Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fisa Post- Atributii SSM

Fisa Post- Atributii SSM

Ratings:
(0)
|Views: 3,432|Likes:
Published by Diana Novac
Fisa Post - atributii sanatate si securitate in munca
Fisa Post - atributii sanatate si securitate in munca

More info:

Published by: Diana Novac on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
7. ATRIBUŢII S.S.M.Salariaţi
Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol deaccidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectatede acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.În acest scop lucrătorul are următoarele obligaţii:
7.1.
Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele detransport şi alte mijloace de producţie.
7.2.
Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îlînapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.
7.3.
Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturareaarbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
7.4.
Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncădespre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatealucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.
7.5.
Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentelesuferite de propria persoană.
7.6.
Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii demuncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
7.7.
Să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru suntsigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate.
7.8.
Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii înmuncă şi măsurile de aplicare a acestora.
7.9.
Să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Şef Parc Auto
7.1.Studiază, îşi înseşte şi respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă învigoare, specifică activităţii pe care o desfăşoară.7.2.Organizează activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la locul de muncă şifoloseşte dotările respective numai pentru activităţile de S.S.M.7.3.Aplisurile tehnice şi organizatorice de securitate şi te în muncă stabilite,corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc, pentru asigurarea securităţii şisănătăţii lucrătorilor.7.4.Îndrumă şi controlează cunoterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii în subordine amăsurilor tehnice
 
şi organizatorice stabilite,
 
 precum şi
 
a
 
 prevederilor legale în domeniulsecurităţii şi sănătăţii în muncă.7.5.Ia în considerare, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în mun, capacitatealucrătorilor de a executa sarcinile de muncă repartizate.7.6.Repartizealucrătorii din subordine numai la activiţile pentru care actia pose pregătirea corespunzătoare, au fost instruiţi adecvat locului de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora şi care sunt în stare psihică şi fizică normală.7.7.Identifistările de pericol iminent care pot apărea la locul de muncă, întrerupândactivitatea şi reluând-o numai după luarea măsurilor de eliminare/diminuare a riscurilor.
1
 
7.8.Verifică funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, aaparatelor de măsură şi control.7.9.Organizează, urmăreşte şi asigură efectuarea în bune condiţii a lucrărilor de întreţinere,reparaţie şi revizie a echipamentelor tehnice.7.10.Organizează şi verifică efectuarea reviziilor periodice ale instalaţiilor de ridicat şi ale celor sub presiune cu respectarea instrucţiunilor proprii şi a celor ISCIR, în vigoare.7.11.Dispune controlul periodic al legăturilor la priza de mânt a echipamentelor tehnice şimăsurarea rezistenţei de dispersie, la termenele prevăzute în reglementări.7.12.Verifiechipamentele individuale de protecţie şi nu permite desfăşurarea nici uneiactivităţi de către lucrătorii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului dindotare.7.13.Distribuie lucrătorilor materialele igienico-sanitare repartizate, pe bază de tabel nomimalcu semnătura de primire.7.14.Instruieşte şi informează subordonaţii în probleme de securitate şi sănătate în muncă, princele trei forme de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică).7.15.Evaluează cunoştinţele dobândite în procesul de instruire la locul de muncă prin probe practice şi teste.7.16.Consemnează obligatoriu instruirea de securitate şi tate în muncă (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică) în fişa individuală de instruire, cu indicareamaterialului predat, a duratei şi datei instruirii. (completarea fişei de instruire se va face cu pastă sau cerneală, imediat după verificarea instruirii).7.17.Păstrează fişele de instruire pentru personalul din subordine.7.18.Asigură instruirea persoanelor care pilotează autovehicule.7.19.Informează conducătorii auto asupra particularităţilor de conducere a autovehiculelor încaz de polei, mâzgă, ceaţă, etc.7.20.Testează anual conducătorii auto de pe automacarale potrivit reglementărilor în vigoare aleMinisterului de Interne şi ale ISCIR. Depistează şi propune sancţiuni pentru abaterile de lanormele de securitate şi sănătate în muncă.7.21.Testează conducătorii auto care au reprimit permisul de conducere suspendat pentru abateride la regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice.7.22.Afişează la locul de muncă materialele de propaganda muncii primite (afişe, pliante) şi pune la dispoziţie lucrătorilor în subordine, materialele date pentru informarea şi educarealucrătorilor (extrase, cărţi, broşuri, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice etc.).7.23.Propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care lucrătorii realizeazămăsurile de securitate şi sănătate în muncă.7.24.Asigură dotarea lucrătorilor în subordine cu echipamentul individual de protecţie adecvat.7.25.Raportează imediat necesitatea înlocuirii echipamentul individual de protecţie care nu maicorespunde din punct de vedere al calităţilor de protecţie,
 
când se constată acest lucru,indiferent de motiv.7.26.Dă informaţii adecvate lucrătorilor despre fiecare echipament individual de protecţie.7.27.Îi revine în totalitate obligaţia instruirii lucrătorilor asupra tuturor măsurilor care trebuieluate privind securitatea şi sănătatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protecţie în timpul lucrului.7.28.Verifică vizual înainte de începerea lucrului existenţa şi starea tehnică a protectorilor şi/saua dispozitivelor de protecţie,
 
a AMC-urilor şi ia măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficienţe constatate.7.29.În timpul lucrului supraveghează permanent efectuarea lucrărilor.7.30.Urmăreşte pe toată durata timpului de lucru menţinerea în stare corespunzătoare a căilor deacces, a iluminatului, instalaţiilor de ventilaţie şi a condiţiilor de microclimat.7.31.Stabileşte traseele de acces la/de la drumurile publice precum şi traseele interioare.
2
 
7.32.Asigucondiţii de parcare a autovehiculelor.7.33.Asigură şi controlează efectuarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în conformitatecu prescripţiile din cartea tehnică a autovehiculului respectiv.7.34.Asigură amenajarea şi întreţinerea în stare de circulaţie a drmurilor de acces, rampelor şilocurilor de încărcare-descărcare a autovehiculelor.7.35.Asigură decongestionarea drumurilor de acces şi a spaţiului de manevră pentru intrarea şiieşirea la rampele sau locurile de încărcare-descărcare a autovehiculelor.7.36.Asigură marcarea şi semnalizarea locurilor sau zonelor periculoase în care se limiteazăviteza de circulaţie a mijloacelor de transport.7.37.Asigură iluminatul pe timp de noapte a căilor de acces, a spaţiilor pentru manevrare şiîncărcare-descărcare a autovehiculelor şi a altor puncte de lucru periculoase.7.38.Asigură luarea măsurilor de prevenire şi combatere a incendiilor la autovehicule.7.39.Verifică prin sondaj starea tehnică la plecarea şi la înapoierea din cursă cât şi pe traseu aautovehiculelor şi remorcilor.7.40.Organizează acţiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee.7.41.Asigură inventarul
 
autovehiculelor pentru cazurile de defectare,
 
accidentare
 
(trusa sanitară),reparaţii, incendii (stingătoare tip P) şi condiţii meteo defavorabile.7.42.Opreşte imediat procesul de muncă în cazul apariţiei unor riscuri de accidentare sau de producere a avariilor.7.43.Comuniimediat conducerii SC SARMIS SRL Bau şi compartimentului SSMaccidentele de muncă, intoxicaţiile acute, accidentele tehnice şi avariile produse.7.44.În cazul producerii unui accident de muncă ia imediat măsuri de acordare a primului ajutor,anunţă conducerea SC SARMIS SRL Bacău şi lucrătorul desemnat S.S.M.7.45.Ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident demuncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor când menţinerea acestei stări ar genera alteaccidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viaţa accidentaţilor sau a altor lucrători.7.46.Participă la cercetarea accidentelor de muncă.7.47.Prezindocumentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpulcontrolului sau cercetării accidentului de muncă.7.48.Realizează măsurile stabilite de tre inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi acercetării accidentelor de muncă.7.49.Verifică la locurile de muncă starea punctelor de alimentare cu apă de băut şi dotărilesocial-sanitare, luând măsuri pentru eliminarea deficienţelor constatate.
7.50.
Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele detransport şi alte mijloace de producţie.
7.51.
Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îlînapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare.
7.52.
Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturareaarbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive.
7.53.
Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncădespre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatealucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.
7.54.
Să aducă la cunoştinţă Şefului de Serviciu Mecanizare şi/sau angajatorului accidentelesuferite de propria persoană.
7.55.
Să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii demuncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
3

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mediusaem liked this
kopalko775081 liked this
Elena Iacob liked this
Elenuta Ciobanu liked this
Presedinte1990 liked this
Nemeti Liliana liked this
Carla Ros liked this
Andra Baccela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->