Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
fluxurile de numerar

fluxurile de numerar

Ratings:
(0)
|Views: 95|Likes:
Published by claukid88

More info:

Published by: claukid88 on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
407
SITUA
ł
IA FLUXURILOR DE NUMERAR ÎN VIZIUNEA IAS 7
 POP VALER, POP COSMINA M 
 Ă 
 D
 Ă 
 LINAUniversitatea din OradeaStr. Universit
ăŃ 
ii nr. 1, Tel. 0259-408276, email:
vpop@mail.uoradea.ro
 ,
cpop@mail.uoradea.ro
 
The present paperwork presents the importance of cash flow information for the users of financialstatements and the way that International Accounting Standard 7 classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities using data about the historical changes incash and cash equivalents.
Bilan
Ń
ul prezint
ă
situa
Ń
ia numerarului
ş
i echivalentelor de numerar a unei unit
ăŃ
i patrimoniale lasfâr
ş
itul unei perioade de gestiune
ş
i permite examinarea cre
ş
terilor sau diminu
ă
rilor acestora fa
Ńă
denivelul de la începutul perioadei, f 
ă
r
ă
a oferi informa
Ń
ii referitoare la structura
ş
i factorii acestormodific
ă
ri. Contul de profit
ş
i pierdere prezint
ă
informa
Ń
ii despre veniturile, cheltuielile
ş
i rezultatelegenerate de unitate, ceea ce furnizeaz
ă
într-o oarecare m
ă
sur
ă
sursele
ş
i utiliz
ă
rile numerarului
ş
iechivalentelor de numerar, dar nu explic
ă
de ce aceste elemente au înregistrat sc
ă
deri sau cre
ş
teri.Tabloul fluxurilor de numerar prezint
ă
aceste fluxuri, cunoscute sub denumirea de încas
ă
ri
ş
i pl
ăŃ
i,ar
ă
tând totodat
ă
sursele
ş
i utiliz
ă
rile numerarului
ş
i echivalentelor de numerar, precum
ş
i cauzelevaria
Ń
ei acestuia.Directiva a IV-a a Comunit
ăŃ
ii Economice Europene prevede doar trei componente ale conturiloranuale,
ş
i anume: bilan
Ń
ul, contul de profit
ş
i pierdere
ş
i notele explicative, l
ă
sând la dispozi
Ń
ia statelormembre introducerea în structura conturilor anuale
ş
i a altor situa
Ń
ii.În România, situa
Ń
ia fluxurilor de trezorerie este considerat
ă
o component
ă
a situa
Ń
iilor financiareanuale în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finan
Ń
elor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie2001 pentru Aprobarea Reglement
ă
rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit
ăŃ
ilorEconomice Europene
ş
i cu Standardele Interna
Ń
ionale de Contabilitate. Ordinul 1752/2005, ce aduce oserie de modific
ă
ri în raport
ă
rile contabile nu con
Ń
ine prevederi speciale privind întocmirea acesteisitua
Ń
ii, ceea ce permite aplicarea normelor existente în practica interna
Ń
ional
ă
. StandardulInterna
Ń
ional de Contabilitate IAS 7 define
ş
te fluxurile de numerar (denumite
ş
i fluxuri de trezoreriesau cash-flow în unele lucr
ă
ri) drept intr
ă
ri sau ie
ş
iri de numerar
ş
i echivalente de numerar iar prin întocmirea lui se dore
ş
te s
ă
se pun
ă
la dispozi
Ń
ia utilizatorilor de situa
Ń
ii financiare o baz
ă
pentruevaluarea capacit
ăŃ
ii întreprinderii de a genera numerar
ş
i echivalente de numerar, precum
ş
i anevoilor sale de a utliza acele fluxuri de numerar.În cadrul situa
Ń
iei fluxurilor de numerar, potrivit abord
ă
rii func
Ń
ionale a activit
ăŃ
ilor întreprinderii,fluxurile sunt grupate în trei categorii:fluxuri generate de activit
ăŃ
ile de exploatare (opera
Ń
ionale);fluxuri generate de activit
ăŃ
i de investi
Ń
ii;fluxuri generate de activit
ăŃ
i de finan
Ń
are.Analiza fluxurilor de numerar pe toate cele trei tipuri de activit
ăŃ
i este util
ă
pentru: corelarea profitului(pierderii) cu numerarul; separarea activit
ăŃ
ilor care implic
ă
numerar de cele care nu implic
ă
numerar,evaluarea capacit
ăŃ
ii întreprinderii de a-
ş
i îndeplini obliga
Ń
iile de pl
ăŃ
i cash; evaluarea fluxurilor denumerar pentru activit
ăŃ
ile viitoare (cash-flow strategic). Utilitatea analizei este dat
ă
de faptul c
ă
 varia
Ń
ia global
ă
a trezoreriei este reliefat
ă
prin soldul de trezorerie, rezultat din gestiunea activelor
 
408reale (din activitatea de exploatare)
ş
i prin cel rezultat din opera
Ń
iunile de capital care privescinvesti
Ń
iile
ş
i finan
Ńă
rile. Atunci când fluxurile reale
ş
i cele monetare nu coincid, cum de fapt se
ş
i întâmpl
ă
, trezoreria se asigur
ă
prin decalaje de pl
ăŃ
i asociate acestor fluxuri.Fluxurile de numerar generate de activit
ăŃ
ile de exploatare sunt consecin
Ń
a principalelor activit
ăŃ
igeneratoare de venituri ale întreprinderii, ele rezultând din tranzac
Ń
iile care concur
ă
la formarearezultatului net.Valoarea fluxurilor de numerar ce provin din activit
ăŃ
i de exploatare este un indicator cheie al m
ă
surii în care activit
ăŃ
ile întreprinderii au generat sufficient flux de numerar pentru a rambursa împrumuturile, a men
Ń
ine capacitatea de func
Ń
ionare a întreprinderii, a pl
ă
ti dividende
ş
i a face nooiinvesti
Ń
ii, f 
ă
r
ă
a recurge la surse externe de finan
Ń
are. De asemnea, utilizae odat
ă
cu alte informa
Ń
ii,valorile fluxurilor istorice de numerar legate de exploatare pot fi utile pentru previziunea fluxurilorviitoare de trezorerie aferente exploat
ă
rii.IAS 7 exemplific
ă
câteva din fluxurile de numerar generate de activitatea de exploatare:
 
 încas
ă
rile în numerar ce provin din vânzarea de bunuri
ş
i prestarea de servicii;
 
 încas
ă
rile în numerar ce provin din redeven
Ń
e, onorarii, comisioane
ş
i alte venituri;
 
pl
ăŃ
i în numerar efectuate c
ă
tre furnizori de bunuri
ş
i prestatori de servicii;
 
pl
ăŃ
i în numerar efectuate c
ă
tre
ş
i în numele angaja
Ń
ilor;
 
 încas
ă
rile
ş
i pl
ăŃ
ile în numerar legate de prime de asigurare, anuit
ăŃ
i, daune,
ş
i alte beneficiigenerate de poli
Ń
ele de asigurare – în cazul institu
Ń
iilor de asigur
ă
ri;
 
pl
ăŃ
i sau restituiri ale impozitului pe profit, cu condi
Ń
ia ca ele s
ă
nu poat
ă
fi asociateactivit
ăŃ
ilor de finan
Ń
are
ş
i de investi
Ń
ii; în cazul în care nu se reu
ş
e
ş
te separarea acestora petipuri de activit
ăŃ
i care le-au generat, ele sunt raportae integral la activitatea de exploatare;
 
pl
ăŃ
ile
ş
i încas
ă
rile în numerar generate de achizi
Ń
ia/vânzarea de titluri de valoareachizi
Ń
ionate în scop speculativ (plasament sau tranzac
Ń
ioare), dat fiind c
ă
sunt asimilatestocurilor.Unele tranzac
Ń
ii, ca de exemplu, vânzarea unui activ imobilizat poate genera un câ
ş
tig sau o pierderecare este inclus
ă
în profitul sau pierderea net
ă
. Totu
ş
i, astfel de fluxuri de numerar sunt aferenteactivit
ăŃ
ilor de investi
Ń
ii
ş
i, prin urmare, trebuie realocate în situa
Ń
ia fluxurilor de numerar.
Fluxurile de numerar generate de activit 
ăŃ 
ile de investi
 Ń 
ii.
Activit
ăŃ
ile de investi
Ń
ii const
ă
înachizi
Ń
ionarea
ş
i cedarea de active imobilizate pe termen lung, precum
ş
i de alte investi
Ń
ii, care nusunt incluse în echivalentele de numerar. Aceste fluxuri sunt prezentate separat deoarece elereprezint
ă
cheltuieli efectuate cu resurse menite s
ă
genereze venit
ş
i fluxuri de numerar în viitor,oferind informa
Ń
ii privind modul în care întreprinderea î 
ş
i asigur
ă
perenitatea
ş
i cre
ş
terea. Norma IAS7 inlude în categoria acestor fluxuri:
 
pl
ăŃ
ile în numerar pentru achizi
Ń
ionarea de terenuri
ş
i alte active corporale
ş
i necorporale,inclusiv costurile de dezvoltare capitalizate sau costurile generate de realizarea în regieproprie de active imobilizate;
 
 încas
ă
rile de numerar din vânzarea de terenuri
ş
i alte active corporale
ş
i necorporale, precum
ş
i a altor active pe termen lung;
 
pl
ăŃ
ile
ş
i încas
ă
rile în numerar pentru achizi
Ń
ia/din vânzarea de instrumente de capitaluriproprii sau de datorie ale altor întreprinderi
ş
i interese în asocierile în participa
Ń
iune (alteledecât cele aferente instrumentelor considerate a fi echivalente de numerar
1
sau acelea p
ă
strate în scopuri de plasament
ş
i de tranzac
Ń
ionare).
 
avansurile în numerar
ş
i împrumuturile efectuate c
ă
tre ter
Ń
i, altele decât avansurile
ş
i împrumuturile acordate de o institu
Ń
ie financiar
ă
.
1
 
 Echivalentele de numerar
sunt investi
Ń
iile financiare pe termen scurt, extreme de lichide, care sunt u
ş
or converibile însume cunoscute de numerar
ş
i care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
 
 
409
 
 încas
ă
rile în numerar din rambursarea avansurilor
ş
i împrumuturilor efectuate c
ă
tre ter
Ń
i,altele decât avansurile
ş
i împrumuturile acordate de o institu
Ń
ie financiar
ă
.
 
pl
ăŃ
ile
ş
i încas
ă
rile în numerar aferente contractelor futures, forward, de op
Ń
iuni
ş
i swap, cuexcep
Ń
ia cazului în care sunt de
Ń
inute cu scopul de a efectua plasamente sau a le tranzac
Ń
ionasau când acestea sunt considerate ca fiind activit
ăŃ
i de fina
Ń
are. În cazul în care un contractreprezint
ă
un instrument de acoperire a unei pozi
Ń
ii de risc identificabile, fluxurile de numeraraferente contractului respectiv sunt clasificate în aceea
ş
i manier
ă
ca
ş
i fluxurile de numeraraferente pozi
Ń
iei astfel acoperite.
Fluxurile de numerar generate de activit 
ăŃ 
ile de finan
 Ń 
are.
Activit
ăŃ
ile de finan
Ń
are sunt activit
ăŃ
i careau ca efect modific
ă
ri ale dimensiunii
ş
i compozi
Ń
iei capitalurilor proprii
ş
i datoriilor entit
ăŃ
ii.Prezentarea separat
ă
a acestor fluxuri este important
ă
deoarece este folositoare în estimarea cererilorviitoare de fluxuri de numerar din partea finan
Ń
aorilor întreprinderii. Mi
ş
c
ă
rile de numerar generate deactivitatea de finan
Ń
are cuprind:
 
 încas
ă
ri
ş
i pl
ăŃ
i în numerar din emisiunea de ac
Ń
iuni sau alte instrumente de capital.
 
pl
ăŃ
ile în numerar efectuate c
ă
tre proprietari pentru a achizi
Ń
iona sau r
ă
scump
ă
ra ac
Ń
iunileentit
ăŃ
ii.
 
Încas
ă
rile
ş
i pl
ăŃ
ile în numerar rezultate din emisiunea titlurilor de crean
Ńă
, a împrumuturilor,datoriilor neasigurate, obliga
Ń
iunilor, ipotecilor
ş
i altor împrumuturi pe termen scurt
ş
i lung.
 
pl
ăŃ
ile în numerar pentru diminuarea obliga
Ń
iilor aferente opera
Ń
iunilor de leasing financiarFluxurile de numerar din activitatea de exploatare pot fi calculate
ş
i prezentate conform IAS 7folosind fie
metoda direct 
ă 
, conform c
ă
reia informa
Ń
iile furnizate se refer
ă
la încas
ă
ri
ş
i pl
ăŃ
i înm
ă
rimile lor brute, fie
metoda indirect 
ă 
conform c
ă
reia rezultatul net este corectat cu influen
Ń
atranzac
Ń
iilor cu caracter nemonetar, cu elemente de venituri
ş
i cheltuieli asociate fluxurilor de numerarcare vizeaz
ă
activit
ăŃ
ile de investi
Ń
ii sau de finan
Ń
are, de influen
Ń
a varia
Ń
iilor elementelor necesaruluifondului de rulment asupra trezoreriei.Întreprinderile sunt încurajate s
ă
raporteze fluxurile de numerar ob
Ń
inute din activit
ăŃ
i de exploatarefolosind
metoda direct
ă
, întrucât aceasta furnizeaz
ă
informa
Ń
ii utile în prognozarea fluxurilor denumerar viitoare
ş
i care nu sunt disponibile prin metoda indirect
ă
. În cazul metodei directe,inorma
Ń
iile referitoare la principalele clase de pl
ăŃ
i
ş
i încas
ă
ri brute în numerar se pot ob
Ń
ine în dou
ă
 moduri:
 
 în cazul aplic
ă
rii unei contabilit
ăŃ
i de trezoreie, fluxurile din exploatare se ob
Ń
in din înregistr
ă
rile contabile ale întreprinderii, prin compararea încasarilo cu pl
ăŃ
ile aferenteexploat
ă
rii;
 
 în cazul aplic
ă
rii unei contabilit
ăŃ
i de angajamente, fluxurile de exploatare se ob
Ń
in din Contulde profit
ş
i pierdere prin ajustarea veniturilor
ş
i cheltuielilor de exploatare cu modific
ă
rile peparcursul perioadei al stocurilor, crean
Ń
elor
ş
i datoriilor din exploatare (varia
Ń
ia nevoii de fondde rulment de exploatare)
ş
i eventual crean
Ń
ele
ş
i datoriile aferente activit
ăŃ
ii de investi
Ń
ii saufinan
Ń
are (varia
Ń
ia nevoii de fond de rulment în afara exploat
ă
rii). Nevoia de fond de rulmentde exploatare împreun
ă
cu cea în afara exploat
ă
rii formeaz
ă
nevoia de fond de rulmentglobal
ă
.Nevoia de fond de rulment se determin
ă
ca diferen
Ńă
între nevoile
ş
i sursele de exploatare
ş
i reprezint
ă
 nevoia net
ă
de surse ce provine din decalajul de încas
ă
ri
ş
ipl
ăŃ
i al perioadei, fiind un indicator foarteutilizat în cadrul analizelor pe baz
ă
de bilan
Ń
. În componen
Ń
a nevoii de fond de rulment intr
ă
stocurile
ş
i crean
Ń
ele, ca imobiliz
ă
ri temporare
ş
i resurse ce se vor materializa în încas
ă
ri,
ş
i datoriile fa
Ńă
defurnizori
ş
i alte datorii nefinanciare.âFormula de calcul a luxurilor de numerar din activitatea de exploatre determinate prin metoda direct
ă
  în cazul aplic
ă
rii unei contabilit
ăŃ
i de angajamente este:FNE = VEI – CEP –
NFRE,

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Vlad Borta liked this
Oana Buhlea liked this
Lidia Elena liked this
Olga Olga liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->