Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
P. 1
Learning English classroom materials May Advanced

Learning English classroom materials May Advanced

Ratings: (0)|Views: 16,438|Likes:
Published by The Guardian

More info:

Published by: The Guardian on May 06, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2015

 
= Djj` gu unh nhgedifh$ {njuj gfe cg{uijf jb unhg}uicdh& Unhf cja{dhuh unh shfuhfchs mhdj if yjx}jf j}es&g
Ah~icj’s Gyg{gfhcj dgfoxgoh aionu sjjf •
 m
Gu {}hshfu$ unh}h g}h jfdy •
c
Mxu unh {}jmdha is ungu •&
e
If unh {njuj$ Agfxhd Shojrig shhas •
 
Fhws!mgshe Hfodisn dgfoxgoh gcuiriuihs b}ja unh odjmgd fhws{g{h} [goh 7
Dhrhd ≨GergfcheSuydh ≨Ifeiriexgd j} o}jx{ gcuiriuihs
Agy =;77
_hdcjah uj unh Oxg}eigf _hh`dy’s s{hcigd fhws!mgshe aguh}igds uj sx{{j}u dhg}fh}s gfe uhgcnh}s jb Hfodisn& Hgcn ajfun$ unh Oxg}eigf _hh`dy fhws{g{h} shdhcus uj{icgd fhws g}uicdhs ungu cgf mh xshe uj{}gcuish Hfodisn dgfoxgoh s`idds& Unh aguh}igds g}h o}gehe bj} uwj dhrhds< Gergfche gfe Djwh} Ifuh}aheiguh&Unhsh wj}`snhhus cgf mh ejwfdjgehe b}hh b}ja
oxg}eigf&cj&x`*hh`dy*
& Yjx cgf gdsj fe aj}h gerichbj} uhgcnh}s gfe dhg}fh}s b}ja unh Oxg}eigf _hh`dy’s Dhg}fifo Hfodisn shcuijf jf unh siuh&
Aguh}igds {}h{g}he my Lgfhu Ng}ey!Ojxde
Mhbj}h }hgeifo
7 _j}` if {gi}s gfe eiscxss unh wxhsuijfs mhdj&g
G}h unh}h dgfoxgohs if yjx} cjxfu}y ungu g}h jfdys{j`hf my g sagdd fxamh} jb {hj{dh:
 m
G}h unhsh dgfoxgohs ungu g}h if egfoh} jb eisg{{hg}ifo:
c
_ny ej yjx unif` sjah aifj}iuy dgfoxgohs g}heyifo jxu if ujegy’s wj}de:
e
Cgf gfyunifo mh ejfh uj nhd{ aifj}iuy dgfoxgohs:
Dgsu uwj s{hg`h}s jb eyifo dgfoxgoh wjf’u cjfrh}sh
Agfxhd Shojrig • `hhf uj {gss jf Ah~icj’s Gyg{gfhcj dgfoxgohLgiah Grgdjs
=
 
3
—Unhy ejf’u ngrh g dju if cjaajf$‑ sgys EgfihdSxsdg`$ g difoxisuic gfun}j{jdjoisu b}ja IfeigfgXfirh}siuy$ nj is ifrjdrhe iun g {}jlhcu uj{}jexch g eicuijfg}y jb Gyg{gfhcj& Shojrig$ nhsgys$ cgf mh —g diuudh {}ic`dy‑ gfe Rhdg|wxh|$ njis —aj}h sujic‑$ }g}hdy di`hs uj dhgrh nis njah&
5
Unh eicuijfg}y is {g}u jb g }gch gogifsu uiahuj }hriugdish unh dgfoxgoh mhbj}h iu is ujj dguh&—_nhf I gs g mjy hrh}y mjey s{j`h iu$‑ Shojrigsgie& —Iu’s eisg{{hg}he diuudh my diuudh$ gfe fj Isx{{jsh iu aionu eih iun ah&‑
8
Shojrig$ nj ehfihe gfy gcuirh gfiajsiuyiun Rhdg|wxh|$ }hugifhe unh ngmiu jb s{hg`ifoGyg{gfhcj my cjfrh}sifo iun nis m}junh} xfuidnh eihe gmjxu g ehcgeh goj& Shojrig suidd xshsiu iun nis sjf gfe ibh nj xfeh}sugfe nia$ mxu cgffju {}jexch aj}h ungf g bh j}esunhashdrhs& Rhdg|wxh| }h{xuhedy ejhs fju}hoxdg}dy ugd` uj gfymjey if nis fguirh ujfoxhgfyaj}h&
2
Gyg{gfhcj’s ehaish gs shgdhe my unh gerhfu jb hexcguijf if S{gfisn if unh aie!=;un chfux}y$nicn bj} shrh}gd ehcgehs ifcdxehe gf h~{diciu{}jnimiuijf jf ifeiohfjxs cnide}hf s{hg`ifogfyunifo hdsh& X}mgfisguijf gfe aio}guijf b}jaunh 79?;s unhf hfsx}he unh m}hg`!x{ jb unh cj}ho}jx{ jb s{hg`h}s cjfchfu}guhe if unh riddgoh&—Iu’s g sge suj}y$‑ sgys Sxsdg`$ —mxu yjx ngrhuj mh }hgddy ia{}hsshe my nj djfo iu ngs nxfog}jxfe&‑
?
Unh Fguijfgd Ifeiohfjxs Dgfoxgoh Ifsuiuxuh is{dgffifo g dgsu guuha{u uj ohu cdgsshs ojifo ifnicn unh dgsu uj sx}ririfo s{hg`h}s cgf {gssunhi} `fjdheoh jf uj junh} djcgds& [}hrijxshj}us ngrh bgidhe uj ug`h njde exh uj dgc` jb bxfeifo gfe diaiuhe hfunxsigsa&
>
—Unh cdgsshs jxde sug}u j bxdd gfe unhf unh{x{ids jxde suj{ cjaifo$‑ Shojrig sgie&
Lj Uxc`agfAh~icj Ciuy 
3 Rjcgmxdg}y b}ja unh g}uicdh& Cja{dhuh unh shfuhfchswiun unh rh}ms mhdjw& _ngu ej unh wj}es if mjdeahgf:cjfrh}sh$ hfsx}h$ {gss jf$ }hriugdish$ ug`h njdeg
Agfxhd Shojrig {dgfs ujnis
fguirh ujfoxh
uj unhyjxfoh} ohfh}guijf&
 m
Mhbj}h unh
ifeiohfjxs dgfoxgoh
eihs jxu$ {hj{dhwgfu uj iu jfch aj}h&
c
Shojrig’s bgaidy g}h xfgmdh uj
xhfudy
if unh Gyg{gfhcj dgfoxgoh&
e
Hexcguifo cnide}hf if S{gfisn$ nhd{he ujunh
ehaish
jb  Gyg{gfhcj&
h
S{gfisn mhogf uj if unh798;s gfe unh
cj}h o}jx{
jb s{hg`h}s eisg{{hg}he&
G}uicdh
Dgsu uj s{hg`h}s jb eyifodgfoxgoh jf’u cjfrh}sh
7
Unh dgfoxgoh jb Gyg{gfhcj ngs mhhf s{j`hf ifunh dgfe fj `fjf gs Ah~icj bj} chfux}ihs&Iu ngs sx}rirhe unh S{gfisn cjfwxhsu$ shhf j g}s$ }hrjdxuijfs$ bgaifhs gfe jjes& Mxu fj$di`h sj agfy junh} ifeiohfjxs dgfoxgohs$ iu’s gu}is` jb h~uifcuijf&
=
Unh}h g}h lxsu uj {hj{dh dhbu nj cgf s{hg` iuxhfudy – mxu unhy }hbxsh uj ugd` uj hgcn junh}&Agfxhd Shojrig$ ?8$ gfe Isie}j Rhdg|wxh|$ 29$dirh 8;; ahu}hs g{g}u if unh riddgoh jb Gyg{g ifunh suguh jb Ugmgscj& Iu is fju cdhg} nhunh} unh}his g djfo! mx}ihe g}oxahfu mhnife unhi} axuxgdgrjiegfch$ mxu {hj{dh nj `fj unha sgy unhyngrh fhrh} }hgddy hfljyhe hgcn junh}’s cja{gfy&
Fhws!mgshe Hfodisn dgfoxgoh gcuiriuihs b}ja unh odjmgd fhws{g{h} [goh =
Agy =;77
3
 
Odjssg}y
uj shh j 
.{n}gsgd rh}m) uj bj}ch sjahjfh uj dhgrh g{dgch
gfiajsiuy
.fjxf) g su}jfo bhhdifo jb gfoh} j} ngu}he
{}ic`dy
.gelhcuirh) nhf sjahjfh is hgsidy gffjyhe j}jhfehe
}h{xuhedy
.gerh}m) nhf sjahjfh is unjxonu uj ngrhejfh sjahunifo
gerhfu
.fjxf) unh cjaifo j} sug}u jb gf ia{j}ugfu hrhfu
_nidh }hgeifo
7 ]hge unh g}uicdh gfe gfsh} unh wxhsuijfs&g
Nj djfo ngs Gyg{gfhcj h~isuhe: _ngu hrhfus ngs iusx}rirhe:
 m
_ngu ej h `fj gmjxu unh }hdguijfsni{ mhuhhfShojrig gfe Rhdg|wxh|:
c
_ngu h~gcudy g}h unh uj ahf di`h:
e
Nj jbuhf ej unh ahf xsh Gyg{gfhcj:
h
_ngu bgcuj}s dhe uj unh ehcdifh jb unh dgfoxgoh:
_ngu uj {dgfs g}h unh}h uj }hriugdish Gyg{gfhcj:
o
_ngu ngs ng{{hfhe uj {dgfs if unh {gsu:
= ]hge unh g}uicdh gogif& _}iuh unh {g}go}g{n fxamh}sfh~u uj unh {g}go}g{n uiudhs& Jfh uiudh is fju fhhehe&g
Jfh fgd cngfch uj dhg}f Gyg{gfhcj 
 m
Unh fhoguirh ia{gcu jb sjcigd cngfoh
c
Gf gfcihfu dgfoxgoh if egfoh} 
e
Uj {hj{dh iun eih}hfu cng}gcuh}s 
h
Uiah is bgsu }xffifo jxu 
Unh aysuh}y jb s{hg`h}s nj lxsu jf’u ugd` 
o
Aj}h s{hg`h}s cjah bj}g}e 
n
[gsu h~{h}ihfch ifeicguhs guuha{us aionu fjuj}` 
i
Sx}rirj}s iun j{{jsiuh s{hg`ifo ngmius
3 Eiscxss unhsh wxhsuijfs iun g {g}ufh}& ]hbh} mgc` ujunh uh~u nh}h fhchssg}y&g
Ej yjx unif` unh uj ahf idd hrh} s{hg` uj hgcnjunh}: _ny:*_ny fju: 
 m
Ib unhy s{j`h uj hgcn junh}$ ngu aionu unhi} }sucjfrh}sguijf mh: 
c
Ej yjx unif` unh fh cdgsshs idd nhd{ uj }hrirh unhdgfoxgoh: 
e
Ej yjx unif` iu’s g {}jmdha ib Gyg{gfhcj eihs jxu: 
h
Nj ej yjx unif` iu bhhds uj mh jfh jb unh dgsus{hg`h}s jb g dgfoxgoh di`h Gyg{hfgcj:
Fhws!mgshe Hfodisn dgfoxgoh gcuiriuihs b}ja unh odjmgd fhws{g{h} [goh 3
5
Agy =;77

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Müslüm KOÇ liked this
Emre Arslan liked this
hody74 liked this
dflyagaric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->