Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fl_4daab888188a2

fl_4daab888188a2

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by shlomo01

More info:

Published by: shlomo01 on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2011

pdf

text

original

 
" 
 
  
  
 
 
   
ìåãâä úáù 
      :
       ,    ,              ,      .               , ¯     ¯  ,      ,         ,                .    "
 
",             ""   ,      "."
)  (
 
*
  
) ¯ ""(
"
   ¯ 
",   ¯        " , "     ,            "     ,        .     ¯     ¯  ,           " ",  ¯                 ,    " ,     ,     "     
)¯ ( 
*
   ""    "      '    ,  '    ¯ ¯      ,    ¯, "   ¯   "     ,¯.  "          '  ,"   "  "   "   ¯    " ¯"          ¯   ".      ¯      '  ¯  ' '  " ,      ,   '    ," ¯'  ¯     ,   ¯" ,'       ¯"   ,     ' ,"     ¯,  ¯' " ¯  "
) 
.( 
áîø íòã èøòôèðòøàô"í
 
¯Ú‚ÈÏÈȉ ¯Ú„
ø éáø'éæ øò÷ñéì òìòùøòä"ò
ÔÚÚÊ ÌÈ·¯ È„ ʇ ˙ÂÁˆ ͯ„· Ô‚‡Ê Ë‚ÚÏÙÏ„‚‰ ˙·˘ ‡ Ԙ˜ˆ¯‡Ù ÍÈÊ ÁÒÙ ¯‡Ù ÔÚÓÂ¯‡Ù·Ó¯ Ô¯Ú¢ ‡ Ô¯ÚÙËÚ¯‡Ù ˆ Ô‡ ‰˘¯„"Ì,Íȇ ·Ó¯ ÌÚ„ Ô¯ÚÙËÚ¯‡Ù ˆ ÍÈÊ ¯ÈÙ"‰˘ÚÓÏ Ì.  Ú ÚÈÈÊ ÔÚÂÂÚ‚ ¯È·ÒÓ ¯Ú ˇ‰¯Ú˯,¯Ú„ ʇ ·Ó¯"ÂÏ·˙ ·¯Ú· ÔÂÙ ‰Îω È„ ‰ÎÏ‰Ï Ë‚Ú¯· Ì˙ˆÓ,·Â‚˙ ‡Ï ÔÂÙ ‰Îω È„ Íȇ Ë‚Ú¯· ¯Ú Ô‡, Â,‰¯È˙Ò ‡ ‡„ ‰¯Â‡ÎÏ Í‡„ Êȇ,Ô‡ÓÚ¯‡ Ô‡ ÏÈÈ ÔÂÙ Ë˘È ˇ‰ ¯Ú Ô‡ ËÏÚ‚ ÔÈȘ ˢÈ ˇ‰ Ò‡ÂÂ˙ÂˆÓ ÔÈȘ ¯‡Ù ËÏÚ‚ ÔÚÓÚ ˆ ‡ÂÂ,Ï‡Ê Â‡Â ÔÂÙÈ„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó ¯Ú‡Ï Ûȇ ÔÈÈÊ ¯·ÂÚ ÌÚ‡ ‰ÂˆÓ·Â‚˙? "·Ó¯ ÌÚ„ ¯ÚÙËÚ¯‡Ù Íȇ ¯Ú·‡"Ì-ˇ‰
éáøòìòùøòäøò÷ñéì
˯ÈÙÚ‚Òȇ-ËÓ˜ ÒÚ ÔÚÂÂÔ‡ÓÚ¯‡ Ô‡ ¯ÈÓ Âˆ ÔÈȯ‡,¯Ú ʇ ¯ÈÓ Ë‚‡Ê ¯Ú ÔÂ‡Ï‡Ê ÒÚ Ê‡ Íȇ ÚÊ ‚Á‰ ˙‡ˆÂ‰ Ûȇ ˢÈ ˇ‰‰¯È˙Ò ÔÈȘ ÔÈÈÊ Ë˘È,È„ ÔÈÈÊ ÌÈÈ˜Ó ÔÚÚ˜ Ï‡Ê ¯ÚˆÓ˙ÂˆÓ ÂÏ·˙ ·¯Ú· ÔÂÙ ‰,ÔÙȇ ÔÈÈÊ ¯·ÂÚ ÌÚ‡ ÏÂÊ‚˙ ‡Ï,Ï„‚‰ ˙·˘ ÚËÒÚ· ÔÈÈÓ Êȇ Ò‡„ ˇ‰˘¯„"
 
  
 
 
   
¼¬ê³ñ−ôð êô 
öîõ ¬−−ðêë þ¼ð ï−ê ½êîî
úáùìåãâä
? þ¼ð
øåè
ï−ê ñîðèí ³ë¾ öîõ ö−ò¼ þ¼ð ïê ¬èò¼þëó¼ð ¬õ−îš¼è þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê öëêí èê¬ ó¼ð ö−ê ñ−−îîó−þ®ô ì½õ,ö¼îî¼è ì½õ ï−ê þê− ó¼ò¼− ñ−−îî³ë¾ ö¼îî¼è èê¬ þ¼¬ò¼® þ¼ð ï−ê èꬾþ¼òêð,−ðîê ¼ñ¼ô¼ñ −ð ö¼ôîò¼è öëêí öð−ê½êð öëêí −−ï ö¬¼ë öîõ ½−õ −ð î® öðò−ë¼èî®,ö¼ò¼ï ó−−þ®ô −ð öîê¼ñ¼ô¼ñ −ð ¬−ô ½¬¼ ¬î¬ ½êîî öè¼þõ ö¼ôîš¼è,öëêí¬ì¾ ½êð öñ¼îî −−ï ïê ¬þ¼õ¬ò¼è −−ïì½õ öëþš þêõ ö, ½¼× ö−ê öþêîî¼è ö¼ò¼ï ó−þ®ô −ð öîê,öëêí −−ï öîêöð−ê −ð þêõ öî¬ ¬ò¼š¼è ¬¾−òþêè. 
úåôñåú
½ô ö−ê³ë¾)õ ¹ð"ï(ó¼¬ ¼¬−−îî® ê ¬èêï − öîõ ½ò þ¼ð ï−ê ½¼ ½êîîö½−ò,¬èêï ¾þðô þ¼ð −îî −ð ¬è¼þõ¼è öîê ö¼ôîò¼èò¼ôêïî® µ−ï öëêí ó−îè −ð ïê¼ñ¼ô¼ñ −ð ö¼ô¼ò −−ï ½êîîþêõ öð−ê,öð−ê −ð ö¼îî öîê−−ï öëêí ³îþî×ë ³×ô ö−−ï ¬−−è ½¼ ïê ¬ñ−−®þ¼ð öëêíöèêñ¾ î® öë−îí¼èòê µ−ïµ−ï ö¾−îî®,µ−ï öëêí −−ï öîê þ¼ðèþíö¬−−îî® ó¼ð þ¼ò−−ê ¬¼,ö−ê ¬−−¬¾ ½¼ −îî ó−ñí³"óí−þî×ëë ó−þ®ô í×ôñ"µ−ï öëêí ó−−þ®ô −ð ïê ó−þî×ë ¼ò¼è−−ê ¼þ¼−−ï ¬−ô öèêñ¾þ¼ð. þ¼ð
úéáóñåé
ó¼òîõ ó¼¬ ó¼ð ¹−îê ¬è¼þõ
øåè
,ñ−−îî
èéåìíòãèìàååãòâ çñô æéá âàè óðéô òìà êàãèôøà ñðä øëæ øòã ïééæ,
þ®ô −ð ½êîî½¼× êñô ö¼îî¼è ö¼ò¼ï ó−, − þêò ½êîîþêõþ×ï ó¼ð ö¼ô ¬×êô ö½−òë,þ¼ ¬þ¼õ¬ò¼ èê¬ ö¬¾þ¼ ó¼ò−ê ö−ê ½ò þš−¼ −ð ïê,ó¼ð×êò þ¼ëê¬ò−îêîî¼è−® ö¼ô ¬þ¼îî,¾ð ¾ðð öî−×.  þ¼ð
øàááèéä
þ ó¾ëïê ¬èò¼þë ¾î−ñê −ëþ í¾ôò ö¼îî¼è ï−ê ½ò þ¼ð³ë¾ þê,½êîî 輬 þ−õ ¼ñê ñ−−îî ¬ì¾¼è ¬¾−ò öëêí öð−ê−ð öëêí ì½õ öëþš ó¼ð öî® ¬¾−ò ¼šê¬ µ−ï ö¼−îþ¬ öð−ê −ð ïê ¬ò−−ô¼è ó−−þ®ô¬ì¾−−ï öîõ êþîô öëêí −−ï ñ−−îî ì½õ öëþš ó¼ð ö, ê¾ô"³ë¾ ×,¬ì¾ ¬¾−ò −îî−−½ ö¼š ö¼ô ½êîîö,öëêí êïê öëêí ¬ò¼š¼è ¬¾−ò ó−−þ®ô −ð µêðîí"ê,þ¼ë−þ¼ð ½òñ þ×ï ½ñê ³ë¾ êšîð ö¼îî¼è ¼ëîš ö¼ô ¬êí. 
úáù ñðì øëæ íòã ïòî èëàî ñàååøàô,é èùéð ïåà'ïñéð
, 
úáù ñðì øëæ íòã ïòî èëàî ñàååøàô,é èùéð ïåà'ïñéð
,ö¼îî¼è ¼ëîš ¬êí ö¼ô ½êîî ó−ëî¬ ó−ô− ¼ñê −îî −îïê¾ðîì öîõ èê¬ ó¼ò−ê,µêîî −ð öîõ ¬¾−ò?  þ¼ð
èéøåáäæ
−ëþ ó¾ë ±îþ−³ ê ¬èò¼þë
äùîóéøç
ï"− ðñêë−îî ïê ñ½ò ê µêò ö¼îî¼è ï−ê ö½−ò,¬−ô40 öðþ− ó¼ð þ¼ë−þê ö¼ò¼ï öð−ê ö¼îî þ¼¬¼õ¾ þê−þê ö−−š ö−−èî®ò−−þê",ïê ö¼ò−−ô ¬ò¼š¼è ö¼ô ¬ñêîî ½òñ þ×ï ó¼ð ¬×êô ö¼ô ½êîîþêõ íë−½ −ð ï−ê ½êð,è ¼ëîš ½êð ö¼ô ¬êí þ¼ë−þ¼ð³ë¾ ¹−îê ö¼îî¼,öîê − ö−ê ¬¾−òö½−ò.î¬ þ¼ð"½êð ¬êí þ¼ ïê î® ¬è−−ñ ï þ¼ð þ¼îî¾ öþêõ ¬èêï¼èþ¼ë−ê
á"ç
íêòí ¬êí þ¼ öîêöîõþ¼ð ¬êí¼è. þ¼ð
ïâîíäøáà
− èê¬ ó¼ð ö−ê ïê ¬þ¼õ¬ò¼ö½−òöþêîî¼è šñ³½ò íê−ëòí ó−þô ï−ê,ö−ê êô¼¬ −êíô öîêî¾ ö−ê í×ñí −ð"¼
 )éñ'÷ú"ô
ïêö½−ò ¾ðîì ö−ê ¾¬ê×ö¬½êõ ¬¾−ò ö¼ô þê¬,− þ¼ëê³−ò¼³ ê ê− ï−ê ö½−ò ó−š−ð®,ö−−ï ¼ëîš ¬ñêîî¼è ¬¾−ò ö¼ô ¬êí êô¼¬ −êíôèê¬ ó¼ð ¹−îê ½òñ þ×ï ó¼ð,¬ô−¬¾êë ½êð ö¼ô ¬êí³ë¾ öõ−îê. þ¼ð
íúçøôåñ
î¾ öõ−îê ³îíèí ¼ò−−ï ö−ê"ó¼ð ¬èêï ¼− èê¬ ó¼ð ö−ê ïê ó¼¬þ¼ð ï−ê ö½−òö¼ô ½êîî èê¬ öð ¬ë¾ öîõ ê−¾ò ó¼ð ¬ò−−ñ,þš−¼ þ¼ð ðñêë−îî öîêí −îî−® þ¼ð ö¼îî¼è ï−ê èê¬ ó¼ð öîõó×−ð− î×¾ôíþï íðîë¼ô,−ð ö½−þ¼è½−îê öëêí þ¼ðò−š ¼¾−ð−ê ö¼îî¼"ó−þ®ô öîõ ï,µõ−í þ¼ð ö¼îî¼è µêð ï−ê öð ¬ë¾ öîê ¾þ −îî ó¼ð öîõ"þõ ö−ê ¬èêï −µñ"öð ð¼ ¹îðþ−î"ó¾ íþï íðîë¼ ¬ò−ð¼è ö¼ô ¬êí ¬þêð ñ−−îî îìî× ¾¾³,þ×ï ó¼ð ö−−ï ¼ëîš ¬ñêîî¼è ¬¾−ò ö¼ô ¬êí þ¼ë−þ¼ðöð ¬ë¾ öîõ èê¬ ó¼ò−ê ½òñ,¼ëîš ½êð ö¼ô ¬êí³ë¾ öõ−îê ö¼îî¼è. þ¼ð
íúçøôåñ
ö¼ô ¬−−¬¾þêõ ó¼ð ¬−ô ¬èêï³ë¾ ó¼ð ¬õîþ ö¼ô ½êîîþêõ
úáùìåãâä
¬êí èê¬ ó¼ð ö−ê ðñêë−îî−ð ö¼îî¼è ñ¬ëô ö¼ô¼"ï,¼ öîõ ê¬ì þ¼ð öîê"šî½õ ö−ê ¬þ¼îî ï íñîðè íê¬ì öõîþ¼èòê,½êð ö¼ô ¬õîþ ó¼ð öè¼îîñîðèí ³ë¾ öê. 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->