Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IYOP Islevsel Yetiskin okuryazarlik Programı Gönüllü Çalışma Profili Değerlendirmesi

IYOP Islevsel Yetiskin okuryazarlik Programı Gönüllü Çalışma Profili Değerlendirmesi

Ratings: (0)|Views: 1,374|Likes:
Published by Sui Mode
Kadın Destek ve Okuma Yazma Eğitimleri
Detaylı bilgi ve Kadın Destek Programları için lütfen ziyaret ediniz. http://www.acev.org/
Kadın Destek ve Okuma Yazma Eğitimleri
Detaylı bilgi ve Kadın Destek Programları için lütfen ziyaret ediniz. http://www.acev.org/

More info:

Published by: Sui Mode on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2011

pdf

text

original

 
 
İYOPGÖNÜLLÜPROFİLİÇALIŞMASI
 
 
YOP De
ğ
erlendirme Ara
ş
tırması
2
İÇİNDEKİLERAmaç2Gönüllülük2İYOPGönüllüsüDemografikÖzellikleri3GönüllülereUlaşmaYolları5SivilToplumKuruluşlarınaGöreGönüllüDağılımı6ÖğreticiYetiştirmeSeminerineKatılımSebepleri6KursAçmaOranları7A-GenelkursaçmaoranlarıB-Sosyo-ekonomikseviyeyerekursmaoranlarıC-SivilToplumKuruluşlarıbirlidahilindekursmaoranları8.GönüllüKaybıSebepleri10A-HiçkursaçmamanedenleriB-İkincikursuaçmamanedenleriSonuçveÖneriler11Tablolar13
 
 
YOP De
ğ
erlendirme Ara
ş
tırması
3
İYOPGÖNÜLLÜPROFİLİÇALIŞMASIİYOPGÖNÜLLÜPROFİLİÇALIŞMASIİYOPGÖNÜLLÜPROFİLİÇALIŞMASIİYOPGÖNÜLLÜPROFİLİÇALIŞMASI1.Amaç1.Amaç1.Amaç1.AmaçİşlevselYetişkinOkuryazarlığıProgra,uygulanmayabaşladığı1995ndanbuyanahızlayaygınlaşarakçalışmalarınısürdürmektedir.MilliEğitimBakanlığı,ÇıraklıkveYaygınEğitimGenelMüdürlüğüileişbirliğihalindeuygulananİYOP,Türkiye’debirsiviltoplumkuruluşunun,bilimseltemelleredayanarakgeliştirdiğiilkokumayazmaprogramıdır.Okumayazmabilmemekyetişkinlerin,becerilerinigeliştirmelerini,hizmettalepetmevehizmetialmala,toplumsalhayatakalmalarınıengellemektedir.Bilgininzlaüretilipketildiği,eğitimhakkındanyararlanmışyetişkinlerindahiuyumsağlamaktagüçlükçektiğizkoşullarında,okumazyazmazlargiderekdahadazorlanmaktadırlar.Bunedenleyetişkinihtiyaçlarınayönelikbirokumayazmaprogramıhazırlanmışvegereklirevizyonlardangeçirilmiştir.İYOPçalışmalarıkapsamında1995'ten2002Haziranayınakadar13ildeuygulamaolanağıbulunmuşve1.740kursla30.000yetişkineokumayazmaöğretilmiştir.Biryandanyaygınlaşmaçalışmalarısürdürülürkenbiryandandaprogramiçeriğivekalitesitakipedilmiştir.Buçalışmalar"GönüllüÖğretici"sistemiilegerçekleştirilmiştir.Yine2002Haziranayıitibariylegönüllüöğreticisayısı1.265’eulaşmıştır.tülenkursçalışmalarında,"GönülÖğretici"kavramı,progranenönemliözelliklerindenbirinioluşturarak,yenibirgönüllülükanlayışınaöncülükyapmıştır.BunedenleGönüllüÖğreticikavramınıincelemek,doğasınıanlamak,İYOPgönüllülerinitanımakamacıylaburapordasunulançalışmagerçekleştirilmiştir.Hazırlananraporunaynızamanda,bundansonraVakfımızdagönüllülerleyapılacakçalışmalaraışıktutacağıveyolgöstereceğiinancındayız.Buçalışma1995’tenitibaren2001yılınakadarİYOP’tagönüllüöğreticilikyapan905kişiden,birbilgiformu(EK1)iletoplanançeşitlibilgilerindeğerlendirilmesiilegerçekleştirilmiştir.Raporda,bubilgilerinvegönüllütakipbilgilerininanalizindeneldeedilensonuçlarsunulmaktadır.İYOPgönüllüöğreticilerininyıllaraveilleregörekursaçmaoranlarınıkapsayantablolariseEK2’desunulmaktadır.2.Gönülük2.Gönülük2.Gönülük2.GönülükGönüllükişi,emeğini,zamanını,enerjisini,kaynaklarınıbelirlibiramaçdoğrultusundavakfedenkişidir.Gönüllükişi,yapılançalışmanınyararınainandığısüreceoçalışmaiçerisindevarolmayaveçabaharcamayadevameder.Bunedenlekişilerigönüllüçalışmayaitenfaktörleriiyianlamakgereklidir.rkiye’desonllarakadar,gönülfaaliyetlerdahaçok“yarmseverlik”anlaşıindeyürütülmekteydi.Klasikanlamında“gönüllüçalışma”boşzamandeğerlendirmefaaliyetigibialgılanmaktaydı.Ancakgünümüzdetoplumsalhayatadahaaktifkatılmaihtiyacıgiderekartmışveözellikleitim,insanhakları,sağlık,çevrekonularındasivilörgütlenmehareketiivmekazanmıştır.SivilToplumÖrgütlerininsayısınınveaktifolduklarıalanlarınartmasıylagönüllülük,yarmseverlikbaşındançıkarakdahasistematik,dahadisiplinlihalegelmtir.Yardımseverlintemelindeyatan,yardımaihtiyaolanamaddiveayniyardımdabulunmaanlayışınınötesinegeçilmiştir.Artıkgünümüzdetoplumsalsorunlarınüstesindengelmeküzerekişiler,kendizamanını,emeğini,enerjisinikatarakçalışmalaryürütmekistemekte,dahabilinçliveeşitlikçibirvatandaşlıkkavramınıyerleştirmeyegönüllükatkıdabulunmaktadırlar.VakfımızMilliEğitimBakanlığıilebirliğidahilinde,Eyl1996’da"TüreOkumaYazmaÖğreticisiYetiştirmeKursu”nudüzenlemeyetkisinialmıştır.Buyetkiyekadaröğreticieğitimi,kursaçmaizni,sadeceokutmanveöğretmenolankimselereverilebiliyordu.Alınanyetkiyle,okumayazmakurslandarevlendirilebileceköğretmensanyetersizliğindendoğansorunlardaazaltılmaktadır.Böylece,öğretmenyadaokutmanolmasada,enazlisemezunugönüllükişilerin,vakfımızdanaldıklarıeğitimsonrasında,öğreticiolabilmelerisağlanmıştır.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->