz{ om mklb hw bfjkvb hz zdf zkbf zdfky kjfhw pyo}kjfj h myfwdcfww om pfywpfgzk}f# K movcj nyfhz wkbklhykz{ kc zdfky jkwgovywf ~kzdAvcnkhc hcj powz"Avcnkhc hchl{wkw om mklb, ~dkgd K dh}f hlyfhj{ kbplfbfczfj kcwf}fyhl ozdfy wzvjkfw, hw K jkj kc zdf ~oye om goczfbpoyhy{ zdfoykwzw zdhz ivkljwjkyfgzl{ oc fhyl{ mklb zdfoy{, wvgd hw —wh}hnf zdfoy{‛ om gkcfbh hw bojfyc bhnkg,vzklkqkcn pykbkzk}f iflkfm kc bhnkg hw hllfnoy{ zo bojfyc bhc‛w yflhzkocwdkp ~kzd zdfgkcfbh, ~oyew yflhzkcn zo mklb hw yflknkoc, hw ~fll hw zdf oggvlz ftpfykfcgf kc popvlhy gvlzvyf# Hll om zdkw kcmoybfj bf hcj dflpfj jfmkcf zdf gfczyhl pyfbkwf om h bvgd lhynfy wzvj{, om ~dkgd zdkw phpfy kw h phyz1 zdf fthbkchzkoc om h pw{gdolonkghl hmmkckz{ ifz~ffc h mklb zftz gyfhzfj i{ zdf mklbbhefy hcj zdf fbozkochl jkwpowkzkoc om zdfwpfgzhzoy, hkjfj i{ zdf phyzkgvlhykzkfw om mklb hw bfjkvb, ~dkgd govlj pyo}oef hwpfgkmkg hcj pyolocnfj hlzfyfj fbozkochl wzhzf, coz ocf om phzdolonkghl pw{gdolonkghl
7

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->