Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.1. TÝnh tiÖn Ých cña AUTOCAD
1.2. Giao diÖn cña AutoCAD
1.3. Menu vµ Toolbar cña AutoCAD
1.3.1. Menu Bar
1.3.2. Toolbar
1.3.3. C¸c phÝm nãng trong AutoCAD
1.4. C¸c lÖnh thiÕt lËp b¶n vÏ
1.4.9. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹®é ®iÓm
C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n
LÖnh di chuyÓn mét hay nhiÒu ®èi t−îng
LÖnh thay ®æi kÝch th−íc ®èi t−îng vÏ
4.1. MÆt c¾t vµ h×nh c¾t
4.2. Tr×nh tù vÏh×nh c¾t, mÆt c¾t
VÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t th«ng qua cöa sæ lÖnh
4.7. Tr×nh tù nhËp v¨n b¶n vµo trong b¶n vÏ
4.12. NhËp tiÕng ViÖt trong AutoCAD
4.18. LÖnh MLINE vÏ®o¹n th¼ng song song
4.20. LÖnh MLEDIT LÖnh hiÖu chØnh ®èi t−îng vÏMLine
5.1. Kh¸i niÖm
6.9. LÖnh FIND
LÖnh chia ®èi t−îng vÏ thµnh nhiÒu phÇn b»ng nhau
Lêi KÕt
C¸c lÖnh vµ phÝm t¾t cña AutoCAD 2002
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Autocad 2002 Vietnamese)

Autocad 2002 Vietnamese)

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Trí Phước on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 78 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 82 to 152 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Page 156 is not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 160 to 195 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->