Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Untitled

Untitled

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by mojeprawo

More info:

Published by: mojeprawo on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

 
Nr. 86.Dziennik
Ustaw.
Poz. 677.
1447
677.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
SPRAW
WOJSKOWYCH
z dnia
14
wrześni.a
1931
r.
wydane
co
do
§§
21
-25 w
porozumieniu
z Mini
stremSpraw
Wewnętrznych
i
Ministrem
Sprawiedli
wości
w
sprawie wykonania
dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej
z
dnia
12
grudnia
1930
roku
o
żan-
darmerji.
Na podstawie art.
5
i
6
dekretu Prezydenta
Rzeczypospolitej
zdnia
12
grudnia
1930
r.
o
żan
darmerji
(Dz.
U.
R. P.
z
1931 r. Nr.
2,
poz.
6)
zarzą­
dza
się
co
następuje:
Rozdział
I.
Właściwość
osobowa
żandarmerji.
Do
art.
1.
,§
1.
Właściwość
osobowa
organów
żandarme
rji
rozciąga
się
na
osoby, wyliczone
wart.
2,
3
i
75
ust.
1
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z
dnia
10
ma
ja
1920 r. w
przedmiocie
wprowadzenia
w
życie
ustawy
postępowania
karnego
wojskowego
(Dz. U.
R.
P. Nr. 59, poz. 368) w
brzmieniu
ustalonem
w
ustę­
pie I, II i VII
art.
153
rozporządzenia
Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia
22
marca
1928
r. w
sprawie
kodeksu
karnego
wojskowego (Dz. U.
R.
P. Nr. 36,poz. 328),
oraz na
osoby, wymienione
wart.
4
wyżej
podanego
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z
dnia
10
maja
1920 r.
§
2.
Działalność
słuibow
'
a
żandarmerji
obej
muje-poza
wypadkami
wymienionemi w §
l-rów-
.
nież
osoby cywilne, co do
których,
w
myśl
wydanych
przepisów, ingerencja
władz
i
organów
wojskowych,
celem utrzymania
bezpieczeństwa,
spokoju
i
porząd
ku
publicznego, jest dopuszczalna.
Poza
tern
działalność
służbowa
żandarmerji,
ja
ko
wojskowego organu przeznaczonego
do
utrzy
'mania
bezpieczeństwa,
spokoju
i
porządku
publicznego,
ma
-w
stosunku
do osób cywilnych -
cha
rakter
jedynie pomocniczy i
ograniczona
jest
do
na
stępujących
wypadków:
l}
Organa
żandarmerji
są
uprawnione
do
przy
musowego
zatrzymania
wyżej
wymienionych
osób
w
razie
schwytania
ich
na
gorącym
uczynkuprze
stępstwa
lub
bezpośrednio
potem
w czasie
pościgu
z tern,
że
mają
w
tym
wypadku
obowiązek
natychmiastowegosprowadzenia
lub
przekazaniapodejrzanych
do
znajdujących
się
najbliżej
miejsca
ujęcia
cy
wilnych
władz
sądowych,względnie
cywilnego or
ganu
bezpieczeństwa
publicznego (Policja
Państwo
wa).
2)
Organa
żandarmerji
są
uprawnione
do
przy
musowego
przeprowadzania
oględzin,
rewizji
domu
i
osoby oraz
,
zatrzymania przedmiotów
w
warunkach,
określonych
postanowieniami
§§
131
i 132
ustawy
postępowania
karnego
wojskowego.
R
o z
d
z
i
a
ł
II.
Właściwość
rzeczowa iandarmerji.
Do
art.
2.
§
3.
Działalność
służbowa
żandarmerji,
jako
wojskowego
organu przeznaczonego
do
utrzymania
bezpieczeństwa,
spokoju
i
porządku
,publicznego;
polega:
l)
na
obowiązku
służbowym
zapobiegania
i
ści­
gania
przestępstw
w
stosunku
do
osób,
wy
mienionych w
§§
l i 2
(służba
sądowo-po
licyjna),
2}
na ochronie
osób
i
rzeczy
w
myślobowią
zujących
przepisów
(służba
ochronna
§
11),
3}
na
obowiązku
służbowym
współdziałania
z
dowódcami
jednostek
i miejscowemi
wła
dzami wojskowemi
(komendantami
garni
zonów) w
kierunku utrzymania
porządku
i
karności
w
wojsku
(służba
wojskowo-policyjnaJ,
4)
na
udzielaniu
pomocy
(asystencyj)
władzom
cywilnym, w
ramach
obowiązujących
przepi
w
o udzielaniu
pomocy
wojskowej
wła
dzom cywilnym
(służba
asystencyjna).
Wzbronione
jest
używanie
żandarmerji
do czyn
ncści,
nie
wchodzących
w
zakres
jej
działalności
służ­
bowej.
§
4.
W
służbie
sądowo
-policyjnej
żandar­
merja
jest
organem
pomocniczym
oraz
wykonaw
czym
sądów
i
prokuratur
wojskowych, a
celem
jejjest
zapobieganie naruszeniom
ustawkarnych
oraz
ściganie
przestępstw,
należących
do
właściwości
są­
w
wojskowych (zapobiegawcza
i
wykonawcza
służbasądowo-policyjna).
Istotawykonawczej
służby
sądowo
-policyjnej
polega
na
obowiązku
wkraczania
służbowego,
celemustalenia stanu
faktycznego
przestępstwa,
oraz
za
bezpieczenia dowodów
lub
teżujęcia
osoby
spraw
cy. W
służbie
tej
wkraczają
organa
żandarmerji
!IW
imieniu
prawa"
i
ponoszą
pełną
odpowiedzial
ność
dyscyplinarną
i
karno-sądową
za
swoje
czyn
ności
służbowe.
§
5.
Powodem
służbowego
wkraczania
żan­
darmerji, jako
organu wykonawczego
w
służbiesą­
dowo-policyjnej,
może
być:
l)
wiadomość
otrzymana
jakąkolwiek
drogą,
albo
spostrzeżenie
własne
o zamierzeniu,
usiłowaniu
lub
dokonaniu
czynu
karygod
nego,ściganego
z'
urzędu
(wkroczenie
służ­
bowe
z
własnej
inicjatywy);
2)
wezwanie
służbowe
pomocy
żandarmerji
przez
przełożonych
tych
osób,
które
są
po-
 
1448
Dziennik Ustaw.
Poz.
677.
Nr. 86.
dejrzane
o
zamierzenie,
usiłowanie
lub do
konaniewymienionych czynówkarygodnychlwkroczenie
służbowe
na
skutek
wezwania)
3)
rozkaz
właściwego
dowódcy,
względnie
zlecenie
służbowe
prokuratora
wojskowego
(oficera
sądowego)
lub
sądu
wojskowego
w
kierunku przeprowadzenia
dochodzenprzygotowawczych lub
też
wykonania
po
szczególnych
czynności
służbowych,
zwią­
zanych
z
postępowaniem
badawczem,
pro
kuratorskiem
lub
sądowe
m
(wkroczenie
służbowe
na
rozkaz,
względnie
na
skutek
zlecenia
prokuratorskiego
lub
sądowego.
§ 6.
W
wypadku
~ymienionym
w
punkcie
1
§
5,
ma
żandarmerja
obowiązek
przeprowadzenia
do
chodzeń,
niezbędnych
dla
wyjaśnienia
sprawy,
za
bezpieczenia dowodów
i
śladó
w
przestępstwa
orazustalenia,
względnie
ujęcia
sprawcy
-w
granicach
i
w
sposób przewidziany prz
e
pisami
ustawy
postę­
powania
karnego wojskowego
,
względnie
Instruk
cją
żandarmerji
-z
powodu
przestępstw,
które
do
szły
do
jej
wiadomości
i
zostały
spełnione
przez
oso
by
wojskowe
nazewnątrz
ich
formacy
j,chociażby
formacje
te
rozmieszczone
były
w
tych samych
ob
szarach
garnizonowych,
w
których
znajduje
się
miej
sce
spełnienia
czynu
przestępn
e
go.
O
wkroczeniu
z
własn
ej
inicjatywy(punkt
1
§
5)
obowiązane
są
odnośn
e
dowództwa
żandarmerji
zawiadomićwłaściwego
prokuratora
.
wojskowego,
przy
podaniu
okoliczności,
które
to
wkroczenie
uza
sadniają,
oraz
wymienieniu osoby
podejrzanego.
Obowiązek
ten
odpada,
gdy
wkroczenie dotyczy
przestępstw,
które
mogą
ulec
uka
raniu
dyscyplinar
nemu
w
myśl
art.
45
kodeksu
ka
rnego
wojskowego,
a
nie
zarządzono
tymczasowegoprzytrzymania
anirewizji.W
sprawach
mających
szczególną
wagę
dla
in
teresów
Państwa
lub wojska,
ob
ow
i
ąz
ane
są
odnoś­
ne
dowództwa
żandarmerji
zawiadomić
o
wkrocze
niu
również
właściwego
dowódc
.;;:
.
Obowiązkiem
dowódców
formacyj
(komendan
tów' kierowników) jest udzielenie or
g
anom
żandar­
merji potrzebnego
poparcia
i pomocy.
§
7. W
wypadkach
dokonanych
wewnątrz
for
macyj
przestępstw
cięższych,
lub
w
sprawach
zawi
łych,
oraz
w
wypadkach
gdy
ślady
przestępstwa
lub
inne
okoliczności
wymagają
skierowania
dochodzeń
poza
obręb
odnośnej
formacji
lub
wezwania
pomocy,
względnie
asystencji
służbowej
cywilnych
organów
bezpieczeństwa
publicznego,
natychmiastowa
zaś
in
terwencja
sądu
wojskowego
jest
niemożliwa
(niebez
pieczeństwo
zwłoki),
winni
dowódcy
(komendanci,
kierownicy)
formacyj
zarzą
dzić
jedynie
koniecznezabezpieczenie dowodów
i
śladów
przestępstwa
orazosoby
sprawcy
i
wezwać
żandarmerję
do
przepro
wadzenia
dochodzeń.
Również
we wszystkich
innych.
wypadkach
prz
i
es
1
tępstw,
dokonanych
wewnątrz
formacji, wi
niendowódca
(komendaI).t,
kierownik)
formacjiw
jaknajszerszej
mier
l
ze
korzystać
z
pomocy
żandarmerji
.
Żandarmerja
otrzymawszy
jaką
kolwiek
inną
drogą
wiadomość
o
dokonanem
wewnątrz
formacji
przestępstwie,
obowiązana
jest
powiadomić
O
tern
dowódcę
(komendanta, kierownika)
formacji,
meldu
jąc
równocześnie
o
zachodzących
ewentualnie oko
licznościach,
wyszczególnionych
w
ustępie
1
niniejszego
paragrafu.
§
8.
O
wynikach
dochodzeń
w
wypadkach
wymienionych
w
punkcie
1i2
§
5
zawiadamia
żandar­
merj
a:a)
właściwego
prokuratora
(oficera
sądowego)
w
wypadkach
,w
których
zarządzono
tymczasowe przytrzymanie lub
rewizję
oraz
w
wypadkach,
w
których
nie
może
mieć
za
stosowaniaprzepis art.
45
k. k.
w.,
bl
dowódcę
(komendanta, kierownika)
forma
cji w
wypadkach
wkroczenia
na
wezwa
nie,
gdy
przestępstwo
może
ulec
ukaraniu
dyscyplinarnemu
w
myślpostanowień
art.
45
kodeksu
karnego
wojskowego,
oraz
w in
nych
wypadkach
wtedy,
gdy
organa
żandar­
merji
przedsięb
rały
czynności
służbowe
we-
o
wJ]ątrz
formacji lub
zastosowały
zatrzyma
nie
tymczasowe.
§
9.
W
wypadku
wymienionym
w
punkcie
3§
5
żandarmerja
po
przeprowadzeniu nakazanych
względnie
zleconych
czynności,
skierowujewynikidochod
zell
bezpośrednio
do
władz,
które
nakazały
lub
zleciły
dokonanie tych
czynności
.
§
10.W
wypadkach
przestępstw
prywatno-skargcw
ych winna
żandarmerja:
.
1)
ud
z
ielić
informacyj
co do
sprawcy
przestęp.'
stwa
osobom,
które
się
do
niej o
to
zwra
cają,
a
2)
o
il
e
zagrożona
jest
dyscyplina
lub
porządek
wojskowy,
donosić
o tern
właściwym
prze
łożonym.
§
11,
Służba
ochronna
ma
charakter
służby
zapcbie
gawczei.a
celem
jejjest
przeciwdziałanie
naruszeniom
tajemnic
wo
jskowych
i
ochrona osób
i
rzeczy.
obszarów
i
urządzeń
wojskowych
(zapobie
gawcza
służba
ochronna).
Pełnienie
służby
ochronnej polega
na
zabezpie
czeniu
osób,
sztabów
wyższych
dowództw,
rzeczy,obszarów
i
urządzeń
wojskowych
w
myśl
przepisów
Instrukcji
żandarmerji.
§
12.W
wypadkach
przestępstwprzeciwp
a
ń­
stwowych
współdziała
żandarmerja
z
wojskowemiorganami
informacyjnemi.
Zakres
współdziałania
określają
specjalne
instrukcje
.
§
13.
Zadaniem
służby
wojskowo-policyjnej
jest
zapobieganie
naruszeniom przepisów.
mających
na
celuut
rzymaniedyscypliny
zewnętrznej
orazwkraczanie
(przymusowe
zatrzymanieskierowanie
doniesienia) w
wypadkach
narusz
e
nia tych
przepi
sów. W
zakresie
tej
służby
są
dowódcy
plutono\v
i
posterunków
żandarmerji
organami
'
pomocniczemimiejscowych
komendantów
garnizonów. Doniesie-
.
ni<:,
w
przedmiocie naruszenia
wyżej
wspomnianya.
przepisów,skierowuje
żandarmerja
do
przełożonych
dowództw
winnychosóbwojskowych,
względnie
domiejscowych
komend
&
,-
rnizonów,
zależnie
od
cha
rakteru
przewinienia
dyscyplinarnego.
 
-o
'-.
'
-l'łr.
86.
Dziennik
Usł.aw.
Poz.
677. 1449
- ' ~
,
- -
- - - -
-
- - - - -
\§
14.
Udzielanie
pomocy
władzom
cywilnym
przez
żandarmerję
może
polegać
na
asystencji
przy
tłumieniu
rozruchów,pomocyna
wypadek
klęsk
ży
wiołowych
i
wewszystkich
innych
wypadkach,
w
których
jest
dopuszczalna
pomoc
wojska
władzom
cywilnym.
§
1.
5.
O
wykroc.zeniach
administracyjnych
i
skarbowych,
których
sprawcami
są
osobywoisko
we,
donosi
żandarmerja
właściwymwładzom
admini
stracyinym
lub
skarbowymza
pośrednictwem
wła­
dzy
przełożonej
nad
sprawcą.
R
oz
d
z
i
a
ł
III.
Uprawnien
.
ia
służbowe
organów
żandarmerji.
Do
art.
3.
§
16.
Organom
żandarmerjiw
'
służbieprzysłu
gują
prawawarty
wojskowej.
Zakres
uprawnień
organów
żandarmerji
w
tym
względzie
normują
regulaminy
i
instrukcjewojskowe
.
§
H.
Organa
żandarmerii
mają
prawo
użycia
broni
w
następujących
wypadkach:
a}
w
celu
odparcianiebezpiecznego
napadu
lub zamachu,
zagrażaiącego
życiu,
z.
dro.wi1!l
lub
wolnoś.ci
organu
żanda.rmerji
lub
innych
obywateli" albo
też
w
celu
przeciwdziałania
prz
.
edsięwzięciu
cz.
ynn
ości:,
zmierzających
bezp
.
ośrednio
'
do
takiego
napadu
luh
zamachu;
bo}
w
celu wymuszenia
posłuchu
prawm!
emu
roz
kazowi
w
wypadkach
ostateczne~
po
,
uze
.
by
i
bezpośrednvo
gro
J
żącego
mie.bezpiec:zeń.stwa
d
ł
a
karności
wojskowej
lub
bezJ?j.e~zeiJ.stwa
puhliczneg,o;
c}
w
celu odparcia
niebezpiecznego
napadu
lubzamachu,
za
g
rażającego
mieniu
p:ubliezne
mu lub prywatnemu,
mającemu
doniosłe
znaczenie dla celów obrony
Państwa
lubdla celów
użyteczności
publicznej,albo
też
w
celu
przeciwdziałaniaprzedsięwzięciuczynności
zmierzającychbezpośrednio
do
takiego
napadu
lub
zamachu;
d) w
celu pokonania oporu
czynnego,
udare-
mniającego
przeprowadzenie
czy~ności
służbowych,
albo
też
w
celu pokonania
gwałtu
fizycznego,
niemającego
charakteru
napadu
lub
zamachu
określonego
w
punkcie
a},
lecz
skierowanegona pozbawienie
orga
nu
żandarmerji
fizycznej
możności
wypeł­
nienia
obowiązku
służby
przez
usiłowanie
rozbrojenia,
ubezwładnienia
i
t.
p.;
e}
w
celu udaremnienia ucieczki
osoby
are
sztowanejlub
przytrzymanej,
co do
którejorgan
żandarmerji
ma
podejrzenie,
że
jestniebezpiecznym
przestępcą;
fl
w
celu
ujęcia
niebezpiecznego
przestępcy,
_
który.
ucieka,
albo
także
urueszkodłiwi,mia
&'0,
jeżeli
zajął
stanowisko obronne
.
luh
sc
.
hroaił
się
do
kryjówki;
g}
podczas
pełnienia
służby
ochronnej
.
lub
Iron"wojowej.
przeciwko
osobie
popełniającej
.
lub
usiłującej
popełnić
czyn
przestępny,
zmierzający
douszkodzenia,
naruszenia lubuszczuplenia przedmiotu
chronionego.
§
18.
Użycie
broni
w
wypadkach
wyszczególnionych
w
§
17
może
nastąpić
tylko
po
.
jednorazowem wezwaniu
do
zaniechania
względnie
spełnienia
danei
czynności
i
tylko
wówczas,
jeżeli
użycie
broninie
zagraża.
bezpośrednioniebezpieczeństwem
.
dla
.
życia
osób postronnych.
Jeżeli
ze
względu
na
oko
liczności
danegowypadku,wezwanie jest
niemożli
we,
użycie
broni
może
nastąpić
pojednorazowymwystrzaleostrze
·
gawczym
w
powietrze.Przepis
ustępu
powyższego
nie
ma
zastosowa
nia
w
wypadkach,gdy
zwłoka
grozi
niebezpie
~
czeń­
stwem
utraty
życia
organu
żandarmerji,
albo
może
udaremnić
pościg
i
ujęcie
niebezpiecznego
przestęp­
cy,
lub
grozi zniszczeniem
albo uszkodzeniem
p!fzed
miotów
i
urządz
.
eń,
mających
doniosłe
znaczenie dlacelówobrony
Państwa,
albo
dla celów
uźyfe€:zności
publicznej.
lnnewarunki
i
sposób
użycia
broni
przez
organa
żandarmerjiokreśla
Instrukcja
ż
'
anda:rmerji.
§
19~
01'gana
żandarmerji
są
uprawnione
p1'zy
wykonywaniu swych
zadańsłużbowych
w
stOSl11'l
'
kndo
osób
wymienionych
w
§
l
i
2
do
wzywania
ich
ce
l
em
złożenia
świadectwa,
dokonywania
ogł'ędzTrI',
spnwdzania
tożsamości
przez
dakty~0'Skmpowal'lie-,
dokonywania
potrzebnych
.
zdręć
fofog-rafit!!'ZIFycn
i
t.
p.
oraz stosowania
niezbędnych
śwdlków
przy
musowych,
a w
szczególności
do
użycia
stosownej
siły
fizycznej.
Do
art.
4.
§
20.
Organa
żandarmerji
są
uprawnione
do,
bezpośredniego
porozumiewania
się
z
władzami,
Uf:z
.
~dam
i
Q,liaz
organami
wojsko
,
wemi
i
cywiJn~m:u
~
.
mającemi
siedzibę
na
obszarze
'
Rzeczypospolitei
w
sprawach
związanych
z
dochodzeniami,
pośógiem
'
i
wykonywaniem
poszczególnych
czynności
służbo
wych,
wchodzących
w
zakres
uprawnień
żandar­
merji.
R
o z
d
z
i
a
ł
IV.
W
spółdziałanie
żandarmerji
z
cywilnemi
władzami
i .organami
bezpieczeństwa.
Do
art.
5.
§
21.
Współdziałanie
żandarmerji
z
cywilnemi
władzami
i
organami,
powołanemi
do
prowadzenia
dochodzeń
i
ścigania
przestępstw,
dotyczy
spraw
.
wynikających
z
powszechnego wymiaru sprawiedli
wości,
sprawowanego przez
cywilne
władze
sądowe,
prokuratorskie, oraz
spraw
związanych
z
zapobie
gawczą
i
wykonawczą
służbą
bezpieczeństwa
pu-
blicznego. •
§
22.
Organa
żandarmerji
są
obowiązane
udzie
lać
cywiln
·
ym
wład.zom
i
or.g,a<n@m
~
powołanym
do
prowa-dzenia
dochodzeń
i
ścig
-
ania
przestępstw
-
!"l1m(l)CY
słuzbowef
(-asystencji)'
w
stosunKu
cł~
,
osób,
p@dłegaJją<::yeh
,
sądownietwu.
'
w·
ajskawemu
',
Ot"U
w
stosunku
<fu
.
wszYS
~
Kicn
'
es0b
· 
zamieszkałych
wzgl'ędnie
przebywającydł
'
na
teJ.Tena~h
\
iobjektacda
wajskowych, do
których
doe
-
t-ęp
,
cywilnyeh
organów
pocdlega
ograniczeniom
'.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->