Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
P. 1
Protocolos y Guías de Diagnostico de Exámenes Médicos Obligatorios - Perú

Protocolos y Guías de Diagnostico de Exámenes Médicos Obligatorios - Perú

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,800 |Likes:
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional, Protocolo de Exámenes Médicos Obligatorios, Guías, Exámenes Médicos Obligatorios, Exàmenes Médicos, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, trabajadores.
- Resolución Ministerial 004-2014-MINSA - Modifican el Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.
- Resolución Ministerial 312-2011- MINSA - Documento Técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.
Seguridad y Salud en el Trabajo, Salud Ocupacional, Protocolo de Exámenes Médicos Obligatorios, Guías, Exámenes Médicos Obligatorios, Exàmenes Médicos, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, trabajadores.
- Resolución Ministerial 004-2014-MINSA - Modifican el Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.
- Resolución Ministerial 312-2011- MINSA - Documento Técnico: “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Ricardo Oswaldo Carrasco-Francia on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2014

pdf

text

original

 
 
 
Angtri Vnrumgi `n @nsmrriooi & Vri`uaacñg
 
Angtri Vnrumgi `n @nsmrriooi & Vri`uaacñg  Pnoes. 33>;>055> hivcstmr ‑ 32635>241 aomri ‑ Pnonemx 1020;05 msnsirèmFpnrupri`uaacig.aih / msnsircmonkmoFpnrupri`uaacig.aih
Cgeirhn AV@O 661-46=0
HI@CECAMG NO VTIPIAIOI @N NRÍHNGNQ HÃ@CAIQ IA^VMACIGMONQ
Vir Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo 660-46=0/HCGQM, sn hi`cecam no @iauhngti Pãagcai ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir matcvc`m`‘ -mpridm`i hn`cmgtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo 1=4-46==/HCGQM. Om hi`cecamacñg mpugtm ng mhpocmr no pnreco `no prienscigmo ngamrkm`i `n ois nxíhngns hã`cais prienscigmons dmji no sckucngtn tnxti:
5.5 AIGEITHC@M@ @N OM UCKCOMGACM @N OM QMO^@ @N OIQ PTMDMJM@ITNQ
Om Uckcomgacm `n om Qmou` `n ois Prmdmjm`irns qun cgaouyn om rnmoczmacñg `n ois nxíhngns hã`cais iaupmacigmons, mtngacñg, gitcecamacñg y rnkcstri `n ois maigtnachcngtis rnomacigm`is m om smou` `n ois trmdmjm`irns ns ug mati hã`cai y `ndn auhpocr aig oms sckucngtns aig`cacigns: 5.5.= @ndn nstmr m amrki `n ug: m) Hã`cai Acrujmgi aig snkug`m nspnacmoc`m` ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci Mhdcngtn, i Hn`cacgm `no Prmdmji, `ndc`mhngtn tctuom`i, aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú< i, d) Hã`cai Acrujmgi aig Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo i Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo y Mhdcngtmo i Hmnstrèm ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci Mhdcngtn, `ndc`mhngtn aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú. @n itri om`i, pir ug pomzi `n trns mýis aigtm`is `ns`n no `èm `n biy, mqunoois prienscigmons Hã`cais Acrujmgis qun gi aungtng aig ois rnqucsctis mgtns cg`cam`is, `ndnríg auhpocr aig aumoqucnrm `n ois sckucngtns rnqucsctis: m) Hã`cai acrujmgi aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú, nkrnsm`i `n om Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo i Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo y Mhdcngtmo i Hmnstrèm ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci Mhdcngtn, aig ug hègchi `n = mýi `n nxpnrcngacm ng hn`cacgm `no trmdmji i smou` iaupmacigmo. d) Hã`cai acrujmgi aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú aig @cpoihm`i ng Qmou` Iaupmacigmo `n 15 arã`ctis, nxpn`c`i pir ugm Nsaunom i Emauotm` `n Hn`cacgm i `n Acngacms `n om Qmou` `n ugm ugcvnrsc`m` púdocam i prcvm`m< aig ug hègchi `n 1 mýis `n nxpnrcngacm ng hn`cacgm `no trmdmji i smou` iaupmacigmo. M`nhís ois prienscigmons `ndnríg mpridmr ug aursi qun cgaouym prundms eugacigmons ng Qmou` Iaupmacigmo, aig ug hègchi `n 02 birms. Ecgmohngtn, amdn prnacsmr qun gi sn bm hi`cecam`i no aunstcigm`i guhnrmo 5.;.4 `no actm`i pritiaioi. Air`cmohngtn @r. Tcamr`i Amrrmsai Ermgacm Ochm, ngnri 5 `n 46=0
 
No Vnrumgi
@ihcgki > `n ngnri `n 46=0
>=1>26
Emrhmaãutcais, @cspisctcvis Hã`cais y Vri`uatis Qmgctmrcis sidrn n
amacm y snkurc`m` `no pri`uati, snkúg ois arctnrcis `n om IHQ i NHM vckngtns<]un, hn`cmgtn Tnsiouacñg Quprnhm G¶ 656-32-QM sn mpridñ no Tnkomhngti `no Aihctã Nspnacmoczm`i `no Hcgcstnrci `n Qmou` ‑ ANHCQ, ng no hmrai `n oi `cspunsti ng no Tnkomhngti pmrm no Tnkcstri, Aigtrio y Uckcomgacm Qmgctmrcm `n Vri`uatis Emrhmaãutcais y M
gns, mpridm`i pir @narnti Quprnhi Gº 6=6-3;-QM, no aumo eun `nrikm`i pir no Tnkomhngti pmrm no Tnkcstri, Aigtrio y Uckcomgacm Qmgctmrcm `n Vri`uatis Emrhmaãutcais, @cspisctcvis Hã`cais y Vri`uatis Qmgctmrcis, mpridm`i pir no @narnti Quprnhi Gº 6=5-46==-QM<]un, om @crnaacñg Kngnrmo `n Hn`camhngtis, Cgsuhis y @rikms, aihi Mutirc`m` Gmacigmo `n Vri`uatis Emrhmaãutcais, @cspisctcvis Hã`cais y Vri`uatis Qmgctmrcis `no Hcgcstnrci `n Qmou`, bm pripunsti ug gunvi Tnkomhngti `no Aihctã Nspnacmoczm`i< ]un, ng aigair`mgacm m oi `cspunsti ng om Ony G¶ 430>3, Ony `n ois Vri`uatis Emrhmaãutcais, @cspisctcvis Hã`cais y Vri`uatis Qmgctmrcis y su Tnkomhngti, mpridm`i pir @narnti Quprnhi Gº 6=5-46==-QM y su hi`c
amtircm, rnsuotm gnansmrci mpridmr no gunvi Tnkomhngti `no Aihctã Nspnacmoczm`i `no Hcgcstnrci `n Qmou`< y, @n aigeirhc`m` aig oi nstmdonac`i ng om Ony G¶ 43=>2, Ony Irkígcam `no Vi`nr Njnautcvi, ng om Ony G¶ 430>3, Ony `n ois Vri`uatis Emrhmaãutcais, @cspisctcvis Hã`cais y Vri`uatis Qmgctmrcis y su Tnkomhngti, mpridm`i pir no @narnti Quprnhi Gº 6=5-46==-QM y su hi`c
amtircm<QN TNQ^NOUN:
Mrtèauoi =º.-
 Mpridmr no Tnkomhngti `no Aihctã Nspnacmoczm`i `no Hcgcstnrci `n Qmou` - ANHCQ, qun aigstm `n sncs (5) ampètuois, `cnacsãcs (=5) mrtèauois y `is (4) @cspiscacigns Aihponhngtmrcms Ecgmons, no aumo eirhm pmrtn cgtnkrmgtn `n om prnsngtn Tnsiouacñg Quprnhm.
Mrtèauoi 4º.-
 @nrikmr om Tnsiouacñg Quprnhm Gº 656-32-QM, qun mpridñ no Tnkomhngti `no Aihctã Nspnacmoczm`i `no Hcgcstnrci `n Qmou`, msè aihi oms `nhís `cspiscacigns qun sn ipigkmg m om prnsngtn Tnsiouacñg Quprnhm.
Mrtèauoi 1¶.-
 @cspignr om pudocamacñg `n om prnsngtn Tnsiouacñg Quprnhm ng no @cmrci I
acmo ‟No Vnrumgi‘ y auyi Tnkomhngti hmtnrcm `n mpridmacñg, snrí pudocam`i ng no pirtmo cgstctuacigmo `no Hcgcstnrci `n Qmou` (www.hcgsm.kid.pn), no hcshi `èm `n om pudocamacñg `n om prnsngtn Tnsiouacñg Quprnhm.
Mrtèauoi 0¶.-
 Om prnsngtn Tnsiouacñg Quprnhm snrí rnerng`m`m pir om Hcgcstrm `n Qmou`.Tnkèstrnsn, aihugèqunsn y pudoèqunsn.IOOMGPM B^HMOM PMQQIVrnsc`ngtn Aigstctuacigmo `n om TnpúdocamHC@ITC @N BMDCAB TIQVCKOCIQCHcgcstrm `n Qmou`
=610=5>-=
Hi`cecamg no @iauhngti Pãagcai ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir matcvc`m`‘
TNQIO^ACÑG HCGCQPNTCMOGº 660-46=0/HCGQM
Ochm, 1 `n ngnri `no 46=0Ucsti, ois Nxpn`cngtns G¶s =1-=10415-66= y =1-=10415-664, qun aigtcngn no Cgeirhn G¶ 364-46=1/@QI/@CKNQM, `n om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo `no Hcgcstnrci `n Qmou`, no Cgeirhn G¶ 664-46=0-@A-@KTB/HCGQM, `n om @crnaacñg Kngnrmo `n Knstcñg `no @nsmrriooi `n Tnaursis Buhmgis, no I
aci G¶ 664-46=0-IVN/CGQ, qun aigtcngn no Cgeirhn G¶ 6=-46=0-@NHSVP-ANGQIVMQ/CGQ, `no Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou`< AIGQC@NTMG@I: ]un, no octnrmo n) `no mrtèauoi ;¶ `no @narnti Onkcsomtcvi G¶ ==5=, qun mprundm om Ony `n Irkmgczmacñg y Eugacigns `no Hcgcstnrci `n Qmou` nstmdonan aihi eugacñg nspnaè
am `no Hcgcstnrci `n Qmou` prihivnr y pmrtcacpmr ng no `nsmrriooi y eirtmonachcngti `n oms ampmac`m`ns y aihpntngacms `n ois rnaursis buhmgis ng smou`<]un, no mrtèauoi =66¶ `n om Ony G¶ 45204, nstmdonan qun: ‟]ucngns aig`uzamg i m`hcgcstrng matcvc`m`ns `n nxtrmaacñg, pri`uaacñg, trmgspirtn y aihnraci `n dcngns i snrvcacis, aumonsqucnrm qun ãstis snmg, tcngng om idockmacñg `n m`iptmr oms hn`c`ms gnansmrcms pmrm kmrmgtczmr om pritnaacñg `n om smou` y om snkurc`m` `n ois trmdmjm`irns y `n tnranrms pnrsigms ng sus cgstmomacigns i mhdcngtns `n trmdmji‘< ]un, hn`cmgtn Ony G¶ 43;21, Ony `n Qnkurc`m` y Qmou` ng no Prmdmji, sn arnñ no Aigsnji Gmacigmo `n Qnkurc`m` y Qmou` ng no Prmdmji, aihi cgstmgacm híxchm `n aiganrtmacñg `n hmtnrcm `n snkurc`m` y smou` ng no trmdmji, `n gmturmonzm trcpmrtctm y m`sarctm mo snatir trmdmji y prihiacñg `no nhponi< ]un, mschcshi, no octnrmo `) `no mrtèauoi 03¶ `n om prnactm`m Ony nstmdonan qun no nhponm`ir, ngtrn itrms, tcngn om idockmacñg `n prmatcamr nxíhngns hã`cais mgtns, `urmgtn y mo tãrhcgi `n om rnomacñg omdirmo m ois trmdmjm`irns, mair`n aig ois rcnskis m ois qun nstíg nxpunstis ng sus omdirns, m amrki `no nhponm`ir< ]un, no mrtèauoi =6=¶ `no Tnkomhngti `n om Ony G¶ 43;21, mpridm`i pir @narnti Quprnhi G¶ 66>-46=4-PT, aigtnhpom qun: ‟(…). Ois nxíhngns hã`cais `ndng snr rnmoczm`is rnspntmg`i oi `cspunsti ng ois @iauhngtis Pãagcais `n om Uckcomgacm `n om Qmou` `n ois Prmdmjm`irns nxpn`c`is pir no Hcgcstnrci `n Qmou`, i pir no irkmgcshi aihpntngtn, snkúg airrnspig`m‘< ]un, pir Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo G¶ 1=4-46==/HCGQM, `n enabm 4> `n mdrco `no 46==, sn mpridñ no @iauhngti Pãagcai: ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir Matcvc`m`‘< ]un, `n maunr`i m oi snýmom`i pir no Hcgcstnrci `n Prmdmji y Vrihiacñg `no Nhponi ng su I
aci G¶ ;16-46=1-HPV/=, hn`cmgtn Qnscñg Ir`cgmrcm G¶ =1 `no Aigsnji Gmacigmo `n Qnkurc`m` y Qmou`, `n enabm 44 `n givcnhdrn `n 46=1, sn mpridñ pir aigsngsi, om hi`c
amacñg `n om Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo G¶ 1=4-46==/HCGQM, m nenati `n drcg`mr ugm siouacñg m om pridonhítcam irckcgm`m pir no cgsu
acngtn gúhnri `n hã`cais iaupmacigmons m gcvno gmacigmo pmrm mtng`nr ois rnqunrchcngtis `n om Ony G¶ 43;21, Ony `n Qnkurc`m` y Qmou` ng no Prmdmji< ]un, no octnrmo m) `no mrtèauoi 02¶ `no Tnkomhngti `n Irkmgczmacñg y Eugacigns `no Hcgcstnrci `n Qmou`, mpridm`i pir @narnti Quprnhi G¶ 641-466>-QM y sus hi`c
amtircms, nstmdonan qun om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo ns no ñrkmgi tãagcai girhmtcvi ng ois mspnatis rnomacigm`is, ngtrn itris, m om smou` iaupmacigmo, nstmg`i m amrki `n pripignr y bmanr auhpocr om pioètcam gmacigmo `n smou` mhdcngtmo, m
g `n aigtriomr ois mkngtns aigtmhcgmgtns y hnjirmr oms aig`cacigns mhdcngtmons pmrm om pritnaacñg `n om smou` `n om pidomacñg< ]un, aig no `iauhngti `no vcsti, om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo bm pripunsti om hi`c
amacñg `no guhnrmo 5.5.= `no @iauhngti Pãagcai: ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir Matcvc`m`‘, mpridm`i pir Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo G¶ 1=4-46==/HCGQM, n cgaouc`i itrms `cspiscacigns, m
g `n mtng`nr om pridonhítcam `nsarctm prnan`ngtnhngtn< Nstmg`i m oi pripunsti pir om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo< Aig om ipcgcñg emvirmdon `n om @crnaacñg Kngnrmo `no @nsmrriooi `n Tnaursis Buhmgis y `no Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou`< Aig no vcsm`i `no Jnen `no Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou`, `no @crnatir Kngnrmo `n om @crnaacñg Kngnrmo `n Knstcñg `no @nsmrriooi `n Tnaursis Buhmgis, `n om @crnatirm Kngnrmo (n) `n om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo, `n om @crnatirm Kngnrmo `n om I
acgm Kngnrmo `n Msnsirèm Jurè`cam y `no Ucanhcgcstri `n Qmou`<@n aigeirhc`m` aig oi prnvcsti ng no @narnti Onkcsomtcvi G¶ ==5=, qun mprundm om Ony `n Irkmgczmacñg y Eugacigns `no Hcgcstnrci `n Qmou`< QN TNQ^NOUN:
Mrtèauoi =º.-
 Hi`c
amr no guhnrmo 5.5.= `no @iauhngti Pãagcai: ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir matcvc`m`‘, mpridm`i hn`cmgtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo Gº 1=4-46==/HCGQM, pir no sckucngtn tnxti:
 
No Vnrumgi
@ihcgki > `n ngnri `n 46=0
 >=1>2=
‟5.5 AIGEITHC@M@ @N OM UCKCOMGACM @N OM QMO^@ @N OIQ PTMDMJM@ITNQ
Om Uckcomgacm `n om Qmou` `n ois Prmdmjm`irns qun cgaouyn om rnmoczmacñg `n ois nxíhngns hã`cai iaupmacigmons, mtngacñg, gitc
amacñg y rnkcstri `n ois maigtnachcngtis rnomacigm`is m om smou` `n ois trmdmjm`irns ns ug mati hã`cai y `ndn auhpocr aig oms sckucngtns aig`cacigns: 5.5.= @ndn nstmr m amrki `n ug: m) Hã`cai Acrujmgi aig snkug`m nspnacmoc`m` ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci Mhdcngtn, i Hn`cacgm `no Prmdmji, `ndc`mhngtn tctuom`i, aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú< i,d) Hã`cai Acrujmgi aig Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo i Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo y Mhdcngtmo i Hmnstrèm ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci Mhdcngtn, `ndc`mhngtn aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú. (…)‘ 
Mrtèauoi 4¶.-
 Nxanpacigmohngtn pir ug pomzi `n trns (1) mýis aigtm`is m pmrtcr `no `èm sckucngtn `n om pudocamacñg `n om prnsngtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo, ois prienscigmons Hã`cais Acrujmgis qun gi aungtng aig ois rnqucsctis snýmom`is ng no mrtèauoi prnan`ngtn, `ndnríg auhpocr aig aumoqucnrm `n ois sckucngtns rnqucsctis: m) Hã`cai acrujmgi aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú, nkrnsm`i `n om Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo i Hmnstrèm ng Qmou` Iaupmacigmo y  Mhdcngtmo i Hmnstrèm ng Hn`cacgm Iaupmacigmo y Hn`ci  Mhdcngtn, aig ug hègchi `n ug (=) mýi `n nxpnrcngacm ng hn`cacgm `no trmdmji i smou` iaupmacigmo.d) Hã`cai acrujmgi aionkcm`i y bmdcoctm`i pir no Aionkci Hã`cai `no Vnrú aig @cpoihm`i ng Qmou` Iaupmacigmo `n ug hègchi `n trncgtm y sncs (15) arã`ctis, nxpn`c`i pir ugm Nsaunom i Emauotm` `n Hn`cacgm i `n Acngacms `n om Qmou` `n ugm ugcvnrsc`m` púdocam i prcvm`m< aig ug hègchi `n trns (1) mýis `n nxpnrcngacm ng hn`cacgm `no trmdmji i smou` iaupmacigmo.Vmrm nenati `n sustngtmr om nxpnrcngacm ng hn`cacgm `no trmdmji i smou` iaupmacigmo, sn `ndnrí prnsngtmr aumoqucnrm `n ois sckucngtns `iauhngtis: =. Aigstmgacm `n bmdnr `nsmrrioom`i om vckcomgacm `n om smou` `n ois trmdmjm`irns (prnacsmg`i om matcvc`m`/eugacñg qun rnmoczñ) ng nstmdonachcngtis `n smou` púdocais y/i prcvm`is, `ndc`mhngtn rnkcstrm`is y amtnkirczm`is pir om mutirc`m` `n smou` aihpntngtn.4. Aigstmgacm `n bmdnr `nsmrrioom`i om vckcomgacm `n om smou` `n ois trmdmjm`irns ng ugm nhprnsm i ngtc`m` pri`uatcvm i `n snrvcacis, púdocam y/i prcvm`m. Vmrm nstn nenati no nstmdonachcngti (ugc`m` i írnm) `n smou` pripci `n om nhprnsm i ngtc`m` `ig`n sn bmym rnmoczm`i om matcvc`m` `n vckcomgacm `n om smou` `n ois trmdmjm`irns `ndn ngaigtrmrsn rnkcstrm`m y amtnkirczm`m pir om mutirc`m` `n smou` aihpntngtn.
Mrtèauoi 1¶.-
 M`cacigmohngtn m oi nstmdonac`i ng no mrtèauoi 4¶ `n om prnsngtn Tnsiouacñg, ois prienscigmons Hã`cais Acrujmgis `ndnríg mpridmr ug aursi qun cgaouym prundms eugacigmons ng Qmou` Iaupmacigmo, aig ug hègchi `n aumrngtm y iabi (02) birms, `catm`i y anrtc
am`i pir ugm ugcvnrsc`m` púdocam i prcvm`m aig Nsaunom i Emauotm` `n Hn`cacgm i `n Acngacms `n om Qmou` i pir no Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou` ng aiir`cgmacñg aig om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo.
Mrtèauoi 0¶.-
 Om @crnaacñg Kngnrmo `n Knstcñg `no @nsmrriooi `n Tnaursis Buhmgis, ng aiir`cgmacñg aig om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou` Mhdcngtmo, no Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou` y om I
acgm Kngnrmo `n Vomgnmhcngti y Vrnsupunsti nomdirmrí ng ug pomzi híxchi `n snsngtm (56) `èms, no pnr 
o `n aihpntngacms `no hã`cai iaupmacigmo, no aumo snrí mpridm`i hn`cmgtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo.
Mrtèauoi >¶.-
 Ois prienscigmons hã`cais aihprng`c`is ng ois mrtèauois =º y 4º `n om prnsngtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo pmrtcacpmríg ng oms matcvc`m`ns `n snkurc`m` y smou` ng no trmdmji `n om nhprnsm i ngtc`m` qun cgviouarng om prnvngacñg `n maac`ngtns `n trmdmji, cgac`ngtns pnockrisis, ngenrhn`m`ns rnomacigm`ms mo trmdmji, ngenrhn`m`ns prienscigmons y prcgacpmohngtn om vckcomgacm `n om smou` `n ois trmdmjm`irns m trmvãs `no `cmkgñstcai prnaiz n ckumohngtn no msnsirmhcngti pmrm om rncgsnracñg omdirmo `no trmdmjm`ir. Om amoc
amacñg hã`cam `n cgampmac`m` `n oms ngenrhn`m`ns prienscigmons aig amríatnr cg`nhgczmtirci sn rnmoczmrí `n aigeirhc`m` aig oi girhm`i pir no Hcgcstnrci `n Qmou`.
Mrtèauoi 5¶.-
 Ngamrkmr m om @crnaacñg Kngnrmo `n Qmou`  Mhdcngtmo y mo Cgstctuti Gmacigmo `n Qmou` om `ceuscñg `n oi mpridm`i hn`cmgtn om prnsngtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo.
Mrtèauoi ;¶.-
 @njmr sudscstngtns ti`ms oms `nhís `cspiscacigns `no @iauhngti Pãagcai: ‟Vritiaiois `n Nxíhngns Hã`cais Iaupmacigmons y Kuèms `n @cmkgñstcai `n ois Nxíhngns Hã`cais Idockmtircis pir Matcvc`m`‘, mpridm`i pir Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo G¶ 1=4-46==/HCGQM.
Mrtèauoi 2¶.-
 Ngamrkmr m om I
acgm Kngnrmo `n Aihugcamacigns om pudocamacñg `n om prnsngtn Tnsiouacñg Hcgcstnrcmo ng no Virtmo Cgstctuacigmo `no Hcgcstnrci `n Qmou`, ng om `crnaacñg: bttp://www.hcgsm.kid.pn/trmgspmrngacm/`knYgirhms.msp.Tnkèstrnsn, aihugèqunsn y pudoèqunsn.HC@ITC @N BMDCAB TIQVCKOCIQCHcgcstrm `n Qmou`
=6112;5-=
TN]^CQCPIQ VMTM V^DOCAMACÑG @N @NAOMTMACIGNQ J^TM@MQ
Qn aihugcam m ois irkmgcshis púdocais qun, pmrm nenati `n om pudocamacñg ng om Qnpmrmtm Nspnacmo `n @naomrmacigns Jurm`ms `n Eugacigmrcis y Qnrvc`irns Vúdocais `no Nstm`i, sn `ndnrí tihmr ng aungtm oi sckucngtn:=. Om siocactu` `n pudocamacñg sn nenatumrí hn`cmgtn i
aci `crckc`i mo @crnatir `no @cmrci I
acmo No Vnrumgi y oms `naomrmacigns jurm`ms `ndnríg ngtrnkmrsn ng aipcms mutngtcam`ms i rnerng`m`ms pir ug eugacigmrci `n om ngtc`m` siocactmgtn.4. Om pudocamacñg sn rnmoczmrí `n maunr`i mo ir`ng `n rnanpacñg `no hmtnrcmo y om `cspigcdcoc`m` `n nspmaci ng om Qnpmrmtm `n @naomrmacigns Jurm`ms.1. Om `iauhngtmacñg m pudocamr sn ngvcmrí m`nhís ng mrabcvi nonatrñgcai (`cslnttn i a`) y/i mo airrni nonatrñgcai:
`jFn`ctirmpnru.aih.pn
, prnacsmg`i ng om siocactu` qun no aigtngc`i `n om vnrscñg nonatrñgcam ns c`ãgtcai mo `no hmtnrcmo chprnsi qun sn m`jugtm< `n gi nxcstcr nstm c`ngtc`m` no aocngtn msuhcrí om rnspigsmdcoc`m` `no tnxti pudocam`i y `no aisti `n om gunvm pudocamacñg i `n om En `n Nrrmtms m pudocamrsn.0. Oms `naomrmacigns jurm`ms `ndnríg trmdmjmrsn ng Nxano, prnsngtm`i ng `is aiouhgms, ugm oègnm pir ano`m.>. Om cgeirhmacñg sn kumr`mrí
ng ugm siom bijm `n aíoauoi
, aioiaíg`isn ugm `naomrmacñg jurm`m `ndmji `n itrm.
OM @CTNAACÑG

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
Resolución Ministerial 004-2014-MINSA - Modifican el Documento Técnico “Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por actividad”.
Documento Técnico Salud - Protocolo y Guías de Diagnostico de Exámenes Médicos Obligatorios
1 thousand reads
1 hundred reads
Sonia Robalino liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->