Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kịch bản Truyền hình

Kịch bản Truyền hình

Ratings: (0)|Views: 1,007 |Likes:
Published by reclibrary

More info:

Published by: reclibrary on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2011

pdf

text

original

 
K
ch b
n truy
ền hình
 
1.
 
S
ự 
 
ra đời và ưu thế
c
a truy
ền hình
 
M
ặc dù những chương trình truyền hình đầu tiên củ
a nh
ững năm 30 củ
a th
ế
 
này là các tác
ph
ẩm điệ
n
ảnh, nhưng nguồ
n g
c c
a truy
ền hình lại độ
c l
p v
ới điệ
n
ảnh. Điệ
n
nh b
ắt đầ
ukhai sinh v
ới các bộ
phim c
a anh em
Luymiêre (Pháp 1859), trong khi đó mầ
m m
ng c
atruy
ền hình lạ
i l
ại là con
l
c truy
n
nh (1843). M
c
đích củ
a nh
ng th
nghi
ệm đầu tiên là
nh
ững hình
 
ảnh tĩnh, có nghĩa là nó có mối liên hệ
v
ớ 
i nhi
ế
p
ảnh trong giai đoạ
n ti
n
thân
 
này. Có lẽ
 
vì thế
 
mà ngườ 
i ta cho r
ng s
 
ra đờ 
i c
ủa vô tuyế
n truy
ền hình là mộ
t
 bướ 
cti
ế
p n
i t
nhi
ế
p
ảnh “kỹ
thu
ật vô tuyế
n truy
ền hình thường được xem là
g
n li
n v
ớ 
i k 
thu
tnhi
ế
p
nh, nh
ờ 
 
vào sự
t
hay đổi có tính chất cách mạ
ng, vi
c ghi nh
ận các hình ả
nh b
ằng điệ
n,
điệ
n t
hay t
 
tính, cho phép làm đượ 
c nh
ững “bứ
c
ảnh đóng hộp” dướ 
i nh
ững hình thứ
c
khác nhau trên các băng nhự
a hay trong h
p (catset).Th
ế
 
nhưng truyền hình hiện đạ
i (truy
ền hình sử
d
ng
cable hay sóng vô tuyến) “màn ả
nhnh
ỏ” đã kế
th
a t
 
điệ
n
nh nh
ững hình ả
nh chuy
ển động và thành quả
 
 phim có tiếng. Hơn
th
ế
n
a, truy
ền hình còn đượ 
c th
ừa hưở 
ng nh
ững điể
m m
nh c
a n
n ngh
thu
t th
 
7 như
Montage, c
ỡ 
c
nh,
góc độ
 
máy mà điệ
n
n
h sơ khai đã phả
i m
ất hàng chục năm thử
nghi
mm
ớ 
i g
ặt hái được. Và ngôn ngữ
truy
ền hình gần như đồ
ng nh
ất và kế
th
ừa ngôn ngữ
t
ạo hìnhđiệ
n
nh. L
ch s
 
loài người là lị
ch s
c
a
ế
th
ừa. Điệ
n
ảnh ra đời là
s
ế
th
a c
a nhi
ế
p
ảnh, sân khấu, văn họ
c,
điêu khắ
c, h
i ho
ạ, âm nhạc, còn
truy
ền hình là sự
ế
th
a t
 
điệ
n
ảnh và báo chí. Như vậ
y truy
ền hình, mộ
t t
ờ 
 
 báo hình, dùng phương tiện ngôn ngữ
 
hình ảnh và âm thanh để
chuy
n t
ải thông
tin.M
i m
ột phương tiệ
n truy
ền thông đều có mộ
t th
ế
m
nh nh
ất định, nó bổ
sung h
tr
ợ 
chonhau trong s
nghi
ệp chung. Tuy nhiên trong ba loại báo noi,
 
 báo viết, báo hình thì loại báohình có thể
 
hơn hẳ
n so v
ớ 
i hai lo
i kia. B
ởi ngoài
vi
ệc bình luậ
n, gi
ải thích các hiện tượ 
ng, s
 vi
c, ho
c m
t v
ấn đề
 
nào đó
truy
n
hình còn có hình ả
nh s
ống động giúp ngườ 
i xem ch
ngki
ến các sự
ki
n
đang diễn ra. Ví dụ
 
như đoạ
n phim c
nh tai n
ạn giao thông, xác ngườ 
i m
t
nát
 
 bên vũng máu vớ 
i chi
ếc xe máy bẹp dúm dướ 
i g
m m
t chi
ếc xe ôtô, nhà làm
phimtruy
ền hình đã quay ngay thự
c t
ế
 
đang diễ
n ra t
ạo ra đượ 
c nh
ững hình ả
nh
đặ
c bi
t nh
ất, tiêu
bi
u nh
t nh
ằm làm rõ chủ
 
đề
c
ủa phim để
 
ngườ 
i xem hi
u
được ý nghĩa của người đị
nhtruy
ền đạ
t t
ớ 
i h
. Hay nh
ng c
ảnh đi lạ
i m
t tr
t t
 
trên đườ 
ng, v
ỉa hè
tr
ở 
 
thành vị
 
trí thuậ
nl
ợi để
 
 buôn bán, kinh doanh, họ
p ch
ợ 
 
làm ách tắc giao thông nghiêm trọ
ng. Nh
ững hình ả
nhs
ống động đó, phần nào
khi
ến cho người xem ý thức được tình trạ
ng m
t tr
t t
 
giao thông ở 
 
nướ 
c ta
hiên như thế
 
nào. Đây cũng chính là ưu điể
m c
a truy
ền hình mà các loại hình
 
 báo chí khác không có đượ 
c.
Hình ảnh phát sóng củ
a truy
ền hình còn có khả
 
năng vươn tớ 
i nh
ng
vùng xa xôi khác nhau
trong m
i mi
n c
a c
 
nướ 
c m
ột cách nhanh chóng. Nhờ 
 
đó, mọi người dân dù ở 
 
đâu cũng có
th
nhanh ch
óng biết được đượ 
c nh
ng s
vi
c
ở 
r
t xa m
ột cách tườ 
ng t
ận. Đây là thế
m
nhn
a c
a lo
ại hình báo hình so với các thể
lo
ại khác.Ưu thế
v
 
âm thanh, hình ả
nh, ph
ản ánh
cu
c s
ng m
t c
ách chân thậ
t nh
ất đó cũng cho ta thấy quá trình làm ra mộ
t s
n ph
m truy
n
hình khá phứ
c t
ạp và kỳ
 
công.
 
 
 
2. Vai trò và đặc điể
m c
a k
ch b
n truy
ền hình
 M
ột phóng viên báo viết đi đến cơ sở 
, thu th
p tin t
c, vi
ết tin bài. Hoạ
t
động sáng tác củ
a
nhà báo mang tính chất cá nhân. Họ
vi
ế
t nh
ững gì mình thu
nh
ận đượ 
c ra gi
y b
ằng phương
ti
ện ngôn ngữ
ch
vi
ết đơn thuần. Và bài báo
 
hoàn thành, dẫu sao công việc cũng đơn giả
n.
Làm một chương trình truyền hình, cho dù là mộ
t b
n tin ng
ắn cũng đề
uph
ải qua các khâu: xác định đề
 
tài, chủ
 
đề, phác thả
o n
i dung, l
a ch
ọn cách để
 quay sao cho thich h
ợ 
p v
ớ 
i n
ội dung đó,... khâu cuối cùng là sắ
p x
ếp ghép nố
i
các cảnh thành những câu bình, nố
i ti
ếp nhau lôgic. Dựa trên ý nghĩa đề
 
tài củ
a
các cảnh, để
vi
ế
t l
ời bình.
 B
t k 
m
ột tác phẩ
m truy
ền hình nào cũng là sả
n ph
ẩm mang tín
h t
p th
 
cao, là kế
t qu
 
đónggóp củ
 
các thành viên: quay phim, biên tập, đạ
o di
n, d
ng phim. V
ậy làm thế
 
nào để
 
có sự
 th
ng nh
t gi
ữa các khâu và tậ
p th
 
tác giả
 
đó?
V
m
ặt này, truyền hình đã họ
c t
ập điệ
n
nh:
ch b
n truy
ền hình.
M
t
ch b
ản có thể
 
xem như xương số
ng c
a m
t s
n ph
m truy
n
hình.
M
i th
lo
i c
a truy
ền hình lại có nhữ
ng
ch b
ản mang đặc trưng tính chấ
t
riêng, phù hợ 
p v
ớ 
i th
lo
ại đó. Chúng tôi xin bàn kỹ
 
hơn về
v
ấn đề
 
này trong
 
chương sau.
 K
ch b
ản báo chí t
ruy
ền hình mang tính dự
ki
ế
n, d
 
 báo, chứ
 
không phả
i
ở 
d
ng
ổn đị
nh. B
ở 
i
vì phầ
n l
ớn các chi tiế
t trong k 
ch b
ản đều là nhữ
ng d
ki
ế
n c
ủa phóng viên về
nh
ững cái sắ
px
y ra trong m
ột tương lai gầ
n. M
ặt khác nó
 
không được phép hư cấu, vì vậy nó luôn dự
a
trêncơ sở 
 
ngườ 
i th
t vi
c th
t. K
ch b
n truy
ền hình bao giờ 
 
cũng dự
ki
ến đượ 
c nh
ững nét chung
nh
t c
a v
ấn đề
 
mà nó đề
c
ập. Các sự
ki
n, v
ấn đề, đặ
c bi
ệt là nhữ
ng chi ti
ế
t c
ủa các
s
 ki
n,v
ấn đề
 
mà truyền hình đề
c
ập thường hay thay đổi. Thông thườ 
ng cho
đến lúc dự
ng
đượ 
c m
ột chương trình hay tác phẩ
m truy
ền hình thì bản thân
 
chương trình và tác phẩm đó cókhác nhiề
u so v
ớ 
i k 
ch b
ản lúc ban đầu. Vì thế
 
mà có nhiề
u k 
ch b
n ch
 
hoàn chỉ
nh sau khi
đưa vào giai đoạ
n h
u k 
. K
ch b
ản báo chí truyền hình
 
được xây dựng trên cơ sở 
 
các sự
ki
n
th
ật và nghệ
thu
ật “ráp nối” các sự
ki
n b
ằng tư duy logic của tác giả.
 
thường đượ 
c th
 hi
ện dướ 
i d
ng: v
ừa là kị
ch b
ản văn họ
c v
ừa là kị
ch b
ản đạ
o di
n, trong k 
ch b
ản toát lên toàn
b
n
i dung c
ủa tác phẩ
m v
à biện pháp thể
hi
ện tác phẩ
m. K
ch b
n truy
ền hình đượ 
c s
 d
ng t
t c
 
các thủ
 
 pháp nghệ
thu
ật điệ
n
ảnh để
th
hi
ện tác phẩm, nhưng chấ
t li
u c
ủa nó là
nh
ng s
ki
n,
con người...có thật không được hư cấu. Hơn nữa, nó đượ 
c vi
ế
t ra
ở 
d
ạng đề
 
cương và sử
d
ng trong ph
m vi h
ẹp nên nó không được dùng để
 
thưở 
ng th
c
như một tác
ph
m
ch b
ản điệ
n
ảnh hay văn học nói chung.
 K
ch b
ản, ngoài những tác dụng là “kim chỉ
 
nam” cho hoạt độ
ng c
a
 phóng viên và quay phim, là “linh hồn” cho tậ
p th
 
làm phim, giúp cho tác
ph
ẩm có chủ
 
đề
 
tư tưởng, đối tượ 
ngph
c v
ụ, cách thể
hi
ện tác phẩm rõ ràng
 
rành mạ
ch,...k 
ch b
ản còn là căn cứ
 
để
 
 phóng viên
thu th
ập tài liệ
u, s
d
ụng có
hi
u qu
ti
ếng độ
ng hi
n
trườ 
ng, ch
ọn âm nhạc phù hợ 
p v
ớ 
i n
i
dung tư tưở 
ng,
tác phẩ
m...b
ởi vì xem kị
ch b
ản người phóng viên biết mình cầ
n thu th
ập tài
li
u
gì, phỏ
ng v
ấn ai, câu hỏi như thế
 
nào?... Hơn nữ
a, k 
ch b
ản còn chỉ
cho ta th
y c
ảnh nào,
 
chi ti
ết nào củ
a s
ki
ện là chính và hình ảnh nào, chi tiết nào là phụ
 
để
t
 
đó xác đị
nh s
c
nhc
ần quay và sắ
p x
ếp các sự
ki
n theo logic nh
ất đị
nh (n
ếu là kị
ch b
n chi ti
ế
t), qua k 
ch b
n
người quay phim còn có thể
bi
ế
t quay c
ảnh nào, góc độ
 
nào có hiệ
u qu
cao... Nh
ờ 
 
có kị
chb
n
mà toàn bộ
 
tư liệu và
h
ình ả
nh quay v
ề, phóng viên đều có thể
s
d
ụng vào các tác phẩ
m
và đủ
th
hi
ện toàn bộ
n
ội dung mà tác phẩ
m mu
ốn trình bày. Xây dự
ng k 
ch b
ản là công việ
c
đầu tiên sau khi xác định đề
 
tài, chủ
 
đề
. Vi
ệc xây dự
ng k 
ch b
ản chính là
s
 
xác định và thố
ngnh
ất hành động đố
i v
ớ 
i nh
ng vi
c c
ần làm của thành viên nói trên thông qua các bướ 
c quay,d
ựng và
vi
ế
t l
ời bình. Đấy là kị
ch b
n c
a m
ột tác phẩ
m truy
ền hình.
 
Đố
i v
ớ 
i c
m
t bu
itruy
ền hình thì sao? Việ
c s
p x
ếp các chương trình
truy
ền hình, chương trình nọ
l
i ti
ế
p n
i
chương trình kia một cách logic, và sử
d
ụng hình hiệ
u c
ủa các chương trình như thế
 
nào, cầ
n
có mộ
t
ch b
ản không.
 
Theo chúng tôi, chắ
c ch
n ph
ải có kị
ch b
ản. Nhưng chức năng kị
chb
ản này
 
không phải là sự
th
ng nh
t gi
ữa các khâu và tậ
p th
 
làm phim mà là sự
th
ng nh
tgi
ữa các chương trình truyền hình nhỏ
 
(bông hoa nhỏ
, th
ờ 
i s
ự, chuyên đề
, qu
ảng cáo thờ 
i ti
ế
t)
để
t
ạo nên mộ
t t
ng th
 
chương trình lớ 
n c
a m
t t
ờ 
 
 báo
 
hình với đúng nghĩa của nó.
 
 Như
 v
y th
hi
n b
ằng ngôn ngữ
 
âm thanh, hình ả
nh, truy
ền hình thự
c s
m
ở 
r
ng ph
m vi c
a
mình: không chỉ
 
thông tin thờ 
i s
ự, chính trị
, truy
ền hình
 
đã sang cả
khu v
ực sân khấu và điệ
n
nh, nh
ng v
ở 
ịch, sân khấ
u c
truy
n hay b
phim. Gi
ờ 
 
đây muốn xem, người ta khôn
g c
nph
i ra r
ạp xinê hay nhà
 
hát để
 
thưở 
ng th
ức. Màn ả
nh nh
 
đã đáp ứng đượ 
c nhu c
ầu này, nó
th
c s
 
 
ngườ 
i b
ạn thân thiết trong gia đình và đó là sự
di
ệu và uyể
n chuy
n c
atruy
ền hình.
 M
ột chương trình truyền hình là tổ
ng h
ợ 
p c
a nhi
u th
lo
ại báo chí và
lo
ại hình nghệ
thu
t
khác nhau (sân khấu, điệ
n
ảnh) nên kị
ch b
ản các thể
lo
i
này cũng hế
t s
ức đa dạ
ng. Tuy
nhiên, truyền hình trướ 
c h
ết là mộ
t lo
ại báo hình,
 
nó mang các đặc tính của báo chí. Do đó
v
ấn đề
ch b
n truy
ền hình, chúng tôi
s
gi
ớ 
i thi
u chi ti
ết trên phương diệ
n k 
ch b
n c
ủa các
th
lo
ại báo chí như tin
truy
ền hình, phóng sự, bình luậ
n, ph
ng v
ấn...trong chương II.
 
Đố
i v
ới báo viết và phát thanh công việ
c chu
n b
ch b
ản đã là quan
tr
ọng, nhưng trong
truy
ền hình thì kị
ch b
ản là cầ
n thi
ết không thể
thi
ếu đượ 
c. B
ởi vì, ngôn ngữ
c
ủa báo viết làdùng chữ
vi
ết để
th
hi
ện (đôi khi còn dùng ảnh để
minh ho
ạ), phát thanh thì dùng ngôn ngữ
 
âm thanh để
 
tác động vào thính
g
iác người nghe, nên khi đi thự
c t
ế
 
 phóng viên báo viết và phát thanh chủ
 
độ
ng
hơn trong việ
c thu th
ập tài liệu và tiếp xúc đối tượng mà tác phẩm đề
 c
ập, hơn
n
ữa phương tiệ
n
thu
ật dùng trong quá trình làm tác phẩ
m g
n nh
 
và đơn
gi
n
hơn. Còn trong tr 
uy
ền hình, do đặc trưng của ngôn ngữ
truy
ền hình là
nghe-
nhìn, nó không
nh
ng ch
th
hi
n b
ng l
ời bình, âm nhạ
c, ti
ếng độ
ng hi
ện trường mà còn có cả
 
hình ả
nh.
Đố
i v
ớ 
i truy
ền hình, hình ảnh là yế
u t
 
tác
 
độ
ng m
nh nh
t t
ới người xem (60% nhìn và 30%
nghe).
Vì vậy khi đi thự
c t
ế
 
ngoài việ
c thu th
ập, khai thác tài liệu như báo viết, phát thanh, ngườ 
i
 phóng
 
viên truyền hình còn phải ghi đượ 
c nh
ững hình ả
nh v
 
các sự
ki
n, v
ấn đề
di
n ratrong th
c t
ế
. N
ếu không có sự
chu
n b
ch b
ản thì làm sao phóng
 
viên có
th
ch
 
độ
nght
c hi
ện được tác phẩm trong lúc hàng trăm chi tiế
t c
a cu
c s
ống liên tục tác động vàonhãn quan, giác quan của phóng viên; không có kị
ch b
ản làm sao người quay phim có thể
 hi
ểu được ý đồ
 
 phóng viên và nội dung tác
ph
m c
n th
hi
ện để
 
mà chọ
n l
c ghi l
i nh
ng
hình ảnh có giá trị, mang đầ
y n
ội dung và ý nghĩa. Hơn nữ
a, m
ột tác phẩ
m truy
ền hình không

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
daolienbcnv liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->