Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gemi Modelciliği Klavuzu 2

Gemi Modelciliği Klavuzu 2

Ratings: (0)|Views: 979 |Likes:
Published by Fuat TİMUR
Sn. Mehmet Salihoğlu 'nun www.gemimodelcileri.org adlı sitesinden derlenmiştir. Ayrıntılar için siteyi ziyaret ediniz.
Sn. Mehmet Salihoğlu 'nun www.gemimodelcileri.org adlı sitesinden derlenmiştir. Ayrıntılar için siteyi ziyaret ediniz.

More info:

Published by: Fuat TİMUR on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2012

pdf

text

original

 
 
 
 
GEM
İ
MODELLER
İ
NDE BULUNANt (F
İ
L
İ
KA) SANDALLARININ A
Ğ
AÇTANMODELLER
İ
N
İ
N YAPILMASI1— Önce kayak veya ıhlamur sandalın ebadından 4cm. daha büyük bir kütük alır bu kütü
ğ
ünbütün yüzlerini düzgün bir
ş
ekilde düzeltiriz yine ıhlamur veya kavaktan ayrı bir kütük dahahazırlarız. Bu kütük sandalımızın iç kısmının
ş
ablon vazifesi görece
ğ
inden ebadınısandalımızdan bir iki santim daha büyük alırız, ve sandalımızın plandan aldı
ş
eklinimarkalarız (
ş
ekil A)2— Birinci parçayı altlık olarak kullanır ikinci parçada sandalı markaladı
ğ
ımız kısmı kesereksandalımızın kaba
ş
eklini meydana getiririz. (
Ş
ekil B)3— Sandalımızın bu kaba
ş
eklini elimizdeki plana göre
ş
ekillendiririz ve güzel bir
ş
ekildetemizleriz. Sandalımızın iç kısmı olan bu parçanın üzerine sandalın posta yerlerini düzgün bir
ş
ekilde markalarız. (
Ş
ekil c) Bu parçanın üzerine sandalın küpe
ş
tesi kısmını da markalarız.4— Bu markaları bitmi
ş
parçayı ya vida ile veya tutkalla,. birinci olarak temiz bir
ş
ekildehazırladı
ğ
ımız kütü
ğ
ün üzerin yapı
ş
tırırız artık iki parça sandalımıza
ş
ekil verecek bir durumagelmi
ş
tir.5— Yapı
ş
ma i
ş
i bittikten sonra postalarımızın alt kütük üzerinde gelen yerleri 1,5 milimetrematkapla deleriz. (
ş
ekil c) Deliklerin derinli
ğ
i 5 milimetre olsa kafidir.6— 1x1 milimetre çıta alırız ve bu çıtaları ısıtarak (
ş
ekil D) de görüldü
ğ
ü gibi ve uçları alttabloda açılan deliklere sokarak
ş
ablon sandalın üzerine yatırırız. Bütün postaların tek tekyatırma i
ş
lemi bittikten sonra teknemizin dı
ş
kaplamasına geçeriz. (
Ş
ekil E)7— Kaplama için 1 milimetre kalınlı
ğ
ında 2 veya 3 milimetre geni
ş
li
ğ
inde kaplama hazırlarızhazırladı
ğ
ımız bu kaplamaların
ş
ablon üzerine gelen postaların üzerine alttaki
ş
ablonaakmayacak
ş
ekilde tutkal süreriz ve kaplamaları tek tek evvelce
ş
ablon üzerinemarkaladı
ğ
ımız küpe
ş
te çizgisinden itibaren kaplarız.
İ
ki üç saat kurumasını. bekleriz.8— Kaplama ve Kuruma i
ş
i bittikten sonra lx3 milimetreden kesti
ğ
imiz omurgayı (
Ş
ekil E)de görüldü
ğ
ü gibi yapı
ş
tırırız.Sandalımızın kıç aynasını da 1 milimetre kalınlı
ğ
ında kaplamadan hazırlar, onu da teknemizinkaplamalarına yapı
ş
tırırız.9— Bütün bu i
ş
lemler bittikten sonra
ş
ablon üzerine evvel markaladı
ğ
ımız çizgiden itibarenmaket bıça
ğ
ı ile tek tek keserek sandalımızı
ş
ablondan ayırırız. Sandalımızın teknesi ortayaçıkmı
ş
tır.10— (
ş
ekil P) de görüldü gibi kürek ıskarmozlarını montaj edebilmek için küpe
ş
teleriomurganın postalara iyi yapı
ş
masını sa
ğ
lamak için iç omurgayı,. ayak altı tahtalarını 1mmkaplamadan hazırlar teknemizin içine yapı
ş
tırırız.11—
İ
ç omurga ve ayak altı tahtalarının yapı
ş
tırılması bittikten sonra (
ş
ekil F) de gördü
ğ
ünüzgibi oturak, dümen ve dümen yekesini de 1mm kaplama veya kartondan hazırlar teknemizemontaj ederiz.12— Sandalımızda kaç kürek ıskarmozu varsa o kadar da kürek yaparız.12— Kürek yapımı için bakınız kürek yapımına13— Küçük sandal yapımında ceviz kaplama ile karton kullanabilirsiniz. Ceviz kaplama di
ğ
era
ğ
aç kaplamalarına göre daha iyi i
ş
lenir,
ş
ekillendirilebilir.Kopmaz.
 
 
DÜMEN = Gemilere yön vermeye yarayan düzene Dümen denir Çok eskiden denizta
ş
ıtlarında dümen yerine kürek kullanılır tekneye kıç tarafta bulunan bu kürekle yönverilirdi..Daha sonraları bilhassa büyük ta
ş
ıtlarda,dümen olarak yan kürekler kullanılmayaba
ş
landı. Bunlar geni
ş
a
ğ
ızlı küreklerdi.Teknenin arkaya yakın yerinde iki yanında bulunurdu.Bazı eski gemilerde bunlardan iki
ş
er takım vardı. Bir kısım eski gemilerin iki ba
ş
ı da sivrioldu
ğ
undan rahatça hem ileri hem geri gidebilir, dümen düzeni o zaman hem önde hem dearkada olurdu. Bu yan dümen
ş
ekli 14 üncü y.yıldan sonra arka dümen
ş
ekline girmi
ş
tir. Vegemilerin vaz geçilmez bir parçası olmu
ş
tur.MUHTEL
İ
F GEM
İ
LERE A
İ
T DÜMEN
Ş
EK
İ
LLER
İ
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ivan Hoe liked this
Ayhan Özgüler liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->