Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chinh Sach Tang Truong Vi Nguoi Ngheo_891

Chinh Sach Tang Truong Vi Nguoi Ngheo_891

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Duy

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Duy on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

 
                            
              
                                                                      
                                                                    
 
                                                                                                
 
 
chÝnh s¸ch vµ t¨ng tr
− 
ëngv× ng
− 
êi nghÌo
Kinh nghiÖm Ch©u ¸
 
Hafiz A . PashaT. Palanivel
1
 
 B¶n quyÒn
 © 
2004, Ch
− 
¬ng tr×nh Khu vùc Ch©u
¸
- Th¸i B×nh D
− 
¬ng vÒ Kinh tÕ vÜ m« cña Gi¶m nghÌo,Ch
− 
¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (LHQ).
Ê
n phÈm nµy tr×nh bµy mét sè ph¸t hiÖn chÝnh cña Ch
− 
¬ng tr×nh Khu vùc Ch©u
¸
- Th¸i B×nh D
− 
¬ng vÒ KinhtÕ vÜ m« cña Gi¶m nghÌo, Ch
− 
¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc (UNDP).Hafiz A. Pasha lµ Trî lý Tæng Th
− 
ký LHQ vµ Trî lý Tæng Gi¸m ®èc UNDP, vµ lµ Gi¸m ®èc V¨n phßng Ch©u
¸
- Th¸i B×nh D
− 
¬ng, UNDP. T . Planivel lµ §iÒu phèi viªn Ch
− 
¬ng tr×nh khu vùc Ch©u
¸
- Th¸i B×nh D
− 
¬ngvÒ Kinh tÕ vÜ m« cña Gi¶m nghÌo, UNDP.
Cam kÕt tr¸ch nhiÖm
 
C¸c t¸c gi¶ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ý kiÕn tr×nh bµy trong Ên phÈm nµy. ViÖc xuÊt b¶n Ên phÈmkh«ng cã nghÜa lµ Ch
− 
¬ng tr×nh Ph¸t triÓn Liªn Hîp Quèc vµ c¸c c¬ quan cña hÖ thèng Liªn Hîp Quèc x¸cnhËn c¸c ý kiÕn nµy.GiÊy phÐp xuÊt b¶n sè 20/5/2004 105/XB-QLXB ngµy cña Côc XuÊt b¶n -Bé V¨n ho¸-Th«ng tin N
− 
íc CHXHCN ViÖt Nam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->