Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
barlelwni_amedme

barlelwni_amedme

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Syllogos Kireas

More info:

Published by: Syllogos Kireas on May 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

 
F
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ
Áñ. Öýëëïõ
144
19 Éïõíßïõ 2002
ÍÏÌÏÓ ÕÐ' ÁÑÉÈ. 3022
Êýñùóç ôùí ôñïðïðïéÞóåùí ôçò Óýìâáóçò ôçò Âáñêå- ëþíçò ôïõ 1976 «ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ÌåóïãåßïõÈÜëáóóáò áðü ôç ñýðáíóç» êáé ôùí ôñïðïðïéÞóåùí  ôïõ Ðñùôïêüëëïõ ôïõ 1980 «ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçòÌåóïãåßïõ ÈÜëáóóáò áðü ôç ñýðáíóç áðü ÷åñóáßåò ðçãÝò.
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Åêäßäïìå ôïí áêüëïõèï íüìï ðïõ øÞöéóå ç ÂïõëÞ:
 ¢ñèñï ðñþôï
1. Êõñþíïíôáé êáé Ý÷ïõí ôçí éó÷ý ðïõ ïñßæåé ôï Üñèñï 28ðáñ. 1 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ïé ôñïðïðïéÞóåéò ôçò Óýìâáóçò ôçò Âáñêåëþíçò «ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò Ìåóïãåßïõ ÈÜ- ëáóóáò áðü ôç ñýðáíóç» (Í. 855/1978, ÖÅÊ 235 Á´) ðïõõéïèåôÞèçêáí óôéò 10 Éïõíßïõ 1995 óôç Âáñêåëþíç, êá-èþò êáé ïé ôñïðïðïéÞóåéò ôïõ Ðñùôïêüëëïõ ôïõ 1980«ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò Ìåóïãåßïõ ÈÜëáóóáò áðü ôç ñý-ðáíóç áðü ÷åñóáßåò ðçãÝò» (Í. 1634/1986, ÖÅÊ 104 Á´)ðïõ õéïèåôÞèçêáí óôéò 7 Ìáñôßïõ 1996 óôéò Óõñáêïýóåò, ôùí ïðïßùí ôï êåßìåíï óå ðñùôüôõðï óôçí áããëéêÞ ãëþó-óá êáé óå ìåôÜöñáóç óôçí åëëçíéêÞ Ý÷åé ùò åîÞò:
2825
 
2826
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
 
ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ×ÏÓ ÐÑÙÔÏ)
2827

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->