Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)

Tıbbi Cihaz Teknolojisi - (Elektroniği)

Ratings: (0)|Views: 1,459 |Likes:
Published by Yusuf Sümer
Tıbbi Cihaz Teknolojisi (Elektronik Teknolojisi)
Yalvaç Teknik Bilimler MYO ( YTBMYO)
Tıbbi Cihaz Teknolojisi (Elektronik Teknolojisi)
Yalvaç Teknik Bilimler MYO ( YTBMYO)

More info:

Published by: Yusuf Sümer on Apr 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
For Evaluation Only.Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2Edited by Foxit PDF Editor
 
ÖNSÖZ
 
Canl
ı
sistemlerle ilgili çe
ş
itli fizyolojik parametrelerin alg
ı
lanmas
ı
vede
ğ
erlendirilmesi amac
ı
yla kullan
ı
lan tüm elektronik teknoloji ve yöntemlerikapsayan t
ı
p elektroni
ğ
i ülkemiz için çok yeni bir konudur.
 
Bu kitap
İ
.T.Ü. Elektrik Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberle
ş
meBölümü, Elektronik 2 (t
ı
p elektroninigi) paketinde okutulmakta olan "T
ı
pElektroni
ğ
ine Giri
ş
" ders notlan ile "Biyolojik
İş
aretlerin Olu
ş
umu ve Alg
ı
lamaYöntemleri" ders notlar
ı
n
ı
n bir k
ı
sm
ı
ndan olu
ş
mu
ş
tur.
İ
lk 10 bölümde temelkavramlar elektriksel ve elektriksel kökenli olmayan biyolojik i
ş
aretlerinolu
ş
umu, bunlar
ı
alg
ı
lamak ve de
ğ
erlendirmek amac
ı
yla kullan
ı
lan temelsistemler; 11. bölümde ise biyoloik i
ş
aretleri i
ş
leme yöntemleri üzerindedurulmu
ş
tur.
 
Bu eserin T
ı
p elektroni
ğ
i konusunda, Türkçe olarak yaz
ı
lm
ı
ş
bir kaynak eserolarak, gerek üniversitemizde T
ı
p Elektroni
ğ
i alan
ı
nda e
ğ
itim gören ö
ğ
renciler vegerekse bu alanda çal
ı
ş
an teknik elemanlara yararl
ı
olaca
ğ
ı
inanc
ı
nday
ı
z.
 
Bu eserin olu
ş
mas
ı
nda eme
ğ
i geçen çok say
ı
da ö
ğ
renci, Ara
ş
t
ı
rmaGörevlisi ve Fakülte personeli bulunmaktad
ı
r. Hepsine ve özellikle Doç. Dr.Bahattin KARAGÖZO
Ğ
LUna, TÜB
İ
TAK Marmara Ara
ş
t
ı
rma Merkezielemanlar
ı
ndan Müh. Hayati E
Ş
ME'ye, Fakültemiz Teknik Ressamlar
ı
ndan AylaZORLU'ya ve Elif AVa, Ofset Atölyesi çal
ı
ş
anlar
ı
na, Yard. Doç. Dr. TamerÖLMEZ'e, Ara
ş
t
ı
rma Görevlisi Yük. Müh. Zümray DOKUR'a ve Ara
ş
t
ı
rmaGörevlisi Sat
ı
EROGLUER'e te
ş
ekkür ederiz.
 
İ
stanbul, Ekim 1995
 
Ertu
ğ
rul YAZGAN Mehmet KORÜREK
 
T.C.
 
İ
STANBUL TEKN
İ
K ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 REKTÖRLÜ
Ğ
Ü
 
Say
ı
: 1574
 
I. Bask
ı
1996"Her hakk
ı
mahfuzdur. Kitab
ı
n sahibi
İ
T.Ü. Rektörlü
ğ
ü'dür. Bu kitab
ı
n tamam
ı
veyabir k
ı
sm
ı
 
İ
.T.Ü. Rektörlü
ğ
ü’nün yaz
ı
l
ı
izni al
ı
nmaks
ı
z
ı
n mekanik veya elektronik bir
ş
ekilde ço
ğ
alt
ı
lamaz ve kopya edilemez."
İ
T.Ü. Kütüphanesi Katalo
ğ
u
 
 
YAZGAN, Ertu
ğ
rul
 
T
ı
p Elektroni
ğ
i / Ertu
ğ
rul YAZGAN,Mehmet KORÜREK .-
İ
stanbul:
İ
TÜ, 1996.
 
386 s.:
ş
ekl., tabi.- (
İ
stanbulTeknik Üniversitesi Rektörlü
ğ
ü yay
ı
nno; 1574)
 
Kaynakças
ı
ve dizini var.
 
1. TIP ELEKTRON
İĞİ
L Eser ad
ı
.EL KORÜREK, Mehmet, ort yaz. DiSeri.
 
R856.Y69 1996 ISBN 975-561-073-1

Activity (0)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mustafa Aras liked this
Fatma Uzundemir liked this
Bozkurt Uğur liked this
Ferman Karadağ liked this
halil_sdu liked this
Ulvi Babayev liked this
boyutt liked this
boyutt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->