Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Resimli PhotoShop Kitabı

Resimli PhotoShop Kitabı

Ratings: (0)|Views: 224 |Likes:
Published by Hakan_KURU

More info:

Published by: Hakan_KURU on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2013

pdf

text

original

 
PhotoShop
PhotoShop imaj i
ş
leme programlar
ı
n
ı
n eniyilerinden birisi.Ayr
ı
nt
ı
s
ı
çok oldu
ğ
u için, ö
ğ
renimi di
ğ
erprogramlardan biraz daha uzun sürebilir.Ama buna de
ğ
er...
 
Bilgisayar
ı
n konfigürasyonu
 
Windows 95/98 ya da NT
(4.0 ve üzeri)
 Machintosh System
(7.5 ya da üzeri)
 
Her ikisi için de en az 32 MB ram 80 MBbo
ş
disk alan
ı
gereklidir.
İ
ncelemek için:
Bu Bölümde a
ş
a
ğ
ı
da görünen konularda bilgi bulabilirsiniz.
 
Genel Bilgiler
 Görüntü Formatlar
ı
 Terimler (Piksel, Rezolasyon, Anti-aliasing)
İ
nterpolasyon (Resim büyütürken dikkat etmeniz gerekenler)Ppi, Lpi, Dpi (Taramaya ba
ş
lamadan bilmeniz gekenler)Dijital makineyle çekti
ğ
iniz foto
ğ
raflar
ı
ofsette kullanmakClipping Path (Ofsette transparan resimler)
Actions
 Actions NedirActions (Download)
Filtreler
 Filtreler Hakk
ı
ndaArtisticBlurBrush StrokesDistortNoisePixelateRenderSharpenSketchStylizeTextureOther
Photoshop araçlar
ı
 
Arkaplan Temizleme
 Arkaplan temizlemeleri 1 (Pen Tool)Arkaplan temizlemeleri 2 (Magic Wand)Arkaplan temizlemeleri 3 (Magnetic Lasso)Arkaplan temizlemeleri 4 (Polygonal Lasso)Arkaplan temizlemeleri 5 (Background Eraser Tool)Arkaplan temizlemeleri 6 (Magic Eraser Tool)Arkaplan temizlemeleri 7 (Alfa Kanal
ı
- 1)Arkaplan temizlemeleri 8 (Alfa Kanal
ı
- 2)Arkaplan temizlemeleri 9 (Extract)Arkaplan temizlemeleri 10 (Layer Blending)
 
Arkaplan temizlemeleri 11 (Blending Options)Arkaplan temizlemeleri 12 (Color Range
Püf Noktalar
ı
 
Quick Edit (Resmin sadece bir bölümünü açma)Spot Renkler - Renkayr
ı
m
ı
1Spot Renkler - Renkayr
ı
m
ı
2Clipping Path (Ofsette transparan resimler)
 
Genel Bilgiler
Görüntü Formatlar
ı
 Masaüstü yay
ı
nc
ı
l
ı
kta programlar bir birlerinden dosya al
ı
ş
veri
ş
inde bulunarak çal
ı
ş
ı
rlar. Bir resmiveya vektörel çizimi olu
ş
turdu
ğ
umuz uygulama program
ı
ndan ba
ğ
ı
ms
ı
z hale getirip sayfa düzenlemeprogram
ı
na ya da vektörel programlara aktarmak için farkl
ı
bir formatta kaydetmemiz gerekir.Yayg
ı
n kullan
ı
lan görüntü formatlar
ı
ndan baz
ı
lar
ı
:
PICT
PICT format
ı
bütün programlar
ı
n ortak kulland
ı
ğ
ı
dosya format
ı
d
ı
r. Herhangi bir uygulama program
ı
naaktar
ı
ld
ı
ğ
ı
nda resim bilgisi sayfaya dahil olur. Görüntü diskinizden silinse dahi bask
ı
arac
ı
sayfay
ı
 basarken PICT dosyas
ı
n
ı
aramaz.Logo düzenleme ve yeniden olu
ş
turma i
ş
lemleri s
ı
ras
ı
nda PICT olarak kaydedilmi
ş
görüntüyü,Illustrator ve FreeHand programlar
ı
na aktard
ı
ğ
ı
m
ı
zda, llustrator program
ı
iste
ğ
e ba
ğ
l
ı
olarak dosya açkomutuyla görüntüyü açar ve sayfaya Template (yar
ı
saydam/arka plan) olarak yap
ı
ş
t
ı
r
ı
r. Böyleliklebu görüntünün üzerinden vektörel olarak çizimimizi yapabiliriz.FreeHand program
ı
ise resim al komutuyla sayfa içine resim olarak aktar
ı
r, görüntüyü Template (yar
ı
 saydam/arka plan) yapmak için Layer paletinden background (arka plan)'
ı
seçerek vektörel olarakçizebiliriz. PICT ile sayfa üzerine yap
ı
ş
t
ı
rd
ı
ğ
ı
n
ı
z görüntüyü ancak sunum için kullanabilirsiniz.Masaüstü Laserlerde görüntü pürüzsüz ç
ı
kabilir ama bask
ı
ortam
ı
na aktard
ı
ğ
ı
n
ı
zda görüntü k
ı
r
ı
kla
ş
ı
pflu
ğ
bir hal al
ı
r. Sunum i
ş
iniz bitti
ğ
inde görüntüyü yeniden yüksek (HiRes) tarat
ı
p (304.8 Dpi) sayfaüzerine yerle
ş
tirmeniz gerekir.
EPS
 EPS format
ı
hemen hemen bütün çizim ve sayfa düzenleme programlar
ı
taraf 
ı
ndan desteklenir.Photoshop program
ı
nda, döküman Bitmap modunda kaydedilirken Transparen Whites (Beyazlar
ı
 transparan yap) seçene
ğ
i i
ş
aretlenerek kaydelirse dosyada beyaz alanlar
ı
 
ş
effaf tan
ı
mlayabilmesidir.Renkli bir döküman EPS olarak kaydedilecekse olas
ı
bask
ı
problemlerini önlemek için CMYK modunageçirilmi
ş
olmal
ı
d
ı
r.Kaydederken kar
ş
ı
n
ı
za ç
ı
kan dialog kutusunda;
Preview:
EPS dosyan
ı
z
ı
di
ğ
er programlarda kullan
ı
rken resmin nas
ı
l göründü
ğ
üne dair biröngörüntüdür. Bu sayede resmi istedi
ğ
iniz kadraja yerle
ş
tirebilirsiniz. Bu menüdeki Macintoshseçene
ğ
i bütün programlar
ı
n kullanabilece
ğ
i bir PICT öngörüntü olu
ş
turur. Dosyan
ı
z
ı
n öngörüntüsünüTIFF seçerseniz bu dosyay
ı
IBM uyumlu bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz.
Encoding:
Bilgilerin dosya içinde ASCII yada Binary
ş
eklinde saklanmas
ı
n
ı
isteyebilirsiniz. Binarykodlama ASCII'nin yar
ı
s
ı
kadar yer tutar. Genellikle Binary kullan
ı
l
ı
r fakat baz
ı
PostScript hatalar
ı
n
ı
 resim dosyalar
ı
n
ı
ASCII kaydederek önlemeyi deneyebilirsiniz.
Clipping Paths:
Photoshop 4,0 versiyonunda görüntü dosyan
ı
z üzerinde dekupe etmek istedi
ğ
inizbölgeyi kapsayan path'i seçece
ğ
iniz bölümdür. Photoshop 5,5 versiyonu, e
ğ
er kaydet komutunuzdanönce path penceresinden çizimi clipping etmi
ş
seniz otomatik olarak dekupe edilmi
ş
görüntüyü dosyaiçine yazar.
DCS1:
CMYK olarak kaydedilmi
ş
EPS dosyalar için geçerlidir. DCS yüksek çözümlemeli renk bilgisiniiçeren 4 adet (C,M,Y,K) dosya ve be
ş
inci olarak sayfa düzenlemede kullanaca
ğ
ı
n
ı
z bir ana dosyaolu
ş
turur. Ana dosya 72 dpi bir öngörüntü dosyas
ı
d
ı
r, 4 adet yüksek çözümlemeli dosya bask
ı
 s
ı
ras
ı
nda kullan
ı
l
ı
r. Dikkat etmemiz gereken bir nokta, DCS'nin yaratt
ı
ğ
ı
sayfa düzenlemedekullanaca
ğ
ı
n
ı
z öngörüntü dosyas
ı
n
ı
n ismini asla de
ğ
i
ş
tirmeyin. E
ğ
er de
ğ
i
ş
tirirseniz dosyan
ı
z bask
ı
 s
ı
ras
ı
nda yüksek çözümleme dosyalar
ı
bulamayaca
ğ
ı
ndan öngörüntü dosyas
ı
n
ı
(72 Dpi) basar.Kaydetme s
ı
ras
ı
ndaki seçeneklerinizin ilki, öngörüntünün nas
ı
l olaca
ğ
ı
, ikincisi dosya biçimi, üçüncüsüise yüksek çözümleme dosyalar
ı
n
ı
n s
ı
k
ı
ş
t
ı
rma biçimi ile ilgilidir.
DCS2:
CMYK+Ekstra renkler için kullan
ı
lan dosya kay
ı
t biçimidir. Resim üzerinde ekstra (Beta) kanalkulland
ı
ğ
ı
n
ı
zda dosyan
ı
z içindeki be
ş
inci veya daha fazla renk kanallar
ı
n
ı
bast
ı
rmak için kullanaca
ğ
ı
n
ı
zformat biçimidir.EPS ayr
ı
ca vektörel programlar
ı
n (Illustrator ve FreeHand) sayfa düzenleme programlar
ı
na dosyaaktar
ı
m format
ı
d
ı
r. Vektörel dosyalar eps format
ı
nda kaydedilmez ise sayfa düzenleme ve resimprogramlar
ı
kendi dosya içlerine alamazlar. Örne
ğ
in Photoshop program
ı
vektörel çizimli bir eps

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
iremulku liked this
ihsan hoca liked this
gulaycakmak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->