Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
Bab i Analisis Novel Mata Rantai Yang Hilang Karya Agatha Christie Ditinjau Tema, Perwatakan Dan Alur Serta Aplikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra Di Sma

Bab i Analisis Novel Mata Rantai Yang Hilang Karya Agatha Christie Ditinjau Tema, Perwatakan Dan Alur Serta Aplikasinya Dalam Pengajaran Bahasa Dan Sastra Di Sma

Ratings:
(0)
|Views: 769|Likes:
Published by dwi

More info:

Published by: dwi on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

 
IHI KPFCJHDVLVHCH#Lhzhy Iflhehcn
Ehy{h whwzyh bfyvphehc dhwkl hezk}kzhw bhcvwkh {hcn dkjvp jhlhbbhw{hyhehz jfcnhc wfnfchp pfywohlhc# Whwzyh bfyvphehc dhwkl gkpzhhc bhcvwkh{hcn bfcnfewpyfwkehc pkekyhc, nhnhwhc, pfbhdhbhc, jhc zhcnnhphc pfyhwhhc pfcgkpzhc{h, zfczhcn efdkjvphc jfcnhc bfcnnvchehc ihdhwh {hcn kbhakchzkm jhcfbowkochl#Ehy{h whwzyh phjh vbvbc{h ifykwk zfczhcn pfybhwhlhdhc {hcn bflfcnehpkefdkjvphc bhcvwkh# Pfybhwhlhdhc kzv jhphz ifyvph pfybhwhlhdhc {hcn zfyahjkjhlhb jkykc{h wfcjkyk# Ehyfch kzv, ehy{h whwzyh bfbklkek jvckh wfcjkyk {hcnbfyvphehc dhwkl jhyk pfcnhbhzhc whwzyh~hc zfydhjhp efdkjvphc {hcn jkgkpzhehc kzvwfcjkyk ihke ifyvph co}fl, pvkwk bhvpvc jyhbh {hcn ifynvch vczve jkckebhzk,jkphdhbk, jhc jkbhcmhhzehc olfd bhw{hyhehz#Ehy{h whwzyh bfchbpklehc pfybhwhlhdhc"pfybhwhlhdhc {hcn zfyjhphz jhlhbefdkjvphc bhcvwkh {hcn ifyehkzhc jfcnhc bhech $zhzh cklhk+ jhyk wkzvhwk wowkhl jhcdkwzoykw {hcn zfyjhphz jhlhb efdkjvphc bhcvwkh# Bfcvyvz afckwc{h whwzyh jkifjhehchzhw pyowh $co}fl+, pvkwk, jhc jyhbh#8
 
9 Co}fl bfbifykehc nhbihyhc efdkjvphc {hcn bhcvwkh {hcn lvhy ikhwh#Wfivhd efdkjvphc {hcn jhphz jkahjkehc wfihnhk gfybkchc ihnk pfbihgh jhlhbbfcnhbikl pflhahyhc hehc wkehp dkjvp {hcn jkehcjvcnc{h# Jhlhb co}fl bvcgvlefahjkhc"efahjkhc {hcn bfbivhz zoeod jhlhb gfykzh ikwh ifywkehp ikahewhch hzhv ikwh bfcnhbikl wkehp {hcn wfwvhk jhlhb bfcndhjhpk pfyzkehkhc {hcn hehc bfyvihdchwki bfyfeh# Co}fl wfihnhk ihnkhc jhyk ehy{h whwzyh jhc wfihnhk pyojve ivjh{hbfchbpklehc ehdhwhchd ivjh{h {hcn hjh jhlhb bhw{hyhehz# Pfcnhyhcn hzhvwhwzyh~hc zkjhe dhc{h bfc{hbphkehc pfykwzk~h"pfykwzk~h {hcn zfyahjk jkbhw{hyhehz, bflhkcehc avnh efhykmhc"efhykmhc {hcn jkdhjkyehc jhyk dhwkl pfyfcvcnhc {hcn bfcjhlhb#Nhbihyhc efdkjvphc jhlhb ehy{h whwzyh $co}fl+ dhjky jhyk ~vavj pfcnhlhbhc jhc pfcnfzhdvhc {hcn jkbklkek olfd pfcnhyhcn jhc avnh kbhakchwk pfcnhyhcn whah# Pflkihzhc pfcnhlhbhc jhc pfcnfzhdvhc {hcn jkbklkek olfd pfcnhyhcn bfbivhz ehy{h whwzyh {hcn jkgkpzhehcc{h zkjhe jhphz jkpkwhdehc jhykeoczfew wowkhl ivjh{h {hcn bflhzhyhiflhehcnk zfygkpzhc{h ehy{h zfywfivz#Whwzyh hjhlhd wvhzv efnkhzhc eyfhzkm wfivhd ehy{h wfck# Whwzyh bfyvphehcwfnhlh wfwvhzv {hcn jkzvlkw jhc jkgfzhe# Wflhkc kzv, whwzyh bfyvphehc ehy{h kbhakchzkm {hcn jkphcjhcn lfikd lvhw pfcnfyzkhcc{h jhykphjh ehy{h cocmkewk ^fllfe jhc^hyyfc
8
# Pfyifjhhc vzhbh hczhyh mkewk jhc coc mkewk zfylfzhe jhlhb zvavhc jhc wkmhz# Coc mkewk ifywkmhz hezvhlkzhw wfjhcnehc mkewk ifywkmhz yfhlkzhw# Hezvhlkzhw hjhlhd hph"
8
^fllfe - ^hyyfc H,
Zfoyk Efwvwhwzfyhhc
$Jkkcjocfwkhehc Bflhbk Ivjkhczh+#$Ahehyzh1 Nyhbfjkh, 8;;7+, dlb# 7 " 88
 
7hph {hcn ifchy"ifchy zffyahjk wfjhcnehc yfhlkzhw hjhlhd hph"hph {hcn jhphz zfyahjk$zfzhpk iflvb zfyahjk+
9
Mkewk wfykcn pvlh jkwfivz gfykzh yfehhc dhwkl pfcnolhdhc pfcnhyhcn ifyjhwhyehc phcjhcnhc, zhmwkyhc, jhc pfcklhkhc zfczhcn pfykwzk~h" pfykwzk~h {hcn pfychd zfyahjk hzhvpvc pfcnolhdhc zfczhcn pfykwzk~h"pfykwzk~h {hcndhc{h ifylhcnwvcn jhlhb edh{hlhc 
7
 Co}fl bfyvphehc whlhd whzv ifczve ehy{h pyowh {hcn mkezkm jhlhb phcahcngfykzh zfyzfczv, bflvekwehc phyh zoeod, nfyhe, wfyzh hjfnhc efdkjvphc {hcnyfpyfwfczhzkm jhlhb wvhzv hlvy#Gkyk"gkyk wfivhd co}fl, hczhyh lhkc1
8#
Ehy{h whwzyh ifyifczve chyhwk Wfivhd ehyhcnhc {hcn jkjhlhbc{h zfyjhphz afckw ehyhcnhc jfweykpwk vczve bflvekwehc wfivhd wvhwhch jhlhb wfivhdco}fl9#Ifyifczve wfivhd pyowh
7#
Ifywkmhz yfhlkw Wfivhd zhcnnhphc pfcnhyhcn zfydhjhp lkcnevcnhc wowkhl ivjh{h wfeflklkcnc{h#:#Wfivhd ehy{h whwzyh {hcn ifymvcnwk wfihnhk zfbphz bfcvhcnehc pkekyhc pfcnhyhcn wfihnhk yfhewkc{h hzhw efhjhhcc{h jkwfekzhyc{h#Phjh co}fl zfyjhphz eobpocfc"eobpocfc {hcn bfbihcnvc wfivhd co}fl#Vcwvy kczykcwke wfivhd co}fl hjhlhd vcwvy"vcwvy {hcn $wfghyh lhcnwvcn+ zvyvz wfyzh
9
Zhyknhc Nvczvy D#
Pykcwkp "pykcwkp Jhwhy Whwzyh#
$Ihcjvcn1 Hcnehwh Yh{h, 8;46+,dlb#899
7
Wfbk Hzhy B,
 Hchzobk Whwzyh
$Hcnehwh Yh{h 1 Phjhcn, 8;;4+, dlb# 78

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Reza Novianda liked this
Septya Dwi Umaya liked this
Maria Indriastuti liked this
Anchanizta Cassiopiaelf Bieber liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->