Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
May 8: Statement by al-Qaeda in North Africa on Osama bin Laden's death

May 8: Statement by al-Qaeda in North Africa on Osama bin Laden's death

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Matthew Keys
May 8, 2011: The North African chapter of the terrorist organization al-Qaeda released a statement declaring slain leader Osama bin Laden a martyr. The statement was written the day before.
May 8, 2011: The North African chapter of the terrorist organization al-Qaeda released a statement declaring slain leader Osama bin Laden a martyr. The statement was written the day before.

More info:

Published by: Matthew Keys on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2011

 
 
 فففففففففففففف  فففففففففففففف  فففففففففففففففففففففففففففففففف  فففففففففففففففففففففففففففففففف  فففففف  فففففف  فففففففففففف  فففففففففففف  ففففففففففففف  ففففففففففففف  ففففففففففففف  ففففففففففففف 
ٍ
 
ئؠﺱﻎﺛﺉﻭﲯﺛﻢﺇﺲآ
 
ﺇﻭﺭﻻﺰ
 
ﺇﻮﺪﻝﻛﺖ
 
ﺛﻢ﻽ﻓ ٖ
 فففففففففففففف  فففففففففففففف  فففففففففففففففففففف  فففففففففففففففففففف  ففففففففف  ففففففففف  فففففففففف  فففففففففف  ف  ف  فف  فف  فففففف  فففففف  فففففففففففففففف  فففففففففففففففف  ففففففففففففف  ففففففففففففف 
 
ﺜﻻﻫﳉؠ
 
ﻵﻻﺫﳉؠ
 
 
ﺪﻫﳊؠ؉ ﳉؠ
 
 ﻉﻛﻓؠ
 
ﺪﻻﻉﳉؠ
 
جﺪﺕ  ٖأؠض
 
﻾
 
؉ﺪﻲﺧﻲ
 
ﺇﳉ
 
ًﺇ ٖ ﻝﻉﻢ
 
﻾ٍ
 
ـﺧﻢﻰ
 
 ﱥﻪفﺖﺇﺝﻞ
 
 
ﻗﺎﺇﻝﻓؠ
 
ﻪﻫﻙﳊ
 
ﺑ ﺪﻻﺡﳉؠ
ٌﻧفﻉﺓﺧﺐ
 
ﺇفﻭﻻﻓدٍ
 
ﺛفﻭﺝﻒ
 
ﲖﳎؠٍ
 
ﴤﻓﺇﺖ
 
ﻥﻞﻧﻡﺕﻠٍ
 
تﻧﳉؠ
 
ﺛﻝﺎؠر
 
ﺵﻛﻠ
 
ﻗﻞ هك ه ه ه ٕ ه ٕٕ ٕ ٕ ٕ ك ه هٕ ه ك ّَ كهّ ّ ّّهٕ هٕ ﱥّك ك ه ه هوٕ
$
 ﻰؠئﺇفﻻﺕﻠ
:2?-
؉ﻗفﺎﺇﻝﻓؠٍ
:
 
ّ ﱡﷵؠ
 
ﻗﻻﺕﺲ
 
 
ﻥﺝﻡﺝﻐ
 
ﻬﺉﻓٍّّه ٕّكٕ هّ ّ كٕ هٌﻧفﻉﻫﳚ
 
ﺇفﳖ
 
ﲖﺠ
 
ﺛﲪضٍ
 
ّ ﱡﷵؠ
 
ﻬﻢ
 
ؤﺧﻛﻑﳉ
 
ﻥﺝﻢ
 
ٍآ
 
 هك ه ه ه ٕ ه ٕ ه ه ٕ كٕ ه ى ﱡّ ّ ّ ىه  ىٕٕه هه
$
ٌؠﺧفﻫﻎ
 
ًإ 
:6?0-
؉ ﺹفﻓؠٍ ٖﻹ ؤ ﺻﻓؠٍ ٖﻵﺕﻭﻓؠ
 
ﲌﻎ
 
ُﻹ  ٖﻪﺕﺫفﺾٍ
 
ﻪفﻓإ 
 
ﲌفﻎٍ
 
ﻪفﺐﻧﻫﺖ
 
ﲛﻫﻡﺻفﳉؠ
 
حﺇﺹﻢ
 
ﺧﻞر
 
ﺪﻭﻎ
 
ﺑﺎﺇﺹﳉؠ
 
ٌﻧﲯ
 
يﺩﻓؠ
 
ﺪﻫﳃ
 
ﲛﻉﲭآ
' 
ﻵﳙضﺇﺐ
 
ُﻧﻲ
 
 ﻢﺇﺲآ
 
ﺬﻻﺽﻓؠ
 
أﺇﺲؠ
 
ﺪﺲآٍ
 
أﺇﻩﳄؠ
 
زضﺇﻒ
 
ﺇﻠضأﺇﻃٌأ﻾
 
ﻬﺖ
 
ﺛ 
'
زضﺇﻛﻓؠ
 
ﻗﺓﺧﺐ ٖﺪﻮﺇﺡﳉؠ
 
ﺪﺖﺇﻉﻓؠ
 
ﺪﻮؠﺱﻓؠ
 
 ٖٍ
 
ﺇفﻙﻲﺧﻢآ
 
ﲌفﻎ
 
ًﻧﻡﺻﻢ
 
ﻪﻛﻻﺲٍ
 
؉ﻪﺖ
 
ﺧﺞﺋﺝﺲؠٍ
 
ﻪﻻﻓد
 
ﷵؠ
 
ﻪﻁﺕﻐ
:
زآضﺛﻻﺡﻫﳈؠ
 
ﺱﻢضٍ
 
ﻥﻡﻍﻓؠ
 
ٌؠﻧﻭﻎٍ
 
ﺚﺕﳎؠ
 
ﺛﻫﻐٍ
 
ﺛﻡﻲرﺧﻓؠ
 
ﻊﺕﻭﻢٍ
 
ﴤﻓؠ
 
ﺜﺕﻭﻢٍ
 
ﺧﻛﻙﻓؠ
'
 ﺲ
 
ﷵؠ
 
ﻪﲪض
 
ٌﺇﻞ كﲍ 
 
ﻗﻢﺪﻭﻲ
 
﻾
 
ؠﺧﺎﺇﻃ
 
ﺇ
 ﺢ
ﺧﺓ
 
ﺇﻩﺕﻡﻐ
 
 
ق
ﺧﺐ
 
ﺇﻙﻲﺧﻢﻰ
 
؉
 
ﺇﻮؠﺱﻃ
 
يﺩﻓؠ
 
ﻧﻩﻒ
 
ًﺇفﻠٍ
 
ﺇفﻮضؠأ
 
ﺧفﻝﻎ
 
 ﻲﻧﻝﻓؠ
 
ًٍﺪﻓؠ
 
ﻪﻡ 
 ﺙ 
 ﻢ
 
ﻬﻎ
 
ﺱﺡﻉﺐ
 
ﺇﻢ
 
ﺇﻩﻭﻢ ٖﺪﻢ
 
ٌﻧﻻﻙﻲﺧﻢﻰؠ
 
ﺚﺕﻓ
 
ٌآ
 
ﺪﻉﺖ
 
؉ﺛ  ٖﺪف 
 ﺢ
آ
 
﻾
 
ٌآ
 
ﻥﻮأﺇفﻝﺝﻎؠ
 
ﰵٍ
 
؉ؤﺪﻲﺪﻢ
 
ؤﻥﻩﻻﻡﻎ
 
ث
ﺧ 
 ﳚ
 
ٍآ
 
ﻥﻩﻻﻓد
 
ﻗﺹﻲ
 
ٌآ
 
ﻊﻻ 
 ﻋ 
 ﺝﺻﻲ
 
ئؠﺪﻎﻰؠ
 
ﻬﻢ
'
ﺱﻉﻠ
 
رد
 
ﻬﺫﻠٍ
 
 ٖ ﻢﻰؠ
 
ي ٖٍ
 
ﺇﻮﺪﻻﻝﻒ
 
 
ﺛﻫﻡﺻﳉؠ
 
ﺛ ؉ﻪﺕﻻﺻف 
 ﺢ
 
ﷵؠٍ
 
ﻪﺕﺻفﺫﻠ
 
ﺇﻮﺪﻻﻩ 
 ﺰ ﺉ 
 ﻭ 
 ﳜ
 
ﺇﻭﻠ
ﺍ 
 ﻒ ك ﱥﺜفﻐﻧﻓؠ
 
ت
ؠر
 
 
ﺇفﻩ ؉ٌﻰؠﺪﻻﻩ 
 ﺰ
 
ﻹ 
 ﻋ 
 ﺖ
 
ت
ﺇﻢٍ
 
ؠﺪﻲﺪﻭﺾ 
 
ؠﺪﻮﺇ
 ﳇ
 
ػ
ﺇﻎ
 
ٌأ﻾
 
ﻬﺖ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
 
ﺱﻢﺧﻓؠ
 
ﺇﻩﻭﺖؠ
 ' 
 
ﻥﻮأضﺇف 
 ﻋ 
 ﻲ
 
ﺇﺫﺕف 
 ﺰ
 
ﻗفﻲﻧ 
 ﻂ
 
ﺜﻐﻧﻓ
 
ﻪﻓﺇﻻ 
 ﺠ
 
ﻱ 
 ﻝﺕﻻﺲٍ
 
؉ؠﺪﻫﻞ
 
ضﺇﻛﻙﻓؠ
 
ؤﺪ 
 ﺉ 
 ﻒآ
 
﻽ 
 ﻫﻲ
 
ؤﺪﻲﺪﻎ
 
ت
ؠﻧﻭﺻﻓ
 
ﻪﻫﺲؠ
 
ﻗ
 ﻀ
ٌﺇﻙﻢ
 
ﻗﻞ
'
 ﳗ
آ
 
ُﻧﻻﻓﺇﻒ ٖﺑﻁ 
 ﻑ 
 ﻓﺇﺖ
 
ﺇ
 ﺳ
ﺧﻓؠٍ
 
؉
ب 
ﺧﻛﻓﺇﺖ
 
ٌﺱﳊؠ
 
ﻪﻻﻒ
 
ﻅ 
 ﻡﺝ 
 ﺠ
ؠ
 
ُﻧﻲ
 
؉ئﺇﻭﻮٍ
 
ئؠﺱﻎ
 
ُﻧﻲ
 
ﻧﻮ
 
ﺛﺕ 
 ﺢ
 ﻰؠ
 
ﺇ
'
 
ٌﺱ 
 ﺢ
 
 
ﻬﺫﻠ
 
ﻥﻉﻠ
 
ٌﻧفﻫﻻﻢ
 
ؤ
ﲖ 
 ﺻفﻓؠ
 
أﻧفﻫﳃ
 
ٌﺇفﻞ
 
ﺪﻝﻒ
 
؉ﺇﻭﺕﻻﺕ 
 ﺢ
ٍ
 
ﺇﻭ 
 ﺭ 
 ﻻ 
 ﺰ
 
م
ؠﺧﻛﻓ
 
ﺛﻎﻧﻓ
 
ﺇﻭﺖﻧﻡﻐ
 
 
ﺪﺡﻠ
 
ﺇﻭﻠﻰ
 
ُﲍﺝفﻮ﻾ؠ
 
ﺪﻲﺪف 
 ﺰ
 
ﷵؠ
 
ﻪﲪض
 
ٌﺇﻙﻒ
 
؉
ؼ
ضﻰؠ
 
 
ًﻧﺕﻝﻓؠ
 
ﻪﻓ
 
ﻊ 
 ﺳ
ٍٍ
 
ﲖ 
 ﳎؠ
 
ًﺇﺹ 
 ﺠ
 
ﻬﻢ
 
ﲖﺙ 
 ﻙﺖ
 
ﷵؠ
 
ـﺇﺕ 
 ﺢ
 
؉ﺛﺕﻻﻝﻭﻓؠ فﻢ
 
ضؠﺪفﻝﻢ
 
ﻪفﻻﻡﻎ
 
ٌﺇﻩﻒ
 
ﺑﻡ 
 ﻋ 
 ﻲ
 
ﻵﺝﻓؠ
 
ﺛﻲﺇ
 ﻑ 
 ﻓؠ
 
ﺛﻫﻻﻐ
 
ن
ﺧﻎ
 
؉ﺛﻢﻰؠ
 
ـﺩﻮ
 
ٌﺋﺽﺖ
 
ُﲍﺝﻃ﻾ؠ
 
ﺪﻲﺪ 
 ﺰ
 
؉ﻬﻲﺪﻓؠ
 
ؠﺩﻮ
 
ﺧﻢﺋﺖﺇًﺩﺕﻲ
'
 ﻞﺩﺝﻠ
 
ﺇﻢﺪﻭﻎ
 
ب 
ﺧﻛﻠ
 
ﺇﻭﻭﻙﻓٍ ٖـﺇﻭﻫﺝﻲ
 
ٌﺇﻞ
 
ﲍﺖ
 
ص
ﺇﻒ
 
ﻪﻠآ
 
ﺧ ؉ـﺇف 
 ﻑ 
 ﺝﺕﻢ
 
ﺜفﻠﺇﻞ
 
ﻵﺝﻓؠ
 
ؤأﺇﻩﺽﻓؠ
 
ًﺇﻠٍ؉ً
ص
ﺇفﻭﻢ
 
ﱂ 
د
 
ضﺇفﺾٍ
 
؉ﷵؠ
 
ئﺇ
 ﺰ
 
ٌد
 
ضؠﺧﺖﻰؠﷵؠ
 
ﺪﻫﺫﺖ
 
ﺥ 
 ﺕﺾﺋﻒ﻾ﺇ
 ﺙ 
 ﻢ
 
ـﺪﻉﺖ
 
ﻬﳉ ﻲ ك ﺫف ﺩﺝ 
ل
ؤﻧفﺲآ
 
ٍ
 
 ﺐ
 
ًﺇفﻻﺓ
﻽ 
 ﻓ ك
م
ﺪﺹفﻓؠ
 
 
ل
ﺪفﺝﻝ أﺇﻩﳄؠٍ
 
ﱪ 
 ﺹﻓؠٍ
 
ئﺇﻒﻧﻓؠٍ
' 
ﻱ 
 ﺝﻛﻓؠ
 
ﲌﻎ
 
ضﺇﻎ
 
ت
ﻧﳉﺇﺖ
 
ﺇﻢٍ
 
ﴫ 
 ﻢﺋﺲﲍﻡﺻﻢ
 
ﺪﻮﺇﺓٍ
 
ﺇﻝ 
 ﺢ
 
ل
ﻧﻠ
 
ﺇﻢ
 
ؠرد
 
ٌﺱﺫﻠ ﻓﻊﻻﻁفﻲ
 
ﻬفﻓ
 
ﷵؠ
 
ٌآ
 
ﻥفﻡﻉﻠ
 
ﺇﻢﺪفﻭﻎ
 
ب 
ﺧفﻛﻠ
 
ﻥﺞ
 
؉ﻪﻉﻢ
 
أﺇﻩﳄؠ
 
حﺇ
 ﻂ
 
ﺇﻢﺇﻢدٍ
 
ﺇ
 ﺭ 
 ﻻ 
 ﺰ
ٍ
 
ؠﺪﺎؠضٍ
 
ؠﺪﺎﺇﻐ
 
ﺇﻠﺪﻝﻛ ﺛﻞضﺇﺕﳉؠ
 
ﺛﻲأﺇﻩﳄؠ
 
ؤ
ﲖ 
 ﺻﳉؠ
 
ﺇﻭﺖ
 
ﻗﺾؠﻧﻲ
 
ﻪﻛﻡﳙ
 
ؠ
ﲖ 
 ﻢآ
 
ﺇﻭﻢﺪﻉﻲ
 
ﻬﻓٍ
 
ـﺪﻭﺓٍ
 
ـضﺇﺹﻠآٍ
 
ﻪﺖﺱ 
 ﺢ
'
ﻗﺓآ
 ﱦ
ُﺇﻢد
 
ُﻧﻝﻲ
 
ٌآ
 
ﺇﻲﺇ
 ﻋ 
 ﻉﻓؠ
 
ﻱ 
 ﻭﺲآٍ
 
ُﺇﻢد
 
ت
ﻧﻫﻲ
 
ٌآ
 
ﺇﻲؠ
ص
ﺧﻓؠ
 
 ﻭﺻفﻓؠ
 
ﻪﻻﻡﻎ
 
ت
ﺧﺓ
 
ﲍﻞ
 
حؠ
ﱱ 
 ﻓؠ
 
ضؠﻧﻲ
 
 ﱅ
ٍ
 
ئؠﺪﻩﺽﻓؠ
 
ﻬﻒﺪﻲ
 
ﲍﻞ
 
ﻬﻒﺪﻲ
 
 ﱅ
 
ﺛﻢﻰؠ
 
ﺪﻻﻩ 
 ﺰ
 
ﺇﻭﻲآض
 
ﺇﻭﻠﻰ
 
ٌﺱﺫﻠ ٖﻊفﻻﲭ 
 
 
ﺛ ﴤفﻓؠ
 
ت
ﺇﺖﺇﺹفﻉﻓؠ
 
ﻗفﻉﻛﺐ
 
ﲍفﻞ
 
؉ﺧﺫﺕﻓؠ
 
ؼ
ﺧﻎ
 
 
ٌﺇﻙﻲﺧﻢﻰؠ
 
ـﺇﻢض
 
ﻗﺖ
 
ﺛﻲٍﲍﺻﻓؠ
 
ﻊﺎؠﴤﻓؠ ٖﺛﻭفﺾؠﺧﻐ
 
ﻬفﻢ
 
ؤﺧﻲ ﻻﺡﻫﳈؠٍ
 
ﻕ 
 ﻡ 
 ﺭ 
 ﺝﻓؠ
 
 
ﺛﻡﻃﻧﳉؠ
 
ﺛﻻﺎؠﺪﺕﻓؠ
 
حﻧﻉﺽﻓؠ
 
ﻚ
 ﻡﺐ
 
ﻊﻭﺹﺐ
 
ﲍﻞ
 
ٍآ
 
؉ﺇﻮﺇﻲﺇﺫﻁﺖ
 
ﺧﺫﺕﻓؠﺇﻩﺎؠﺪﻎﺋﺖ
 
ﺛ 
'
 ﻲ
 
ﻬﻙﻓ ك
 ﳜ
آ
 
ﺇﻭ 
 ﺢ
ﺧﻛ  ٖﺇﻭﻭﻻﺖ
 
ﺜ 
 ﺰ
ﺇﻎ
 
ؤ
ﺌ 
 ﻓ
ﺌ 
 ﻓ
 
ل
ﻧﺲ
 
ﻬﻙﻲ
 
 ﱅ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
 
ٌآ
 
ٌٍﺧﻉﺽﻲ
 
﻾
 
ﺚﻻ 
 ﺢ
 
ﻬﻢ
 
ؠٍﺧﻐآ
 
ؠﺩﻮ
 
ﻥﻩﻉﻻﻭﺹﺖ
 
ﻥ 
 
ٌﻧف 
 ﻋ 
 ﺖ
 
ﻬفﻢ
 
ٌٍﴤ 
 ﳞ
 
ﻬﻲﺩﻓؠ
 
ئؠﺪﻩﺽﻓؠ
 
ﺧﺖﺇﻞآ
 
ﻊﻢ
 
ﺛﻢﺇﻻﻝﻓؠ
 
ُﻧﻲ
 
ﻪ 
 ﺙ 
 ﻉﺕﻻﻓ
 
ﺇﻩﻒﺪﺾ 
 
ﱂ 
د
 
ﷵؠ
 
ﺇﻮأض
 
ﻥﺞ
 
ﺧﻮﺪﻓؠ
 
ﻬﻢ
 
ﺇﻭﻻ 
 ﺢ
ٌﺇﺝﻻﳊؠٍ
 
ػ
ﻧ 
 ﺢ
ﻧﻓؠٍ
 
ش 
ﺇﺕﺻﻓؠ
'
ﺇﻙﻲﺧﻢآ
 
ٌآ
 
ﻕ 
 ﺽﺝﻙﻠ
 
ﲛ 
 ﺢ
 
ﺇﻭ 
 ﺢ
ﺧﻒ
 
أؠأﺱﻲ
 
ﻥﺞ
ن
ﺇف 
 ﲢ
 
ﻬفﻙﺐ
 
 ﱅ
 
ﺇف 
 ﳜ
آ
 
ﻊفﲭآ
 
 ﱅ
ﺇفﻉﻡﻓ
 
ﺜﺝﺕﺞآ
 
ـﺩﻮ
 
ﺛﻉﻻﻭﺽﻓؠ
 
ﺇﻩﺝﻡﻉﻛﺖ
 
ﺇﺝﻻﻢ
 
ﻪﻒﺇ
 ﲢ
 
ﻵﻮ
 
ﻗﺖ
 
ﻅ 
 ﻝﻒ
 
ﺇﻻ 
 ﺢ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
ؓ
ؤﺱﻎ
 
ﻬﻢ
 
ؤﺱﻉﻓؠ
 
ـﺩﻮ
 
ﺪﻉﺖ
 
ﻗﻩﻒ
 
؉ﺇﻁﻲآ
'&
 ﻐ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
 
ﺬﻻﺽﻓؠ
 
ٌآ
 
ل
ﺧﻠ
 
ﲛ 
 ﺢ
 
ٌﺱﺫﻠ كﲛ 
 ﺢ
 
ب 
ﺧﻛﻠ
 
ﺇﻭﻭﻙﻓٍ
 
؉ﻪﻡﻮآ
 
ﻬﻎ
 
ؠﺪﻻﻉﺖ
 
ﻪﻭ 
 ﻂ
ٍ
 
ﻬﻎ
 
ﺇﺕﻲﺧﻃ
 
ؠﺪﻲ
 
ؠﺪﻲﺧ 
 ﻂ
 
ﻗﺝ ﺧﻐآ
 
ﻱ 
 ﺝ 
 ﺢ
 
ﻪﻁﺕﻝﻲ
 
 ﱅ
 
ﷵؠ
 
ٌآ
 
ﺧﻞﺩﻠ ٖﻪﻻﻭﻻﻎ
 
ﺛﻫﻲﺱ 
 ﲡ
ٍ
 
ﺇﻮﺪﻻﺕﻎ
 
يٍﺇﲯ
 
ٍ
 
ﺇﻙﻲﺧﻢآٍ
 
 كﻬفﻢ
 
ﺇﻩﺎﻹﻞﺛفﻻﺖﺧﻉﻓؠ
 
ﺛفﻫﻍﻠﻰؠ
 
أﻹﺕفﻓؠ
 
ﻬفﻢ
 
ﺧفﻛﻲ
 
ﻧفﻮٍ
 
ﺵ 
 ﻠﻧفﺐ
 
ﺵ 
 ﻻفﺎض
 
ﻪفﺐﻧﻢ
 
ﻗفﺕﻐ
 
ﺪﻮﺇﺽﻒ
 
؉أﺇﺻﻛﻓؠٍ
 
ﺧﻛﻙﻓؠٍ
 
ﺛﻓﲍﻉﻓؠٍ
 
ﺛﻓﺇﻩﳄؠ
 
 
ﺛﻐضﺇ
 ﻑ 
 ﻓؠٍ
 
ﺇﻲضﻧﺲ
 
ﻜ 
 ﻲﺪﻠ
ص
ٍ
 
ﺇﻻﺕﻻﻓ
 
ًﺇﺓأ
 
ق
ﺧﺐٍ
 
؉ﺇﻠؠﺪﻢ
 
ﺇﻠﺇﻩﻢ
 
ﻬﺡﺻﻓؠ
 
 
ﴮ 
 ﻢ
 
ﺵ 
 ﻻﺎض
 
ل
آضٍ
 
؉ؠضﻧﻎﺩﻢ
 
ﻹﻡﺻﺝﻢﺛفﻻﻃﺇ
 ﻂ
 
ﺇﻛﺝﻠ﻾ؠ
 
ؤﺋ 
 ﻂ
ٍ
 
ﺜ 
 ﲥ
 
ٌﻧﺫﻠ
ﱱ 
 ﻲ
 
ﻬﻫﻻﻓؠًﺇف 
 ﺢ
 
آﻧفﺲآ
 
 
ئﺇفﺲ
ث
ﺧﻓؠٍ
 
ق
ﻧفﻡﳉؠ
 
ﻬفﻢ
 
ﻵفﻝﺖ
 
ﺇفﻢٍ
 
؉ﺛﻻﺕﻉﺽفﻓؠ
 
ت
ﺇف 
 ﺳ
ﻥ 
 ﲡ
 
ﺛﻫﻝﻭﻓؠ
 
ًﻧﻡ 
 ﺢ
ٍ
 
ﻥﻩﺝﻫﻉﻠ
 
ًؠٍ
ص
 
ٌٍﺧﻍﺝﻭﻲ
'
ﺪﻩﺽﻲ
 
ﻗﻙﻓؠٍ
(
ﺇفﻭﻡﻎ
 
ﻥﻩﻁﻉﺖ؉ؠ
 
ﻥﻩﻁفﻉﺖٍ
 
؉ﻥﻩﻁفﻉﺖٍ
 
ﺇ
 ﲡ
 
ﺪﺫﺓٍ
 
ﻪﺻﻛﻠ
 
ﺇﻩﺝﻭﻝﻲآ
(
ﻬفﻢ
 
ؤﺧفﻫﺞ
 
ل
ﻧفﺲ
 
ﺜﺻفﻻﻓ
 
ﺛفﻻﺖﺧﻉﻓؠ
 
ﺛفﻝ 
 ﻋ 
 ﻭﳉﺇﺖ
 
ﻕ 
 ﺹﻉﺐ
 
ﻵﺝﻓؠ
 
خ
ؠﺪ 
 ﺢ
 ﻰؠ
 
ـﺩﻮ
 
ٌآ
 
ﻱ 
 ﻢﺇﺻﻲ
 
﻾ٍ
 
ﻱ 
 ﻠؠﺪﻲ
 
﻾
 
ﺇﻩﻻﻒ
 
ضٍأ
 
ﺬﻻﺽﻡﻓ
 
ٌﺇﻞ
 
ﻵﺝﻓؠ
 
أﺇﻩﳄؠ
 
ت
ؠﺧﻫﺞ
' 
ﲛﻻﻙﻲﺧﻢﻰؠ
 
ل
ﺧﻠ
 
ﲛ 
 ﺢ
 
ٌﺱﺫﻠ
(
ﺛﻢﺇفﺲآ
 
ﲌفﻎ
 
ﺪفﻝﳊؠٍ
 
ﻗف 
 ﻑ 
 ﻓؠ
 
ﻬﻢ
 
ﻥﻮضٍﺪﺾ 
 
ﻪﻻﻡﻎ
 
ﺜﻡﻫﺝ 
 ﺰ
ؠ
 
ﺇﻢ
 
ﺧ 
 ﺢ
 
ﻬﻢ
 (
 ﻲ
 
ش 
ضؠﻧﺽﻓؠ
 
ﱂ 
د
 
ؠﻧﻓﺱﻠ ك ﻭ 
 ﻑ 
 ٖﻪﺐﻧﻫﺖ
 
ﺇ
 ﺢ
ﺧﻒ
 
ٌﻧﺹﻐﺧﻲٍ
 
ٌﻧ 
'''
ب 
ﺧﻛﻠٍ
 
ؠﻧﻠﺇفﻞ
 
ﻧفﻓ
 
ئﺇﻻﻝف 
 ﺰ
 ﻰؠ
 
ئ﻾
ﺌ 
 فﻮ
 
ٌآ
 
ﺧﻞﺩﻠ
 
ﲛ 
 ﺢ
 
ﺜفﺕﻡﻝﻠ﻾
 
ؤأﺇﻉﺻﻓؠٍ
 
ﻥﻻﻉﻭﻓؠٍ
 
ﺛﻉﻻﻒﺧﻓؠ
 
ﺛﻓﺱﻭﳉؠٍ
 
ﻗﻲﺱﳄؠ
 
ﺧﺓﻰؠ
 
ﻬﻢ
 
ئؠﺪﻩﺽﻓؠٍ
 
ئﺇﻻﻓٍ
﻽ 
 ﻓ
 
ﷵؠ
 
ـﺪﻎآ
 
ﺇﻢ
 
ٌﻧﻫﻡﻉﻲ
 
ٍآ
 
ؠﺩفﻮ
 
ؠﻧﻫﻡﻉﻲ
 
ٌآ
 
ضﺇﺡﻛﻓؠ
 
ضﺇﻛﻙﻓؠ
 
ئ﻾
ﺌ 
 ﳈ
 
ﻱ 
 ﻠآ
 
ﻬﻙﻓٍ
 
ؤ
ﴪﺢ
 
ﻥﻩ 
 ﺢ
ﺧﻒٍ
 
؉ئﺇﻙﺖ
 
ﻥﻩﻙﺫ 
 ﺳ
ٍ
 
؉ﻥﺐ
 ﺅ 
 ﻢ
 
ﻥﻩﺲؠﺧﻎآ
 
ﻪﻠﺇﺫﺕﺲ
 
ﱂ 
ﻧﳉؠ
 
ﻥﻩﻛﺾٍ
 
ﲍﻞ
 
ﻥﻮٍ
 
ﻪﺖ
 
ؠﻧﻭﻢ
ﺌ 
 ﻲ
ﱂ 
ﺇﻉﺐٍ
ﻗﺳآ
 
ﻥﻮ
 
ﻗﺖ
 
ُﺇﻉﻠﻰﺇﻞ ﱦ ٕ ههٕك ه هّ ٕ هٕه
'
ة 
ٍآ
 
 
ﻧﻮٍ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
 
ﻗﻻ 
 ﺢ
ض
 
ﲌﻎ
 
ٌﺱﺫﻠ ٖئﺇ
 ﻋ 
 ﻉﻓؠ
 
؉ ﻢﻰؠٍ ٖ﻾
 
ﺛ ﺜفﻓؠ
ص
ٌآ
 
ﺧﻞﺩفﻠ
 
ﲛف 
 ﺢ
 
ب 
ﺧفﻛﻠٍ
 
؉ﻪفﻻﻓد
 
ﺛفﺓﺇﺫﺖ
 
أآ
 
ٌآ
 
ﺪففﻉﺖ
 
﻾د
 
ﻗفف 
 ﺢ
ﺧﻲ
 
 ﱅ
 
ﺑففﻻﺕﳊؠ
 
ﺇﻭ 
 ﺭ 
 ﻻفف 
 ﺰ
 ٖ فف 
 ﻋﺢ
ٍ
 
ﻥﻩﺝﻞﻧفف 
 ﺰ
 
ﴪ 
 ففﻞٍ
 
ﻵﺕﻻﻡﺹففﻓؠ
 
حﺧفف 
 ﻑ 
 ﻓؠ
 
ح ٖﻥﻮئﺇففﻲ
ﱪ 
 ﻞ
 
ﻥ ﺧﺓٍ
 
ﻥﻩﺝﺲﺧ 
 ﻋ 
 ﻃٍ
 ﱡ
؉ﻥﻩﻻﻡﻎ
 
ﻥﻢﻰؠ
 
ﺧﺎﺇﺲٍ
 
ﻗﺖ
 
ﲛﻫﻡﺻﳉؠ
 
آ
ﻱ 
 فﺝ 
 ﺢ
 
؉ﲛﻫﻡﺻفﳉؠ
 
يﺪفﻲآ
 
 
ﲍﻻفﻒ
 
ﻥﻩﻎﲍ 
 ﻂ
آ
 
ﻊ 
 ﻋ 
 ﻐٍ
 
ﻥﺞ
 
؉ﺛﻻﺓضﺇﳎؠ
 
ﻥﲯﺇﺲﺇﻻﺲ
 
ت
ﺇﻲﻧﻓٍآ
 
ﻬﻢ
 
ﲛﻫﻡﺻﳉؠ
 
ﺛﻎأؠﻧﻢ
 
ت
ضﺇﺾ ﺱفﻎ
 
 
ُﻹفﺲ
ﻴ
ؠ
 
ق
ﺧﺐ
 
ﻱ 
 ﺝ 
 ﺢ
 
ﺇﻠضأﺇ
 ﻑ 
 ﻲ
 
 ﱅ
 ٖؤ
 
ﺛفﻫﻡﻞ
 
ﻪفﻓ
 
ﺜفﻫﻍﺝﻠؠ
 
ﻕ 
 فﻻﻞ
 
ﻪفﻡﻞ
 
 ﱅ
ﺇفﻉﻓؠ
 
ﺪﻮﺇ
 ﺰ
 
ﺪﻐٍ
 
؉ؤﺪ 
 ﺢ
ٍٍ
 
ن
ﻹﺝﺎؠ
 
 
ﻬﻲﺪﻮﺇﺡﳉؠٍ
 
ﺛﻉﻭﻢ
 
 
ﲛﻫﻡﺻﳉؠٍ ﻡﻐٍ
 
؉ﺇﺖﺧ 
 ﻑ 
 ﻢٍ
 
ﺇﻐﴤﻢ
 
ﻬﻲﺪﻮﺇﺡﳉؠ ٖ ﻰ
 
ؠﺩﻮ
 
ﻗﺹ 
 ﺢ
 
ﲍ ﻪﻡﺕﻐ
 
ﺪ 
 ﺢ
' 
ﻗﺝﻝﻢ
 
ٌد
 
ُﻹﺲ
ﻴ
ؠ
 
ﺛﻢآ
 
ﺇﻲﺇﻭ 
 ﺭ 
 ﻻ 
 ﺰﻚ
 ﻡﻫﻠ
 
﻾
 
ﻬﺫﻠٍ
 
؉ﺇﻭﺲﻧﻛﻠ
 
ﺇ
 ﲡ
 
ﷵؠ
 
ﻬﺫﺝﻢؠ
 
ﺛﻉﺓﺇﻒٍ
 
ﺛﺕﻻﺹﻢ
 
ٌأ﻾
 
ﻬﺖ
 
ﺛﻢﺇﺲآ
 
﻾د
 
ـضﺪﻐٍ
 
ﷵؠ
 
ئﺇﻁﻐ
 
ُﺇﻢآ ٖ ﻲ
 
ٌآ
 
ﷵؠ
 
ًﺋﺻﻠ
 
؉ﻥﻻﻡﺻﺝﻓؠٍ
 
ﺧﻓؠ
 
 ك
 ﺳ
ﺧ  ﻻ 
 ه
ﺇفﻠﺧﺓﺋﻲٍ
 
ـضﺪفﻐ
 
 
ﺇﻭﻓ
 
ق
ضﺇﺕﻲٍ
 
ﻪﺎﺇﻁﻝﺖ
 
ﺇﻭ ﺇﻩﻭﻢ
 
ؠ
ﲖﺠ
 
ﺇﻭﻛﻡﳙٍ
 
ﺇﻭﺝﺕﻻﺹﻢ
 
'
ـﺇﻭﻻﻙﺖ
 
ﻧﻓ
 
ُﻹﺲ
ﻴ
ؠ
 
ﺛﻢآ
 
ﺇﻲ ﻭﻙﻓ
 
ُﻧﻻﻓؠ
 
 ٖﺇﻭﻡ 
 ﺙ 
 ﻫﺖ
 
ﻜ 
 ﻻﻡﻲ
 
﻾
 
ئﺇﻙﺕﻓؠ
 
ﻬﻙﻓٍ
 
ﻬﻲضٍﺩﻉﻢ
 
ﺇ؉ فﻢآ
 
ُﻧفﻻﻓؠ
 
ﻬﺫﻭفﻒ ٖؤضﻧفﺐﻧﻢ
 
ﺛ ﺑﻁﻃٍ
 
ضﺋﺞ
 
ﺜﻐٍ
 
ﺜﻐﻧﻓؠٍ؉ئﺇﻙﺖ
 
ٌؠٍآ
 
ﺵ 
 ﻻﻓ
 '
 ﺕ 
 ﺰ
 
حﺧﳊؠ
 
ؠرد
 
ﻪﻝﻲﺧﻲ
 
ﻊﻢأ
 
ئﺧﳉؠ
 
ب 
ﻹﺲ
 
ﴤﻒ ٖُضؠﻧﺹﻓﺇﺖ
 
ﺇﻮضﺇﻠ
 
ﺜ 
'
 
يآٍ
 
ﺜﺕﻞض
 
ؤﺧﻢﺇ
 ﻑ 
 ﻢ
 
يآ
 
ضﺪﺐ
 
 ﱅ
 
ؠﺩﻮ
 
ﺇﻩﻢﺧﺡﺖ
 
ﺇﻙﻲﺧﻢآ
 
ٌد ﱥﺜ 
 ﻋ 
 ﺖﺋﺐ
 '

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->