Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ligeti Lajos: A kúnok Magyarországon

Ligeti Lajos: A kúnok Magyarországon

Ratings:
(0)
|Views: 37|Likes:
Published by 東洋學

More info:

Published by: 東洋學 on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2011

pdf

 
8z6t61),`s a Feltett'解
α
%b61 a tthat6*“
η
hel,tt
`rt lettЮlnaι
n,De a Fonetika■
llehaBOg“
l18 stlvosabban oslk a lttba,hogy a'fak6'
a ttllok kuls`8al編
`頭
B“
natk。
,ivell“
v“
ak ldettnekta sz6.mazhん
(OrOSZOkt61,“mete嵐
04),scIIl
lyen■`p llem ad 8■6t mttallak rag銀
vanvnevet
M餌
ig●
%。
a
Ю
natkoz6`lt“
it`“
nek eg,k80k“
vit“
Ott cleme a
¨
n■
OnOsit6sa MhoRSXY B`●
_oLD DyOmtt ezt a n`peい
TObOl vi“
kl
Onal ttomsitOtta Czコ
`DY(■
`nok eredet`r61:yDτ
y XLV,1949,
43-50)az■
,■
gttζ
n`ban l証
`8嵐
rga uigttЮ
ЦЮ
Z kTcsOlta a s″
EIa tt uigtt dlttP“
議61 fontめ
b rO
den sz61tuユ
clzzば
zhetitk,hOgy atat匈
6S kOrう
ban tObbszOl ls sZる
OSik■
61uk lgy Plallo CarljlmegeIIll`kttik
a7ollonik
zett tat6rl証赫
61,a‐
lkOrls Sα
γ
tzr a llev●
k(V,8,WYN I,56),
a■
leghtttott n■
ok llStttaban pedlg Sα
%磁
7(VH,9,WYN 8o BelledlCtus
Polontls l轟
j`n41,C de Blldi続
γЙ
z`%γ
t(8:PAか
61),lll Sαr,2あ
%rt
(34; PムINT 85)tttautt A khai,II10ngol`s perzsa fO_tt csak fllt61ag(V%y Seh。
)eml■ik a sarga ujttrOkat;銘
zo1 8zembOn a Tarlm‐
lllodencる
ben
`16 tulalあ
PPoujg●Ok ntegh6dolお
読61P証姓
s tszletos`ggel sz61nak
Erdelnes lllogiegttZnu遺
.■
ogy a s続
ujttЮ
k kO・
zd`bell ilven"
,POllt l‐
88bb鑢
%r nak nevezott
Ю
ngol■,dⅥ
a nёp is I』
k(M■NNERII
,
VISt to the SarO and Shera Yo_:JSFOu XXVII,2:1911:1-70)
CZEGLEDY`gy veli,■ogy a磁
(stta ujょ
k)aatrOP016ζ
al sal“86,■
kat
illdoeぱ
6PJ toll姉
kkal va16 kevQOま
`ti`n nvertek Ezek egy“
8ze egy
qIPさ
aq―
's6rga'―
qin to厖
sszい
g`g keret611 bel●
l alakult kl, lo48 tttj続
az `zok a klpcsakOk nvolllttallak engodve tov6bbszotOtt`k a boselly6ketnyugatonヽSe szoIIlben GYOWFY GYORGY(Ak`n
ё
s koman nじp“
v erodet`‐
l■
ek k6■
deま
ez:Al■
tiquitas lunga■
lca II,1948,by 16)azt gOnd01ja,hogy a
lllttyar壼
6趾
`kbtll a kinOk bei¨
tele e16“
iiatben 3滋
η
kシ
sz6v`電
y
szttsodott'nolll銀
'`ltelelllbon httn61atos boseny&`sm^tOrokok ield`
Ю
BA〕
Ш
oLD nyOln続
6is a s″
_た
αたa2011088
ve:“
lem`l■
ve sze
nt azol■
bm a kolet‐
az“
ai gllη
P Mtty譴
o3Z`ra nollliutOtt ol,s6tanwg就
87ib`
ai kpぃ
akOktal va16`ntk銘
6se sem blzon/that6
A IIta j6 idoie SZt“
tel,ι
81rlttg lulcsヽ
yet昴
a 
l■
ok kolet―
gi
mtttatふ
a tttgメ
ball Abban azOnb譴
8enki sem■
elkedlk,■
ogy a k`n volt
a“
P,alllay a tat鋼`T68 016tt dsbporte a besen76ket ts az`zaat a keleturopai stepp`i` Ezok a kilnflk 8zerencsesen`t“
8zelt`k a tatttr pttt`tast,
s ut`na`ira SZ611oz iutOttak
27∠
膨∽ん〃
08“
Dz8obe`s Szubut■
l10mf。
1,att証
8JO嘲
hadj雄
ukat Bagdad el10n,vヽ
z3
Fol lult証
,6s`szak fe16 vet%k ttjuktt MegtO“
k az al`nOk,c80■
keszet,10zgok
ellenalお
,mald a k6卿
kOn ttatott gyaolem uttt az Ortlsz feiedelIIlek e1lon
408
 
ind■
ttak A ku■
10k`val eg,℃
Golt OrO磁
50regeket a tat“k a Kttka mellett vf
vfl“
c8■
t^ban tonkrovert`k
vょ
1峰
:L蓄
i蹴
l営
駿
:器
I棚
mim艦
Ш
S織
:逃
zo"れ
va Fogvelmttetbn,erttak∝
#整
簿
r説
ξ
l:」
::I盤
ttli亀
z oszttOt
1241 tavasztt IIleg`rkeztek a tttarok A S■
6 men
 
gzetOs csatav“
zt`3
be亀
"tt Duna ie♂
n ttkelt t
8ero
8:h`S駕
:
Otol■
y halttLkOr Tr`ciiba,IIacod6
aba
t4vozOtt k■
okhOz fOrdult,`s viszahi
a 6kot■8z`p szttmal“
`hinO
at a Duna_T■
a k02ё
n“
a Ko10s,Mば
,Temes ment`n teLPtettele A ki
I:彙
11]勝1搬
:]乱
f∫
lIIIをill:ilil:11:::轟
nts`´
khoz iutottak Ezzd szOmbell
v411ainiok kHett,h02γ
mk a kel“
ztる
nぃ
,Ine諄
bea b乙
ly tセ
dolllol〕
kOs_epetest kildOtti a t``t`s azOnban kOzdett6]fOgva nehezen ment,
a lttszatoledmёnye■ellen6r0 3遷
`nOk 8zi161dtt r“
zkOdt置
6si luodellllelk_
hez
I輔
:川
nt Kaow ltta Lt vdn、
fojedelllu szOm`ly leる
nyttnak ta"j級
;
v薔
t甕
4o9
 
111揮
Zvett iszt
IIo鵬
z`uralkOdtt utan 127o‐
ben elhl
n Elzs`bet
tte az ugyOket, de nem
:嵐
ll}解
::11:it」
in°
gyVenozer ma‐
41o

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
nightshade.lorna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->