Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23121, 6.5.2011]

Oslobođenje [broj 23121, 6.5.2011]

Ratings: (0)|Views: 390 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2012

pdf

text

original

 
NakonsjedniceVi je}a za pro vedbumira
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 6. 5. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.121Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 Samoza jedno
mo`emogradi ti BiH
DANAS PRILOG
Inzko zaus tavlja
Dodikovu avan turu
2. strana
Poruka konji~kih Hrvata i Bo{njaka iz Gluhog Dola
6-7. strana
Foto: D`enan KRIJE[TORAC
Okrugli sto: 2. i 3. maj 1992.
Za dvi jegodine uilegali?
2-3. strana
Me|unarodnakrizna grupa o BiH
MOGU]RA SPAD
9. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 6. maj 2011. godine
U @I@I
2
Pa trickMoon u kasarniKozara
Pomo} SAD-aotpu{tenim vojnicima
 Vlada SAD-a u BiH putemUSAID-a do- nirala je vi{e od dva milionadolara za pro- gramNATOperspekti va, pono vio je ame- ri~kiambasadorPatrickMoon, tokompo- sjeteRegionalnomcentru za zbrinja vanje otpu{tenihpripadnikaOSBiH u BanjojLu- ci. Svrhaprograma je olak{a vanjeuklju~enja u ci vilni`ivot3.320 vojnikaOSBiHko ji}e bi- tiotpu{teni u periodu2010. do 2012, kao re- zultatZakona o vojnojslu`biko jiogra- ni~ava dob akti vnogvojnogslu`enja na 35godinastarosti. Regionalnicentar za zbrinja-  vanjeotpu{tenihpripadnikaOSBiH u kasar- niKozara u BanjojLucijedan je od tri regi- onalnacentrako je je MOBiHosno vao i u Mostaru i Rajlocuradipru`anjapomo}ire- integraci jeotpu{tenihvojnika.  AmbasadorMoon je oci jenio da ovaj programpredstav ljava`an akt profesiona- lizaci jeOSBiH. “NATOperspekti va je vrlo  va`anprogrampomo}i za pripadnikeOSBiH ko ji se pono vovra}aju u ci vilni`ivot, nakon otpu{tanja iz vojske. To je vrlova`anaspekt profesionalizaci jeOSBiH“, na veo je Moon. Ukupnavri jednostovogdvogodi{njeg programa je 6.481.600 dolara. Ameri~ka  vlada, putemUSAID-ovogprogramarein- tegraci je, ula`e2.133.600 dolara, dok druge ~laniceNATO-a osigura va ju4.348.000 do- lara, uklju~uju}i i doprinosVlade BiH od dva milionadolara. Podr{kaUSAID-a }e omo- gu}itipomo} u edukaci ji, stru~nomsa vje- to vanju i obu~avanju te osiguranjupribora ili opreme za samozapo{lja vanje. O~eki va- niishodprogramavezan je s ukupnimcilje-  vimareformeodbrambenihsnaga u BiH. Do danas, vlada SAD-a, prvenstvenopu- temUSAID-a, osigurala je vi{eod mili jardu i po dolara za podr{kuekonomskom, demo- kratskom i soci jalnomnapretku BiH.
VIJESTI
 AmbasadoriUpra vnogodbora  Vi je}a za implementaci jumiraza-  vr{ili su ju~ersvojredo vnisastanak. U Ureduvisokogpredsta vnika me|unarodneza jednice u BiH, me|utim, nisuhtjeligo voriti o de- taljima tog sastanka. Glasnogo vornik OHR-a Mario Brki}pono vio je stav te instituci je u  vezi sa odlukomvlastiRepublike Srpske o referendumu o Sudu i Tu`ila{tvuBosne i Hercego vine.
 Sve je jasno
- Stav OHR-a u vezi sa referendu- mom u RS-u je dobropoznat. Viso- kipredsta vnik i naj ve}i dio me|una- rodneza jednicejasno su istaknuli da Dejtonskimiro vnisporazummora bitiispo{to van i podr`an na ovaj ili onajna~in. Ni jedanentitetnemaus- ta vnimandat da se ba vipitanjem dr`a vnihinstituci ja, uklju~uju}i Sud BiH. U zemljikakva je Bosna i Her- cego vina, svakini vovlastimorapo- {to vatisvo jenadle`nosti i ne smi je naru{a vatiostale. Politi~ari iz Repu- blikeSrpske to zna ju i treba da zna-  ju da naru{a vanjeMiro vnogspora- zumapredstav ljaopasnupoliti~ku avanturuko jamo`eimatinepredvi- di veposljedice. Ako posto jepitanja o dr`a vnimpra vosudniminstituci-  jama,o njimatrebarasprav ljatiunu- tarParlamentaBosne i Hercego vi- ne, ali to se ne mo`edesiti ako se lju- dimapri jetiantidejtonskimrefe- rendumom, pono vili su ju~er u Ure- duvisokogpredsta vnika. Iz OHR-a su napomenuli i to da je  visokipredsta vnikValentinInzko ve}  jasnoizniosvojstav, a to je: ili }e Re-publikaSrpskapo vu}isvo juodluku ili }e on uskoromorati da djelu je. Inzko je u ~lankuobjaljenom  ju~er u Blicunaglasioda su ljudi u svakomdi jeluBosne i Hercego vine patilizbogbrutalnostiratnihzlo~ina- ca i da i daljepatezbogorganizira- nogkriminala i korupci je. - Siguran sam da gra|ani BiH`eleja~esudo ve, a ne slabi je. Oni `ele da svi ko ji su u~estvo vali u ra- tnimzlo~inima, svi ko ji su u~es- tvo vali u organiziranomkriminalu, svi ko ji su primalimito ili koristilipo- liti~kipolo`aj za nagomila vanje li~nogbogatstvabuduprocesuirani predsudo vima i ka`njeni, istakao je  visokipredsta vnik. - Ja sam odgo voran za po{ti vanje Dejtonskogmiro vnogsporazuma, kakogra|ani ove zemljenikadavi- {e ne bi moralipatitizbogkratko vi- dnosti ili igaramo}iko juigramala grupapoliti~ara. Me|unarodnaza-  jednica i ja}emoispuniti tu odgo vor- nost, ri je~i su ko jima je Inzkoza- klju~io~lanak.
Odlukaposli je New Yorka
Kako smo ve} obja vili, visokipred- sta vnikValentinInzko u ponedjeljak  putu je u New York, gdje}e se susre- ti sa predsta vnicimaUjedinjenih naroda.O~eku je se da }e Inzko, po po vrat- ku iz SjedinjenihDr`ava, poni{titi odlukuNarodneskup{tineRepubli- keSrpskeukolikovlasti tog entiteta to same ne u~ine.Predsjednik RS-aMiloradDodik  izja vio je u sri jeduda Narodnaskup- {tina ne mo`e i ne}epo vu}iodluku o odr`avanjureferenduma o radu Suda i Tu`ila{tva BiH. Narodna skup{tina RS-ausvo jila je 13. apri- laodluku o raspisi vanjureferen- duma u RepubliciSrpskoj na ko jem bi gra|anitrebalo da se izjasnena pi- tanje“podr`ava juli nametnuteza- konevisokogpredsta vnika u BiHo Sudu i Tu`ila{tvu BiH“.
J. F.
NakonsjedniceVi je}a za pro vedbumira
Inzkozaus tavlja
avan turu
Politi~ari iz RS-a treba da zna ju da naru{a vanje Miro vnogsporazumapredstavljaopasnu politi~kuavanturuko jamo`eimatinepredvidi ve posljedice, poruka je OHR-a
Inzko- Dodik: Usko okona~niobra~un
NEMA TRE]E(G)Iz OHR-a sunapomenuli i to da je  visoki predsta vnik  Valen tin Inzko ve}  jasno iznio svoj stav, a to je: ili }e Republika  Srpska po vu}i svo juodluku ili }e on uskoro mora ti da djelu je
“Ako se ovakonasta vi, za dvi jegodine}emookrugli sto odr`ati u ilegali“, zlogu- ko su ju~ezazvu~aleri je~iStjepanaKljui}a, ~lanaRa- tnogpredsjedni{tva BiH,u poluispunjenojsaliDoma OSBiH, na skupupo-sve}enom 2. i 3. ma ju1992,presudnim ne samo za od- branuSara je vanego i ci jele BiH.
Bosnailismrt
Isti~u}i da je svakomo- gaoraditiprotivBosne, ali ne i ~estit~o vjek i gra|anin,Kljui} je rekao da dilemu oko togani jeimao ni njegov  pradjedko ji se borio s Had`i Lo jom: “Domo vina se ne mo`eizdati“, kazao je, nagla- {a va ju}i da je filmAv deHu- seino vi}a“Bosna ili smrt“ prvosistematskinaprav ljeno djelo o ta dva dana, bez ob- zira na to {to imamodokto- ra i magistara, u odnosu na brojstano vnika, mo`danaj-  vi{e u svi jetu. Ukazav {i na  va`nostistine, i njenogdoku- mento vanja, Kljui} se os-  vrnuo i na slu~ajDobro vo- lja~ka: “Samo su pogre{an dan izabrali, jer, oni su do{li 3. ma ja, a 2. ma ja su poginu-
Premahis o i i s vi{epi e e a
Za dvi j
 
Okruglisto: 2. i 3.maj 1992.
RAJA Sve se predvidjelo, samo nepa triotizam, ne to da }e ra ja,goloruka, krenu ti u odbranu. Nikada oru`je ni jepobi jedilo ljubav, 2. maj je najboljiprimjer tome,kazao je Pu{ina
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 6. maj 2011. godine
3
Predsjedni{ tvo BiH OsmanTop~agi}BiH - Itali jaBorisTadi}
Operisan Neboj{a Radmano vi}
Predsjeda va ju}iPredsjedni{tvaBosne iHercego vineNeboj{aRadmano vi}pri- mljen je ju~erujutro u Klini~kicentarBa- njaLuka na planiranoli je~enje, tokomko-  jeg mu je ura|enoperati vnizahvat na bu- bregu. Operaci ju je izveo tim ljekara KC- a BanjaLuka, s doc. dr. Milanom@igi}em na ~elu. Operaci ja je uspje{noprotekla i za vr{ena. Radmano vi} se nakoniz vr{ene operaci jedobroosje}a. Nakonovogasli-  jedipostoperati vniperiod, ko ji}e tra jati nekolikodana, prvo u bolnici, a nakonto- ga na ku}nomtretmanu, saop{teno je iz Radmano vi}evogkabineta.
EU ni je umorna
Usprkosdeprimira ju}esporomna- pretku BiH na putuevropskihintegraci-  ja, {ef misi je BiH pri EUOsmanTop~agi}u inter vjuu za portalJabiheu.batvrdi da se Bruxellesni jeumorio od “bosanske pri~e. Naprotiv, Top~agi}isti~e da nema razlogasumnjati u na jav ljenisna`an utjecaj i proakti vni jianga`man EU u na- {ojzemlji u narednomperiodu. “Bruxel- les ima mogu}nosti tu nakanupro vesti u BiH, zemlji u ko joj ima naj ve}udelega- ci ju, speci jalnogpredsta vnika sa svo jim uredom, vojnu i policijskumisi ju“, kazao  je on.Top~agi} je naglasio da je iz Bruxel- lesajasnoporu~enoda ne trebaisklju~iti ni pono vnouvo|enjaviza.
In teres za saradnju
DirektorFederalneupra vepolici je DraganLuka~primio je ju~erdelegaci ju MUP-a Itali je s direktoromslu`be za me|unarodnupolicijskusaradnjuFa- brizi jemLisi jem na ~elu. Na sastanku je istaknuto da saradnjapolici jadvi juzema- ljatrebabitiintenzi vna, posebno u pogle- duorganiziranogkriminala, zloupotrebe opojnihdroga i terorizma. Federalni MUP - Federalnaupra vapolici je, kako je kazaoLuka~, ima kapaciteteza ti jesnusa- radnju u pogleduoperati vnogdjelo vanja i razmjeneinformaci ja s policijskim slu`bamaItali je. Lisije uru~ioLuka~upo- zi vnicu na sve~anostobilje`avanjaDana polici jeItali je.
Pro tiv name tanja rje{enja u BiH
PredsjednikSrbi jeBorisTadi}kazao je da se proti vibilokakvomnametanjurje- {enja u BiH i oci jenioopasnim{pekulaci-  je o tome da bi nekipoliti~ari u toj dr`avi moglibitiisklju~eni iz politi~kog`ivota zbogna jav ljenogreferenduma u RS-u. “Rje{enjeni jenametanjeodluka ni is- klju~ivanjenekog,od na izborimaiza- branih,iz politi~kogprocesa. Te ide je da }e do}i do suspenzi jepredsta vnikapo jedinih naroda i entiteta su opasne i Srbi ja im se proti vi. Spreman sam razgo varati o tome s gospodinomInzkom i svimevropskim politi~arima“, rekao je Tadi}.
U @I@I
li oni ~ijusmrtobilje`ava ju.“Potom se biv {ino vinaros vrnuo na dana{njekolege, rekav {i: Ali, mi nemamono vinarako-  ji bi, nakoniz vje{ta ja iz Dobro-  volja~ke, pustiogo vorgenera- laKukanjca u ko jem se sve obja{nja va.”Iznose}ibrojnedetalje iz prvih danaagresi je, Kljui} je rekao i to da je osoba s prezimenomNo-  vako vi}, ko ja je bilazadu`ena za odbranuzgradePredsjedni{- tva, sa skicamaobjekta i plano-  vimapobjegla na Pale. No, pre- maKljui}u, BiH je izdanamno- gorani je:“Tko je dopustio da se oru`jeTO preda JNA?O tomejo{ nema istrage“, kazao je Kljui}, pod- sjetiv {i i na to da su se sve gla vne robnerezer venalazile u Bi jelji- ni, Mrkonji}-Gradu i na Han-Pi-  jesku: “Vuko var je bio krajiluzi-  ja“, naglasioje Kljui}, tvrde}i da je najmanje10-11 procenata onihko ji su glasali na referendu- mu za neza visnu BiH pripadalo urbanimSrbima. A 19. marta Kukanjacreferi{eAd`i}u: “Srbi su u celinispremni na rat!”
Oru`jeiljubav
Podsje}aju}i na 145.000 pro-fesionalnihvojnika, na 69.000 dobro voljaca, na 70.000 na- oru`anih od SDS-a, ko ji su ki-disali na Sara je vo i BiH, Kljui}  je istakao: “Mi smo `rtve i pre- masvo jojhistori ji se treba da odnosimo s vi{epi jeteta“, a  voditeljskupaAdoHuseino-  vi}, autorfilma“Bosna ili smrt“,ko jeg su ju~ehvalili svi, na ja-  vio je ratnogzamjenikami- nistra MUP-a BiH JusufaPu{i- nu. Vrativ {i se u 1984,ZOI,Pu{ina je istakao da je tada proizvedentenk-84, ko ji}e na- padatiSara je vo. I, rekav {i da ni{tani jebiloslu~ajno, ni pres- trukturiranjepolicijskihsnaga, ni promjenaimena JNA u JA, ustvrdio je da je Sara je votreba- lo da budeugu{enotime{to }e se, po~ev {i od selaRa vno, osvo jiti sve okolonjega, da bi gla vasamapala: “Sve se predvidjelo, samo ne patriotizam, ne to da }e ra ja, goloruka, krenuti u od- branu. Nikadaoru`jeni jepo- bi jediloljubav, 2. maj je najbo- ljiprimjertome“, kazao je Pu- {ina. A tog ma ja, EmirZlatar je bio maturantgimnazi je. Preni-  jev {iatmosferu iz svo jeporo- dice, u ko joj je otac bio vi{eJu- goslo vennegomusliman, za razliku od njego vogdjeda, i u ko joj se ni je ni slutilo{ta se sprema, Zlatar je podsjetio na  jedinicu na Ko va~ima, gdje se dvadesetakljuditajnooku- pljalo:“Gledalo se na nas kao nalu|ake“, naglasio jeZlatar, konstatu ju}i da su dana{nje knjige o ratupuneiskriv ljenih ~injenica:“Pi{u ih oni ko ji su tadabili u kabinetima. I ko ji ne zna ju da smo mi tadaimalibeskrajno po vjerenjejedni u druge, da ni-  jebiloza visti, spletkarenja, bit- ki za fotelje, kao sada.”  A ko je kriv za to, dobacio jeneko iz sale. Ni jebiloodgo vora.
E. KAMENICA
Sje}anje na presudnedane za BiHFo o: AmerKAJMOVI]
Igman je bio bedem
Okruglimstolompo~ela je manifestaci jaDaniodbrane Igman2011, ko ju su ju~ena ja vili~lano viOrganizacionogodbo- ra, predsjednik, premi jer KS-aFikretMusi}, dopredsjednik dr. Ned`adAjnad`i} i ~lanIsmail ef. Smajlo vi}. “Igman je bio be- dem i u Drugomsvjetskomratu, i tokomagresi je, i zbog te li- ni je i drugihSara je voi BiH, nisupali“, kazao je Musi}, a Ajnad`i}  je rekao da je ciljmanifestaci je- istinu iz vremenaagresi jesta-  viti na pra vomjesto: “Odnosizme|uvlasti i patriotamorabi- timnogotopli jinegosada“, smatra dr. Ajnad`i}. Svjedo~e}i o tom vremenu, Kljui} je pomenuosusret sa13 ge- nerala: “Pogledam, nemani jednogHrvatame|unjima i ja pos- ta vim to pitanje, a meni se ka`e: ‘Dru`eKljui}, mise ne bro jimo.‘  Ali, ja bro jim, jer nas nigdjenema, uz vratio sam. Me|unjima je bio i onajAn|eli}, ko ji je uhapsiomene i JerkaDoku.”
godine u ilegali?
DaniodbraneIgman2011.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marina Micanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->