Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23115-23117, 30.4.-2.5.2011]

Oslobođenje [broj 23115-23117, 30.4.-2.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 307 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Dr. EmirSuljagi}
Pro~itanaop tu`nicapro tivVeselinaVlaho vi}a
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 30. 4/NEDJELJA, PONEDJELJAK, 1. i2. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.115, 23.116 i 23.117Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 [OK U SUDNICI
3. strana7. strana
Evropa se ne bo ji
referenduma
MiroslavLaj~ak u BanjojLuci
BEZ PODJELEDJECE NAJEDNAKE I“JEDNAKIJE”
5. strana
 
DANAS DVA PRILOGA
 
OSLOBO\ENJE
subota, 30. april/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. maj 2011. godine
U @I@I
2
Prvomajske~es titke
Vrijeme za promjene
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tva BiH Ne- boj{aRadmano vi}uputio je ~estitkupo vo- dom1. ma ja, Me|unarodnogpraznikara- da. “Svimradnicima u ja vnim i pri vatnim preduze}ima, predsta vnicimasamostal- nih, neza visnih, granskih i struko vnihsin- dikata i svimgra|anima BiH, ~estitamovaj  velikipraznik, sa `eljom da ga pro vedu u mi- ru, zdrav lju i prazni~nomraspolo`enju. Naj ve}uci jenuglobalneekonomskekrize u svi jetu i BiH platili su radniciko ji su osta- li bez posla, radnihmjesta, pla}a, ponegdje i radnihpra va i drugihsoci jalnihpogodnos- tiko jedonosiradnianga`man. Zbogsvega toga, oba vezasvihpredsta vnikaiz vr{ne  vlasti, na svimni voimajest da u~ine sve da bi se negati vneposljedice ove krizesmanji- le i ubla`ile“, ka`eRadmano vi}. Sa vezsamostalnihsindikata BiH svim radnicima, ~lano vimasindikata i gra|anima BiH uputio je prvomajsku~estitku. “Ovajpra- znikodu vi jek je bio simbolborbe za radni~ka pra va i izrazradni~kesolidarnosti. Na`alost, svjedoci smo da }e ove godinemnogena{e kolege, pri jatelji i gra|ani BiH naj ve}iradni~ki praznikdo~ekati bez posla i u te{kojmate- ri jalnojsituaci ji. Stoga je na{azada}a da nas- ta vimosvakodne vnoulagatimaksimalnena- porekakobismopromi jenilitakvostanje i osiguraliboljubudu}nost za sve nas”, ka`e se u ~estitki.^estitku je uputio i premi jerFBiHNermin Nik{i} uime VladeFBiH i svo je ime. “Znam da je vri jeme u ko jemproslav ljamoovogo- di{njipraznikradate{ko, ali sam siguran i da je ovo vri jemezna~ajnihpromjena, u ko-  jem}emo, za jednodjelu ju}i, krenutiputem oporav ka“, isti~eNik{i}. ^estitke su uputili i ~elniciKantonaSa- ra je vo, predsjeda va ju}aSkup{tineKan- tonaMir janaMali}, dopredsjeda va ju}i IvanBrigi} i KemalAdemo vi}, premi jer FikretMusi} iposlanici u Skup{tini i ministri u Vladi KS-a.
VIJESTI
Isplataaprilskihpenzi ja u FBiH po~et}e u ~et vrtak, 5. ma ja,po no-  vomuve}anomkoefci jentu za pen- zi jeko je se ispla}uju iz sredsta vado- prinosa za penzijsko-in validskoosi- guranje po Zakonu o penzijsko-in-  validskomosiguranjuFBiH. No viko- efci jent za isplatu tih penzi jako ji je na pri jedlogmenad`mentaederal- nogZa voda PIO i resornogMinistar- stvarada i soci jalnepolitikeju~er odobrilaederalnaVladapo ve}an je pet posto i iznosi1,73.Isto vremeno, koefci jent za ispla- tupenzi jako je se ispla}uju iz sred- sta vabud`etaFBiHosta jenepromi-  jenjen- 1,485, saop}eno je iz Za vo- dapenzijsko-in validskogosiguranja FBiH.
Vanredna sjednica
FederalnaVladaju~er je na nena-  jav ljenojvanrednojsjednici u Sara-  je vudalasaglasnost na odlukuda koefci jent za isplatuaprilskihstaro- snih, in validskih i porodi~nihpen- zi jabudepo ve}an sa 1,65 na 1,73. Radi se o prvompo ve}anjupenzi-  ja u FBiH u zadnjedvi je i po godine.  Vlada je na toj sjednicirazmatra- la i prihvatilainormaci juederalnog Za voda PIO o oprav danostipo-  ve}anjapenzi ja u 2011, saop}eno je iz ureda za inormiranjeVladeFBiH. Ina~e, ovajmateri jal bio je pripre- mljen za redo vnusjednicuVladeko-  ja je otkazana u ~et vrtak. Za vod PIOzatra`io je od Vlade da se o~itu-  je o po ve}anjuisplatnogkoefci-  jenta tzv. redo vnihpenzi ja jer ta in- stituci javi{e od tri mjesecaradi bez Upra vnogodbora, ti jelako je se, ina~e, sasta jemjese~nokako bi ut-  vrdilokoefci jent i datumisplate penzi ja. Jedanaesto~lani UO Za vo- dani jeormiran jer nisu svi kanto- ninominiralisvo je~lano ve, te je odluku o visini i isplatipenzi jazadnja dva mjesecadonosiodirektorZa vo- da PIOZi jadKrnji}.
Grupa za uredbe
- Vladaje izrazilaopredjeljenje da stvarauslo ve za po ve}anjekoefci-  jenta za obra~un i isplatupenzi ja, budu}ida po ve}anjani jebilo od 1. augusta2008. Uzima ju}i to u obzir, odlu~ilaje da se za april2011. koef-ci jentpo ve}a s 1,65 na 1,73, i to is- klju~ivoza penzi jeko je se fnansira-  ju iz doprinosa, saop}eno je.  Vlada je zadu`ilaZa vod i ederal- naministarstvarada i soci jalnepo- litike i fnansi ja da predlo`e"soci jal- noosjetljivmodelpo ve}anjapen- zi ja, po ko jem}e najni`epenzi jebi- tia voriziraneu odnosu na naj vi{e". Doni jeta je i odlukao sufnansira- njunajni`ihpenzi jaostvarenih pod po voljni jimuslo vima~iji je iznos u isplati za april2011. manji od izno- sanajni`epenzi je po Zakonu o PIO, te ormiranaradnagrupuko-  ja}e u rokudesetdanaponuditira- dnuverzi jupropisako jim}e biti objedinjenapitanjapenzi jareguli- ranauredbama o po voljni jempen- zionisanju.
 S. [e. - J. F.
Prvi put od 2008. rastu FBiH
Penzijeve}eza pet pos to
Isplatapenzi ja u FBiHpo~inje5. ma ja
Po no vomkoefici jentu- 1,73 bi}eispla}enestarosne, in validske i porodi~nepenzi je
Penzi jeko je se finansira ju iz bud`etaFBiHosta junepromi jenjene
Visina penzi ja po novome
Najni`apenzi ja-310,72 KM Za jam~enapenzi ja- 414,30 KM Naj vi{apenzi ja- 2.071,50 KM Prosje~noispla}enapenzi ja - oko 355 KM Za isplatupotrebno- oko 142 miliona KM Brojpenzionera(mart2011) - oko 370.500 Centralnaizbornakomisi ja BiH du`na je na eventualni zahtjevNarodneskup{tineRe- publikeSrpske za potrebepro-  vo|enjereerenduma (o statu- suSuda i Tu`ila{tva BiH) dos- ta vitiizvod iz centralnogbi- ra~kogspiska.Ovo je za Oslobo|enje u~et vrtakizja vioMileKudi}, ~lan te dr`a vneinstituci je iz re- dahrvatskognaroda, nagla{a-  va ju}ikako se radi ooba veza- maut vr|enimodredbama Izbornogzakona BiH.
Zakonskipropisi
- Na{e je samout vrditispis- ko ve i ni{tavi{e. To {to sada neki`ele da CIKBiH ne da tajspisak, jestepoku{aj da se ta dr`a vnainstituci jauvu~e u nekedruge, politi~kepoteze u ko je mi ne `elimozapasti. Na- {e je da postupamo po Izbor- nomzakonu BiH. Reeren- dum o odre|enimpitanjima mo`eraspisati i mjesnaza je- dnica i mi smo i u tim slu~aje- vima na njihovzahtjevdu`ni dosta vitispisko ve iz bira~kog spiska, naglasio je Kudi}.  A u Izbornomzakonu BiH - Poglav lje3 - bira~kispisak u ~lanu3.1. stav1 propisano je da je „centralnibira~kispisak  evidenci ja o dr`av ljanima BiH ko jiima jubira~kopra vo u skladu sa ovimzakonom i ormira se, vodi i koristi za po- trebeorganizaci ja i pro-  vo|enjaizbora u skladu sazakonom, za pro vo|enjeree- renduma, za pro vo|enjeopo- zi vaizabranogunkcionera i izboreorganalokalnesamou- pra ve u skladu sa zakonom“. Za razliku od dr`a vnihorga- na na biloko jemni vou u BiH za potrebepro vo|enjasvo jih akti vnosti - na reerendumu ili opozi vaizabranihunkcione- ra(naj~e{}e se koristi za smje- nena~elnikaop}ina/op{tina) izvode iz centralnogbira~kog spiska, odnosnouvid u njega politi~kisubjekti(stranke i parti je) mogudobitisamo u izbornomperiodu.
 Strankamalimi tirano
To je, naime, bio razlogom {to CIKBiHnakonop}ihizbo- ra2010. ni jedozvolioParti jide- mokratskogprogresa da iz vr{i uvid u centralnibira~kispisak  u vezi saglasanjem za ~lana Predsjedni{tva BiH iz RS-a. - Stranke ne mogutra`itiizvode iz bira~kogspiskastal- no, odnosno ima limitiranvre- menskiperiodkada to mogu ~initi i to u izbornesvrhe,s timda ni tadanema jupra vo da buduupoznati sa za{ti}enim podacimabira~a- gra|ana (jedinstvenimati~nibroj), is- takao je Kudi}.U Izbornomzakonu BiH,u ~lanu3.1 stav4. na vedeno je da „politi~kisubjektiko ji su ovjereni za u~e{}e na izborima i ko jima je ovjerenakandidat- skalista za u~e{}u na izborima u skladu sa ovimzakonom osigurat}e se, na njihovzah- tjev, izvod iz centralnogbi- ra~kogspiska za ni vovlasti, odnosnoizbornujedinicu u ko joju~estvu ju na izborima, u elek tronskojormi ili ispisu“.
A. TERZI]
CIK ~eka zah tjev
Narodnojskup{tini RS-a bira~kispisa
To {to sadaneki`ele da CIK ne da taj spisakjestepoku{aj da se ta dr`a vnainstituci jauvu~e u nekedruge, politi~kepoteze u ko je mi ne `elimozapasti, na vodi~lanMileKudi}
MileKudi}:
Sve samo po zakonu
Na izborima - 1,2miliona bira~a
Premapodacima CIK-a BiH,na op}imizborimaodr`anim u oktobru2010.u centralnibira~kispisak, kada je u pitanjupra vo za glasanje u RS-u, bilasu upisanaukupno1.194.622 bira~a.Od toga1.161.680 bi-ra~abilo je upisano u sa- mom RS-u, dok su 32.942bira~aimalaopci ju da glasaju za taj entitet sa prebi vali{tem u distriktu Br~ko.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 30. april/nedjelja, ponedjeljak, 1. i 2. maj 2011. godine
3
@eljkoKom{i}Valen tinInzko Moon o referendumu MiloradBara{in
Beatifikaci ja pape Ivana Pa vla II
^lanPredsjedni{tva BiH @eljkoKom{i}pre- dvodit}e delegaci ju BiH na ceremoni jibeati- fkaci jepapeIvanaPa vla II u Vatikanu 1. i 2. ma ja. Prvogdanasve~aneceremoni jebeati- fkaci je bit }e odr`anaprosla vabeatifkaci je, misa na TrgusvetogPetra, ko ju}e predvodi- tipapaBenedikt XVI, dok }e drugogdanasve- tumisuzahvalnicupredvoditipapindr`a vni sekretar, kardinalTarcisioBertone. Kom{i} }e se tim po vodima, za jedno s velikimbro-  jem{eo vadr`ava, susresti s papomBenedi- ktom XVI i dr`a vnimsekretaromkardinalom TarcisiomBertoneom. Tako|er, posjetit}e ne- kecrkveneustano ve u Rimu.
 Spri je~i}ureferendum
 Visokipredsta vnikme|unarodneza jedni- ce u BiH ValentinInzkoizja vio je u petak da }e poduzetikorake da spri je~iSrbe da odr`e reerendum o legalnostiSudai Tu`ila{tvaBiH. “Posto jedvi jemogu}nosti - ili }e RS ukinu- tiglasanje ili }e to u~initime|unarodnaza-  jednica“, rekao je Inzko za Reuters. Inzko je u teleonskominter vjuuoci jenio i da je odlukazemalja EU, donesena u martu, da separatistima u Bosni“ zapri jetisankci jama kao {to su zamrza vanjeimo vine i zabranapu- to vanja, bilakorak u dobromprav cu. “Mo- gao bi do}itrenutakkada}e (uvo|enjesan- kci ja) bitineophodno“, upozorio je Inzko.
Neodgo vorna i lo{a odluka
 Ameri~kiambasador u BiH PatrickMo- onbora vio je u petak u Trebinju. Tom pri- likom je naglasio da me|unarodnaza jedni- ca ne vr{ipritisak na demokratskapra va narodakada je ri je~ o reerendumu u RS- u, ve} da jepodr{kudemokratskomproce- su BiH. On je rekao da je saglasan sa sta-  vom EU ko ji je iznioiz vr{nidirektor za Evropu i centralnuAzi ju u Za jedni~koj slu`biinostranihposlo va EU Miroslav  Laj~ak, na vode}i da je reerendumu u RS- ukorak u lo{emprav cu i da je ta odlukane- odgo vorna i lo{a, jer ne rje{a vani jednopi- tanje u BiH, a otvarano va.
Ne ulazim upoli ti~ke igre
Gla vnitu`ilac BiH MiloradBara{inre- kao je u petak, po vodomraspisi vanjare- erenduma u RS-u o raduSuda i Tu`ila{- tva BiH, da on ne treba da ulazi u ‘’poli- ti~keigre’’. Bara{in je istakao da je njego-  vadu`nost da podneseiz vje{taj o raduVi- sokomsudskom i tu`ila~komvi je}u BiH na kra jusvakegodine. ‘’Tu`ila{tvopodno- siinormaci je o radu zna se kome, a tu`ioci u politi~keigre ne treba da ulaze, niti da ih komentari{u’’, rekao je Bara{in. Narodnaskup{tinaRS-a usvo jila je odlu- ku o raspisi vanjureerenduma o Sudu i Tu`ila{tvuBosneiHercego vine.
U @I@I
Direktor za Evropu i central- nuAzi ju u Za jedni~kojslu`bi  vanjskihposlo vaEvropskeuni-  jeMiroslavLaj~ak, nakonSara-  je va,i u BanjojLuciiznio jesta-  vo veme|unarodneza jednice o pitanjureerenduma u RS-u o Sudu i Tu`ila{tvu BiH.S predsjednikom RS-aMi- loradomDodikom o tome je imao“jedandubokirazgo vor“, ~ijedetaljeni je`elio da izno- si u ja vnost. „Vidim da je `eljada se rje{a va jupitanjaunkci- onalnostinekihdr`a vnihinsti- tuci ja i o tomemo`e da se vo- dirazgo vor, ali ne pod ultima- tumima i pod pritiskom“, do- dao je Laj~ak.
Inzkoodlu~uje
Istakao je da u ovomslu~ajureerendumni je tek puko izja{nja vanjegra|a, te podvu- kao da je jednastvarreeren- dum kao instrumentko ji je demokratski, a drugastvar konkretnopitanje i ondapra-  vneposljediceko jeproizvodi. „Evropa se ne bo jireerendu- ma, ali se bo jimo za vas jer`elimo da BiH ide ka Evropskojuni ji“, podvukao je Laj~ak. Odlukukako}e me|unaro- dnaza jednicareagirati na re- erendum, dodao je Laj~ak, doni jet}e visokipredsta vnik. „Konliktinikomenisupotre- bni“, na veo je i dodao da nemisli da neko u me|unaro- dnojpoliticiu`ivau uvo|enjusankci ja, ali kada se one uvode,to je rezultatono- ga{to ih je izazvalo. „Sankci-  je su nemino vno zlo i ima ne- {to{to ih je izazvalo. EU `eli daimamodi jalog i partnerski odnos i gledamo u budu}nost. To je njenaprimarnailozoi-  ja“, dodao je Laj~ak.Os vr}u}i se na probleme oko ormiranjavlasti u BiH, Laj~akje i u BanjojLuciskre- nuopa`nju da BiH ne mo`e danapredu je bez dr`a vnevlade i parlamenta te da se o~eku jevi- {e`eljepoliti~ara da pro vedu taj proces. „Izgleda da trenu- tnomnogimaodgo varasada{- njasituaci ja, ali ona ne odgo-  vara BiH“, pono vio je Laj~ak  stavko ji je iznio i nakonrazgo-  vora u Sara je vu, doda ju}i i da  je s predsjednikom RS-a i SNSD-a tako|errazgo varao u prav cumogu}egormiranja  Vi je}aministara.
Iznena|en i ta janstven
O~eki vao je, ka`e, da }e, ka-dado|e u zemljuko jasedam mjesecinemavladu, nai}i na  vi{ete`nje ka tome.„Iznena|en sam da je togamnogomanje kod politi~kihli- dera s ko jim sam se susreone- go{to sam o~eki vao“, rekao jeLaj~ak, ali opetodbio da poka`eprstom u te ko jinema ju te `elje. Me|unarodnaza jednica ne mo`e, dodao je, bitivi{ezabri- nuta od bh.politi~ara{to na{a zemljanemano vuvladu, a od nje se o~eku je da ide napri jed, te da bude u stanju da do kra jago- dinepodneseaplikaci ju za kan- didaturu i uvjetiko ji se za to mo- ra juispuniti su jasni.
GordanaKATANA
Evropa se ne bo ji
referenduma
MiroslavLaj~ak u BanjojLuci
Bo jimose za vas jer `elimo da Bosna i Hercego vina ide ka Evropskojuni ji, podvukao je Laj~ak, napominju}i da u ovom slu~ajureferendumni jepukoizja{nja vanjegra|ana
MiloradDodik 
Skup{tina ni je lova~ko dru{tvo
Nakonsusreta s Laj~akom,u odvo jenomobra}anjuno vina- rimaDodikje i daljeostao~vrst u sta vu da }e reerendum u RS-u bitipro veden. „RS }e imatisvojodgo vorukolikome|una- rodnaza jednicabudeuvelaodre|enesankci jezbogna jav lje- nogodr`avanjareerenduma“, rekao je Dodik,ali ni je`elio da precizirakakvi su to mogu}iodgo vori. „Pri jetnja je uvi jekznaknemo}i, da li predargumentimako-  je mi iznosimo, i u ko jevjeru jemo ili znakaaroganci jezato{to  je nekomo}an i jak. Ali, ukolikobudunekesankci jepremame- ni,o tomenisamzadu`en da mislim. Ov djepro vodimUstav  i voljugra|ana i mogu da ka`em da ne}udozvoliti da se ura- dine{to na {tetu RS-a“, rekao je Dodik. PredsjednikRS-a je kao neozbiljnumogu}nostoci jeniostav  iz OHR-a da bi Narodnaskup{tina RS-a trebalo da po vu~eodlu- ku o raspisi vanjureerenduma. „Skup{tina RS-ani jelo va~ko udru`enje pa da se takopremanjojodnosi,ve}, ukoliko`eli da se ta odlukapo vu~e, ValentinInzkotreba da zatra`i da se sazo vesjednicaSkup{tine i na njojiznesesvo jesta vo venakon ~ega bi Parlamentmogao da doneseodluku o daljimakti vnos- tima“, dodao je Dodik. Kada je u pitanjuormiranjevlasti na ni vou BiH, Dodik je ka- tegori~kiodbacioinici jati vupremako joj bi vlastormiralipred- sta vniciparlamentarneve}ine iz RS-a i Federaci je BiH. Pono-  vio je da je za RS prihvatlji vasamo onavlastko ju bi ~inile po dvi jenaj ja~eparti je iz reda sva tri naroda.
Kon liktinikomenisupo rebni

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->