Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min_Vilnius_2011.04.29

15min_Vilnius_2011.04.29

Ratings:
(0)
|Views: 189|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2014

pdf

text

original

 
Šią savaitę policija jau kelis kartus vie-
šai įspėjo, kad gaudys po Vilnių itin
pavojingai lakstančius bei greitį vir-
šijančius motociklų vairuotojus. Poli-
cija tikina, kad kelių chuliganai nuo
bausmės neišsisuks, nes jų pažeidimai
bus fksuojami vaizdo ir garso įrašy-
mo technika. Tačiau „15min“ išsiaiški-no, kad motociklų vairuotojams nėra
ko bijoti, nes policija iki šiol nesura-do būdo, kaip atpažinti po šalmu pa-sislėpusį motociklininką.
 Vos atšilo orai – sostinės gat-
 vėse jau zvimbia motociklai. Vieša
paslaptis: plieninius žirgus šiuo-
laikiniai riteriai apsižergia ne
tam, kad pajustų malonumą lai-kytis Kelių eismo taisyklių (KET)
bei gerbti kitus eismo dalyvius.Natūrali daugelio motociklinin-
kų, ypač „britvininkų“, būsena –adrenalino alkis.Laidoti motociklininkų šį se-zoną, regis, dar neteko, tačiau poilgos žiemos išdžiūvusios gatvės
 jau paženklintos krauju. Štai sos-
tinės Šeimyniškių gatvėje į ava-riją patekusio motociklo „Yama-ha YZF 600“ vairuotojas iš pra-
džių trenkėsi į vieną, paskui į ki-
tą automobilį, o nukrito tik už 100metrų. Sužalotas jaunas vyras iš-
 vežtas į ligoninę.
Kur kas labiau pasisekė ap-
skritai neturėjusiam teisės vairuo-
ti savąjį motociklą „Suzuki GSX-R 750“ 26 metų jaunuoliui, kuris
Ozo gatvėje rėžėsi į kairėn sukan-
čio automobilio galą.
Motociklininkas išvengė trau-mų, nes prieš pat smūgį sumaniai
paguldė „britvą“ ant šono, o patstęsė kelionę ant pilvo slysdamasper asfaltą.
Nesugeba užfiksuotiir atpažinti
„Bunda ta kategorija žmonių,kuriems adrenalino stinga“, – kal-
bėdamasis su „15min“ konstata- vo Lietuvos kelių policijos tarny-bos (LKPT) viršininkas Gintaras Aliksandravičius.
2010-ųjų pradžioje, apžvelg-
dami padėtį keliuose ir kalbėda-
mi apie numatomas eismo saugu-mo priemones, tuometiniai keliųpolicijos vadovai reklamavo grei-čio matuoklius, kurie fotografuosmotociklininkus iš nugarų ir taip
fiksuos pažeidėjų valstybinius
numerius.
Tokių greičio matuoklių rei-
kia dėl to, kad motociklų prieky-
 je numerių nebūna, be to, vairuo-
tojai dėvi šalmus ar bent palen-kia galvas. Tad vienintelis šan-sas juos atpažinti – fiksuoti galeesantį numerį ir mėginti aiškin-
tis, kas vairavo.
Nukelta į 2 psl.
Mirtininkų laikas
Motociklus apžer-gusius adrenalinofanatikus sustab-do tik nelaimės.
 „15min“ archyvo nuotr.
    2    0    1    1    M  .    B    A    L    A    N    D     Ž    I    O    2    9    D  . ,    P    E    N    K    T    A    D    I    E    N    I    S
     T    i   r   a    ž   a   s    8    0    0    0    0   e   g   z .    (   a   u    d    i   t   u   o    j   a   m   a   s    U    A    B „    E   r   n   s   t    &    Y   o   u   n   g    B   a    l   t    i   c    “    )    | 
    N   r .    4    3    (    1    1    3    3    )
    |     I    S    S    N    1    8    8    2  -    2    7    4    9    | 
     V     I     L     N     I     U     S
       w       w       w .       i       k       r       a       u       k .       l       t
VILNIUS 
 / 
 
3 psl.
Kalvarijų turgus –vėl ant prekystalio
VILNIUS 
 / 
 
3 psl.
Vicemeras J.Pinskus:Seime buvo atostogos
 
RYTOJPORYT
TEMA
 / 
 
10 psl.
Londonas alsuojakarališkomis vestuvėmis
 
 / 
 
8–9 psl.
Dviračių istorijos: kaip juos tinkamai prižiūrėti?
ORŲ PROGNOZĖ 
 / 
 
2 psl.
 
2
2011 BALANDŽIO 29 D.,
PENKTADIENIS
 /
 
VILNIUS
 Atkelta iš 1 psl.
„15min“ pasiteiravo LKPT va-
dovo G.Aliksandravi
č
iaus:
– Ar ši iniciatyva buvo
į
gyvendinta?
– Taip, Lietuvoje tai jau
 yra daroma. Tie patys rada-
rai, kurie šiuo metu veikiamagistraliniuose keliuose,turi toki
ą
galimyb
ę
, tik rei-
kia sukeisti j
ų
veikimo kryp-t
į
. Yra aparatai, kurie
ksuo-
 ja atvažiuojant
į
transport
ą
. Yra grup
ė
toki
ų
, kurie stebiir atvažiuojan
č
ius, ir nuva-
žiuojan
č
ius. Ir pernai t
ą
da-
r
ė
me, ir šiemet, motocikli-
nink 
ų
sezono metu, sude-rin
ę
su kelininkais kai ku-
ri
ų
radar
ų
kryptis, matyt,
pakeisime.
– Ar tai reiškia, jog to-kia policijos taktika pasi-teisino?
– Na, sakykim, galb
ū
t. Išdalies. Nes tuos chuliganus,kurie užlanksto greitaeigi
ų
 sportini
ų
motocikl
ų
nume-rius, identi
kuoti ne visuo-met pavyksta. Žodžiu, sun-ku ši
ą
iniciatyv 
ą
vienareikš-
miškai
į
 vertinti.
 Ar policija, j
ū
s
ų
po-
ži
ū
riu, dar turi potencia-
lo ar bent min
č
i
ų
, kaip su-
tramdyti chuliganiškai
 vairuojan
č
ius motocikli-
ninkus?
– Potencialas ir priemo-n
ė
s tiesiogiai priklauso nuo
tam skiriam
ų
l
ė
š
ų
. Kol kas
 ver
č
iam
ė
s su esamu patruli-
ni
ų
motocikl
ų
parku. Dabar
prad
ė
 jo intensyviau patru-
liuoti tos policijos
į
staigos, ku-
rios turi motociklus. Ir mes,
Lietuvos keli
ų
policijos tar-
nyba, prad
ė
 jome patruliavi-
m
ą
motociklais. Bet kol kasdaugiau patrulini
ų
motoci-
kl
ų
nebus.
– B
ū
tum
ė
te link
ę
s nau-
doti princip
ą
„prieš mo-tociklininkus – su moto-
ciklais?“
– Tai bent prevenciškai
gerai veikia. O tas vaiky-masis, ekstremalus vaira-
 vimas – ne visuomet pasi-
teisina. Tai yra labai pavo- jingas dalykas. Beje, pernai
20 policijos pareig
ū
n
ų
bu-
 vo apmokyti ekstremalausmotociklo vairavimo. M
ū
s
ų
 instruktoriai net buvo išvy-
ę
 
į
Norvegij
ą
. Tod
ė
l valdyti
motociklus mokame!
– Ta
č
iau demonstruo-
ti t
ų
 
į
ū
dži
ų
realyb
ė
 je ne-
sinori?
– Be abejo. Tiems, kas vairuoja motociklus, no-r
ėč
iau patarti, kad visadapaklust
ų
policijos reikala- vimams sustoti, net jei gre-sia atsakomyb
ė
. Si
ū
ly 
č
iaupagalvoti, kad situacija gali
susiklostyti taip, jog gali at-
sitikti nelaim
ė
, eismo
į
 vykis. Vis d
ė
lto dar yra toki
ų
, kurie
ignoruoja policijos pareig
ū
-
n
ų
reikalavimus, bet po to
neretai patys patenka
į
ava-
rijas. Sudaužomi ir aplamdo-mi ne tik motociklai, nuken-
č
ia ir žmon
ė
s.
Labai veiksmingos prie-
mon
ė
s – kai gyventojai mums
praneša apie galimus pažei-dimus. Mes savo ruožtu irgi
renkame informacij
ą
, iden-
ti
kuojame vietas, kur vyks-
ta kažkokie organizuoti su-sib
ū
rimai, nesaug
ū
s važia- vimai. Tokiose vietose vei-kiame
į
prastomis policijos
priemon
ė
mis.
orai
Šiandien vietomis trumpai palis.Bus 15–20 °C šilumos. Ateinan
č
i
ą
 nakt
į
kai kur, rytoj dien
ą
daug kurtrumpai palis. Nakt
į
bus 2–7 °C šilumos,rytoj dien
ą
11–16 °C šilumos.
+6+7+7+14+14+12+4+4+4
Artimiausiomis dienomis
VilniusKaunasKlaipėda
04-30
NAKTĮ
04-30
DIENĄ
05-01
NAKTĮ
05-01
DIENĄ
VILNIUS
+19
ŠIAULIAI
+18
KAUNAS
+18
KLAIPĖDA
+14
PANEVĖŽYS
+19
UTENA
+19
AtėnaiBerlynas
 
Londonas
 
Madridas
 
Maskva
 
MinskasOslas
Šiandien Europoje
+22+25+20+20+20+19+20
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt 
 / 
orai
2008
 
Balandžio 29 dieną eidamas103 metus mirė Šveicarijos che-mikas
Albertas Hofmannas
,kuris išrado žinomiausią haliu-cinogeninį preparatą LSD.Saulė teka
05:54
Saulė leidžiasi
20:48
Dienos ilgumas
15:03
Mėnulio azė
– Delčia.
vardadieniai
Augustinas, Indrė, Rita,Rosvita, TarmantasParyžius
 
Praha
 
Ryga
 
Roma
 
StokholmasTalinasVaršuva
+21+20+13+18+17+12+24+12+12+9
3-5
ŠIAURĖSRYTŲ
Lietuvoje
Mirtininkų laikas
SAULIUSCHADASEVIČIUS
s.chadasevicius@15min.lt
Motociklai vertinami ne tik dėl to, kad jais galima skrieti beprotiš-ku greičiu, bet ir dėl to, kad piko metu laviruojant tarp automobi-lių galima išvengti laiko gaišimo spūstyse. Pagal KET toks gudrusvažiavimas – pažeidimas.
15min.lt 
pateiktą vaizdo medžiagą, kurioje užfksuotas tarp lėtai ju-dančių mašinų eilių smagiai važiuojantis motociklas, Vilniaus keliųpolicijos pareigūnai pakomentavo taip: „KET 122 punktas – jeigukelio važiuojamoji dalis ženklinimo linijomis ir (arba) kelio ženklaissuskirstyta į eismo juostas, transporto priemonės turi važiuoti šio-mis juostomis. Užvažiuoti ant brūkšninių ženklinimo linijų leidžia-ma tik persirikiuojant į kitą eismo juostą, kirsti ištisines ženklinimolinijas leidžiama tik šių taisyklių 2 priede nurodytais atvejais. Esantištisinei ženklinimo linijai, skiriančiai priešingų krypčių eismo juos-tas, vairuotojas privalo važiuoti dešiniau nuo jos.Taigi, motociklų vairuotojai, važiuodami tarp juostų (manevruo-dami tarp automobilių), pažeidžia abu šiuos punktus, o už tai gre-sia įspėjimas arba 20–40 Lt bauda. Tie patys KET pažeidimai, su-kėlę pavojingą situaciją, tai yra privertę kitus eismo dalyvius stai-giai keisti judėjimo greitį, kryptį arba imtis kitokių veiksmų savo arkitų žmonių saugumui užtikrinti, – užtraukia baudą vairuotojamsnuo 400 iki 800 Lt su teisės vairuoti transporto priemones atėmi-mu nuo 3 iki 6 mėnesių.
UŽ GUDRŲ VAŽIAVIMĄ BAUDŽIAMAG.ALIKSANDRAVIČIUS
Tas motociklininkų vaiky-masis, ekstremalus vaira-vimas – ne visuomet pasi-teisina. Tai yra labai pavojingas daly-kas. Beje, pernai 20 policijos pareigū-nų buvo apmokyti ekstremalaus mo-tociklo vairavimo. Mūsų instruktoriainet buvo išvykę į Norvegiją. Todėl val-dyti motociklus mokame!
Vilniaus policija motociklų turi, bet jais vaikytis greičio mėgėjus vengia. Policijos nuotr.Kai kurie motociklininkai įsigudrina užlenktinumerį ir taip tampa darsunkiau atpažįstami.
trumpai
Pildo komandą
Naujasis meras jau pildo savival-dybės darbuotojų gretas savaisdarbuotojais. Kartu su meru dar-bą pradėjo jo patarėja Birutė Rim-šaitė-Varnienė, su Artūru Zuokudirbusi ne vienerius metus ir jamanksčiau einant sostinės mero pa-reigas, ir jų netekus. Rinkodaros irviešųjų ryšių skyrius pasipildė vy-riausiąja specialiste Inga Simano-nyte, dirbusia kartu su A.Zuoku įrinkimus ėjusių savarankiškų kan-didatų iždininke. Pareigas naujo- jo mero komandoje išlaikė ir bu-vęs merų Viliaus Navicko bei Rai-mundo Aleknos patarėjas Kęstu-tis Binkauskas.
SpecialiaiO.Gorškovai
Kitos savaitės tarybos posėdyjeketinama patvirtinti administra-cijos direktoriaus pavaduotojus,tarybos komitetų sudėtis. Neof-cialiai kalbama, kad bent vienaskomitetas keis savo pavadinimą –prie savivaldos plėtojimo, ryšių suvisuomene ir viešosios tvarkos ke-tinama pridėti ir tautinių bendrijųklausimus. Šio komiteto vadovokėdė esą ruošiama specialiai Rusųaljanso, palaikiusio A.Zuoko kan-didatūrą mero rinkimuose, atsto-vei Olgai Gorškovai.
Inauguracija
Nuspręsta, kad Vilniaus meroA.Zuoko inauguracija vyks gegu-žės 12 dieną Rotušėje. Anot laiki-nai savivaldybės administracijosdirektoriaus pavaduotojo parei-gas einančio Virginijaus Dastiko,meras pageidauja kuklios šven-tės, esą nėra nei tikslo, nei noroar galimybių daryti didelių iškil-mių. Inauguracijoje turėtų daly-vauti naujieji miesto tarybos na-riai, Šv.Kristooro statulėlės lau-reatai, savivaldybių asociacijosatstovai. Taip pat inauguracijojeketina dalyvauti ir Kauno merasRimantas Mikaitis.
Drausminsvairuotojus
Atšilus orams vis daugiau vilnie-čių automobiliais atvyksta į se-namiestį, centrines miesto gat-ves ir automobilius palieka sto-vėti draudžiamose vietose. Poli-cijos pareigūnai įspėja – tokie au-tomobiliai bus priverstinai nuve-žami. Visas draudžiamose vietosepaliktas transporto priemones ke-tinama otograuoti, o jų savinin-kus ar vairuotojus bausti. Baudossiekia nuo 100 iki 300 Lt.
 
3VILNIUS
 
 /
 
2011 BALANDŽIO 29 D.,
PENKTADIENIS
Naujai išrinkta Vilniaus miesto
taryba jau pirmame darbinia-me posėdyje kitą savaitę keti-
na grįžti prie Kalvarijų turgausnuomos konkurso. Jo nuostatai
buvo patobulinti, tačiau esmė
išliko ta pati – turgavietę būti-
na išnuomoti.
Gerą pusmetį svarstę ga-limybę išnuomoti vieną se-
niausių Vilniaus turgaviečių,
pernai lapkritį sostinės tary-
bos nariai neatlaikė turgausprekiautojų spaudimo ir nu-sprendė nuomos konkursą
nutraukti. Tačiau naujoji val-
džia šios idėjos nelaidoja ir,kiek patobulinusi konkurso
tvarką, ketina ieškoti galimųnuomininkų.
Naujos sąlygos
„Palyginti su beveik prieš
metus skelbto konkurso nuos-
tatais, sąlygas kiek pakorega-
 vome įvertinę STT pastabas,
atsižvelgę į prekeivių reikala- vimus. Buvo įrašyta, kad nau-
 jasis nuomininkas su prekei-
 viais turės pasirašyti nuomos
sutartis tomis pačiomis sąly-
gomis dar dvejiems metams“,
– teigė savivaldybės Finansų
 valdymo ir apskaitos depar-tamento Investicinių projek-tų skyriaus vedėja Rasa Ci-
bulskienė.Taip pat tiksliau apibrėžta
smulkiųjų verslininkų sąvoka –
 jais vadinami tie fiziniai asme-
nys, kurie dirba turėdami versloliudijimus. „Nuostatuose nuro-
doma, kad investuotojai priva-lo bent 30 proc. prekybos vietų
skirti būtent smulkiesiems pre-kybininkams, nes jie baiminasi
būti išstumti didesnių įmonių“,
– sakė R.Cibulskienė.
Prekeiviai –sukalbamesni
Patys prekeiviai kol kas at-
sargiai vertina savivaldybės
 valdininkų pažadus, nors jau
nėra tokie kategoriški, kaipprieš pusmetį, kai kiekvieną
svarstymą miesto taryboje ly-
dėjo protestai.
„Norėtume raštiško patvir-tinimo, kad dvejus metus dirb-
sime tose pačiose vietose ir mo-
kėdami tokius pačius nuomos
mokesčius. Kai matysime tą
raštą, dar aptarsime, kokių pa-
pildomų sąlygų galime prašy-
ti. Kol kas žada viską daryti, ko
mes prašysime, bet matysime,
kaip ten bus“, – sakė asociacijos„Kalvarijų turgus visiems“ ats-
tovė Nijolė Prišmontienė.
Kalvarijų turgavietę planuo- jama išnuomoti 25 metams, nuo-mininkas privalės investuoti nemažiau negu 25 mln. Lt į turgausrekonstrukciją. Per metus į savi-
 valdybės biudžetą tikimasi su-
rinkti ne mažiau negu 1 mln. Lt
nuompinigių.
Antrą savaitę Vilniaus mero pava-
duotojo poste dirbantis „darbietis“ Jonas Pinskus, paklaustas, kaip se-kasi eiti naujas pareigas, prisipaži-no: dabar darbas Seime jam atrodokaip atostogos. Dėl vicemero kėdėsparlamentaro duonos atsisakęs po-litikas neslepia – perprasti naujojo
darbo specifką nėra lengva.
– Kuo skiriasi Vilniaus
 vicemero pareigos nuo dar-bo Seime?
– Seime darbo profilis buvo
kitoks, ten mažiau dirbama su
žmonėmis, daugiau su įstaty-
mais, dokumentais. O čia dar-
bas su žmonėmis vyksta kie-kvieną minutę, kiekvieną se-kundę. Nuolat kalbame apie
problemas, apie miestą. Labai
įdomus darbas, man pradeda
patikti, nes jame daug veiks-mo. Aš visą laiką buvau dau-
giau vykdomojo darbo šalinin-
kas. Su dokumentais man bu-
 vo dirbti sudėtingiau, todėl šis
pokytis visai smagus.
– Kokias sritis kuruosi-te Vilniaus miesto savival-
dybėje?
– Kuruosiu miesto plėtrą,
aplinkosaugą, sveikatos ir spor-
to sritis. Viskas labai gražiai
ekologiškai susidėlioja – miesto
plėtrą reikia vykdyti taip, kad
išsaugotume gražią aplinką,kurioje būtų galima sveikai
gyventi ir sportuoti.
– Ar jau susipažinote susavo kuruojamų sričių spe-
cialistais savivaldybėje, per-
pratote problemas?
– Jau buvau susitikęs suaplinkosaugininkais. Man ši
sritis artima, pagrindines pro-
blemas žinojau ir iki šiol, ma-
čiau, kad jos Vilniuje nespren-džiamos. Buvau susitikęs ir suMiesto plėtros, Socialinių rei-kalų ir sveikatos departamen-
tų atstovais, sporto skyriausspecialistais. Darbo tinklelį
 jau esu susidėliojęs.
– Ar pritariate atliekų de-ginimo gamyklos statyboms
 Vilniuje?
– Vilniečiams labai trūkstainformacijos dėl šiukšlių degi-
nimo gamyklos. Yra didžiulisskirtumas tarp visų komuna-
linių atliekų deginimo, kas yra
labai baisu, ir gamyklos, ku-
rioje deginamos tik išrūšiuo-
tos atliekos. Iš bendro atlie-
kų srauto būtina atrinkti an-trines žaliavas, kenksmingas
atliekas. Tada atliekas galima
deginti net ir paprastoje katili-
nėje, jos nesukelia jokių pase-
kmių, bet turi aukštą energeti-
nę vertą, tokią kaip anglis.
Bet Vilniuje, kai pradeda-ma kalbėti apie šiukšlių degi-
nimą, visi žmonės supranta,
kad bus deginamos visos ko-
munalinės atliekos. Iš tikrų-
 jų turėtume kalbėti apie tokiągamyklą, kurioje bus degina-
mos tik išskaidytos atliekos,
kas yra labai gražu ir ekono-
miška, naudinga. Tai yra žy-
miai geriau, negu tai, kad vi-
sos atliekos patenka į sąvar-
tynus, kur skyla 150–200 me-
tų ir per dirvožemį patenka
žmonėms.
– Ar negąsdina mero Ar-
tūro Zuoko užmojai savival-
dybei dirbti po 12 valandų
per parą?
– Tikrai negąsdina, nes da-
bar gal ir daugiau darbo va-
landų dirbu.
Mano šeima, o tiksliau –
 vaikai, pripratę prie tokio mū-
sų darbo grafiko. Mano žmo-
na darboholikė, bet ji daugiau
Širvintose dirba, kartais vėlai
grįžta. O ir aš, be Seimo nario
pareigų, dar buvau Darbo par-
tijos Vilniaus skyriaus pirmi-
ninkas, tai daug laiko atimdavo
partinis darbas, ypač ruošian-
tis rinkimams. Kartais dirbda-
 vau po 14–16 valandų. Todėl ir
savivaldybėje ilga darbo diena
negąsdina.
interviu
J.Pinskus darbą Seimeprisimena kaip atostogas
VIOLETAGRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
 Yra di-džiulisskirtumas tarp visų komunali-nių atliekų de-ginimo, kas yralabai baisu, irgamyklos, ku-rioje degina-mos tik išrū-šiuotos atliekos.
Vilniaus savivaldy-bės naujokas J.Pinskuskol kas dar pratinasiprie vicemero pareigų.K.Kavolėlio/BFL nuotr.
Kalvarijų turgus vėl ant prekystalio
VIOLETA GRIGALIŪNAITĖ
v.grigaliunaite@15min.lt
Ketinimus išnuomo-ti Kalvarijų turgų buvoužgesinę aktyvūs pre-kiautojų protestai.Š.Mažeikos/BFL nuotr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->