Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elektrik Ve Sogutma Devre Elemanlari 1

Elektrik Ve Sogutma Devre Elemanlari 1

Ratings: (0)|Views: 165|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
N GÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMEELEKTR
İ
K VE SO
Ğ
UTMA DEVREELEMANLARI 1
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
i kazand
ı
rmakko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilirve yap
ı
lmas
ı
önerilende
ğ
i
ş
ikliklerBakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
nda sat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................vG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31. SO
Ğ
UTMA ANA ELEMANLARI VE SEMBOLLER
İ
.....................................................31.1. Kompresör Çe
ş
itleri ve Sembolleri...............................................................................31.1.1. Genel Kompresörler...............................................................................................31.1.2. Pistonlu Kompresörler...........................................................................................31.1.3. Hermetik Kompresörler.........................................................................................41.1.4. V Tipi Kompresörler..............................................................................................41.1.5. Aç
ı
k Tip Kompresörler..........................................................................................41.2. Kondenser Çe
ş
itleri ve Sembolleri................................................................................41.2.1. Genel Kondenserler...............................................................................................41.2.2. Hava So
ğ
utmal
ı
Kondenserler...............................................................................51.2.3. Sulu Tip Kondenserler...........................................................................................51.2.4. Evaporatif Tip Kondenserler .................................................................................51.3. Evaporatör Çe
ş
itleri ve Sembolleri...............................................................................61.3.1. Genel Evaporatör...................................................................................................61.3.2. Hava So
ğ
utuculu Evaporatör.................................................................................61.3.3. Statik Hava So
ğ
utmal
ı
Evaporatör ........................................................................61.3.4. Kovanl
ı
Borulu Tip Evaporatör.............................................................................71.3.5. Kangal Borulu Tip Evaporatör ..............................................................................71.3.6. Ta
ş
mal
ı
Evaporatör................................................................................................71.4. Genle
ş
me Valf 
ı
Çe
ş
itleri ve Sembolleri........................................................................71.4.1. Otomatik Genle
ş
me Valf 
ı
......................................................................................71.4.2. Termostatik Genle
ş
me Valf 
ı
..................................................................................81.4.3.
Ş
amand
ı
ral
ı
Genle
ş
me Valf 
ı
..................................................................................81.4.4. Termoelektrik Genle
ş
me Valf 
ı
..............................................................................91.4.5. K
ı
lcal Boru ............................................................................................................9UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................10ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................12Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................142. SO
Ğ
UTMA YARDIMCI ELEMANLAR VE SEMBOLLER
İ
.........................................142.1. Filtre-Kurutucu (Drayer) Çe
ş
itleri ve Sembolleri.......................................................142.1.1. Kaynakl
ı
Filtre Kurutucular.................................................................................142.1.2. Rakorlu Filtre Kurutucular ..................................................................................142.1.3. Kartu
ş
lu Filtre Kurutucular..................................................................................152.2. Akümülatör Sembolleri...............................................................................................152.3. Vana Çe
ş
itleri ve Sembolleri ......................................................................................152.3.1. Düz Hat Vanas
ı
Sembolü.....................................................................................152.3.2. Bas
ı
nç Dü
ş
ürme Valf 
ı
Sembolü ..........................................................................162.3.3. Çek Valf Sembolleri............................................................................................162.3.4. Dört Yollu Vana Sembolleri................................................................................162.3.5. Üç Yollu Vana Sembolü......................................................................................162.3.6.
Ş
amand
ı
ral
ı
(Yüzer) Valf Sembolü.....................................................................162.3.7. Diyaframl
ı
Vana Sembolü...................................................................................172.3.8. Motorlu Vana Sembolü........................................................................................17
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Armağan Eş liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->