Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Referat Terapi Emotional Freedom Tecnique (EFT) pada Penderita Gangguan Fobia

Referat Terapi Emotional Freedom Tecnique (EFT) pada Penderita Gangguan Fobia

Ratings:
(0)
|Views: 485|Likes:
Published by Nur Ilhaini Sucipto

More info:

Published by: Nur Ilhaini Sucipto on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
8
YFMFYHZ
Zfyhpk Fbozkochl Myffjob Zfgckxvf $FMZ+phjh Pfcjfykzh Nhcnnvhc Moikh
 
Jkwvwvc olfd1 Cvy Kldhkck Wvgkpzo, W#Efj 0690888080:>Whzyko Pyhzobo, W#Efj 069088808067Ykykc Yhedbh~hzk#, W#Efj 0=90888080:0Joezfy Pfbikbikcn1jy# Avwzkch F}{ Z{hw~hzk, Wp#EAJkwvwvc vczve bflhewhchehc zvnhw Efphckzfyhhc Elkcke Bhj{hLhi/WBM Klbv Efwfdhzhc Ak~h ME VCFA " YWJ jhyk#Wofihcjk Afbify 
 
WBM# PWKEKHZYK
 YWVJ# JY# WOFIHCJK AFBIFY 
 MHEVLZHW EFJOEZFYHC
VCK]FYWKZHW AFBIFY 
9088
 
 
9
IHI K# PFCJHDVLVHC
Moikh bfyvphehc yhwh zhevz {hcn kyhwkochl zfydhjhp wvhzv ifcjh hzhv efhjhhc {hcnzkjhe jhphz jkdklhcnehc hzhv jkzfehc olfd phwkfc, ikhypvc jkefzhdvk ihd~h dhl kzv kyhwkochl#Moikh zkbivl jkwfyzhk jfcnhc fbowk {hcn bfyvphehc bhckmfwzhwk hmfe eflvhy jhc jkwfyzhk olfd ihc{he mhezoy mkwkolonke, fbowk zfywfivz ifymvcnwk wfpfyzk oynhc pfyhwhhc kczfychl {hcn jhphzbfbihczv bfcnkjfczkmkehwk wkzvhwk “ihke‒ hzhv “ivyve‒ wfdkcnnh wfwfoyhcn jhphz bfcnhbiklzkcjhehc {hcn wfwvhk# Fbowk efihdhnkhhc jhc gkczh {hcn bfc{fchcnehc jhc bfbihczvwfwfoyhcn bfcndklhcnehc wzyfw# Efbhyhdhc bfbihczv wfwfoyhcn bfcnkjfczkmkehwk wkzvhwk{hcn ifyhjh jklvhy jfmkckwk “ifchy‒# Zhevz bfcnkjfczkmkehwk wkzvhwk mkwke hzhv fbowkochl {hcnbvcnekc ifyihdh{h jhc bfcwzkbvlhwk zkcjhehc pfylh~hchc hzhv lhyk# Chbvc, fbowk {hcn jkzhdhc ahvd bflhbphvk hph {hcn jkivzvdehc vczve bfcnhbiklzkcjhehc gfphz hzhv pfcgfnhdhc, jhphz bfcahjk whcnhz evhz akeh bfyfeh bfcnnhcnnv hzhvbfbpfywkcnehz bfjhc fcfynk zvivd# Hekihzc{h fbowk zfywfivz hehc jkwkbphc jhlhb zvivd#Efzkeh dhl zfywfivz zfyahjk, pkekyhc, fbowk jhc zkcjhehc wfwfoyhcn hehc bfcahjk “zfy~hychk‒olfd fbowk {hcn zfywkbphc zfywfivz# Ifyihnhk goczod fbowk {hcn bvcnekc zfyzhchb1
 
Wfoyhcn pykh {hcn jkifwhyehc olfd kiv {hcn wveh bfcneykzke, bvcnekc hehc bhyhdjfcnhc kwzykc{h wfzkhp ehlk kh bfbifykehc whyhc#
 
Wfoyhcn ~hckzh {hcn jkzfyzh~hehc olfd h{hdc{h, bfcfbvehc phwhcnhc {hcn avnh wfykcnbfczfyzh~hehcc{h, jk lkcnevcnhc efyahc{h jkh avnh bfcjhphzehc nhak {hcn lfikd yfcjhdjkihcjkcnehc jkzfbphz lhkc jfcnhc pfefyahhc {hcn whbh#
 
Wfoyhcn pykh {hcn jkifyk zvnhw"zvnhw wfihnhk dvevbhc hehc wflhlv bfyhwh ifywhlhd phjhwfzkhp pfefyahhc {hcn jkh lhevehc jkzfbphz efyahc{h# Dhl kck bvcnekc jkfewpyfwkehcwfihnhk hnkzhwk {hcn jkzfehc jfcnhc ghyh bkcvb eopk, bhehc bhehchc ykcnhc, bfyoeoe hzhv eoezhkl wfzkhp wflfwhk efyah#
 
Wfoyhcn ~hckzh bvjh {hcn bfchyke bfcjhphz pflfgfdhc wfewvhl olfd zfzhcnnhc{h, jkh ifyvwhdh bfbivhz jkykc{h bfcahjk zkjhe bfchyke, chbvc nhnhl, lhlv bfcahjk jfpyfwk#Oyhcn"oyhcn zfywfivz zflhd bfbivhz pklkdhc {hcn “ify~hych‒ jfcnhc fbowk {hcnbfcjhwhyk# Akeh bfyfeh jhphz zfyifihw jhyk fbowk zfywfivz, bheh efdkjvphc {hcn bfyfeh ahlhck hehc lfikd ihke# Bkwhlc{h, ivehc ifyhyzk wfoyhcn ~hckzh {hcn wfykcn jkzfyzh~hehc olfdh{hdc{h, wfghyh pfybhcfc bflfphwehc yhwh bhlvc{h, jkh bfcgfyhkehc wvhbkc{h jhcbfcjhphzehc pfefyahhc ihyv, hehc zfzhpk kh bfbivhz pklkdhc {hcn zkjhe lhnk bfckyv pfyhwhhcjkhwowkhwk jfcnhc fafehc bhwh efgklc{h $Fcnflbhcc, 900>+#
 
7Wzyfw {hcn bfbkgv moikh wfwvcnnvdc{h hjhlhd zhevz bhlv, zhevz whekz jhc zhevz bhzk#Akeh yhwh zhevz {hcn bfcjhwhyk jk zfbvehc jhc jkbhwveehc ef jhlhb zfyhpk FMZ, bheh moikhhehc bfbihke# FMZ hjhlhd bfzojf {hcn bfcnvyhkehc dvivcnhc wkcnehz fbowkochl, ifefyahbflhlvk pyowfw bfczhl {hcn bfbklkek moevw zfydhjhp fbowk whbikl bfcfehc jfcnhc ahyk"ahyk phjh zkzke"zkzke zfyzfczv phjh zvivd $Fcnflbhcc, 900>+#Hwhl"vwvl FMZ lfikd jhyk 6000 zhdvc lhlv, jk Gkch, ikhyh Wdholkc jhc Zhokwz,bfcaflhwehc fcfynk jhc zkzke bfykjkhc pfyzhbh ehlk jkpfyefchlehc# Pfcnfbihcnhc FMZ avnhbfyvphehc yhcnehkc wvewfw Jy Nfoynf Noojdfhyz, movcjfy Hpplkfj Ekcfwkolon{ jhc Jy Yonfy Ghllhdhc, movcjfy ZMZ $Zdovndz Mkflj Zdfyhp{+#Phjh h~hl zhdvc ;0 whlhd whzv wkw~h Jy Ghllhdhc, Nhy{ Gyhkn, bfc{fjfydhchehchlnoykzbh ZMZ jhc pyowfwc{h jkivhz wfghyh vck}fywhl hnhy ikwh jkzfyhpehc vczve wfbvh pfybhwhlhdhc bfczhl, fbowkochl jhc mkwke# Nhy{ Gyhkn hjhlhd Wzhcmoyj Fcnkcffy, Bhwzfy CLPPyhgzkzkocfy jhc phehy Pfywochl Jf}flopbfcz#ZMZ jkzfyhpehc olfd pyhezkwk zfylhzkd jhc bfcnnvchehc vyvzhc zkzke bfykjkhceobplfew# Wfjhcnehc Nhy{ Gyhkn, FMZ pyozoeol hcjh dhc{h bfcnfzvehc wflvyvd zkzke bfykjkhc vczve wfzkhp bhwhlhd, wfdkcnnh hcjh wflhlv bfcnnvchehc zkzke {hcn zfphz#Efjvhc{h, {hkzv FMZ jhc ZMZ hjhlhd ifchy"ifchy fmfezkm""pfyifjhhcc{h FMZ lfikd bvjhdvczve jkpflhahyk, jhphz jknvchehc olfd wfbvh oyhcn jhc jfcnhc pyozoeol {hcn whbhjknvchehc vczve wfbvh bhwhlhd#

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Don Morrison liked this
Hadi D'sky Kids liked this
Yanti 'yuuka Nati' Adoe liked this
Aryumaulina El Hasan liked this
Ar Octavia Fidyastuty liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->