Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
24Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Forma Standarde e Kontrates Per Ndertimin ALB

Forma Standarde e Kontrates Per Ndertimin ALB

Ratings: (0)|Views: 4,270 |Likes:
Published by Liridon Shurdhani

More info:

Published by: Liridon Shurdhani on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2014

pdf

text

original

 
 6 prill, 2011Këto materiale janë përgatitur duke iu falënderuar mbështetjes se popullit amerikan, përmesAgjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID)
PROGRAMI SISTEMI I PËRMBARIMIT TËMARRËVESHJEVE DHE VENDIMEVE NËKOSOVË (SEAD)
FORMA STANDARDE E KONTRATËS PËR PUNËT NDËRTIMORE, MEKOMENTARIN LIGJOR DHE UDHËZIMET PËR PËRDORIM TËPËRGJITHSHËM
 
 
KONTRATA
 
PËR
 
NDËRTIMIN
 
“FORMA
 
STANDARDE
 
E
 
KONTRATËS
 
PËR
 
NDËRTIMIN,
 
ME
 
KOMENTARIN
 
LIGJOR
 
DHE
 
UDHËZIMET
 
PËR
 
PËRDORIM
 
 
PËRGJITHSHËM”
 
HEQJE E PËRGJEGJËSISË
Përmbajtja e këtij raporti është vetëm përgjegjësi e Checchi and Company Consulting, Inc.,ndërsapikëpamjet e autorit nuk pasqyrojnë medoemos pikëpamjet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara përzhvillim Ndërkombëtar apo të QeverisË së Shteteve të Bashkuara.Ky publikim mund të riprodhohet, shumëzohet ose të transmetohet në mënyrë elektronike, mekanike , tëfotokopjohet apo të incizohet vetëm me kusht që atributi ndaj USAID-it dhe Programit të USAID-itSistemi i Përmbarimit të Marrëveshjeve dhe Vendimeve (SEAD) ceket shumë qartë në çdo kpje të bërëapo të shpërndarë.Kjo përmbajtje nuk ka për qëllim të ofrojë këshillë ligjore. USAID-i dhe Checchi and CompanyConsulting nuk ofrojnë këshilla ligjore. Për të marrë këshilla ligjore, duhet konsultuar me avokatin.Pyetjet se si modeli i kontratës do të aplikohet në çdo situatë të veçantë duhet të adresohen tek ndonjëavokat.
 
2
Tabela
 
e
 
Permbajtjes:
 
KONTRATA PËR NDËRTIMIN ................................................................................................... 1
 
“FORMA STANDARDE E KONTRATËS PËR NDËRTIMIN, ME KOMENTARIN LIGJOR DHE UDHËZIMET PËR PËRDORIM TË PËRGJITHSHËM” .................................................... 1
 
PJESA
 
E
 
PARË .............................................................................................................................. 5
 
FORMA STANDARDE E KONTRATËS PËR PUNËT NDËRTIMORE ................................... 5
 
KONTRATA PËR NDËRTIM ....................................................................................................... 6
 
OBJEKTI I KONTRATËS ............................................................................................................. 6
 
DETYRAT E KRYERËSIT TË PUNËS ....................................................................................... 6
 
DETYRAT E INVESTITORIT (POROSITËSIT TË PUNËS) ...................................................... 6
 
OBJEKTI I NDËRTIMIT ............................................................................................................... 7
 
VLERA E PUNIMEVE (ÇMIMI) .................................................................................................. 7
 
KLAUZOLA „ÇELËSI NË DORË” .............................................................................................. 8
 
E DREJTA PËR NDRYSHIMIN E ÇMIMIT ................................................................................ 8
 
AFATET E KRYERJES ............................................................................................................... 10
 
AFATI I KRYERJES SË PUNËVE DHE KONTROLLIMI TEKNIK ....................................... 11
 
E DREJTA NË ZGJATJEN (SHTYRJEN) E AFATIT TË KONTRATËS ................................. 11
 
PAGIMI I PENALEVE DHE I BONUSEVE .............................................................................. 12
 
KOMPENSIMI I DËMIT (DËMSHPËRBLIMI) ......................................................................... 12
 
DETYRIMET E TJERA TE INVESTITORIT ............................................................................. 13
 
DETYRIMET E TJERA TE KRYERËSIT TË PUNIMEVE ....................................................... 13
 
PUNËT PAS PËRFUNDIMIT TË PUNIMEVE .......................................................................... 15
 
PUNËT E MËVONSHME DHE TË PAPARASHIKUARA ....................................................... 15
 
MBIKËQYERJA NDAJ PUNËVE TË REALIZUARA DHE DOKUMENTACIONI I NDËRTIMIT................................................................................................................................. 16
 
TË DREJTAT ............................................................................................................................... 16
 
DETYRAT .................................................................................................................................... 16
 
DITARI DHE LIBRI I NDËRTIMIT ........................................................................................... 16
 
SIGURIMI I PAGESAVE DHE PAGIMI I PUNËVE................................................................. 17
 
MËNYRAT E SIGURIMIT TË PAGESAVE .............................................................................. 17
 
VERIFIKIMI I SITUACIONIT TË PRANUAR .......................................................................... 17
 
ORGANI MBIKËQYRËS I INVESTITORIT DHE UDHËHEQËSIT TË PUNIMEVE ............ 18
 
KONTROLLIMI TEKNIK, PRANIM – DORËZIMI DHE PËRLLOGARITJAPËRFUNDIMTARE ..................................................................................................................... 18
 
DETYRIMI I EVITIMIT TË MUNGESAVE .............................................................................. 19
 
PRANIM – DORËZIMI I OBJEKTIT DHE PËRLLOGARITJA PËRFUNDIMTARE ............. 19
 
KOMISIONI PËR PRANIM – DORËZIMIN E OBJEKTIT ....................................................... 19
 
GARANCIONI DHE AFATET E GARANTUARA ................................................................... 20
 
VËSHTIRËSITË FINANCIARE.................................................................................................. 20
 
ZGJIDHJA E KONTRATËS ME MARRËVESHJE ................................................................... 20
 
ZGJIDHJA E NJËANSHME E KONTRATËS NGAANA E INVESTITORIT.......................... 21
 
ZGJIDHJA E NJËANSHME E KONTRATËS NGAANA E KRYERËSIT ............................... 21
 
FUQIA MADHORE ..................................................................................................................... 21
 
KOMPENSIMI I DËMIT ............................................................................................................. 21
 
VENDOSJA PËR TË VAZHDUAR PUNIMET ......................................................................... 22
 
DETYRIMET E RIPARIMIT TË MUNGESAVE NË OBJEKTET DHE PUNIME ................. 22
 

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
MasarKabashi liked this
Valon Sopa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
fatmiri81 liked this
Urim Doçi liked this
Artan Qerimi liked this
Elda Megi liked this
Besnik Berisha liked this
Shpejtim Hoti . liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->