Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
P. 1
PERBEDAAN PRODUK AL IJARAH DENGAN LEASING

PERBEDAAN PRODUK AL IJARAH DENGAN LEASING

Ratings: (0)|Views: 805|Likes:
Published by Yuoky Surinda
Penjelasan Perbedaan Produk Perbankan Syariah Al Ijarah dengan Leasing
Penjelasan Perbedaan Produk Perbankan Syariah Al Ijarah dengan Leasing

More info:

Published by: Yuoky Surinda on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
 Pfyifjhhc Pyojve Hl Kahyhd Jfcnhc Lfhwkcn 
[voe{ Wvykcjh, WD9: Hpykl 9088
IHI KPFCJHDVLVHCH#Lhzhy Iflhehcn Bhwhlhd
Pfyihcehc wfihnhk wvhzv lfbihnh pfbikh{hhc zflhd bfcnhlhbkefifydhwklhc jhc efnhnhlhc# Pfyihcehc zflhd ifypfyhc whcnhz ifwhy jhlhb pfcnfbihcnhc jhc pfyzvbivdhc bhw{hyhehz {hcn bfbivzvdehc bojhl ihnk5 pyojvewk ifywehlh ifwhy jhc ifwhyc{h bojhl {hcn jklkihzehc zkjhe bvcnekcjkghphk zhcph ihczvhc Ihce#Olfd ehyfch zvavhc vzhbh Ihce hjhlhd bfbpfyolfd efvczvcnhc, bfyfehwflhlv gfcjfyvcn bfbpfyolfd efvczvcnhc jfcnhc ivcnh {hcn phwzk jhc jfcnhc ahcneh {hcn pfcjfe, zfzhpk bfbifykehc dhwkl {hcn ifwhy, zhcph bfbpfyjvlkehcefpfczkcnhc wfwfoyhcn bhvpvc efivzvdhc oyhcn ‗ oyhcn zfyzfczv whah#Pfcjfehzhc {hcn zfphz, vczve bfcnehak pfyihcehc bojfyc zfylfphw jhyk ihkec{h wvhzv oevb8jhc bfcfbvehc ahlhc wfyzh whyhch {hcn ifybhcmhhz zhcphhjhc{h pvcnvzhc ivcnh# Wfehyhcn bhw{hyhehz wvjhd zvbivd jfcnhc pfyihcehcIhyhz wfyzh bfbpvc{hk ef{hekchc jhc efpfygh{hhc wfpfcvdc{h hehceflhcnwvcnhc efdfihzhc lfbihnh zfywfivz#Vczve bfbihcnekzehc efpfygh{hhc bhw{hyhehz hehc eyfjkiklkzhw Ihce Kwlhb, {hcn bvzlhe jkivzvdehc vczve bfcghphk efifydhwklhcc{h, wfzkhp pfbfykczhd 8oevb8 Kwlhb dhyvw bfbifykehc jvevcnhc wfpfcvdc{h#
8
Hphiklh ekzh bfbpfyzhc{hehc zvnhw jhc zvavhc ihce " ihce Kwlhb wfghyhwkcnehz jhphz jkah~hi ihd~h zvnhw jhc zvavhc poeoe ihce " ihce Kwlhb kck hjhlhdbfbifykehc hlzfychzkm Kwlhbk wfihnhk nhczk jhyk dvevb pfyihcehc eoc}fcwkochl{hcn ifyjhwhyehc hzhw
ivcnh yfczf
# Kck ivehc whah ifyhyzk ihd~h zvnhw ihce " ihce Kwlhb hjhlhd wfbhzh"bhzh bfcgfnhd hjhc{h kczfyhewk yfczf# Hehc zfzhpk, ehyfch8oevb8 pfyihcehc Kwlhb hjhlhd bfyvphehc ihnkhc jhyk 8oevb8 feocobk Kwlhb,bhlhd whlhd whzv whyhchc{h, bheh vczve bfcnfchl zvnhw ihce"ihce Kwlhb kck pfylv bfcnfchl wfghyh aflhw jhc eocpyfdfcwkm pykcwkp"pykcwkp feocobk Kwlhb#Feocobk Kwlhb, pykcwkp jhwhyc{h zfyhbikl jhyk Hl"Xvy‛hc jhc Wvcchd Yhwvl#
8
Hmqhlvy Yhdbhc,
 Joezykc Feocobk Kwlhb Aklkj :
, Jhch Idhezk ^hehm, [on{hehyzh, 8;;=,dlb 77>-7:8"7:9#
Gop{ykndz Zvnhw Phpfy Bhnkwzfy MD " VKK, [on{hehyzh, hll ykndz yfwfy}fjPhnf 8
 
 Pfyifjhhc Pyojve Hl Kahyhd Jfcnhc Lfhwkcn 
[voe{ Wvykcjh, WD9: Hpykl 9088
Bheh pyowfw ~vavjc{h ifywkmhz
jkchbkwbf
# Hyzkc{h, zkjhe bfbklkek
dvevb wzhzkw
,bfbvhz wfbvh pfykcgkhc dvevbc{h#
9
Pfyihcehc w{hykhd hzhv Pfyihcehc Kwlhb hjhlhd wvhzv wkwzfb9 pfyihcehc {hcn jkefbihcnehc ifyjhwhyehcw{hykhd$dvevb+kwlhb# Vwhdh pfbifczvehc 9oevb9 kck jkjhwhyk olfd lhyhcnhc jhlhb hnhbh kwlhb vczve bfbvcnvz bhvpvcbfbkcahb jfcnhc ivcnh hzhv {hcn jkwfivz jfcnhcykihwfyzh lhyhcnhckc}fwzhwk  vczve vwhdh"vwhdh {hcn jkehzfnoykehc dhyhb $bkwhl91 vwhdh {hcn ifyehkzhcjfcnhc pyojvewk bhehchc/bkcvbhc dhyhb, vwhdh bfjkh {hcn zkjhe kwlhbk jll+,jkbhch dhl kck zkjhe jhphz jkahbkc olfd wkwzfb9pfyihcehc eoc}fcwkochl#
7
Lhzhy iflhehcn jkjkykehcc{h Ihce Kwlhb jklhzhy iflhehcnk olfd efkcnkchcvbhz Kwlhb vczve bfbpvc{hk hlzfychzkm pklkdhc jhlhb bfbpfynvchehc ahwh"ahwh pfyihcehc {hcn jkyhwhehcc{h lfikd wfwvhk#
:
Jhlhb bfcahlhcehc efnkhzhc vwhdhc{h ihce " ihce Kwlhb bfcnflvhyehc pyojve " pyojve {hcn ifyhcfeh yhnhb# Kzv wfbvh jkjhwhyehc phjh pfyahcakhcjfcnhc chwhihdc{h# Vczve kzv, bfcnfchk eocwfp pfyahcakhc Kwlhb kck bfbfnhcn pfyhc {hcn pfczkcn#
6
Jhwhy vzhbh pfcjkykhc Ihce Kwlhb jk Kcjocfwkh hjhlhd vczve ifyvwhdhwfikwh bvcnekc vczve ifyopfyhwk wfihnhk wfivhd ihce pfyckhnhhc {hcn ifylhcjhwehc efphjh dvevb " dvevb Kwlhb, vczve bfbifykehc efbvjhdhc"efbvjhdhc jhc ahwh " ahwh ihce efphjh wfbvh vbhz Kwlhb jhc yhe{hz jk cfnfykkck, jfcnhc bfcghphk efzfnvdhc jhc vph{h vczve ifyefbihcn bhav jhyk ~hezv ef~hezv#
=
Jhwhy9dvevb ihce w{hykhd hjhlhd Vcjhcn"Vcjhcn Coboy 80 Zhdvc8;;4 zfczhcn Pfyvihdhc Hzhw Vcjhcn"Vcjhcn Coboy > Zhdvc 8;;9 zfczhcn
9
Bhdbovj hl"Hcwdhyk, Kwbhkl Dhwhc, Whbky Bvzh~hllk,
 Pfyihcehc Kwlhb Wfahyhd, Pykcwkp- Opfyhwkochl 
, Bkchyfz, Ahehyzh, 8;;7, dlb :8#
7
:
Ehychfc Pfy~hzhhzbhjah - Bvdhbbhj W{hmk‛k Hczocko,
 Hph jhc Ihnhkbhch Ihce  Kwlhb
, Jhch Idhezk ^hehm, [on{hehyzh, 8;;9, dlb 8"=#
6
Hijvl Ndomvy Hcwdoyk,
 Poeoe"poeoe Dvevb Pfyahcakhc Kwlhb jk Kcjocfwkh
, Gkzyh Bfjkh,[on{hehyzh, 900=, dlb 6"=#
=
Dhbkj Ihw{hki $Fjkzoy+,
 Ihce Zhcph Ivcnh
, Bkzyh Nhbh ^kj{h, [on{hehyzh, 8;;7, dlb8"70, jhlhb Bvgdhbbhj Phybvjk,
Wfahyhd - Joezykc Ihce Kwlhb
, Evzvi, [on{hehyzh, 9006, dlb6;"=0#
Gop{ykndz Zvnhw Phpfy Bhnkwzfy MD " VKK, [on{hehyzh, hll ykndz yfwfy}fjPhnf 9
 
 Pfyifjhhc Pyojve Hl Kahyhd Jfcnhc Lfhwkcn 
[voe{ Wvykcjh, WD9: Hpykl 9088
Pfyihcehc phwhl 8 h{hz 7 dvyvm bfcfzhpehc ihd~h whlhd whzv ifczve vwhdh ihce hjhlhd “
bfc{fjkhehc pfbikh{hhc jhc hzhv bflhevehc efnkhzhc lhkc ifyjhwhyehc pykcwkp w{hykhd, wfwvhk jfcnhc efzfczvhc {hcn jkzfzhpehc olfd Ihce Kcjocfwkh
‒#
>
Dvivcnhc hczhyh wvi{fe dvevb jhlhb Kwlhb whlhd whzvc{h zfygkpzhbflhlvk dvivcnhc eoczyhezvhl, {hkzv jfcnhc bfbivhz wvhzv pfyahcakhc hzhv hehj#Poeoe"poeoe jhlhb pfyahcakhc Kwlhb, ihc{he jkphehk olfd wfzkhp oyhcn {hcnbfcndfcjhek hjhc{h zyhcwhewk {hcn ifihw ivcnh, wfihnhk vph{h bfcndkcjhykykih#Ehyfch wkmhzc{h {hcn ifyjhwhyehc w{hykhd, bheh pyojve"pyojve ihcw{hykhd zkjhe whbh jfcnhc pyojve " pyojve ihce eoc}fcwkochl, {heck hjhc{hlhyhcnhc bfbhehk wkwzfb ivcnh ihce, {hcn jkehzfnoykehc wfihnhk ykih, lhyhcnhcbflhevehc zyhcwhewk {hcn bfcnhcjvcn vcwv
bhkw{ky 
$avjk+,
 ndhyhy 
$efzkjhephwzkhc+, jhc
ihzdkl 
#
4
I#Yvbvwhc Bhwhlhd
Ifyjhwhyehc jfcnhc lhzhy iflhehcn bhwhlhd jkhzhw, phjh efwfbphzhc kck,bheh bhehlhd kck bfbihdhw zfczhcn1“Pfyifjhhc Pyojve Hl Kahyhd jfcnhc Lfhwkcn‒
IHI KK
>
Wknkz Zykhcjhyv jhc Zozoe Ivjkwhczowo,
 Ihce jhc Lfbihnh Efvhcnhc Lhkc
, Fjkwk 9,Whlfbih Fbphz, Ahehyzh, 900;, dlb 869#
4
Hijvl Ndomvy Hcwdoyk,
 Pfyihcehc W{hykhd Jk Kcjocfwkh
, Nhjahd Bhjh Vck}fywkz{ Pyfww,[on{hehyzh, 900>, dlb =:
 
Gop{ykndz Zvnhw Phpfy Bhnkwzfy MD " VKK, [on{hehyzh, hll ykndz yfwfy}fjPhnf 7

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diba Maulani liked this
Eccho Hadi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->