Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doi Moi Su Nghiep Va Phat Trien Con Nguoi

Doi Moi Su Nghiep Va Phat Trien Con Nguoi

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Duy

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Duy on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

 
TRUNG TÊM KHOA HOÅC XAÄHÖÅI VAÂNHÊN VÙN QUÖËC GIA
BAÁO CAÁO PHAÁT TRIÏÍNCON NGÛÚÂI VIÏÅT NAM
 ÀÖÍI MÚÁIVAÂÅNGHIÏÅP PHAÁT TRIÏÍN CON NGÛÚÂI
(SAÁCH THAM KHAÃO)
NHAÂXUÊËT BAÃN CHÑNH TRÕ QUÖËC GIA HaâNöåi - 2001
2001
 
Cuöën saách naây àûúåc xuêët baãn trong chûúng trònh xêy dûång Baáo caáo quöëc gia vïì phaát trí n con ngûúâi do
Trung têm Khoa hoåc Xaähöåi vaâNhên vùn Quöëc gia
chuãtròvúái sûågiuáp àúäcuãa Chûúng trònh Phaát triïí n cuãa Liïn húåp quöëc (UNDP) taåi Våt Nam. Caác yákiïën àaánh giaá, phên tñch, kiïën nghõtrong Baáo caáo naây laâcuãa caánhên caác taác giaãchûákhöng nhêët thiïët phaãn aánh quan àiïí m chñnh thûác cuãa Chñnh phuãVåt Nam, Chûúng trònh Phaát triïí n Ln húåp quöëc taåi Våt Nam hay Trung têm Khoa hoåc Xaähöåi vaâNhên vùn Quöëc gia.
Maäsöë:CTQG (2001)
 
K
hi tuyïn böë khai sinh nûúác ViïåtNam Dên chuã Cöång hoaâ trongngaây 2 thaáng 9 nùm 1945, giûäavoâng vêy cuãa giùåc àoái, giùåc döët vaâ giùåcngoaåi xêm, Chuã tõchHöì Chñ Minh àaälong troång tuyïn böë rùçng quyïìn söëng,quyïìn àûúåc mûu cêìu haånh phuác laâ nhûängquyïìn cú baãn, töëi thûúång vaâ bêët khaã xêmphaåm cuãa moåi ngûúâi vaâ moåi dên töåc.Ngûúâi khùèng àõnh vúái toaân thïë giúái rùçngàoá cuäng laâ muåc àñch töëi cao cuãa moåi haânhàöång cuãa têët caã nhên dên Viïåt Nam vaâcuãa nhaâ nûúác Viïåt Nam Dên chuã Cöånghoaâ non treã.Lúâi tuyïn böë cuãa Chuã tõch Höì ChñMinh laâ sûå àuác kïët tinh hoa truyïìn thöëngnhên àaåo xuyïn suöët lõch sûã mêëy nghònnùm àêëu tranh dûång nûúác vaâ giûä nûúáccuãa dên töåc Viïåt Nam. Àoá cuäng laâ sûå kïëthúåp möåt giaá trõ trûúâng töìn cuãa loaâi ngûúâivúái truyïìn thöëng vùn hoaá Viïåt Nam: phaáttriïín phaãi vò con ngûúâi, do con ngûúâi vaâcuãa con ngûúâi.Cöng cuöåc àöíi múái gêìn hai mûúi nùmqua cuãa Viïåt Nam laâ sûå tiïëp tuåc nhêëtquaán triïët lyá phaát triïín mang tñnh dên töåctruyïìn thöëng vaâ nhên loaåi àoá. Bùçng viïåcthay àöíi cú chïë kinh tïë, thûåc hiïån chñnhsaách múã cûãa vaâ chuã àöång höåi nhêåp kinh tïëquöëc tïë, àöíi múái àaä múã ra möåt khöng gianphaát triïín múái àêìy triïín voång cho têët caãnhên dên Viïåt Nam. Trong khöng gianàoá, caác cú höåi phaát triïín àûúåc taåo ra ngaâycaâng phong phuá; caác àiïìu kiïån thûåc hiïåncú höåi ngaây caâng àûúåc nêng cao; baãn sùæcdên töåc vaâ nhûäng lûåa choån riïng cuãa ViïåtNam kïët húåp vaâ hoaâ húåp vúái caác giaá trõvùn hoaá vaâ tinh hoa trñ tuïå cuãa loaâi ngûúâi.Chñnh nhúâ àoá, trong caác thaânh tûåu to lúánmaâ àöíi múái mang laåi, chung quy laåi vaâ nöíibêåt nhêët vêîn laâ caác thaânh tûåu phaát triïíncon ngûúâi.Sau möåt thúâi gian àöíi múái chûa daâi,Viïåt Nam àaä nhanh choáng thoaát khoãi tònhtraång khuãng hoaãng vaâ bûúác vaâo quyä àaåotùng trûúãng kinh tïë nhanh vaâ bïìn vûäng,söë ngûúâi coân phaãi söëng trong caãnh àoáingheâo giaãm xuöëng nhanh choáng; àúâi söëngvùn hoaá vaâ tinh thêìn cuãa ngûúâi dên àûúåccaãi thiïån roä rïåt; moåi ngûúâi àûúåc tiïëp cêåndïî daâng hún vúái caác cú höåi phaát triïín vaâàûúåc tham gia àêìy àuã vaâ coá chêët lûúånghún vaâo quaá trònh hoaåch àõnh vaâ thûåchiïån caác chñnh saách. Nhaâ nûúác cuâng vúáicaác töí chûác xaä höåi chia seã vúái dên traáchnhiïåm vaâ nghôa vuå phaát triïín quöëc gia vúáisûå tin cêåy ngaây caâng àûúåc cuãng cöë úã caã haiphña. Viïåc múã röång caác möëi giao lûu quöëctïë àaä laâm cho thïë giúái hiïíu Viïåt Nam húnvaâ nhúâ àoá, hai bïn coá thïí chia seã vúái nhautöët hún caác thaânh tûåu phaát triïín. Kïët quaãnoái trïn cuãa sûå lûåa choån con àûúâng phaáttriïín cuãa Viïåt Nam trong thúâi àaåi ngaâynay phaãn aánh thûåc chêët àõnh hûúáng xaähöåi chuã nghôa cuãa quaá trònh àöíi múái.Chuáng ta tûå tin noái rùçng àöíi múái laâ möåt sûålûåa choån àuáng àùæn cuãa Viïåt Nam.Àöíi múái àaä taåo ra thïë vaâ lûåc múái cho sûåphaát triïín àêët nûúác, giuáp giaãi quyïët töëthún, troån veån hún caác nhiïåm vuå phaáttriïín con ngûúâi. Tuy nhiïn, cêìn nhêån roärùçng àêët nûúác Viïåt Nam àang bûúác vaâomöåt giai àoaån phaát triïín múái. Trûúác möåtthïë giúái àang trong xu hûúáng toaân cêìuhoaá kinh tïë vaâ chuyïín sang kinh tïë trithûác, nhûäng cú höåi vaâ thaách thûác àöëi vúái
iii
LÚÂI TÛÅA
Lúâi tûåa

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->