Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
23Activity
P. 1
Đáp án - Đề thi thử lần 3 đại học - Lê Quý Đôn - Đà Nẵng

Đáp án - Đề thi thử lần 3 đại học - Lê Quý Đôn - Đà Nẵng

Ratings: (0)|Views: 1,651 |Likes:
Một số câu trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học năm 2011.
Một số câu trắc nghiệm hóa học luyện thi đại học năm 2011.

More info:

Published by: Đặng Công Anh Tuấn on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

 
hrrp6,,bgomrygoawb/znlair/zo 7
RTƬốOM RHPR EHY^ÆO AÆ WYÓ ĐÒO
 
ĐÀ OẲOM
 
ĐỀ RHN RHỡ 
 
(Đệ rhn eõ 0= 
rtgom.
 
ĐỀ RHN RY^ỄO UNOH ĐẠN HềE OĄC 4077
 
Còo6 HÕG HềE; Khỗn G
 
Rhồn mngo aàc dàn6 >0 phör! khòom kễ rhồn mngo phçr ėệ 
 
H
! ræo rhã unoh6
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
U
dçl bgoh6
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Ehl dn
r kh
ỗn aưụ 
om omy~æo r
 
(rhil ėzE hg~ y. eử
g eçe omy~æo r
6 H37; E374; O372; L37:;J37>; Og345; Cm342; Ga34=; Un348; P357; U354; Ea359!9; K35>; Eg320; Et394; Co399; Ji39:;Ey3:2; Vo3:9; Dt380; Gm3708; Uo3778!=; N374=; Dg375=; Gy37>=; Pd340=
N/ PH
O EHYOM EHL R
R E
RHÃ UNOH (20 eäy! r
ừ 
 
eäy 7 ėẼ
o eäy 20.Eäy 7/
Ehl eçe byom b
eh cy
n ugy6 Og
4
EL
5
! Dg(OL
5
.
4
! CmEa
4
! K
4
UL
2
! Og
5
PL
2
/ Khn rt
o r
ome
p 4 byom b
eh z
ớ 
n ohgy rhá eõ dgl ohnæy ph
o
om x
~ tg<
G/
 9/&
D/
 :/
E/
 2/
B/
 =/
Eäy 4/
Rn
o hàoh ph
o
om rhy
o omh
eh rtlom dáoh kão byom rãeh 7 aãr6 EL(k. + Ea
4
(k.ELEa
4
( k./
ohn
ọr ėỞ
 
khòom ėộ
n! o
ổom ėỞ
eäo d
om e
g eçe eh
ẩr rưƧom Ữ
om aà6 [ ELS 3 0!04C; [Ea
4
S 3 0!07C; [ ELEa
4
S 3 0!04C/ DƧc rhæc zàl dáoh 0!05 cla Ea
4
! o
ổom ėỞ
e
g Ea
4
 
Ờ 
rt
om rhçneäo d
om c
ớ 
n aà6
G/
 0!049C
D/
 0!02C
E/
 0!059C
B/
 0!05C&
Eäy 5/
Xîr eçe ph
o
om hõg h
e6
444 4 4 42 24 44 = 4 2 5 4 4
(7.Gm N GmN (2.Pd 4N PdN(4.Eb U EbU (9.Dg EtL DgEtL(5.4Dg Et L H L 4DgEtL 4H (9.JiEa H U JiEa U 4HEa
 U
ph
o
om r
l tg k 
r r
g zà k 
r r
g eõ cày zàom aà
G/ 
5
D/ 
2
E/ 
9
B/ 
:&
Eäy 2/
Ehl 79!: mgc h
o h
ụ 
p X m
c Ga zà Ga
4
L
5
rçe b
om z
ừg ėử
z
ớ 
n byom b
ịeh HEa ėưụ 
e :!=4aãr khã H
4
 
(ėkre./ OẼy ehl eŮom aưụ 
om h
o h
ụ 
p X rtæo rçe b
om h
r z
ớ 
n byom b
eh HOL
5
 
ėưụ 
e byomb
eh ^ zà 0!:=4 aãr khã O
4
 
(ėkre. dg~ tg/ Khỗn aưụ 
om cy
n eõ rtlom ^ aà6
G/
8:!2 mgc
D/
88!4 mgc&
E/
>2!2 mgc
B/
2:!4 mgc/
Eäy 9/
Rh
e hn
o eçe rhã omhn
c ugy 6(N. Oh
byom b
eh Og
4
EL
5
r
ớn bư zàl byom bị
eh Ga(OL
5
.
5
/(NN. Oh
byom b
eh OH
5
r
r
r
ớn bư zàl byom bị
eh EyUL
2
/(NNN. Ehl KLH zàl byom b
eh Eg(HEL
5
.
4
(NZ. U
e khã H
4
U zàl byom b
eh KCoL
2
 
rtlom còn rtưồ 
om H
4
UL
2
alåom/(Z. Ehl byom b
eh GaEa
5
zàl byom b
ịeh OgLH bư/
 (ZN. Ehl byom b
eh Og[Ga(LH.
2
S zàl byom b
eh H
4
UL
2
 
bư/
 (ZNN. Ehl byom b
eh GaEa
5
zàl byom b
eh byom b
eh Og[Ga(LH.
2
S/(ZNNN. Ehl H
4
U zàl byom b
eh JiEa
5
 U
rhã omhn
c khn k 
r rhöe eçe ph
o
om eõ k 
r r
g xy
r hn
o aà 6
G/
9/&
D/
2/
E/
:/
B/
5/
Eäy :/
Ehl h
o h
ụ 
p X m
c CmL zà EyL rçe b
om z
ừg ėử
z
ớ 
n byom b
eh b
eh H
4
UL
2
 
70) ėưụ 
ebyom b
ịeh X! rtlom ėõ oổom ėỞ
e
g CmUL
2
aà 5!84)/ O
ổom ėỞ
e
g EyUL
2
aà6
G/
70!7>)&
D/
=!:2)
E/
77!2:)
B/
5!84)
Cå ėệ
rhn 775
 
hrrp6,,bgomrygoawb/znlair/zo 4
Eäy =/
Ehl 7=!8 mgc h
o h
ụ 
p hgn gcnol gxnr ol eh
g c
r eh
e #ELLH zà c
r eh
e
 ― 
OH
4
(r
a
 kh
ỗn aưụ 
om phäo r
e
g ehöom aà 7!5=5. rçe b
om z
ớ 
n 770 ca byom b
ịeh HEa 4C! ėưụ 
e byom b
eh G/Ð
rçe b
om h
r eçe eh
r rtlom byom b
eh G e
o bþom 720 ca byom b
eh KLH 5C/ Ph
ậo rtąc uỗ
clac
n gcnol gxnr rtlom h
o h
ụp dgo ėậ
y d
om
G/
49) zà =9)/
D/
90) zà 90)/ &
E/
40) zà 80)/
B/
20) zà :0)/
Eäy 8/
Byom b
eh HELLH 0!00=C eõ pH 3 5/ K
r ay
ảo oàl ugy ėä~
khòom
 
ėöom<
 
G/
Khn phg alåom 70 a
o byom b
ịeh rtæo rhá rhy ėưụ 
e byom b
eh eõ pH 3 2/&
D/
 
ĐỞ
 
ėnọ
o an e
g gxnr jlcne u
mn
c khn rhæc byom b
eh HEa/
E/
Khn phg alåom byom b
ịeh rtæo rhá ėỞ
 
ėnọ
o an e
ửg gxnr jlcne rąom/
 
B/
 
ĐỞ
 
ėnọ
o an e
g gxnr jlcne rtlom byom b
eh rtæo aà 72!4>)/
Eäy >/
C
r h
ụ 
p eh
r D eh
g E! H! L eõ eòom rh
e phäo r
rtþom z
ớ 
n eòom rh
Ữe ėƧo mnấ
o oh
r/ Khnphäo rãeh g mgc D! rh
~ r
om kh
ỗn aưụom egedlo zà hnėtl rtlom ėõ aà 0!2: mgc/ Đễ
 
ėỗ
r ehç~ hlàorlào g mgc oà~ e
o 0!8>: aãr L
4
(
Ờ 
 
ėrkre./ Eçe uấ
o ph
c e
g ph
o
Ữom ehç~ ėưụ 
e h
p rh
hlào rlào
khn ehl ehöom ėn wyg dáoh ėỷ
om byom b
ịeh OgLH bư! rhẩ
~ kh
ỗn aưụom dáoh rąom aæo 7!> mg
c/ Ehldn
r eòom rh
e phäo r
e
g eh
r D/
G/
E
2
H
8
L
4
/
D/
E
4
H
:
L
4
/
E/
E
=
H
8
L
4
/&
B/
E
4
H
:
L/
Eäy 70/
Nlo C
5+
eõ r
om u
h
ầr ptlrlo! oƧrtlo zà iaiertlo aà =>! rtlom ėõ uỗ
 
 ptlrlo ãr hƧo oƧrtlo aà
2 h
r/ Z
rtã e
g C rtlom d
om ry
o hlào aà
G/ 
ohõc ZNND! ehy 2 /
D/ 
ohõc ZNNND! ehy ká 2/&
E/ 
ohõc ZNNND! ehy ká 5/
B/ 
ohõc NND! ehy ká 2/
Eäy 77/
H
o h
ụ 
p G m
c EyUL
2
+ JiUL
2
+ Ji
4
(UL
2
.
5
eõ ) kh
ỗn aưụ 
om e
g U aà 44)/ A
~ 90 mgch
o h
ụp G hôg rgo rtlom oướ 
e/ Rhæc byom b
ịeh OgLH bư! kẼ
r r
ửg rhy ėưụe ėic oyom omlàn khòom
khã r
ớ 
n kh
ỗn aưụom khòom ėộn/ Aưụom lxnr unoh tg ėic khợ
hlào rlào d
ặom EL rhy ėưụ 
e c mgc h
oh
ụ 
p Ey + Ji/ Mnç rt
e
g c aà6
G/
7= mgc
D/
78 mgc
E/
7> mgc&
B/
40 mgc
Eäy 74/
Ehl eçe eh
r ugy6 E
4
H
9
LH! E
:
H
9
LH! E
:
H
9
OH
4
! byom b
eh E
:
H
9
LOg! byom b
eh OgLH!byom b
eh EH
5
ELLH! byom b
eh HEa/ Ehl r
om e
p eh
r rçe b
om z
ớ 
n ohgy eõ xöe rçe! u
e
p eh
reõ ph
o
om x
~ tg aà
G/ 
74
D/ 
8
E/ 
>&
B/ 
70
Eäy 75/
Ehl 9!7 mgc h
o h
ụ 
p X m
c Ga zà Cm rçe b
om z
ừg ėử
z
ớ 
n byom b
ịeh HEa ėưụ 
e 9!: aãr
(ėkre. khã/ Cẽ
r khçe! 70!4 mgc X rçe b
om z
ừg ėử
z
ớn 8!>: aãr (ėkre. hờ
o h
ụ 
p khã ^ m
c L
4
zà Ea
4
 
ėưụ 
e h
o h
ụ 
p V m
c eçe lxnr zà cy
n/ Rhàoh ph
o ) Z e
g L
4
rtlom h
o h
ụ 
p ^ aà
G/
 20 )/ 
D/
 90)/ 
E/
 49 )/& 
B/
 =9 )/
Eäy 72/
Oh
ảo xîr oàl bướn ėä~ zệ
 
ėẽe ėnễ
c ehyom e
g eh
r h
Ửy eƧ aà
khòom
 
ėöom <
 
G/
Anæo k 
r hlç h
e eh
~
y rtlom eçe phäo r
h
ụ 
p eh
r h
Ửy eƧ aà an
æo k 
r e
om hlç rt
/
D/
Eçe h
ụ 
p eh
r h
Ửy eƧ rhưồom khõ dg~ hƧn! dệ
o z
ớ 
n ohn
r zà khõ ehç~/
E/
Ph
o a
ớ 
o eçe h
ụ 
p eh
r h
Ửy eƧ rhưồom khòom rgo rtlom oướe! ohưom rgo rtlom byom còn hỬ
y
eƧ/&
 
B/
Eçe ph
o
om hlç h
e e
g h
ụ 
p eh
r h
Ửy eƧ rhưồ 
om x
~ tg eh
c zà rhil ohn
ệy hướ 
om khçeohgy r
l tg c
r h
o h
ụ 
p eçe u
o ph
c/
Eäy 79/
H
o h
ụ 
p C m
c 5 knc al
n X! ^ zà V eõ r
a
z
omy~æo r
kh
n6 X 6 ^ 6 V 3 5 6 = 6 9 zà r
 a
z
u
cla6
x6~6v 76465
/ Ehl aưụ 
om X eõ rtlom 49!: mgc h
o h
ụ 
p C rçe b
om h
r z
ớ 
n byomb
ịeh HEa ėưụe 4!42 aãr khã (ėkre./ OẼ
y ehl 49!: mgc C rçe b
om h
r z
ớ 
n byom b
ịeh HEa bư rhá rhễ
 rãeh khã H
4
 
(ėkre. dg~ tg aà6
 
G/
 77!4 aãr 
D/
 75!22 aãr& 
E/
 79!:8 aãr 
B/
 7>!=4 aãr/
Eäy 7:/
Ehl 25 mgc h
o h
ụ 
p DgEa
4
zà EgEa
4
zàl 7 aãr byom b
eh h
o h
ụ 
p eh
g Og
4
EL
5
0!7C zàK
4
EL
5
 
0!49C ėưụ 
e 5>!= mgc k 
r r
g/ Rhàoh ph
o ) kh
ỗn aưụ 
om e
g DgEa
4
G/
 >:!=) 
D/
 49)/
E/
 28!5=)/& 
B/
 97!:5)/
 
hrrp6,,bgomrygoawb/znlair/zo 5
Eäy 7=/
Hôg rgo hlào rôg 70!:9 mgc h
o h
ụ 
p X m
c c
r lxnr e
g knc al
n kn
c zà c
r lxnr e
gknc al
n kn
c rh
d
om byom b
ịeh HEa rhy ėưụ 
e byom b
eh D/ Eò e
o byom b
eh D t
ổn ėnọ
o phäooõom eh
~ h
o h
ụ 
p cy
n rhá
Ờ 
 
golr rhy ėưụ 
e 5!:>: aãr khã Ea
4
(4=!5
0
E zà 7grc. zà c mgc h
o h
ụ 
pknc al
n B/ Mnç rt
e
g c aà6
G/
 8!07 mgc 
D/
 >!29 mgc 
E/
 9!89 mgc 
B/
 8!49 mgc&
Eäy 78/
Phçr dnễy oàl bướn ėä~ aà ėöom <
 
G/
 
Un phấo Ữom ėưụe zớn eçe ehẩr ugy6 byom bịeh OgLH! J
4
! byom bịeh HEa zà Cm/
 
D/
Gm
4
L! KN! KOL
4
! KCoL
2
 ,H
4
UL
2
 
ėệy phấo Ữom ėưụe zớn H
4
L
4
&
E/
 
PhưƧom phçp uyojgr bþom ėễ ėễ ehẼ HEa! HDt zà HN/
 
B/
 
Bướn 7=0
0
E! aưy hyỵoh aà ehẩr tẬo cày zàom! phäo rợ aưy hyỵoh
aà U
8
/
Eäy 7>/
Hờo hụp khã X mổc ėncir~agcno zà cỞr hnėtlegedlo/ Đỗr ehç~ hlào rlào 700 ca hờo hụpX dặom cỞr aưụom lxn zừg ėử! rhy ėưụe =90 ca hờo hụp  mổc khã zà hƧn oướe/ OẼy ehl  ėn wygbyom bịeh gxnr uyojytne ėẽe (bư. rhá eôo aần 5:0 ca khã (eçe rhễ rãeh khã zà hƧn ėl Ờ eþom ėnệy knọo./
Eòom rh
e phäo r
e
ửg hnėtlegedlo aà
 
G/
 E
4
H
2
/
D/
 E
5
H
8
 
E/
 E
2
H
8
/&
 
B/
 E
2
H
2
 
Eäy 40/
Byom b
eh 20 ca byom b
eh OgLH 0!700 C zàl 90!0 cA byom b
eh EH
5
ELLH 0!700 C
ėưụ 
e >0 ca byom b
eh X! pH e
g byom b
eh X aà (Dn
r h
om u
gxnr aà 7!8Ý70
#9
.
G/
9!52/&
D/
2!=:
E/
5!8=
B/
=!0/
Eäy 47/
Ehng >!=: mgc h
o h
ụ 
p X m
c Ey zà lxnr u
r aàc hgn ph
o d
om ohgy/ Hlà rgo hlào rlàoph
o rh
oh
r zàl byom b
eh HOL
5
 
rhy ėưụ 
e byom b
ịeh G zà 7!74 aãr (ėkre. hờ
o h
ụ 
p khã D (OL zàOL
4
. eõ r
kh
n ul z
ớ 
n hnbtl d
om 7>!8/ Eò e
o byom b
ịeh G rhy ėưụ 
e 72!=8 mgc h
o h
ụ 
p cy
nkhgo/ Kh
ỗn aưụ 
om lxnr u
r aà
G/
7: mgc
D/
2!:2 mgc/&
E/
=!4 mgc
B/
72!2 mgc
Eäy 44/
C
r h
o h
ụ 
p G m
c C
4
EL
5
! CHEL
5
! CEa (C aà knc al
n kn
c./ Ehl 25!=7 mgc G rçeb
om h
r z
ớn Z cA (bư. byom bịeh HEa 70!94) (b37!09 m,ca. rhy ėưụ 
e byom b
eh D zà 7=!: mgckhã E/ Ehng D aàc hgn ph
o d
om ohgy/
Phậo 76 Phấo Ữom zừg ėử zớn 749 ca byom bịeh KLH 0!8C! eò eầo byom bịeh rhy ėưụe c (mgc.cyỗn khgo/Phậo 46 Rçe bứom hlào rlào zớn byom bịeh GmOL
5
 
bư! rhy ėưụe :8!88 mgc kẼr rửg rtẬom/ Mnç rtị eửg
Z zà c/
G/
 4>=!2 ca! 4>!:8 mgc& 
D/
 485!4 ca! 4>!:8 mgc 
E/
 728!= ca! =9!2 mgc 
B
/4>=!2 ca! 44!45 mgc
Eäy 45/
Ehl 7=!9 mgc h
o h
ụ 
p X m
c hgn cy
n CHEL
5
zà C
4
EL
5
rçe b
om z
ừg ėử
z
ớ 
n byom b
ehEg(LH.
4
 
ėưụ 
e 40 mgc k 
r r
g/ O
Ẽy eŮom 7=!9 ehl rçe bứ
om z
ớ 
n byom b
eh EgEa
4
 
bư ėưụ 
e 70 mgc
r r
g/ Ehl 7=!9 m X rçe b
om z
ừg ėử
z
ớ 
n Z aãr byom b
eh KLH 4C/ Mnç rt
z
g Z aà 6
G/
0!7 aãr/
D
/ 0!2 aãr
E/
0!4 aãr &
B/
0!09 aãr/
Eäy 42/
Ehl 72!8 mgc h
o h
ụ 
p X m
ổc 4 goela ėƧo ehỮ
e G zà D (C
G
1 C
D
. rçe b
ứom Og (bư.! rhyėưụe 5!5: aãr hnėtl (ėkre./ Lxn hõg eþom aưụ 
om h
o h
ụp X ėưụ 
e h
o h
ụp goėihnr / Ehl rlào dỞ
 
aưụ 
om ^ ph
o
om h
r z
ớn aưụom bư GmOL
5
rtlom OH
5
 
rhy ėưụ 
e 8:!2 mgc Gm/ D eõ u
 
ėổ
om phäogoela aà
G/
4/&
D/
5/
E/
2/
B/
7/
Eäy 49/
H
o h
ụ 
p X m
c Ga zà knc al
ần C! rtlom ėõ uỗ
cla e
g C a
ớo hƧo uỗ
cla e
g Ga/ Hôg rgohlào rlào 7!08 mgc h
o h
ụ 
p X d
om 700 ca byom b
ịeh HEa rhy ėưụe 7!7=: aãr khã (ėkre. zà byom
b
eh ^/ Khn ehl byom b
eh ^ rçe b
om z
ớ 
n byom b
eh GmOL
5
 
bư rhy ėưụ 
e 7=!>5=9 mgc k 
r r
gGmEa/ Rhàoh ph
o e
g Ga eõ rtlom h
o h
ụ 
p X aà
G/
 90)& 
D/
 49) 
E/
 20) 
B/
 =9)

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
thankngale added this note
câu 20 giải chi tiết như nào z?
1 thousand reads
1 hundred reads
linh1671995 liked this
Tuong Vy Nguyen liked this
Hảo Đặng liked this
dangki304 liked this
Pu Pum liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->