Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
Paper Nugroho

Paper Nugroho

Ratings: (0)|Views: 339|Likes:
Published by Zainal Abidin

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Zainal Abidin on May 01, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

 
EHAKHC EOCWFCZYHWK PHYZKEFL JFIV JK JHFYHD PFBVEKBHCJFCNHC BFZOJF NHVWW $Wzvjk Ehwvw PZ Wfbfc Nyfwke+
Olfd1 Cvnyodo Ivjk WvwkloU8940:098RPfbikbikcn1 Jyh# Wyk Dhyzhzk Wofchybo, BWP#Pyonyhb Wzvjk Bfzfoyolonk, Kcwzkzvz Zfecolonk Ihcjvcn9004Hiwzyhe Phiyke wfbfc hjhlhd kcjvwzyk {hcn wfihnkhc ifwhy pyowfw pyojvewkc{h ifyvph pfcnfgklhc vevyhc bhzfykhl
$wkqfyfjvgzkoc+
jhc pfbihehyhc
$p{yopyogfwwkcn+
wfdkcnnh pfcgfbhyhc zfydhjhp lkcnevcnhc {hcn phlkcn bfcocaolhjhlhd fbkwk phyzkefl jfiv ef vjhyh, ihke {hcn ifyhwhl jhyk fbkwk pfyhlhzhc jhc hezkmkzhw kcjvwzyk wfcjkyk bhvpvc jhykefnkhzhc zyhcwpoyzhwk# Whlhd whzv bojfl bhzfbhzkeh vczve bfcnhchlkwh bhwhlhd kck hjhlhd Bojfl Nhvww# Jhlhbzvnhw hedky kck, bojfl zfywfivz hehc jkyfpyfwfczhwkehc jhlhb pyonyhb eobpvzfy {hcn jkivhz jfcnhc Bhzlhi >#Hchlkwkw jklhevehc phjh jhzh {hcn wfwvhk jfcnhc jhzh hbikfcz {hcn jkjhphz#Efchkehc efpvlhc jhc eocwfczyhwk dhwkl }fykmkehwk wkbvlhwk jfcnhc jhzh lhphcnhc zhcnnhl > Bhyfz jhc 90 Wfpzfbify 900= jfcnhc pfywhbhc Iyknnw lfikd hevyhz jhykphjh Dollhcj# Ifwhyc{h efwhlhdhc phjh wkbvlhwk jkehyfchehc ififyhph mhezoy hczhyh lhkc wvbify fbkwk pfcgfbhy jfiv dhc{h jkzkcahv jhyk gfyoiocn yollfy bkll, wfjhcnehc mhezoy zoponyhmk jhc hezkmkzhw lhkc{h jk wfekzhy phiyke zfywfivz jkhihkehc# Wflhcavzc{h hehc jkehak zvavd jhfyhd pfbvekbhc jkwfekzhy phiyke vczve bfcnfzhdvk eocwfczyhwk jfiv phjh > Bhyfz, 9> Avck, 90 Wfpzfbify jhc 8; Jfwfbify 900=#Jhfyhd {hcn bfcjhphzehc eocwfczyhwk jfiv zfyifwhy jkihcjkcnehc fchb jhfyhd lhkc{h, hjhlhd jhfyhd {hcn ifyhjh jkhyfh ifyzkvpc{h hcnkc# Jhfyhd wkbvlhwk jhc wfekzhyc{h whbphk ahyhe zfyzfczv ikwh jkehzhehc zfyeoczhbkchwk jfiv zhpkjhlhb avblhd {hcn efgkl jhc bhwkd ifyhjh jk ih~hd hbihcn ihzhw ihev bvzv vjhyh hbikfcz#
Ehzh evcgk
1 Bojfl jkwpfywk polvzhc,
Nhvwwkhc Bojfl, Plvbf ykwf, Iyknnw, Dollhcj#
K#Pfcjhdvlvhc
Jk whhz wzhcjhy efdkjvphc bhcvwkh wfbhekcbfckcnehz jhc pfywhkcnhc zhyhm kczfychwkochl zflhdbfcnhyhd phjh pfyefbihcnhc wfezoy kcjvwzyk,bhcvwkh ifylobih"lobih vczve bfcgkpzhehcefbhavhc jhc kco}hwk jk ikjhcn zfecolonk# Hehczfzhpk dhl kck wfykcnehlk bfcnhyhd phjh efyvwhehclkcnevcnhc dkjvp wfekzhy bhcvwkh# Jhlhbbfcgkpzhehc efbhavhc"efbhavhc zfywfivz, whlhd whzvjhbphe pfczkcnc{h hjhlhd ifyvihdc{h zkcnehzeocwfczyhwk pfcgfbhy vjhyh zkjhe whah jk jhfyhd pyo{fe $jhlhb dhl kck hjhlhd kcjvwzyk wfbfc+, zfzhpk avnh jk jhfyhd wfekzhyc{h, hekihz hjhc{h pfcnhyvdjkwpfywk polvzhc {hcn jkzfczvehc efhjhhc bfzfoyolonkjhc kelkb {hcn ifylhev#Phiyke wfbfc wfcjkyk hjhlhd kcjvwzyk {hcn wfihnkhc ifwhy pyowfw pyojvewkc{h ifyvph pfcnfgklhc vevyhcbhzfykhl
$wkqf yfjvgzkoc+
jhc pfbihehyhc
$p{yopyogfwwkcn+
wfdkcnnh pfcgfbhyhc zfydhjhplkcnevcnhc {hcn phlkcn bfcocaol hjhlhd fbkwk phyzkefl jfiv ef vjhyh, ihke {hcn ifyhwhl jhyk fbkwk
 
 pfyhlhzhc jhc hezkmkzhw kcjvwzyk wfcjkyk bhvpvc jhykefnkhzhc zyhcwpoyzhwk#Jk wkwk lhkc, bhcvwkh {hcn zfyvzhbh bfcfzhp jk jhfyhdwfekzhy loehwk pfchbihcnhc jhc kcjvwzyk wfbfc,bfbklkek hbihcn ihzhw zfydhjhp eocwfczyhwk polvzhczfyvzhbh jk wkck hjhlhd jfiv, {hcn bhbpv jkzolfyky olfd zvivd bhcvwkh wfcjkyk# Hphiklh wvjhdbflhbphvk hbihcn ihzhw zfywfivz, bhcvwkh hehcyfczhc zfydhjhp ifyihnhk pfc{hekz zfyvzhbh kcmfewkwhlvyhc pfychphwhc#Bflkdhz ifzhph ifyihdh{hc{h pfcnhyvd polvzhc ifyvph jfiv dhwkl jkwpfywk $pfc{fihyhc+ gfyoiocnhwhp phiyke phjh efwfdhzhc bhcvwkh jhc lkcnevcnhc,zkbivl pfyzhc{hhhc wfifyhph ifwhy jhc wfifyhph ifyihdh{h eocwfczyhwk polvzhc {hcn jkyhwhehcbhcvwkh {hcn zkcnnhl jk wfekzhy phiyke# Whlhd whzvbfzojf pfcfczvhc eocwfczyhwk zfywfivz hjhlhd jfcnhcwvhzv bojfl bhzfbhzkeh
Nhvwwkhc
 
 Plvbf Bojfl,
hzhvBfzojf Nhvww# Phjh Zvnhw Hedky kck, hehc jkehak pyowfw pfcfczvhc eocwfczyhwk polvzhc dhwkl jkwpfywkgfyoiocn hwhp phiyke jfcnhc
Bfzojf Nhvww
Zvavhc zvnhw hedky jfcnhc bfcnnvchehc BojflJkwpfywk Polvzhc jhyk gfyoiocn hjhlhdbfbpfyekyhehc jkwpfywk jhc jkwzykivwk eocwfczyhwk phyzkevlhz jfiv jhyk gfyoiocn jk jhfyhd pfbvekbhc pfcjvjve wfekzhy PZ# Wfbfc Nyfwke Phiyke Zvihc#Wvbify fbkwk phyzkevlhz ifyhwhl jhyk wvbify zvcnnhleoczkcv {hkzv fbkwk {hcn ifyhwhl jhyk gfyoiocn yollfy bkll phjh Flfgzyowzhzkg Pyfwkpkzhzoy whah# Wfnhlhhezkmkzhw zyhcwpoyzhwk, yvbhd zhcnnh jhc kcjvwzyk zkjhe jkbhwveehc ef jhlhb bojfl kck#Wkbvlhwk vczve ehakhc eocwfczyhwk jfiv hekihzefifyhjhhc Phiyke Wfbfc hehc jkzfyhpehc phjh zvavdjhfyhd pfbvekbhc jk wfekzhy phiyke, {hkzvWvbifyhyvb, Zfbhcjhcn, Ehyhcnlo, Wvbifyfao,Ehwkbhc, Bhynobvl{o, jhc Zlono~hyv
KK#Bfzojolonk
Jhzh mkwke gfyoiocn jkpfyolfd jhyk PZ WfbfcNyfwke Phiyke Zvihc, {hcn zfyjkyk jhyk jkhbfzfy jhczkcnnk gfyoiocn, lhav fbkwk, jhc zfbpfyhzvy polvzhcwhhz eflvhy jhyk gfyoiocn#Jhzh bfzfoyolonk {hcn jkpfylvehc vczve bhwvehc pyonyhb hjhlhd jhzh hyhd jhc efgfphzhc hcnkc,yhjkhwk bhzhdhyk, zfbpfyhzvy jhc zfehchc vjhyhwfekzhy yhzh"yhzh wflhbh wfpvlvd zhdvc $8;;="9006+#Jhzh bfzfoyolonk zfywfivz jkjhphz jhyk dhwkl pfcnhbhzhc hczhyh pkdhe pfyvwhdhhc jfcnhc IhlhkDkpfyefw Eozh Wvyhih{h, wfyzh jhzh jhyk IBNPfyhe Wvyhih{h# Jhzh eocwfczyhwk phyzkefl jfiv, pfcnhbiklhc whbplkcn jhc pfcnhbhzhc vjhyhhbikfcz wfzkhp zknh ivlhc wfehlk, {hkzv phjh Bhyfz,Avck, Wfpzfbify, jhc Jfwfbify#
Nhbihy 8
Jkhnyhb Hlky Pfcnfyahhc
 
KKK#Dhwkl jhc Pfbihdhwhc
Zhifl 8#
Dhwkl wkbvlhwk 900=
Phjh whhz jklhevehc wkbvlhwk $phjh fbphz ~hezv {hcn ifyifjh+ zfphzc{h phjh > Bhyfz, 9> Avck, 90Wfpzfbify, jhc 8; Jfwfbify 900= bfbifykehcGbhew {hcn bhwkd ahvd jk ih~hd hbihcn ihzhw ihevbvzv vjhyh $edvwvwc{h eocwfczyhwk jfiv+, kzvpvc,Gbhew jkjhphz jk jhfyhd pfywh~hdhc, jhc ivehc jkjhfyhd pfbvekbhc# Ahjk phjh whhz jklhevehc wzvjkeocwfczhwk jfiv, jhfyhd pfbvekbhc bhwkd hbhc jhyknhcnnvhc jfiv# Wfdkcnnh jfcnhc kck, ikwh jklhevehcwkbvlhwk phjh whhz gfyoiocn bfcnhlhbk fbkwk jfiv{hcn ifwhy, jhc ikwh jkefzhdvk jhfyhd bhch {hcn ifypozfcwk bfcnhlhbk pfcgfbhyhc zfyphyhd#
Wkbvlhwk Bhyfz
Nhbihy 9
Wkbvlhwk > Bhyfz 900=
Nhbihy 7
^kcjyowf yhzh"yhzh 80 zhdvc $8;;="9006+ Ivlhc Bhyfz$wvbify1 IBN Pfyhe Wvyhih{h+
Zhifl 9#
Dhwkl wkbvlhwk > Bhyfz 900=
Dhwkl wkbvlhwk phjh phjh > Bhyfz 900= $nhbihy 9#+bfcvcaveehc eocwfczyhwk jfiv zfyifwhy jkhczhyhfchb jhfyhd lhkc{h hjhlhd 7,86#80
"=
 
7
 n b
jk jhfyhdWvbifyfao, jhfyhd jk wflhzhc phiyke# Ehyfch yhzh"yhzhhcnkc {hcn ifyevhwh phjh ivlhc Bhyfz $nhbihy 7+ ifyzkvp jhyk vzhyh# Wfdkcnnh jhfyhd jk wflhzhc phiyke hehc bfcjhphzehc eocwfczyhwk jfiv {hcn ifwhy akehjkihcjkcnehc jfcnhc jhfyhd {hcn ifyhjh jk wkwk lhkc phiyke# Wfjhcnehc eocwfczyhwk jfiv zfyefgkl akehjkihcjkcnehc jfcnhc effchb jhfyhd lhkc{h hjhlhdjhfyhd Zfbhcjhcn {hcn ifyhjh jk wfiflhd zkbvy  phiyke {hkzv wfifwhy >,=9#80
"76
 
7
 n b
#Phjh Ivlhc Bhyfz bfyvphehc Bvwkb Zyhcwkwk K$Bhyfz"Hpykl"Bfk+, {hkzv zyhcwkwk jhyk bvwkb dvahc efbvwkb efbhyhv hzhv Bocwvc Ihyhz ef BocwvcZkbvy jhc powkwk bhzhdhyk bhwkd ifyhjh jk wflhzhcfevhzoy, wfdkcnnh phjh whhz kzv bhwkd jkpfcnhyvdkolfd Hcnkc Bocwvc Ihyhz# Jhc hcnkc yhzh"yhzh {hcn ifyevhwh whhz kzv jk jhfyhd wzvjk hjhlhd jhyk vzhyh, ihyhz, jhc ihyhz lhvz#
Wkbvlhwk Avck

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ria Stephani liked this
Utsman Rosyadi liked this
Guerilla Warfare liked this
ardian_dwi_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->