Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
.1
..
;
,
" !
1562 Dziennik Ustaw. Poz. 760, 761, 762 i 763.
N2
107.
760.
Rozporządzenie
Rady
Ministrów
z
dnia
7
października
1925 r.
O
utworzeniu
z
obszaru dworskiego Poiska
Wieś
w
powiecie
poznańskim
samoistnej
gminy
wiej
skiej
tejsamej
nazwy.
Na
mocy
§
2
p.
3
pruskiej
ordynacji
dla
gmin
wiejskich
siedmiu wschodnich
prowincyj
z
dnia
3
lipca1891
r.(Zbiór
ustaw pruskich
str. 233),
oraz namocy
art. 14
ustawy
z
dnia
23
czerwca
1921
r.
o wpro
wadzeniu dekretów, ustaw sejmowych
i
rozporządzeń
Rządu,
oraz
o
dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa
na
obszarze
b. dzielnicy pruskiej (Dz.
U.
R.
P.
N275
poz. 511)
postanawia
się
co
następuje:
§
1.
Obszar dworski
Polska
Wieś
w
powiecie
poznańskim
znosi
się
i tworzy z
jego
terytorjum
sa
moistną
gminę
wiejską
tej
samej
nazwy.
§
2.
Wykonanieniniejszego
rozporządzenia
powierza
się
Ministrowi
Spraw
Wewn~rznych.
§3.
Rozporządzenie
niniejsze uzyskuje
moc
obowiązującct
z
dniem
1
stycznia
1926
r.
Prezes
Rady Ministrów:
W.
Grabski
Minister
Spraw
Wewnętrznych:
W.
Raczkiewicz
761.
Rozporządzenie
Rady
Ministrów
z
dnia
7
października
1925 r.
o
utworzeniu
z
obszaru dworskiego
Kierzkowo
w
powiecie
żnińskim
w
województwie
poznań­
skiem samoistnej
gminy
wi~jskiej
z
tą
samą
nazwą·
Na
mocy
§
2
p.
3
pruskiej
ordynacjidlagmin
wiejskich
siedmiuwschodnich prowincyj
z
dnia
3 lipca 1891
r.
(Zbiór
ustaw pruskich
str. 233), oraz'
na mocy
art. 14 lJstawy z dn. 23
czerwca
1921
r.
o
wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych
i roz
porządzeń
Rządu
oraz
o
dalszem uzgodnieniu
usta
wodawstwa
na
obs-zeril'e
b.
dzielnicy pruskiej
(Oz..
U.
R.
P.
N2
75 poz. 511)
postanawia
si
~
E:cO
nasb;:puje:
§
1.
ObszaT
dworski
,Kierzkowo
położony
w
po
wi
'
ecieźnińskim
w
województwie
pOIm
,
ańskiem
zoosi
sie:i
tworzy
w
dotyc~{:2.aso
w
ychjegogr~ni<:ach
te
rytorjalnych
nową
samoistną
gminę
wiejską
z
tą
samą
nazwą·
§
2.
Wykonanie
niniejszego
roZ'pof;zą.drenia
.
po-
wierza
się
,Ministrowi
Spraw
Wewn~trznydi.
§
3.
RozporządzeAł'e
niniejsze
uzyskuje
m~
obowiązującą
z
dniem
1
stycznia
1926
r.
Prez;es
Rady
Ministrów:
W.
Grabski
Minister
Spraw
Wewnętrznych:
W.
Raczkiewicz
762.
Rozporządzenie
Rady Ministrów
z
dnia
19
paźd
zi"
rnika
1925
r.
O
ustaleniu
na
miesiąc
listopad
1925 r.
mnożnej
.
dla
określenia
uposażenia
funkc
j
onarjuszów
państwowych
i
wojska.
.Na
mocy
art.
5
ustawi
z
dnia
9
października
1923
r.
o
uposaźeniu
funkcjonarjuszów
państwowych
i
wojska
(Dz.
~.
R.
P.
N2
116
poz. 924)
zarządza
się
co
następuje:
§
1.
Na
miesiąc
listopad
1925 r.
ustanawia
siE;
mnożną
w
wysokości
0,44
złotego.
§2.
Rozporządzenie
niniejsze wchodzi
w
ży­
cie
z
dniem
ogłoszenia.
Prezes
Rady Ministrówi Minister
Skarbu:
W.
Gl'abski
Minister
Spraw
Wewnętrznych:
W.
Raczkiewicz
763.
Rozporządzenie
Ministra
Przemysłu
i
Handlu
z
dnia
6
października
1925 r.
W
sprawie prenumeraty
za
pośrednictwem
poczty
czasopism
i
wydawnictw
perjodycznych,
wycho
dzących
w
kraju.
Na
mocy art.
17
ustawy
z
dn.
3
czerwca
1924
r.
o poczcie,
teJegrafiei
telefonie
(Dz.
U. R.
P.
N2
58
poz.
584)
zarządzas
.
ięco
następuje:
§
1.
Czasopisma
i
wydawnictwa perjodyczne,
wychodzące
w
kraju.
mog.;a
być
prenumerowane
za
pośrednictwem
poczty.
.
§
2.
Wydawcy,
życzący
sobie,abyichc:zaso
pisma
orazwydawnictwaperjodyczne
mogły
być
prenumerowane
na
,
poczcie.
winni
złożyć
w miejscowym
urzędzie
pocztowym
pisemne
oświadczenie
(de
klarację)
w
przepisanej
formie.
§
3.
Poczta przyjmuje
prenumeratę
(zamówienia)
na czasopisma
i
wydawnictwa
perjodY$=zne
na
następujące
okresy:
miesięczne,
dwumiesięczne
i kwar
talne-lub
kwartadne,
półroane
i
fOGne.
Wyde:wcy
oŁna
,
czaji;l,
na
kt'Ćlre
z
t)'ch
okresów
lch
czasopisma
mają
być
prenumerowane na
poczcie.
§
4.
Prenumerata
na
czasopisma orazwydaw
nictwa
perjodyczne
może
być
zgłaszana
we
wszystkich
urz~dach
"
a-gencjach
pocztOWYCA,W
terminach,
ustan'Owiol'lych przez:
zarząd
pocztowy.
§
5.
Przy
zgłoszeniu
prenumeraty
musi
być
uiszczona zgóry
cała
naJeżnośćza
czasopismo
lubwydawnictwo.
przy.pa:dająca
~a
zamówionyOkreioo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->