Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tugasan harian 8

tugasan harian 8

Ratings:
(0)
|Views: 411|Likes:
Published by Tan Yin Qin

More info:

Published by: Tan Yin Qin on Apr 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2015

pdf

text

original

 
Terdapatsesetengahanggotamasyarakat yang mengambilkeputusanuntukmenempatkanibubapamerekadi rumah orang-orang tua.Mengapakahfenomenainiberlaku?Tamadunmanusiawalauapa pun agamanya, meletakkankedudukan yang tinggikepada orang yanglebihtua, terutamanyaibubapamerekasendiri.Tamadunitusemakinharisemakinditelanaruspembangunan.Kini, ramaianak-anak yangmenghantaribubapamerekakerumahkebajikankini.PepatahMelayu yang berbunyibagaikacanglupakankulit amatsesuaiuntukdibincangkanbagiisugolonganwargaemas yang kianterabai,kurangbernasibbaikdankebajikangolonganinijugadiabaikanolehanak-anakmerekasendiri.Dalamhalini,kitaseringtertanya-tanyatentangsebab-sebabgolonganwargaemasinidiabaikandansentiasadilupakanolehsemualapisanmasyarakat.Pengorbananibubapatidakternilaiharganyajadiapasalahanak-anakmenjagaibubapaseperti yang merekamenjagaanak-anaksemasakecildahulu.Antarafaktor yang paling ketaraberlakunyamasalahiniialahsikapanak-anak yangmementingkandirisendiridantidakmengambilberattentanganggotakeluargamereka.Merekasepatutnyamengamalnilaitanggungjawabterhadapkeluarga.Golonganmasyarakatpadahariiniharuslahsedarbahawamerekamempunyaikewajipanterhadapkeluargaterutamanyaibubapamerekakeranatelahmembesarkankitadarikecilhinggadewasa.Golongananak-anaktidakwajarmeletakkanibubapamereka di rumah orang-orangtuakeranaiabermaknamenderhakadanmengabaikantanggungjawabmerekasebagaiseoranganak.Setiapanggotakeluargajugamempunyaitanggungjawabuntukmelahirkankeluargabahagiasupayamenjadiseoranganak yang baikdandihormatiolehmasyarakat.Anak-anaktidakseharusnyamelupakantanggungjawabmerekaterhadapibubapadanmenjagamerekatanpabergantungkepadarumahkebajikan.Di sampingitu, punca lain yangmenyumbangkearahmasalahiniialahkesibukananakdengankerjayadanmerekatidakmempunyaimasa yangcukupuntukmenjagaibubapamereka yang sudahtua. Nilai yangharusdiamalkanolehgolonganmasyarakattersebutadalahnilairasional.Merekamestibolehberfikirdenganbaik-baiksebelummembuatkeputusanuntukmenghantaribubapamerekakerumahkebajikan.Kitamestiberpegangkepadanilaiini yang menjadiasasdalammenghuraikanpermasalahanwargatuaterbiar dirumah orang-orang tua.Kita sebagaianak-anakmestilahbertindakwajardalammenjagakebajikanibubapayang amatdisayangikita.Anak-anaktidakseharusnyamengetepikanperasaanibubapasemata-matauntukmengejarkejayaandunia.Selainitu, masyarakatkini yangtidaktahumengenangbudijugamenjadisalahsatufaktoribubapadihantarkerumahkebajikan.Golongananak-anaktersebutperlulahmengamalnilaikasihsayangterhadapkeluarga.Merekasepatutnyamempunyacintayang mendalamterhadapahlikeluargadanmelakukanapa-apauntukmenjaminkebahagiaanmereka.Anak-anaktidaksepatutnyamenghantaribubapamerekakerumahkebajikankeranamerekaakanberasasakithatiapabiladilayansedemikian. Anggotamasyarakatjugaperlumempunyaisayang yangberkekalanterhadapibubapakita.Sepanjangusiaibubapadihabiskanuntukmembesarkananak-anakmereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->