Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recnik imena i pojmova vezanih za Hriscanstvo

Recnik imena i pojmova vezanih za Hriscanstvo

Ratings:

4.58

(12)
|Views: 6,904 |Likes:

More info:

Published by: НационалнаСлобода on Sep 02, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2013

pdf

text

original

 
REČNIK IMENA I POJMOVA VEZANIH ZAHRIŠĆANSTVO (NEPOTPUN)
Avrelijana.
Uspomena na nju je 3. juna.
Biblijska kritika
- to je kritika teksta Sv. knjiga Starog i Novog zaveta. B. k. jeusmerena na istraživanje njihove originalnosti, utvrñivanje njihovog pravilnog čitanjai objašnjavanja njihovog sadržaja. Sv. knjige Starog zaveta bile su poznatehrišćanima u grčkom prevodu 70 tumača, a knjige Novog zaveta u mnogimrukopisima, pri čemu se kod prvih nalazilo mnogo ispravki i dopuna, a kod drugih supriključene bile nekanonske knjige i odlomci iz njih. Već se u vreme apostolapojavljuju različita iskrivljavanja Sv. knjiga, te stoga nije ni čudo što se i u početkuzahtevalo odvajanje istinitog sadržaja Sv. knjiga od različitih dodataka. Znaci zaodreñivanje originalnosti Sv. knjiga bili su: istorijski (tj. da li je nešto bilo u predanjuapostolskom), zatim dogmatsko predanje, a takoñe stil i jezik. Origen je prvi vršioispravak Sv. knjiga. On je knjige Starog zaveta poredio sa originalima na jevrejskom jeziku, ispravljao je greške u grčkim prevodima. Njegov rad su nastavli prezviteriPamfil Kesarijski i Lukijan Antiohijski. Istraživanje sadržaja biblijskih knjiga zasnivase na njihovoj sličnosti sa grčkim, jevrejskim i dr. originalima. Ovim radom proslavilisu se: Kliment, Dionisije, Kiril Aleksandrijski, Ipolit Rimski, Jefrem Sirin, JevsevijeKesarijski, Teodorit Mopsuetski, Jovan Zlatoust, a na Zapadu blaž. Jeronim iAvgustin. Poznato je Avgustinovo delo: “De doctrina christiana“. Od kasnijih kritičarana Zapadu istakli su se: Lavrentije Vala (umro 1465. god.), Pagnic, Sikst Sijenski(1593. god.). Negativnu kritiku daju: Zemler (1791. god.), [traus, Bruno-Bauer,Hoferer i dr. Od novijih kritičara knjiga Novog zaveta treba pomenuti: Velgauzera,Dilmana, Deliča, Kneži Vejcekera i dr.
Brokat
- tkanina od svilene osnove, sa potkom od srebrnih i zlatnih niti, veomasloženih i raznovrsnih crteža, često na somotskoj osnovi. Upotrebljava se kaoodeća. U Rusiji pre Petra I B. se nazivao zarbaf, izorbaf (persijski) i upotrebljavaose za svečanu odeću svetovnih lica. U Rusiji ima 16 fabrika B.
Crkveni krug
- onaj red u vremenu po kome se u toku godine vrši bogosluženje učast sv. i crkvenih dogañaja. Za svaki dan, po mesecima, ukazuju se odreñenemolitve i crkvene pesme.
Davido-Garedžijski
muški manastir, I klase. Osnovan je u VI veku. Nalazi se uTiflijskoj guberniji, u Garedžijskim planinama, izmeñu reka Kure i Jore. Dva puta jerušen, a monasi pobijeni: 1616 -1617. od strane Persijanaca , a 1851-1857. odLezgina. Manastir ima tri crkve. U njegovom posedu je oko 5.000 hektara zemlje.NJime upravlja vikarni episkop gorijski.
David -
(na jevrejskom “vozljubljeni”) drugi jevrejski car, koji je vladao od 1055. do1015. god. pre Hr. Bio je osmi sin imućnog vitlejemskog žitelja Jeseja. ProrokSamuilo ga je miropomazao za cara i to se sačuvalo kao tajna. Zatim ga je pozvao
 
 
Saul da ga zabavlja sviranjem na harfi. Pobedivši diva Golijata David je stekaopoverenje naroda. Saul je počeo uporno da ga prati i David se spasao bekstvom.Posle Saulove smrti David je postao car i naselio se u Hevronu. Posle sedamgodina osvojio je od Jevuseja grad Jerusalim i tu preneo svoju rezidenciju i Kovčegzaveta. David je sredio i učvrstio unutrašnje upravljanje zemljom. Uspostavio je sud,a svojim pobedonosnim ratovima proširio je Izrailjsko carstvo. Poslednjih godinasvoga carovanja navukao je gnev Božiji zbog grehova i slabosti svojih. Pred krajživota posvetio se pripremnim radovima za izgradnju Hrama. Sakupivši velikobogatstvo u novcu i materijalu pozvao je vešte majstore sa svih strana. IzgradnjuHrama prepustio je svome sinu caru Solomonu, proglasivši ga naslednikomprestola. David je sahranjen u Jerusalimu. U njegovom liku duh jevrejskog narodanašao je svoj svestrani i najviši izraz. Ostao je u sećanju kao pastir, ratnik,psalmopevac, mudrac, vladar, prorok i car, objedinivši u sebi najbolje osobine svogizabranog i voljenog naroda.
David
- razbojnik, živeo je u Egiptu u IV veku. Zamonašio se, okajavši svoje grehe,a još za života dobio je od Boga dar čudotvorca. Uspomena na njega je 6.septembra.
David i Konstantin -
arijevski kneževi, koje je zarobio arapski kalifa Murvan, koji jehteo da ih prevede, a sa njima i ceo kavkaski i gruzijski narod u muslimansku veru.Mučki su ubijeni 730. god. i bačeni u reku Rion. NJihova tela su bila izneta na obalui hrišćani su ih sakrili u pećinu gde su ostala netruležna do cara Bagrata Velikog. Natom mestu on je izgradio crkvu i nazvao je Mocameti (crkva mučenika). Izgradio je imanastir nedaleko od grada Kutaisa, gde i do sada počivaju netruležne moštiDavida i Kostantina . Uspomena na njega je 26. januara.
David
- Obnovitelj, blagoverni car Gruzije. Brinuo se o učvršćivanju i obnavljanjuGruzijskog carstva, koje su uništili Turci, Persijanci i Arabljani. Da bi poboljšaovršenje svešteničkih dužnosti sazvao je sabor, koji je prihvatio mere za ispravljanjekanona i saborskih odluka. Gradio je i obnavljao hramove, manastire i škole zanarod. Vodio je asketski život,čitao je bogoslovske knjige. Za sveti život Bog ga jeproslavio mnogim čudesima. Umro je 1125. god. 24. januara, a njegove moštinalaze se u sabornoj crkvi Gajenatskog manastira, koji je on i osnovao. Slavi se kaosvetac 26. januara.
David i Taričan -
braća mučenici. Mučki ih je ubio stric neznabožac, koji je želeo daih vrati u neznabožačku veru. Uspomena na njega je 18. maja.
David
- prepodobni. Osnovao je Davido-Garedžijski manastir u Gruziji. Živeo jemonaškim životom. Od Boga je dobio dar čudotvorca. Uspomena na njega je 7.maja.
David - Jermenin
. Sirijski hrišćanin koga su Jermeni nazvali filosofom.Obrazovanje je dobio u Atini. Poznat je po svojim bogoslovskim i filosofskim delimana jermenskom i grčkom jeziku. Najpoznatije njegovo delo je “Odreñivanje nastankasvih stvari“.
 
 
Davikt
velikomučenik (latin. Adavkt - uvećan), zbog toga što je odbio da da svojukćerku Kalisteniju za imperatora Maksimijana, progran je u Melitinu i posečenmačem izmeñu 305. i 313. godine. Uspomena na njega je 4. oktobra.
Dagajev
, N. K. magistar teologije. Visoko obrazovanje stekao je naSanktpeterburškoj duhovnoj akademiji, 1899. god. odbranio je i magistarskudisertaciju na temu “Istorija starozavetnih kanona”. Bio je profesor crkvene istorije uVladimirskoj bogosloviji, a 1900. god. je postavljen za profesora Svetog pisma uRiškoj bogosloviji. Napisao je: “Pitanje velike sinagoge i njen odnos prema istorijistarozavetnih kanona”, “Talmudska hronologija i njen odnos prema istorijistarozavetnih kanona“, “Nova knjiga za običan narod“ i druge.
Dagon
- filistejsko božanstvo u obliku morske ribe sa čovečijim licem i rukama,slično asirskom bogu-ribi Odaku. Dagonu su bili posvećeni paganski hramovi uAzotu i Gazi.
Dada
sveta mučenica, nastradala je zbog ispovedanja hrišćanske vere za vremecara Sapora polovinom IV veka. Uspomena na nju je 29. septembra.
Dakosta
Isak - holandski pesnik i teolog, rodio se 1798. god. Poreklom Jevrejin,kad je 1821. god. primio hrišćanstvo postao je energičan i uticajan apologetahrišćanstva. NJegova dela takve sadržine su: “Četiri svedoka”, usmereno protiv[trausovog ”Života Isusa” i istorija Jevreja pod nazivom “Izrailj i narodi”. Umro je1860. god.
Dalila -
lepa Filistejka, koja je otkrila tajnu Samsonove snage i predala ga u rukeFilistejcima.
Dalmatika
- odeća pri bogosluženju kod ñakona i biskupa u rimokatoličkoj crkvi.
Dalmacija -
oblast Austro-Ugarske, nalazi se na obali Jadranskog mora.Hrišćanstvo je prodrlo ovde još u vreme apostola: ap. Pavle poslao je Tita sa ostrvaKrita da širi hrišćanstvo u Dalmaciji. Prvi njen ep. bio je Domnije. Prema religijistanovništvo Dalmacije deli se na katolike i pravoslavne. Katolika ima do 500hiljada, podeljenih na šest dijecezija. Pravoslavni se dele na dve eparhije: Zadarskui Kotorsku. U prvoj ima 76.886 duša, a u drugoj 28.722 duša. Godine 1873. obeeparhije pripojene su Karlovačkoj mitropoliji. Narodno obrazovanje je skupo i zatose pri svakoj crkvi nalazi škola, u Zadru je bogoslovija. Od 1862. god. u Zadrupostoji naučno društvo - “Dalmatinska matica“, koja pomaže razvoju slovenskesamosvesti i narodnog obrazovanja.
Dalmatovski Uspenski
muški manastir, opštežiće, trećeg reda. Nalazi se uprovincijskom gradu Dalmatovu u Permskoj guberniji. Godine 1651. manastir suspalili Kalmici, a bratstvo je pobijeno. Više puta su ga razarali Baškiri. Ima tri crkve.
Dalmatska
ikona Bogorodice. Od 1644. god. nalazi se u Permskoj guberniji,[adrinskom srezu u Dalmatovom manastiru. Mnogo puta je spasla manastir odneprijateljskih najezda. Slavi se 15. februara.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->