Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
P. 1
Laporan Degradasi Polimer Dan Penentuan Ikatan Kepala (Wahyu)

Laporan Degradasi Polimer Dan Penentuan Ikatan Kepala (Wahyu)

Ratings:
(0)
|Views: 2,339|Likes:
Published by m. wahyu hidayat

More info:

Published by: m. wahyu hidayat on May 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

 
 
JFNYHJHWK POLKBFY JHC PFCFCZVHC KEHZHCEFPHLH ¸EFPHLH POLK]KCKL HLEODOLB#^hd{v Dkjh{hzN::0400:>
JFPHYZFBFC EKBKHMHEVLZHW BHZFBHZKEH JHC KLBV PFCNFZHDVHC HLHBKCWZKZVZ PFYZHCKHC IONOY 9008
 
 
PFCJHDVLVHC
Polk}kckl hleodol jkpfyolfd jhyk dkjyolkwkw polkbfy }kckl fwzfy jfcnhc bfcnnvchehc bhzfykhlh~hl ifyvph polk}kckl hwfzhz# Dkjyolkwkw zfyahjk phjhwvhwhch hwhb jhc bfcndhwklehc hleodol# Yfhewkjhphz jknhbihyehc wfihnhk ifykevzNhbihy 8 Yfhewk pfbifczvehc polk}kckl HleodolEhzhlkw ihwh phjh pyowfw pfbifczvehc hleodol jhyk polk}kckl hwfzhz bfbpfygfphz wfdkcnnh ikwh jkehzhehcbfyvphehc wvhzv hovzoehzhlkw $Whcjlfy 8;;4+#Jfnyhjhwk bfyvphehc wvhzv yfhewk pfyvihdhc ekbkh hzhv pfyvyhkhc wvhzv wfc{h~h hzhvbolfevl bfcahjk wfc{h~h hzhv bolfevl {hcn lfikdwfjfydhch wfghyh ifyzhdhp# Bkwhlc{h, pfcnvyhcnhc phcahcn polkbfy bheyobolfevl hzhv pfyvihdhc nvlhbfcahjk nlveowh jhc hedkyc{h bfbifczve hleodol#Jfnyhjhwk polkbfy jhwhyc{h ifyehkzhc jfcnhczfyahjkc{h pfyvihdhc wkmhz ehyfch kehzhc yhczhk vzhbhbheyobolfevl# Phjh polkbfy lkcfhy wfpfyzk polk}kcklhleodol $P]H+ yfhewk zfywfivz bfcnvyhcnk bhwwhbolfevl hzhv phcahcn yhczhkc{h# Wfwvhk jfcnhc pfc{fihic{h, efyvwhehc hzhv jfnyhjhwk polkbfy hjh ififyhph bhghb# efyvwhehc zfybhl $phchw+,mozojfnyhjhwk $ghdh{h+, yhjkhwk $fcfynk zkcnnk+, ekbkh, ikolonk $ikojfnyhjhwk+ jhc bfehckw# Jhlhb hyzkhc pfckcnehzhc ifyhz vevyhc bolfevl kehz wklhcn jhphzjkhcnnhp efihlkehc jhyk jfnyhjhwk $Wzf}fcw 900>+#Oewkjhwk polkbfy zfydhjhp bolfevl oewknfchzhvpvc oewkjhwk lhkc ikwh jkwfihiehc ehyfchjfnyhjhwk polkbfy# Kehzhc efphlh ¸ efphlh phjh polk}kckl hleodol ikwh jkzfczvehc jhyk oewkjhwk 8,9"nvnvw jkol bfcnnvchehc hwhb pfykojhz#Zkhp ¸zkhp powkwk yhczhk ehyioc yvwhe hekihz pyowfw oewkjhwkwfdkcnnh jfnyhjhwk ikwh zfyahjk jkkevzk jfcnhc pfydkzvcnhc bfcnnvchehc }kweobfzfy $Iyhvc 9006+#Yfhewk pfbvzvwhc kehzhc efphlh ¸ efphlh {hcn zfyahjk phjh polk}kckl hleodol jhphz jklkdhz phjh nhbihy jkih~hd 1Nhbihy 9 Yfhewk pfbvzvwhc kehzhc efphlh"efphlh polk}kckl hleodol $Gdhcjh 900=+#Pyowfw pfbvzvwhc kehzhc efphlh" efphlhhehc bfbifczve jvh bolfevl wfdkcnnh ifyhzbolfevl yhzh ¸ yhzh c{h hehc ifyevyhcn# Pfygoihhckck jklhevehc ifyzvavhc bfcfczvehc eobpowkwk kehzhcefphlh ¸ efphlh phjh polk}kckl hleodol jfcnhcbfbihcjkcnehc bhwh bolfevl yhzh ¸ yhzh polkbfy wfiflvb ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhz jhc wfzflhd ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhz# Ifyhz bolfevljkzfczvehc jfcnhc bfcfczvehc lhav hlkyc{hbfcnnvcheh }kweobfzfy#Bhwh bolhy bolfevl yhzh ¸yhzh jkdkzvcn bfcnvchehc pfywhbhhc Bhye" Dov~kce 1
 
jhc
  

 UR 2 }kweowkzhw kczykcwke E 2 eofmkwkfc }kweowkzhw $0#09+B 2 ioioz bolfevl }kweowkzhwh 2 0#>= phjh wvdv 96ÕGe!2 8#>6
IHDHC JHC BFZOJF
Hlhz jhc Ihdhc
Hlhz {hcn jkphehk phjh pyhezkevb kck {hkzvcfyhgh hchlkzke , lhiv vevy 96 bl, nflhw ekbkh, lhivvevy 60 bl , }kweobfzfy, pfcndkzvcn ~hezv $
 wzop~hzgd
+, nflhw ekbkh 60 bl
 , doz plhzf,
nflhw vevy#Ihdhc {hcn jknvchehc jknvchehc {hkzv polkbfy polk}kckl hwfzhz, hwhb pfykojhz $ DKO
:
#9D
9
O+,jhc hky jfwzklhwk $hevhjfw+#
Pyowfjvy Pfygoihhc
Polkbfy {hcn hehc jkzfczvehc eobpowkwkkehzhc efphlh ¸ efphlh {hkzv polk}kckl hleodol#Jkzkbihcn polk}kckl hlgodol wfihc{he 0#> nyhbefbvjkhc jkbhwveehc ef jhlhb nflhw pkhlh jhcjklhyvzehc bfcnnvchehc hevhjfw# Lhyvzhc jkhjve whbikl jkphchwehc jk hzhw
doz plhzf
whbphk polkbfy lhyvz# Wfzflhd lhyvz polkbfy jkbhwveehc ef jhlhblhiv zhehy 60 bl jhc jkzfyh bfcnnvchehc hevhjfw#Lhyvzhc hwhb pfykojhz jkivhz jfcnhcbflhyvzehc hwhb pfykojhz wfihc{he 0#6 nyhbbfcnnvchehc hevhjfw jhc jkzfyh phjh lhiv zhehy 96bl# Wfzflhd kzv jk wkhpehc zknh ivhd nflhw pkhlh jhcjkifyk lhifl 0,8, jhc 9# Nflhw pkhlh 0 ifykwk 80 blhwhb pfykojhz jhc 80 bl hevhjfw, nflhw pkhlh 8 ifykwk80 bl lhyvzhc polkbfy jhc 80 bl hevhjfw, nflhw pkhlh9 ifykwk 80 bl lhyvzhc polkbfy jhc 80 bl lhyvzhc hwhb pfykojhz# Nflhw pkhlh 9 jk jkhbehc wflhbh 86 bfckz#Efbvjkhc jhyk wfzkhp lhyvzhc {hcn ihyv jkivhzjkzfczvehc lhav hlkyc{h bfcnnvchehc }kwgobfzfy wfihc{he zknh ehlk vlhcnhc jhc wfzkhp pfcnvevyhclhav hlky lhyvzhc {hcn jknvchehc wfihc{he 80 bl#Wfzflhd kzv jkdkzvcn cklhk }kweowkzhw kczykcwkec{h#
 
 
DHWKL JHC PFBIHDHWHC
Pfcfczvhc eobpowkwk kehzhc efphlh" efphlhjhlhb wvhzv polkbfy polk}kckl hleodol jklhevehcjfcnhc ghyh bfcjfnyhjhwk polkbfyc{h bfcnnvchehchwhb pfykojhz $DKO
:
+# Hwhb pfykojhz hehcbfcnoewkjhwk kehzhc ehyioc ¸ ehyioc hehcbfcndhwklehc pfbvzvwhc kehzhc efphlh ¸ efphlh polkbfy jhc bfbifczve jvh bolfevl {hcnbfc{fihiehc ifyhz bolfevl yhzh ¸yhzhc{h bfcvyvc#Eobpowkwk kehzhc efphlh ¸ efphlhc{h jk dkzvcn jhyk pfyihcjkcnhc polkbfy wfiflvb jhc wfzflhd ifyfhewkjfcnhc DKO
:
#Lhyvzhc ilhcneo jkivhz phjh pfygoihhc kck{hkzv wfihnhk lhyvzhc 0 {hcn dhc{h ifykwk hwhb pfykojhz jhc hevhjfw wfjhcnehc lhyvzhc 8 ifykwk polkbfy polk}kckl hleodol jfcnhc pfcnfcgfyhchevhjfw bfbklkek eocwfczyhwk >#06 Þ 80
"7
n/bl jhlhbwhzvhc ioioz/ }olvbf# Wfjhcnehc phjh lhyvzhc 9bfyvphehc nhivcnhc jhyk polkbfy jhc hwhb pfykojhzjhc ivehc bfyvphehc wvhzv pfcnfcgfyhc wfdkcnnheocwfczyhwkc{h whbh jfcnhc eocwfczyhwk polkbfy wfiflvb jklhevehc pfcnfcgfyhc {hkzv 0#08:8 n/bl i/}# Efbvjkhc jkvevy bhwkcn ¸ bhwkcn lhav hlkyc{hwfghyh zykplo jhc jkzfczvehc }kweowkzhw kczykcwke jhcbhwh bolhy yhzh ¸yhzhc{h wfdkcnnh jkpfyolfd cklhk Bclhyvzhc 8 jhc 9# Cklhk pfcnvevyhc lhav hlky jhc cklhkBc {hcn jk jhphz jhphz jklkdhz phjh Zhifl 8 jk ih~hd#Zhifl 8 Pfcfczvhc ioioz bolfevl yhzh"yhzh jhcbfcfczvehc Bc lhyvzhc polkbfy Lhyvzhc ^hezv Hlky Bc8 9 70 ;#=9 ;#=9 ;#=0 "8 88#>0 88#>8 88#>9 >4;7#;>889 80#:: 80#:0 80#:8 ;:4#4=80Lhyvzhc 0 zkjhe bfbklkek cklhk Bc ehyfchlhyvzhc 0 bfyvphehc lhyvzhc ilhcneo {hcn dhc{h ifykwk hwhb pfykojhz jhc hevhjfw# Wfiflvb jklhevehc pfcndkzvcnhc lhav hlky phjh lhyvzhc 9 {hcn ifykwk polkbfy jhc hwhb pfykojhz jklhevehc kcnevihwkwflhbh 86 bfckz hnhy hwhb pfykojhz bfcnoewkjhwk polkbfyc{h jhphz wfbpvych wfdkcnnh polkbfy zfyjfnyhjhwk jhc hehc pvzvw phjh kehzhc efphlh"efphlhc{h# Pfbhchwhc phjh lhyvzhc 8 {hkzv lhyvzhc{hcn ifykwk polk}kckl hleodol ifymvcnwk hnhy polkbfy gfphz lhyvz, ehyfch mhezoy lhkc {hcn bfbihczv pfcjfnyhjhwkhc P]H {hkzv hky phchw ehyfch polkbfykwhwk P]H bfyvphehc polkbfykwhwk {hcnefihc{hehc wzyvezvy yhczhkc{h ifyifczve hzhezke,{hkzv yhczhk {hcn bfbklkek ghihcn {hcn zkjhe zfyhzvy jhc ifywkmhz hghe $Pkflkgdo~wek 9006+# Cklhk Bc $ Bhwh bolhy yhzh"yhzh avblhd +lhyvzhc8 jklkdhz jhyk zhifl jkjhphz wfifwhy >4;7#;>88, jhc phjh lhyvzhc 9 wfifwhy ;:4#4=80# Kehzhc efphlh ¸ efphlh jkpfyolfd jhyk pfyihcjkcnhc cklhk Bc lhyvzhc8 jhc 9, {hcn bfyvphehc pfyihcjkcnhc lhyvzhc polkbfy {hcn iflvb ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhzjhc lhyvzhc polkbfy {hcn zflhd ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhz {hkzv Bc 8 / Bc 9 jkjhphz wfifwhy 4#78;: #Hcneh zfywfivz bfcvcavehc polk}kckl hleodol {hcnjknvchehc pfygoihhc kck bfbklkek kehzhc efphlh ¸ efphlh evyhcn lfikd 4 kehzhc# Wfbhekc ihc{he kehzhcefphlh" efphlh phjh wvhzv polkbfy hehc wfbhekcyfcjhd ifyhz bolfevl yhzh ¸yhzhc{h ehyfch phjh whhzzfyjfnyhjhwk kehzhc efphlh ¸efphlh hehc bfbifczve bfcahjk 9 bolfevl#
WKBPVLHC
Pfcfczvhc eobpowkwk kehzhc efphlh" efphlhjhlhb wvhzv polkbfy polk}kckl hleodol jklhevehcjfcnhc ghyh bfcjfnyhjhwk polkbfyc{h bfcnnvchehchwhb pfykojhz $DKO
:
+{hcn hehc bfcnoewkjhwk kehzhcehyioc ¸ ehyioc hehc bfcndhwklehc pfbvzvwhckehzhc efphlh ¸ efphlh polkbfy jhc bfbifczve jvhbolfevl {hcn bfc{fihiehc ifyhz bolfevl yhzh ¸ yhzhc{h bfcvyvc# Wfbhekc ihc{he kehzhc efphlh ¸ efphlh {hcn jkbklkekc{h bheh ifyhz bolfevl yhzh ¸ yhzhc{h bfcvyvc# Kehzhc efphlh ¸ efphlh jkpfyolfdjhyk pfyihcjkcnhc cklhk Bc lhyvzhc 8 jhc 9, {hcnbfyvphehc pfyihcjkcnhc lhyvzhc polkbfy {hcn iflvb ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhz jhc lhyvzhc polkbfy {hcn zflhd ifyfhewk jfcnhc hwhb pfykojhz jkjhphzwfifwhy 4#78;: # Jfcnhc jfbkekch polk}kckl hleodol phjh pfygoihhc kck evyhcn lfikd bfbklkek 4 kehzhcefphlh ¸ efphlh#
JHMZHY PVWZHEH
Iyhvc J, Gdfyjyoc D, Yfdhdc B, Ykzzfy D, ]okzI#9006#
 P 
ol{bfy W{czdfwkw1Zdfoy{ hcj 
 P 
yhgzkgfMvcjhbfczhlw, Bfzdojw,
Ft
 pfykbfczw:zd
F
j# Cf~ [oye1 Wpykcnfy#Gdhcjh B#900=#
 Kczyojvgzkoc zo
 P 
ol{bfy Wgkfcgfhcj Gdfbkwzy{ 1 H
 P 
yoilfb Wol}kcn  Hppyohgd#
VWH 1 GYG Pyfww, Zh{loy hcjMyhcgkw Nyovp#Wzhcjlfy WY, Ehyo ^, Iocfwzffl A, Pfhygf
F
B# 8;;4#
 P 
ol{bfy W{czdfwkw hcj Gdhyhgzdfykqhzkoc h Lhioyhzoy{ Bhcvhl#
VWH 1 Hghjfbkg Pyfww#

Activity (42)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ersi Hepliani liked this
Salman Muhamad liked this
Kelinchi Uchul added this note
bang wahyuuu... boleh izin download filenya gak bang...? thks..
Afini Muawanah liked this
Heru Susanto liked this
Ayu Kenanga Tjana liked this
Wiwit Fery Wijiastuti liked this
Citraa Santika liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->