Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sivas Ta Hayvancilik Soktorunun Uretim Pazarlama Sorunlari Ve Ornek Ve Bir Ornek Uygulama Sivas in the Problems Havanese on Marketing and One Specimen Pratice

Sivas Ta Hayvancilik Soktorunun Uretim Pazarlama Sorunlari Ve Ornek Ve Bir Ornek Uygulama Sivas in the Problems Havanese on Marketing and One Specimen Pratice

Ratings: (0)|Views: 234 |Likes:
Published by scavusbasili

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: scavusbasili on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2011

pdf

text

original

 
 1
G
R
Ş
 
Sivas, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldı
ğ
ı ilimizdir. 1974 yılındaSivas’ta kurulan üniversite bundan esinlenerek, Cumhuriyet Üniversitesi adınıalmı
ş
tır. Üniversitemizin kurulu
ş
amaçlarından biri de kuruldu
ğ
u ili ve yöresiniça
ğ
da
ş
medeniyet seviyesine çıkarmakta öncü olmaktır. Sivas il merkezinde,kazalarında, köylerinde ya
ş
ayan insanların büyük bir kısmı, Türkiye genelindeoldu
ğ
u gibi gelirini tarım ve hayvancılıktan sa
ğ
lamaktadır. CumhuriyetÜniversitesi’nin yöre halkına öncülük yapacak tarım ve hayvancılıkla ilgili proje veprogramları getirmesi beklenmektedir.Cumhuriyet Üniversitesi, bir çok konuda Sivas ve yöresine katkı sa
ğ
lamı
ş
tır.Cumhuriyet Üniversitesi’nin özellikle Tıp Fakültesi Hastanesi, MühendislikFakültesi ve
ktisadi ve
dari Bilimler Fakültesi Sivas ve yöresinin sorunlarınınçözümünde aktif roller oynamı
ş
tır. Fakat bu yeterli de
ğ
ildir. CumhuriyetÜniversitesi’ni yöre halkıyla daha da kayna
ş
tırmak için Sivas ve yöresininsorunlarına reel çözüm önerileri getirmelidir. Sivas halkını; sorunları çözmekonusunda bilgilendirmek, refah düzeylerini yükseltecek yolları göstermek,üniversiteyi Sivas halkı nezrinde daha da yükseltecektir. Daha öncede de
ğ
indi
ğ
imizgibi Sivas ilinde ya
ş
ayan insanların bir ço
ğ
u geçimlerini tarım ve hayvancılıklasa
ğ
lamaktadır.
lin bulundu
ğ
u co
ğ
rafik yapı, iklim
ş
artları, istihdam gücü ve hayvanpotansiyeli yeterince de
ğ
erlendirilmemektedir. Sivas ili arazi büyüklü
ğ
ü bakımındanTürkiye’nin ikinci büyük
ş
ehridir. Sahip olunan arazinin büyük bir kısmıkullanılmamaktadır. Bu kullanılmayan alanların hayvancılıkta kullanılmasınınyöreye sa
ğ
layaca
ğ
ı katkı oldukça büyük olacaktır. Maalesef bir takım ekonomik vesosyal nedenlerle arazilerin kullanım alanlarını artırmak yerine azalı
ş
e
ğ
iliminedo
ğ
ru gitti
ğ
i ortaya çıkmı
ş
tır. Bunun en önemli nedenlerinden biri de hayvansalürünlerin de
ğ
erlendirilememesinden ileri geldi
ğ
i açıkça ortadadır. Sivas ve yöresindeüretilen hayvansal ürünlerin, üretim yönteminden kaynaklanan bir takım sorunlaroldu
ğ
u gibi bu ürünlerin pazarlama sorunları da vardır.
 
 2Türkiye nüfusunun 1923 yılında yani Cumhuriyetin ilan edildi
ğ
i yıllarda 13milyon civarında olup nüfusun büyük ço
ğ
unlu
ğ
u yakla
ş
ık %80’i köylerde ya
ş
ıyordu.Günümüzde ise 75 milyon civarına olan Türkiye nüfusunun ancak %20’si köylerdeya
ş
ayan nüfusu olu
ş
turmaktadır. Buradan da açıkça görüldü
ğ
ü gibi köylerden
ş
ehirlere do
ğ
ru büyük bir göç akımı olmu
ş
tur. Bu akımın etkenlerinde biri de köydeüretilen hayvansal ürünlerin üretimini artıramama, artırılmı
ş
olsa da bu ürünleripazarlayamama sorunlarıdır.Bu tez ara
ş
tırmasıyla Sivas’ta üretilen hayvansal ürünlerin üretim vepazarlama sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara bilimsel çözüm önerilerigetirmek, Sivas ve yöresini hayvancılık ürünleri ile tanınan
ş
ehir olma özelli
ğ
i nasılkazandırılır? Bunun yöntemleri neler olmalı sorularına cevap aramaktır.Tezin birinci bölümünde Sivas’ın genel özellikleri, hayvan varlı
ğ
ı, hayvansalürünleri ve Sivas ilinde gerçekle
ş
tirilmesi planlanan hayvan üretimini artırıcıprojelere yer verilmi
ş
tir.
kinci bölümünde Sivas ilinin hayvansal ürünlerininpazarlama sistemi, Türkiye’deki hayvansal ürünler içerisinde Sivas’ın payı ve geçmi
ş
 yıllara ait raporlara yer verilmi
ş
tir. Üçüncü bölümde ise Sivas hayvansal ürünlerininpazarlanmasına ili
ş
kin bir ara
ş
tırma, ara
ş
tırmanın analizleri ve ara
ş
tırma sonuçlarınınyorumları yer almı
ş
tır.
 
 3
1.BÖLÜMS
VAS
L
N
N GENEL ÖZELL
KLER
 
1.1.
L
N TAR
H
, F
Z
KSEL VE TARIMSAL ÖZELL
KLER
 
1.1.1. Sivas
li Hakkında Tarihi Bilgiler
Sivas, Anadolu’nun en eski yerle
ş
im merkezlerinden biridir. Bugünkü Sivastopraklarında, tarihin ilk dönemlerinden bugüne kadar çe
ş
itli medeniyetler vedevletler hakimiyetlerini sürdürmü
ş
lerdir. Bir yerle
ş
im bölgesi olarak, ilk ça
ğ
larakadar uzanan Sivas’ta, geçmi
ş
te, Hititler, Romalılar, Bizanslılar hakim olmu
ş
tur.Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethiyle birlikte Türklerin eline geçerek bugünlerekadar gelen ve hiç bir zaman yabancı bir ülkenin esaretinde kalmayan Sivas, Türkdevletleri olarak zamanla Dani
ş
mentlilerin, Selçukluların ve Osmanlılarınyönetimine girmi
ş
tir. Milli mücadele ile birlikte Sivas’ta Cumhuriyet dönemiba
ş
lamı
ş
tır. Tarihi seyir içerisinde çe
ş
itli devletlerin egemenli
ğ
ine giren Sivas, budevletlerin bir ço
ğ
una ya ba
ş
kentlik yapmı
ş
ya da askeri, siyasi, ekonomik vekültürel açıdan önemli ve büyük bir
ş
ehir kimli
ğ
ine sahip olmu
ş
tur (Bayrakturan1999:32).Sivas ismi ise Roma döneminde Sebastia’dan gelmektedir. Di
ğ
er bir görü
ş
egöre ise, bugün Sivas olarak kullanılan isim Sipas’tan gelmektedir. Bu isim ise
ş
ehrinortasında bulunan çınar a
ğ
acının altındaki üç adet su gözünü (kayna
ğ
ı) anlatan üçgöz
 
anlamını ta
ş
ımaktadır (Darkot 1960:445).

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->