Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Document

Document

Ratings: (0)|Views: 5,223|Likes:
Published by HotNews
Document
Document

More info:

Published by: HotNews on Apr 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

 
MINISTERULPUBLICPARCHETULDEPE
LANGA
TRIBUNALULBUCURE~TI
Nr.1782/111-2/200404.11..2004
MOTIVEDEAPEL
formulate
trnpotnvasentintei
penalenr.568dindatade
28,04.2004.
pronuntata'indosarulnrA145/2002alTribunaluluiBucuresti-SeetinaIl-aPenala,privindpe
~/./1....
inculpajiiG~~.,D
,8","-,D_',
G:-,-
r:
p",
I-
L'\I....-
L'_.
-/A.-~.'•--
1['"
Q~....~,..,-.,.•'
-,.~---kt-.'..',
Jl.--
'-I"
y.
S~-:,.'";~NO"
'_r,
r
M~...._~~G_---~..
S~'.--~
r
cevizeaza:
.,
,
-;';k
I.GresitaachitareainculpatilorG:~..-D'"
B.~
'n:,
G""-.Rf.'-,L'I,,.
L-..-~
A'--.
T...,
I:,-,,
~~r-
erurusavar~irea
infracpunilorprev.deaIt.21.5
al.I,,2
~m
5C'p.cu~ap1ic.
art
A
I
aL2C.p.;
S~-
sr.',..$1N--..'.M-".-pentru
savar~ire-ainfr.
prev.
deart.2
m
5al.l
~j
2C,p,cuaplic,art.41aL2
~i
ainculpatului
G:.
S:-
pentrusivfiq;ireainfr,
prev,
deart26rap.laart.215al.l
si
2
C.
p.
cuaplic,artA1at2C,p.
II.Gresitaachitarea
inculpatilor
G:'."{
,n~
D'~Cf-,_'
&,~-----,
D'~G
Y';--
R'.-L
I
L-'-.'~,'
,-,.&._,.)--
A'"'~L
r_-:.~,-'
pentrusavarsireainfractiunilorprev.
de
arL323al.lsi2C.p.
III.Gresitaachitarea
inculpa~Hor.B.
D."-F~-
G·
"~-r"_'
'R'
,.-,-->'
L,,_I-·~..
G····-__.--.G~'-"
~..',.",:;;1..,
S'
pentruinfractiuneaprev.
deart,292C.p.
CIIJ
aplic,art.41aL2C.p.
pentruprimii
t
rei
inculpati,
IV.Gresitaachitareainc.N'.-.'_("
I
M~
i
fractiuneaprev,de
art]
lal.1rap.laart.2900C
-17'((
I
pentru
ISTQ,RlC:
PrinrechizitoriulParchetuluidepe
l§.nga,
Curtea
Suprema
de1ustitie
S-aJ.
dispustrimitereainjudecataa
inculpatilor:
-G'/"~..DC.,"~~
~~;,B;
[1'.",.''''
n,,'F:
,
G
T
r:-
-.n.'..,.
I
!-at.
I
.'
Rl'-(~.,,--.
.,I',
,.",)f
L.
i~
I.
l\T
-
_:.
-
~
~
G__
1".:
 
A,~'/
v;"
T..,'""~.
:
"""
'"
.....
~
...
~
prev.deart323
at
li
~i2C..p,;
-G:'Dr
G;"'-'"-R.~_
pentrusavaqireainfractiuniideasociere
c
.,L.
[t
G··,'
~,L'~~~~(_._.
Al'
f'~
r~~-_,
II'__
~r
~.,
pentru
sifuv§.r$wrea:infracpunii
de
tuselacione,
prev.deart.215all,2
~i
5
C11
aplic..art.41al.ZC.P..;
B~~
'T['_~'(
D'"F'~'
~r,.,
G'~
1"
~i'P
RC'l'··__,
j."-,'
'L';'o
rf'.
J,\.
I,;
t
"I
1_
,j
I,,--.._......~_
.L
In
q~..~
~--t:
T~~
o<r.:.~
pentru
s8:vafl}ire.ainJrac:t
i
!]nHdefalsindeclaratii,
fapta.
prev,
~i
pea.
deart292
C.p..
cuaplic,art.41aL2
C.p.~
-~p
_-.'
S_'.'.
,i
.N
'r'/
~::'(~>-'~
l
j
~o~
D".
0
savar~ireainfr,
prev,
deurt.2].5at1
si
2C.p.cu
ap'Hc.anA'~
aL2
Cp.~
-N-·'~'".M~'.
<
D_-..
pentrusiv§r~~rea
infr,
prev,
de
art
3
ill
rap.laart.290C'p,
ell
aplic.art33
Cp,;
-G'
vr~
S~
~~:
rr
pentrusavar~irea
infractlunllorprev,deart26rap.Inart.Zl5al.I~i2C.p.~iart.292C.p.cuaplic,art33lit.aC'p.
m
n
faptfi
indretinuteurmatoarele:PrinLegea'~l8/1996rnodificata~irepublicata'inMoni~ofUlOficialnr.l50diu.~5J14.
Th.'998,
s-aprevazut
constituireasi
modul
deutiljzare
al~\
Fondului
SpecialaJdrumnrilorpublice
»
(taxa
«
Baseseu
»
sancotaM.TR.),.PotrivitartAdin
lege.
unadinsnrseledeconstituireafonduluieste
aplicarea
uneicotede
25%asupra
pretului
en
ridicata,
exclusivaccizele,pentru
carburantiiauto
jivrati
lainterndeprcducatori,indocumenteleprimate
inlocmitedefurnizorcat~idebeneficiari,fiind
consemnata
subdenumireade
«
Taxi.
M.T.R.
»).
Potrillv~tO.H.G.nr.3S/18.04.2000.
anA
dinLegeanr.W
18/19'96
afost
modificatInsensul
ca
surselef.S.D.P.se
constituieprin
aplicareaunei
cote
de45%asupraprepului
C~
ridicatalarafinarie,exclusivaccizele,pentrucarburentii
autolivrajilainterndeproducaaon,pre-cumsipentrucarbnranpiauto.consumarideacestiapentruautovehiculele
si
remorcilepropri].Prinart.2dinNorrneleMetodologicenrA566
TB/13.m
2..1999emise
deMinisterulTransporturilor
si
nr.22948117.12.1999ale
Ministerului
Finantelerpubllcate
ilnM.D.
nr.33din
2.8.01.2000,
cantita~He
si
valodje
carburaetilor
autolivratebeneflciarilcr
pentruf()lnsire
in
consumin
scopul
desta~urarii
alteractivH.a~~
dec.§l
celedetransportautopedrumurilepublice,
suntscutite
dela
taxele
F.S,D.P.(Fondul
Special
aldrumurilorpublice),
Inconsecinta,aceastacategoric
de
carburantputea
fleliberatadeproducatori
in
regimstrict,solicitantul-beeeficiarfiindobligat
sa
prezinteo
cornandaferma
~i
declaratiepepropria
raspundere
din
care
sa
rezulte
in
modexpre.s
ca
utilizeazacombustibilul
till,
altescopurideJtransportnl(circulatia)auto
pe
drumorilepublico~iareobligatieca.
in
evidentele
patrimoniale
.sa.
reflectein
moddistinctoonsumulde:earburantiUpautoaproviaionati
tara
cotade45%.
Prill
artSdinLegea
[1Ir.ll8119'96
ceafastcompletatprinLegea
nr
.204/2.001,-M.D.
nr271din
2.5,.05.2001.
cuunnoualineat,s-areglementat
SCUriREAcoteiM.T.R.~oarpentru~{persoanelefiz;~~ce
sauiuridice
care
_'8,'1
T
,
--
.
-
.D~
pentru
2
 
\
utiHz:eaza
carbura:rn:i
auto
ira
domeni
~Jetransportuhi.llifemviar,
nti.
va~,aI
ag:ricultudi
[i
aEaparar~
i
na~i
onale)~.
Inceeaceprivesteobligatiacalcularii
~i
v,a,fs,ari~
sumelorreprezentandcote
M..T.R.,
dincoroborareaart.SdillLegea1
m
311996
si
art.2a1.2alNormelorMetodologicenr.4766TB/22981l999.inaplicareaLegjinr.~l811'998~
a.
rezultatca.aceastaobH.galierevi[le.'~m,':"~m~Hor§:iirn_P~~~O~~~!l!r.
Fa~adeprevederielega1emenlmnate,prin
actulde
sesizares-a
apreciat
ca
legiuitonslnuapermisoricsruiagenteconomic
scutirea
detaxeF.S.D,P.
si
I'matratatscutireataxei
M'Lk.,
caunactdecomer]
p,ana,
lacensurnul
carburan
t~
orautode
LW
til
izetosu1finaldindomeniiletranspostului
f
eroviar,naval.
alagriculturiii~.~aparadinationale,A$amnd,«per
a.
e,ontrarico
»,
dad)
~'egiuitondor
'li
avut
m
vedereaeordareas:cutil'iieotelM.T~R.
,olr~cirn~
agent
eClonomic,,;mai
sliestcare
desfi.~oa.ri
adivititi
de,com.e.rcial~zarea
comibustibml0rauto,ar
Ii
prev,a.zut
sl
pentruacestiareaUzareadecomemd
ferme~.~de..
dara,tii
pe
"ropr.ia
r,aspundere,
scutirenelconlirnlta
die
aeeste
normelegale,
~111
lun;_!lInie
200tJuspectol"atu~GeneralalPolitiei-DirectiaPolitieiEconorrrico-Financiare
8-3..
sesizatdinoficiu
'ea
malmnltesocieta]]comercieleau
a'chwzit~onatin
perioada
ianuarie-rnai2001,delaanemite
rafinarii,diverse
cantitatidecarburamiauto
firi
cotaM.
T.R~
~i
c!O<[lcom~ten~le-au
Icmmleri,caHzat
ci.tfle
sta
ti
i~'e
de
djstr~butLe
(bemz~mi
ri~)
euIIeree-
erea~~esteicoIL
_
.
~
S-aconstatat
ca
inderulareaoneranunijordeachizitioaarea
t"
I'!
carburandlorscuti¥idepbl~ataxeiF.S.D.P.,Inmujtecazuriagen¥iecoaemicirau-
intentionatiau
organizat
$~
desfasurar
uncomplexdeactiuniinfractionaleprincere
au
urmadt
~i
reusitin
conditii
nelegalesieviteplataacestor
obligatii
catre
MinisterulTranportunlor,darsiolneaseze
~i
sa
0
utilizezeinscopuri
personate.
Inconsecinta,aceastscategoriedecarburantputea
fi
eH.be.ra~.ideproducetoriInregimstrict.sclicitarnul-beneficiarTiindobligat
sa.
prezinte
0
comaudaferma.$1declaratlepepropriaraspunderedincaresa,rezulte
mn
mod
expresci
utiljzeazacombustibilulin
ahe
scepuri
decaltransportal
(circulatia)
autopedrumerilepeblice
~i
areobHgati.a.cainevidentelepatrimoniale
sa.
reflectsinmoddistinctcorusumtdde
cfruJburanti
Hpautoaproviaionati[ar,icotade45%.Pentruai'nsu~~(Ienedrepttaxele.F.S.D.P.cuvenitebugetnlui
lmjtalHor
destat
~i
pentruacrea
<0
starede
apar,elllti
legalitate
a.
operatlunllordesfasurate,
persoanelecare
au
organizatacestelan{trIiinfraetionale
(filiere),
au~ntrodusuna.
sanmaimulte
sod~etili
aauraecreatetip
,.far1ltoma."
(inexistentedefapt,cusedii
socialefictive
administrate
de,ce1i
teni
straim)prinintermediulcarom
a
fost
introdusataxaES.D.P..caleulandn-secotaM..T.R.aferentalavaloareaprodusulu]
achizfu~ionat,.fiiraca
aeeasta
sa.
fievirataMinisterutuiTransperturi
Inr.
inbaza
hotsrarilorinfrac~iona~,e,persoanemeincauzi,
au
s~abmt
0
legalitateaparenti
cu
privirela
irnregistrarilecontabile..
declaratiileprivindtaxele
si
impoztrele
catre
stat,
scoaterea
denumerar
din
band,
cornpletarea
defacturi,includereaunniadaoscomereial
mic,fiecare
persoana
atrasa
avandunroibine
detenmnat~..~coneretderealizat,reusindinacest
modI,
pe
0
perioadade
.5
111n~.
sa
,

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Victor Cozmei liked this
1 hundred reads
HotNews liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->