Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
SYARIAT TAREKAT HAKEKAT

SYARIAT TAREKAT HAKEKAT

Ratings:
(0)
|Views: 436|Likes:

More info:

Published by: Bustanul Arifin Ahmad on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2012

pdf

 
W[HYKHZ ZHYFEHZ DHEKEHZ
Jhlhb jvckh zhwh~vm kwzklhd zfywfivz jkhzhw whcnhz popvlfy5W{hyk½hz Zhykehz $Zdhykxhz+Dhekehz $dhxkxhz+ hjhlhd yhcnehkhc whyhch / ahlhc bfcvav Hllhd jhc whzv whbh lhkc zkjhe ikwhjkpkwhdehc#W{fked Wh{{kj Hik Ihehy Kicv Bvdhbbhj W{hzdh,jhlhb w{hky dkebhdc{hbfcnhzhehc 1Kcklhd Ahlhc pfcndkjvphc ef{hekchcW{hyk½hz, zhykxhz, dhxkxhz bfcvav efbvlkhhcJfcnhylhd {hcn zfywkyhz jhlhb nhbihyhc[hcn zfywvyhz jhlhb ikwkehc#Kcklhd nhbihyhc ahlhc bfcvav Hllhd bflhlvk W{hykhz, zhykxhz, dhxkxhz, bflhlvk ahlhc kck wfwfoyhcnhehc bvjhd bfcnh~hwk efzhe~hhcc{h jhc bfcahvdk dh~h chmwv#Zknh ahlhc vzhbh kck bfcahjkwhyhch ihnk oyhcn oyhcn ifykbhc bfcvav hedkyhz zhcph iolfd bfckcnnhlehc whlhd whzv jhyk zknhzfywfivz#W{hyk½hz zhcph dhxkxhj, hjhlhd wkmhz oyhcn {hcn ifyhbhl dhc{h vczve bfbpfyolfd wvynh,bfcvyvz w{fked Wh{{kj Hik Ihehy Kicv Bvdhbbhj ,Ihnk oyhcn {hcn ifyhbhl ehyfchbfbpfyolfd wvynh,hjh hzhv zkjhe hjhc{h w{hyk½hz whbh whah efhjhhcc{h,ehyfch khifyhcnnhphc5bhwve wvynh kzv wfbhzh bhzh hcvnfyhd Hllhd#jhc kcklhd w{hykhz {hcn eowocn#Dhxkxhz zhcph w{hyk½hz bfcahjk ihzhl,W{fked Kic Bvdhbbhj W{hzdh bfcgoczodehc 1iklh hjhwfoyhcn {hcn bfbfykczhdehc whdhihzc{h bfcjkykehc wdolhz, bheh kh hehc bfcah~hi,bfcnhph dhyvw wdolhz ?ivehcehd wfahe qhbhc hqhlk jkh wvjhd jkzfzhpehc zhejkyc{h ? iklh zflhdjkzfzhpehc wfihnhk wfoyhcn {hcn ifyvczvcn,zfczv kh hehc bhwve wvynh ~hlhvpvc zkjhe wdhlhz,wfihlkec{h hphiklh kh zflhd jkzfzhpehc wfihnhk oyhcn {hcn gflheh bheh kh hehc bhwve cfyheh~hlhvpvc bfcjkykehc wdhlhz#kck ahlhc {hcn whlhd#Wh{yk½hz hjhlhd pfyhzvyhc Hllhd {hcn zflhd jkzfzhpehc bflhlvk ~hd{v, ifyvph pfykczhdjhc lhyhcnhc#Zdhykxhz pflhewhchhc jhyk pfyhzvyhc dvevb Hllhd $ w{hyk½hz+#wfjhcnehc Dhxkxhzhjhlhd bfc{flhbk jhc bfcjhlhbk hph {hcn zfywkyhz jhc zfywvyhz jhlhb w{hyk½hz, wfihnhk zvnhwbfcahlhcehc mkybhcC[HEfjvjvehc zknh ahlhc bfcvav Hllhd zfywfivz jkaflhwehc olfd w{fked Kic Bvdhbbhjw{hzdh5jhlhb w{hky dkebhdc{h 1Kihyhz Ihdzfyh kzvlhd W{hykhzKihyhz whbvjfyh kzvlhd zdhykexhzKihyhz bvzkhyh kzvlhd dhxkxhz
 
W{hyk½hz kihyhz ehphl / ihdzfyh, wfihnhk kcwzyvbfcz, Zhyfehz kihyhz lhvzhc wfihnhk ~hjhd {hcnbfcnhczhy zvavhc#Dhxkxhz kihyhz bvzkhyh {hcn whcnhz ifydhynh jhc ihc{he bhmhhzc{h#Vczve bfbpfyolfd bvzkhyh dhxkxhz, bhcvwkh dhyvw bfcnhyvcnk lhvzhc /whbvjyh {hcn whcnhzlvhw jhcnhc obihe jhc nflobihcn {hcn jhdw{hz#Wfjhcnehc vczve bfcnhyvcnk lhvzhc kzv,zkjhehjh ahlhc lhkc efgvhlk jfcnhc ehphl#Yvbk jfcnhc kcjhd bfbifykehc jfweykpwk efzknh dhl zfywfivz whihnhk ifykevz 1W{hyk½hz kihyhz pflkzh5kh bfcfyhcnk ahlhc,zhcph pflkzh ehlkhc zhe jhphz ifyahlhc, efzkeh wfjhcnbfchphek ahlhc ehlkhc wfjhcn bfcfbpvd zhyfehz, jhc efzkeh zflhd whbphk phjh zvavhc kzvlhddhefehz#8#W[HYKºHZJkjlhb fewkelopfjk zhwh~vm jkwfivzehc ihd~h w{hyk½hz bfyvphehc whlhd whzv zhdhppyhezfe ihnk ghloc wvmk#effbphz zhdhp lhkc{h kzv1 w{hyk½hd $ dvevb efhnhbhhc fewozfyke +zhykxhd $ahlhc bkwzke+,dhxkxhd $efifchyhc+ jhc bh½ykmhd $ pfcnfzhdvhc +#W{hyhz pfyzhbh hjhlhd bfcnhbikl jhc bfcnkevzk w{hyk½hz5dvevb Hllhd vczve efdkjvphcbhcvwkh,{hcn phjh ~hezvc{h hehc bfbih~h wfwfoyhcn ef wkyhz hl bvwzhxkb ${hkzv ahlhchnhbh {hcn lvyvw#Ahlhc kck bfbih~h wfwoyhcn ef jhlhb dhefehz $ efifchyhc hedky {hcn zhezfyihczhdehc jhc bvzlhe zfczhcn wflvyvd fewkwzfcwkc{h +#W{hyk½hz jhyk hehy ehzh w{hyh½h {hcn ifyhyzk ahlhc#kh hjhlhd ahlhc {hcn ifchy,wfivhd yvzfpfyahlhchc ihke jhc jhphz jkzfbpvd olfd wkhphpvc#Wfihnkhc ifwhy wvmk bfbhdhbk w{hyk½hzjhlhb pfcnfyzkhc {hcn lvhw5 bfcghevp klbv jhc wflvyvd hahyhc kwlhb#W{hyk½hz ivehc dhc{hwfevbpvlhc eojf hzhv pfyhzvyhc {hcn bfcnhzvy zkcjhe lhdkyk#Kh avnh bfcaflhwehc zfczhcnefkbhchc, zhvdkj, gkczh ,w{vevy,whihy,kihjhd,qkeky,akdhj zhe~h#jhc kdwhc wfyzh bfcvcaveehcihnhkbhch bf~vavjehc yfhlkzhw zfywfivz#wfbvh joezykc wvmk,wfghyh kbplkgkz jhc /hzhv feplkwkzlhdky jhyk wkck#W{fked Hdbhj Wkydkcjk bfcnfbvehehc 5 jk jhlhb w{hyk½hz zfyehcjvcn zknh dhl{hkzv 1 pfcnfzhdvhc$klbv+,pyhezke $ hbhl+jhc kedlhw#hyzkc{h bf{hekck efifchyhc w{hyk½hz jhcbflhewhchehc pfykczhd pfykczhdC[H jfcnhc zvlvw jhc kedlhw jfbk bfcjhphzehc efykjlohc KllhdkW{hyk½hz ifykwk hahyhc boyhl jhc fzkeh {hcn bfcahjk jhwhy zhwh~vm#W{hyk½hz bfbifykpfzvcave efphjh wfzkhp oyhcn vczve dkjvp wfghyh zfphz jkjvckh kck#Bfcgoih bfcahlhcehczhwh~vm zhcph bfcnkevzk w{hyk½hz ihnhkehc bfbihcnvc yvbhd ifymocjhwk phwky#Zhcph jkihcnvcefdkjvphc zfyhzvy {hcn jkihcnvc jhyk pykcwkp boyhl jhc fzkeh {hcn evhz bheh zkjhe hjhbkwzkwkwbf {hcn jhphz ifyefbihcn#Efivzvdhc zfydhjhp w{hyk½hz wfykcn jkkihyhzehc jfcnhcpfyhdv chik cvd {hcn dhyvw jkihcnvc jfcnhc phphc jhc phwhe#phphc hjhlhd klbv jhc phwhehjhlhd hbhl#Zhcph pfyhdv wfwfoyhcn hehc zfcnnflhb jhlhb lhvzhc
 
efwfyihifcjhhc,wfihnhkbhch pvzyh chik cvd {hcn bfcolhe dvevb {hcn jkih~h h{hdc{h,ehyfch kzv jkjhlhb zhwh~vm w{hyk½hz wfykcn jklkdhz wfihnk ihnkhc jhyk lkphz zknh 1 w{hyk½hz, hjhlhd ahlhc vzhbh,{hcn ghihcnc{h hjhlhd ahlhc {hcn lfikd wvlkz $ Zhykxhd+ {hcn bfcnhyhd efefifchyhc $ dhxkxhd+Jhwhy poeoe klbv w{hyk½hz hjhlhd ~hd{v Hllhd {hcn zfyzvlkw aflhw jhlhb Hl"Xvy½hc jhc wvchdchik Bvdhbbhj wh~#kihjhd bhdjqhd jhc ndhkyv bhdjqhd wfyzh kihjhd bvhbhlhd zfyghczvbjfcnh aflhw jhlhb klbv w{hyk½hz#Wkhppvc zkjhe iolfd bfcnhcnnhp jkykc{h zfylfphw jhyk w{hyk½hz,~hlhvpvc vlhbh wvmkifwhy jhc pkh~k, hzhv ~hlk wfehlkpvc#Oyhcn {hcn bfcnhcnnhp jkykc{h zkjhe bfbfylvehc w{hyk½hzvczve bfcghphk zhykehd whcnhz wfwhz jhc bfcf{fwhzehc##Ehyfch w{hyk½hz kzv wflvyvdc{hifybvhzhc kihjhd jhc bvhbhlhd, bheh bfcahjk whzv phjvhc jfcnhc zdhykxhz jhcdhxkxhz#Kihjhd wfpfyzk kzv zkjhe nvnvy ef~hakihc{h, ~hlhvpvc wfoyhcn zflhd bfcghphk zkcnehz~hlk##Ihdehc kihjhd w{hyk½hzc{h ~haki bflfikdk zkcnehz kihjhd bhcvwkh ikhwh#Wfihnhkbhchjkgoczodehc yowvlvllhd wh~,efzkeh bfcjkykehc wdolhz jfcnhc pfcvd efedvwvehc jhc ifnkzvlhbh ifyjkyk,yvev½jhc wvavjc{h,wfdkcnnh jvh ehekc{h ifcnehe ehyfch jkefyahehc jfcnhc pfcvdefgkczhhc jhc efzvlvwhc#Efzkeh chik jkzhc{h ifyehkzhc jfcnhc kihjhdc{h {hcn ifnkzv dfihz jhc wvcnnvd wvcnnvdiflkhv bfcah~hi 1 ·Bfcnhph wh{h zkjhe bfcahjk dhbhih {hcn ifyw{vevy ?ºEhyfch kihjhd kzvzfybhwve whlhd whzv ghyh vczve bfcwvevyk ckebhz HLLhd jhc wfbvh hcvnfyhdc{h#Bheh phyhwvmk{hd hzhv ~hlk{vllhd zfzhp ifyef~hakihc bflhewhcehc kihjhd w{hyk½hz {hcn jkzhelkmehc efphjhwfzkhp bvwlkb jhc bvwlkbhz##Olfd ehyfch kzv ~haki ihnk pfcfbpvd ahlhc yvdhck jhc phyh pfcvczvz klbv klbv kwlhbwfghyh kczfcwk}f bfbpflhahyk klbv w{hyk½hz#Wfihi wfbvh klbv {hcn ifyehkzhc fyhz jfcnhcefdkjvphc jvckh jhc hedkyhz zfynhczvcn fyhz efphjh klbv w{hyk½hz# Klbv zhwh~vm jfcnhcpfcjfehzhc efihzkchc $ yvdhck{hd + zfzhp zfynhczvcn fyhz jfcnhc w{hyk½hz#Zhcph w{hyk½hz wfbvhklbv yvdhck{hd zhe hjh hyzkc{h#Dhzk phyh wvmkhd hehc ifywkchy gfbfylhcn jhlhb bfcfbpvd efdkjvphc yvdhck{hd {hcn zkcnnk,dh{h hehc jkpfyolfd jfcnhc klbv w{hyk½hz# Jfbkekhc avnh efbhewkhzhc ihzkc jhc pfcgfnhdhc{h{hcn wvjhd zfyghczvb jhyk zflhjhc chik wh~,wfbvh zfyghczvb jhlhb klbv w{hyk½hz#Klbv zhwh~vm hjhlhd ihnkhc jhyk hedlhx bhdbvjhd, dhc{h hehc jkpfyolfd jhyk vw~hddhwhchd{h chik Bvdhbbhj wh~#Ghdh{h {hcn ifywkchy jhyk efdkjvphc chik bvdhbbhj wh~hjhlhd poeoe jhwhy jhyk pfcnfbihcnhc klbv zhwh~vm hzhv jhwhy pykihjk ihnk phyh pfcvczvzklbv zhwh~vm#Bfcvyvz chik Bvdhbbhj wh~ dhzk hjhlhd vevyhc pfyzhbh pfcvczvz klbv

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kent Satriawangsa liked this
Feri Arniadi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->