Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23114, 29.4.2011]

Oslobođenje [broj 23114, 29.4.2011]

Ratings: (0)|Views: 322 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
MiroslavLaj~ak u dvodne vnojposje tiBosni i Hercego vini
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 29. 4. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.114Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 Sara jevskape ta zvjezdica
33. strana
DANAS PRILOG
Referendum je kora
u lo{empravcu
3. strana
Iako je otkazana sjednica Vlade FBiH
 Sino} u Ze tri:
Bh. premi jeraEvropedanas”
PENZIJEVE]E NAKONPRAZNIKA
2. str.
Gla vni odbor Strankedemokratske akcije
DEKLARACIJA JE BILANEOP HODNA
2. strana
Foto: AmerKAJMOVI]
 Ako je ugledni Financial Times, obja viv {i op{ir nu kritiku, predsta vi dao ~etiri zvjezdice, Sara je vo joj je dodalo pe tu!
 
OSLOBO\ENJE
petak, 29. april 2011. godine
U @I@I
2
RS ne odus ta je od referenduma
 Skup{tina je svo je rekla!
PredsjednikNarodneskup{tine RS-a Igor Rado ji~i}izja vio je da ne vidirazlog da se mi-  jenjaodluka o reerendumuko ji se odnosi na rad Suda i Tu`ila{tva BiH.“Parlament je doniosvo jeodluke i on  je jediniko jieventualnomo`e to re vidi- rati. Ali,ne vidimrazloganitista vabiloko- ga u NSRS-u da to trebami jenjati“, kazao  je Rado ji~i}, komentari{u}ipoziv OHR- a da NSRSpreispitaodluku o raspisi va- njureerenduma. Premanjego vimri-  je~ima, zaklju~ciko ji su usvo jeni, stav su svihparti ja iz RS-a i ne bi bilodobro da se sadami jenjaskup{tinskaodlukako ja bi proizvelanekekomplikaci je. “U ovommomentu je o~ito da me|una- rodnaza jednicaanalizira i pripremaneke svo jedaljekorake“, oci jenioje Rado ji~i}. I predsjednikposlani~kogklubaSoci ja- listi~keparti jeSa{a]udi}smatra dane pos- to jini jedanrazlog da NSRSpo vu~eodlu- ku o pro vo|enjureerenduma. “Neproe- sionalnost i pristranostSuda i Tu`ila{tva BiH u procesu iranjuratnihzlo~ina na {te- tusrpskognaroda, ispro vocirala je odluku o reerendumu inikonemapra vo da gra|anima RS-aonemogu}i da se na lega- lanna~inizjasne o njiho vomradu“, nagla- sio je ^udi}.[e Klubaposlanika SDS-a u NSRS-uVu- kotaGo vedaricaizrazio je nadu da RS ne}e podle}ipritiscimame|unarodneza jednice i OHR-a, ko jitra`epo vla~enjeodluke o ra- spisi vanjureerenduma, isti~u}i da bi to bio institucionalniporazRS-a. “Ako se podlegne pritiscima OHR-a, derogira}e se na~elade- mokratskevoljejednognaroda“, rekao je no-  vinarimaGo vedarica. I poslanik PDP-a Zoran\eri}isti~e da OHR ne trebakoristitimetodepritiskakako bi do- {lo do po vla~enjaodluke o reerendumu.
G. KATANA
VIJESTI
[estasjednicaGla vnogodbora Strankedemokratskeakci jeodr`ana  je ju~er u Sara je vu, a u okusunjezi- nogradabile su smjernice i priorite- tipro vo|enjaekonomskogprogra- mastranke u periodu od 2010. do 2014. godine.EkonomskirazvojBosne i Herce- go vine je, premari je~imapredsjedni- ka SDA SulejmanaTihi}a, jedan od osno vnihprioritetastranke. On je naglasio da su inrastruktu- ra, pri vreda i poljopri vredaoblasti u ko jima bi, nakonzna~ajni jihin ves- tici ja, moglodo}i do otvaranjano vih radnihmjesta.Potpredsjednik SDA AsimSarajli} no vinarima je uo~isjednicekazao da BiH ima velikipri vrednipotenci jal, pri jesvega u malim i srednjimpre- duze}ima.
Mnogo{ansi
- Imamo ve} izra`enuek spanzi ju u nekimmanjimgranamagdje, goto-  vostoprocentno, sav plasmanizvozi- mo u Evropskuuni ju. Tako, poredpo- ljopri vrede, industri je, metalneindus- tri je i industri jenamje{ta ja, BiH ima mnogo{ansi. Ali sistemdr`ave, odno- snoVladaFBiH i vladekantona, mo- ra judatija~upodr{ku bh. pri vredi, jer  vidjeli smo u vremenukrizekako su dr`ave EU pomoglesvo jebrendo ve i svo jejakefrme da sa~uva juradna mjesta, smatraSarajli}. Tihi} je ju~er, pred~lano vima Gla vnogodbora SDA, go vorio i o aktuelnojpoliti~kojsituaci ji u na{oj zemlji.U SDA ci jene da je Deklaraci ja o opredi jeljenostievroatlantskiminte- graci jama, vlada vinipra va, ra vno- pra vnostikonstituti vnihnaroda i os- talih, te dosljednompro vo|enjuDej- tonskogmiro vnogsporazuma, ko ju su usvo jiliPredsta vni~ki i Dom naro- daParlamentaFederaci je BiH, bila neophodnazbogstalnihnapada na dr`avu BiH i pasi vnostime|unarodne za jednice o tom pitanju. Tihi} se os vrnuo i na odluku o re- erendumu o Sudu i Tu`ila{tvu Bosne i Hercego vine i te poteze  Vlade RS-a oci jenionajte`ompo-  vredomDejtonskogmiro vnogspo- razuma.- Napra vili su velikugre{kuko ju mora jubrzosamipopra viti ili to morau~initivisokipredsta vnikpo- ni{ta vanjemodluke. @elimvjero-  vati da }e odlukabitiponi{tena, a ako se to ne desi, onda}emosazvatiPar- lamentFBiH i odlu~iti{ta dalje, ka- zao je Tihi}.Kada je o ormiranjuvlasti na dr`a vnomni vouri je~, predsjednik  SDA je istaknuonaporeko ji se ~ine kako bi se postigaodogo vor sa stran- kama iz RS-a o ormiranjuparlamen- tarneve}ineko ju bi ~inileve}ina iz RS-a i FBiH, te oba HDZ-a.PredsjednikGla vnogodbora SDA HalidGenjacoci jenio je da su za jo{ neormiranuvlast na dr`a vnomni vou kri veucjeneko je su bile na sceni.
Ucjene- pro{lost
- S razja{nja vanjempoliti~kesitu- aci je i parlamentarneve}ine u FBiH, razja{nja vanjemsituaci je u Domu narodaParlamentaFBiH, ko ji je tek  ovihdanakompletiran, otklonjeni su i razlozi na ko jim bi se mogledaljera- zvi jatinekeucjene. Osimtoga, mi- slim da i u RS i FBiHposto jivisoka svi jest da stanjepri vrede u oba en- titeta, ko je je u velikojmjeripo veza- no sa ormiranjemdr`a vnevlasti, je- dnosta vno ne toleriradaljeod- ga|anje, oci jenio je Genjac.
J. F.
Gla vniodborSDA
I pasivnostme|una odneza edniceuzrokova aaktuelnusi uaci u
Foto: D. ]UMUROVI]
Deklaraci ja je
bilaneophodna
Tihi}o~eku je da }e vlasti u RS-u po vu}iodluku o referendumu
Prego vori o formiranjuVije}a ministara
Ekonomskirazvoj BiH prioritet SDA
VELIKA GRE [KA RS je napra vio veliku gre{ku ko ju mora brzo sam popra vi ti ili to mora u~ini ti visoki predsta vnik poni{ta vanjem odluke. @elim vjero va ti da }e odluka bi ti poni{tena, a ako se to ne desi, onda}emo sazva tiParlament FBiH iodlu~iti {ta dalje,kazao je Tihi}
Isplataaprilskihpenzi ja u Fe- deraci ji BiH po~et}e u uobi~aje- novri jeme, a koefci jent za ispla- tupenzi jaostvarenih po Zako- nu o penzijsko-in validskomosi- guranjuFBiH}e, shodnorani-  jimna ja vama iz ederalnogZa-  vodapenzijsko-in validskogosi- guranja, bitipo ve}an pet posto. Pot vr|eno je ovo ju~er u e-deralnomMinistarstvurada i soci jalnepolitike i Za voduPI- OFBiH.
Para ima, ali ne i UO
Odga|anje za ju~erna jav lje- nesjedniceVladeFBiHiznena- dilo je i zabrinulopenzionere, jer  je na toj sjedniciVladatrebala da donesesvojstav, odnosnosagla- snost na pri jedlogodluke o po-  ve}anjukoefci jenta za isplatu penzi ja.Ovu odluku je, na pri jedloge- deralnogZa voda PIO, pripremi- loresornoederalnoministar- stvorada i soci jalnepolitike. - Pri jedlog te odluke je pripre- mljen u saradnji sa menad`- men tomZa voda PIO i dostav - ljen je VladiFBiH. Odluka setrebalana}i na dne vnomredu sjedniceVladeko ja je otkaza- na, ali to ne bi trebalouticati na isplatu i planiranopo-  ve}anje, kazao je sekretarMi- nistarstvarada i soci jalnepo- litikeFBiHFehimBekan. Naime, ederalniZa vod PIO  ve}tri mjesecanemakonstitu- iranno visazivUpra vnog odbora, ko ji, ina~e, zasjeda mjese~nokako bi donioodlu- ku o visinikoefci jenta i po~et- kuisplatepenzi ja. Odluke o isplatipenzi ja za  vi{e od 370.000 penzionera u FBiH po nepromi jenjenom koefci jentu 1,65 za redo vne penzi je i 1,485 za benefcirane penzi je u zadnja dva mjeseca donosio je direktorZa voda PIO Zi jadKrnji}.
Vlada u sri jedu
Kako je fnansijskimplanom Za voda PIO za 2011. godinu predvi|enopo ve}anjepenzi ja po~ev {i od aprila, a neda vno i pot vr|eno da je prilivsredsta va Za voda u prva tri mjeseca ove za oko {estpostove}inego u istom periodupro{legodine, ali UO ni-  jeimeno van, menad`mentZa-  voda je zatra`iopomo}resornog ministarstva i VladeFBiH u do- no{enjuodluke o po ve}anjuis- platnogkoefci jenta. Iako je sjednicaVladeFBiH otkazana, to ne}edo vesti u pi- tanjeisplatupenzi japrema uve}anomkoefci jentu, uvje- ra va ju iz Za voda. - Dat je nalogslu`bama dapo~nuobra~unpenzi jako je se ispla}uju iz sredsta vadoprino- sapremakoefci jentuuve- }anom pet posto. Isplatapenzi-  jaionakomo`epo~eti tek nakonprvomajskihpraznika. Nada- mo se da }e Vladanarednesri-  jededoni jetizaklju~akko jim }e oja~ati ovu odluku, kazao je ju~er za Oslobo|enjedirektor Za voda PIO Zi jadKrnji}. Po ve}anjepenzi ja, kako je ra- ni jena jav ljeno, odnosi se samo na starosne, in validske i poro- di~nepenzi je. Nakonpo ve}anja, prosje~napenzi jako ja se is- pla}uje iz sredsta vadoprinosa za PIO bi sa oko 338 trebalaporas- ti na oko 355 KM. Koefci jent za isplatupenzi jaostvarenih po  Vladinimuredbama o po voljni-  jempenzionisanjuosta jene- promi jenjen. Isplataaprilske penzi jetrebala bi po~etiizme|u 4. i 5. ma ja.
 S. [e.
Penzi jeve}e
nakonpraznika
Iakoje otkazanasjednicaVladeFBiH
Planiranopo ve}anjeisplatnogkoefici jenta od pet posto}e biti realizirano, iako je odgo|enasjednicaVlade na ko joj je trebala bitidatasaglasnost na tu odluku
Odga|anjesjedniceuznemi i openzione e
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 29. april 2011. godine
3
Bo`oLjubi}
EU `eli napordoma}ih poli ti~ara
^lanPredsjedni{tvaBosne i Herce- go vineBakirIzetbego vi}primio je ju~er Mirosla vaLaj~aka. Razgo varano je o tre- nutnojpoliti~kojsituaci ji u BiH i otklanja- njuprepreka, odnosnoubrza vanjareor- mskihprocesa, ko ji}e BiH voditiputem euroatlantskihintegraci ja. Laj~ak je Izetbego vi}upreniozabri- nutostEvropskeuni jezbogzasto ja u procesupribli`avanja i naglasio da je neophodno u {to skori jemperiodu ormiratiVi je}eministara, ko je}e bi- tispremno da se uspje{nonosi sa iza- zo vima na evropskomputu BiH. Ta- ko|er je rekao da Evropskauni jada je punupodr{ku i `elipru`itipomo} BiH, ali `elividjeti i napordoma}ihpo- liti~kihsnaga na planuevropskihinte- graci ja.Izetbego vi} je na kra jusastankazahva- lio EU za posjete BiH na naj vi{emni vou i rekao da }e imeno vanjemspeci jalnog predsta vnika EU u BiH sva otvorenapi- tanjalak{e i br`erje{a vati. Izrazioje po- tpunuli~nuspremnost za br`erje{a va- njereormskihprocesa na bazidogo vo- ra i kompromisasvihrele vantnihakto- ra u zemlji.^lanPredsjedni{tva BiHBakirIzetbe- go vi}primio je ju~er i ruskogambasado- ra u BiH AleksandraBocanaHar~enka. Razgo varali su o trenutnojpoliti~kojsi- tuaci ji u BiH te naBalkanu, kao i o per- spekti vamaukupnihodnosadvi juzema- lja. Sago vornici su se slo`ili da rele van- tnipoliti~kiakteritreba da ulo`e sve na- pore da bi procesormiranjavlada ju}e koalici je na dr`a vnomni vou, odnosno no vogVi je}aministara BiH, bio za vr{en {to je mogu}epri je. Izetbego vi} je primio i {efcumisi jeVi je}aEvrope u BiHMary   Ann Hennessey.
Mogu}e koaliranje sa SBB-om i SBiH
Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`oLjubi} je si- no}, nakonsastankau Sara je vus Mirosla vom Laj~akom, izja vio je da bi najboljerje{enjebi- lokada bi se vlastormirala od stranakako je noseizbornilegitimitettri jukonstituti vnihna- roda, ali ako to ne budemogu}evlast bi tre- balior mirati oni ko jima je stalo do BiH. Na pi- tanjeno vinarazna~i li to da bi hrvatskiblok  mogaonapra vitikoalici ju sa Sa vezom za bo- ljubudu}nost BiH i Strankom za BiH, Ljubi}  je kazao da je svakorje{enjebolje od nikakvog. “U{libismo u koalici ju s te dvi jestranke ako bi to do velo do unkcionalnevlasti, ali to ne za visi od nas”, po jasnio jeLjubi}.
U @I@I
Ize tbego vi}s Laj~akom i Har~enkom
Iz vr{nidirektor za Evropu i cen- tralnuAzi ju pri za jedni~kojSlu`bi  vanjskihposlo va EU MiroslavLaj~ak  se tokomju~era{njeposjeteSara je-  vusastao s ~lano vimaPredsjedni{- tva BiH, predsjednicimapoliti~kih stranaka u FBiH, a danas}e to u~initi i u BanjojLuci, te saamba- sadorimazemalja~lanicaUpra-  vnogodboraVi je}a za pro vedbu mira. Temarazgo vorase odnosila na aktuelnupoliti~kusituaci ju i procesevropskihintegraci jaBo- sne i Hercego vine. Na po~etkuju~era{njepres-kon- erenci je u zgradi EU u Sara je vu Laj~ak je podsjetiokako su ovi raz- go voriusli jedilinakon{to se poslje- dnjihmjesecini jeni{tapoziti vno desilo u BiH, pri jesvegaormiranje  Vlade na ni voudr`ave. “Ministrica  vanjskihposlo va EUgospo|aAs- hdownstoga je“, kazao je Laj~ak,“zamolila da pono vodo|em u BiH i u odvo jenimrazgo vorima sa po- liti~kimliderimatra`imoodgo vor na pitanjegdje se nalazimo u vezi sa ormiranjemdr`a vneVlade i {ta mo`emoi {ta treba da uradimo da BiH dobi jeVladu.“
Manjeli~nog
“Ni je na{ cilj i na{aambici ja da odlu~ujemo ko treba da bude i ko treba da ne bude u Vladi BiH. To tre- ba da budeodgo vornostdoma}ih politi~kihlidera, ali `elimo da BiH dobi jesna`nuvladu, vladuko ja ima sna`nupodr{kubira~a, ko ja ima ve}inu u Skup{tini, ko ja ima ambici ju da predsta viprogramre- ormiko jivodi BiH bli`eprema Evropi i ko ja ima snagu da pro vede taj programkrozinstituci je, pri je svegakrozParlament BiH”, kazao je MiroslavLaj~ak. I ovomprilikom je uputiojasnuporuku bh. liderima da budemanjeli~nih ili strana~kih interesa, ve} vi{eodgo vornostipre- ma BiH i vi{eodgo vornostiprema evropskojperspekti vi BiH jer to je o ~emu svi go vore, ali ne vidimo da bi to bio vode}iprincipkada je u pita- njuormiranjeVlade BiH. Napitanjeo EUpremasta vu Hrvatskognarodnogsabora o stva- ranjuhrvatskogentitetaLaj~ak je us- tvrdio da se EUni jeormalnoizja{- nja vala po tom pitanju. „Va`no je da  je porukasa tog saborabila da se sve akci jevode u instituci jama i zakon- skomokviru BiH“, kazao je Laj~ak.Naglasio je da jepoliti~kaatmo- seraovihdanaveomausi jana zbogneda vneodlukeNarodne skup{tine RS-a o pro vo|enjuree- renduma i to pitanje je istotako centralnopitanje u mo jimrazgo vo- rima u Sara je vu i u BanjojLuci.
Podr{kaInzku
On je ovomprilikomprenio i izja vuCatherineAshdown, ko ja go vori o tome da je to korak u lo{em prav cu i “to je istina,ta odluka je ne- odgo vorna i ta odluka je lo{a i ne rje- {a va ni jednopitanje u BiH, ali otvarano vapitanja i no veproble- me, kvariatmoseru, uni{ta va me|usobnopo vjerenjei udalja va BiH od evropskeintegraci jeumjes- to da je pribli`ava“.“To pitanje je i dejtonsko, pitanje odlukavisokihpredsta vnika, pita- njeinstituci ja, tako da o~eku jemo od  visokogpredsta vnikame|unarodne za jednice u BiHValentinaInzka da poka`einici jati vu i predlo`isvoj plan za rje{a vanje te situaci je. On ima na{usna`nupodr{ku i razgo-  varamo i o tome{ta treba da budu sljede}ikoraci. Ali, sigurno}e me|unarodnaza jednica i EUre- ago vati na to. Ciljmo jemisi jejeste izvi jestitigospo|uAshdowni dr`ave ~laniceEU o situaci jikako je vidimo, {ta predla`emokao sljede}ekora- ke EU i me|unarodneza jednice“, kazao je na kra jupres-konerenci-  jeMiroslavLaj~ak.
MerimaBABI]
Referendum je kora
u lo{empravcu
Ni je na{ cilj i na{aambici ja da odlu~ujemo ko treba da bude i ko treba da ne bude u  Vladi BiH. To treba da budeodgo vornostdoma}ihpoliti~kihlidera, ali `elimo da BiH dobi jesna`nuVladu, ko ja ima sna`nupodr{kubira~a, istakao je Laj~ak
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija i Miroslav Laj~ak  razgo varali su ju~er o ormiranju Vi je}a ministara BiH i na jav lje- nom reerendumu u RS-u. “SDP je spreman da pra vi proe vrop- sku vladu ko joj }e biti cilj da {to je mogu}e pri je ispuni evropske uslo ve o zakonima, o vojnoj imo vini i da otvorimo put ka NATO- u“, kazao je Lagumd`ija. O na ja vi reerenduma u RS-u La- gumd`ija di jeli mi{ljenje predsta vnika EU da je “RS odlukom Na- rodne skup{tine pre{ao crvenu lini ju“, ali izra`ava nadu da }e se prona}i pra vo rje{enje jer, kako je kazao, “dalje guranje iza crve- ne lini je }e naj vi{e {tete nani jeti RS-u”.
Miroslav Laj~ak: Prenio stav Cathe ine Ashdown
Fo o: Amer KAJMOVI]
Ve}ina
MiroslavLaj~ak se susreo i s predsjednik om SDA Sulej- manomTihi}em. Predsje- dnik SDA iznio je pri jedlogsvo jestranke o ormiranju  Vi je}aministara BiH ko ji je  ve} predo
č
ioi predsjedniku SNSD-a MiloraduDodiku. “Stav SDA je da bi Vi je}eministaratrebaloormirati od parlamentarneve}ine u dva entitetaplus dva HDZ-a ili pak samo od parlamentar- neve}ine dva entiteta“, po ja- snio je Tihi}. Dodao je da bito zna~ilo da pet mjesta u Vi- je}uministarapripadne strankama iz RS-a(SNSD iSDS) i dva mjesta,tj. predsje- da va ju}egVi je}aministara i  jednohrvatskoministarsko mjestopredsta vnicima dva HDZ-a. Ostalih pet mjesta pripalo bi strankamapotpi- snicamaplatorme (SDA, SDP-u, NS-uRadom za bolji- tak i HSP-u). Tihi}smatra dabi ovakvapodjelanatjerala na razgo vore i konkretni jedogo-  vore, nagla{a va ju}i da u tom slu~aju ne bi bilopreglasa va- nja u Parlamentu.
MiroslavLaj~ak u dvodne vnojposje tiBiH
RS pre{ao crvenu lini ju
^ovi}- Laj~ak 
 S Lagumd`ijomni ri je~i
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan^ovi} susreo se ju~ersa Mirosla vomLaj~akom. Izme|uostalog, biloje go vora o ormiranju dr`a vnevlasti u BiH. ^ovi}nakonsastanka ni jehtiokomentiratipri je dlog SDA o ormi- ranjuVM-a BiH, kazav {i da su te izja ve“ne-  vjero vatne“. “Te{ko}e i}i ormiranjevlasti u BiH, posebno na na~elimako jazago vara ju oni ko ji su ormiralivlast u FBiH, a ako se ta- konasta vi, upast}emo u krizu iz ko je ne vi- dimizlazak“, kazao je ^ovi}. Dodao je da su u tokurazgo vori s predsta vnicimasrpskihpo- liti~kihstranaka, ali da saZlatkomLagum- d`ijom iz vi{erazlogane}erazgo varati.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
7days liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->