Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
široký

široký

Ratings: (0)|Views: 847|Likes:
Published by krija

More info:

Published by: krija on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2011

pdf

text

original

 
28
domino
28 / 2007
ŠtB – rodinnéstriebro klanuŠirokých
 
Miro Klobučník
Kto sa ocitol v podozrení komunistickej tajnej služby, mal jedinúmožnosť ako sa dostať z tejto nezávideniahodnej situácie. Počasdehumanizačných výsluchov musel zatĺkať, zatĺkať a zatĺkať. Neexistovaliný spôsob, ako sa zbaviť lživých a vykonštruovaných obvinení. Len niekoľkí z nespravodlivopostihnutých dokázali takto obstáť zoči-voči mašinérii totalitnej demagógie a brainwashingu.
Po novembri 1989 sa karta kuriózneobrátila. Taktiku zatĺkania prevzali tí  jednotlivci, ktorí dovtedy slúžili v ŠtBalebo s ňou tajne spolupracovali. Narozdiel od perzekvovaných občanov bolicelkom úspešní s vyvracaním tentorazoprávnených podozrení. Naučili sa od-vádzať našu pozornosť od faktu, že saspolupodieľali na bezpráví páchanomštátom. A ak ich usvedčili ďalšie dôkazy,s ľahkosťou sebe vlastnou zmietli zostola akékoľvek pochybnosti o vlastnomcharaktere.
Klan Širokých
Exemplárnym príkladom uvedenejtézy je rodinný klan Širokých. Pozornosťverejnosti si vyslúžil po tom, čo bolamedializovaná „rozviedčícka minulosť“súčasného prezidenta Slovenského zvä-zu ľadového hokeja (SZĽH) Juraja Širo-kého mladšieho z rokov 1980 až 1990.V tejto súvislosti začali byť pretriasanéopäť otázky týkajúce sa úlohy a postave-nia Štátnej bezpečnosti v komunistickomČeskoslovensku.Na jednej strane novinárska obec,presvedčená o zločinnosti tejto organi-zácie, volá po rezignácii prvého pred-staviteľa hokejovej organizácie, ktorá jezapojená do medzinárodných štruktúr aročne rozhoduje o približne 70 miliónochkorún pochádzajúcich z verejných zdro- jov. Naproti tomu samotný Juraj Širokýmladší, bývalý dôstojník ŠtB, sa tvári, ženechápe toto rozhorčenie. Svoju ešté-bácku minulosť vysvetľuje ako prejavuvedomelého vlastenca, ktorý v ťažkejdobe bránil svoju vlasť...Na Slovensku existuje už viacerohistorických vedeckých prác, ktoré potvr-dzujú, že komunistický režim bol nespra-vodlivý a konal proti ľudskosti. Podobnesa viacero renomovaných autorovdlhodobo venuje problematike česko-slovenskej ŠtB. Všetci sa zhodujú v tom,že táto bezpečnostnáslužba napomáhalanenahraditeľnýmspôsobom pri vznikua udržovaní marxis-tického totalitnéhorežimu po celých 40rokov jeho existencie.
Dva piliere ŠtB
ŠtB sa skladalaz dvoch základnýchpilierov zaoberajúcichsa politickým prena-sledovaním. Kontra-rozviedka, známapod krytím ako 2., 10.a 12. Správa Minis-terstva vnútra (MV),dusila prirodzenývnútrospoločenskývývoj tým, že vnášalado spoločnosti strach,nedôveru a kontrolu.Naproti tomu roz-viedka, známa ako1. Správa MV, bolazameraná na činnosťmimo hraníc Česko-slovenska. Ako pred-polie aktivít sovietskejKGB, napomáhala privytváraní a stupňovaní medzinárodnéhonapätia počas Studenej vojny. Nielenžehájila ruský boľševizmus ako prirodzenúsvetovú sústavu, ale snažila sa vytváraťvhodné podmienky pre ďalšiu expanziuminimálne vplyvu ZSSR.Klan Širokých mal prsty v obidvoch
Veľmi dobrý z marxizmu-leninizmu...
Foto: archív ÚPN
pamäť národa
20-15-20-15
 
28 / 2007
29
domino
druhoch činnosti ŠtB namierenej protimyšlienke demokratickej ústavnosti.Napríklad dôstojník ŠtB Ondrej Širokýz Očovej, strýko Juraja Širokého mlad-šieho, to pred odchodom na dôchodokdotiahol až na funkciu zástupcu náčelní-ka 2. Správy MV. Išlo o krytie pre zložkukontrarozviedky zameranej na boj protivonkajšiemu nepriateľovi.2. Správa MV monitorovala pobytcudzincov a navrátilcov zo Západu naúzemí Slovenska. Kontrolovala stykyobčanov Slovenskej socialistickej repub-liky so zahraničím (napr. emigráciou).Ktokoľvek mal príbuzných či známychna Západe alebo v Izraeli bol podozri-vý a sledovaný. Kariérnemu vzostupuOndreja Širokého mohla napomôcť jehopresvedčivá „ideologická vyspelosť“,typická pre celý rodinný klan. Do KSČvstúpil v zlomovom roku 1948, kedy ŠtBdefinitívne udusila vyhliadky na slobodnýživot a občiansku spoločnosť.Podobne sa dokázal vypracovať ajOndrejov brat Juraj Široký starší, ktorý jeotcom nám už známeho Juraja Širokéhomladšieho. Bol zrejme typickým príkla-dom komunistickej matrice na výrobutzv. revolučného bojovníka SNP. Hoci napovstalecké územie prebehol počas vý-konu vojenskej služby, nezačlenil sa do1. československej povstaleckej armády.Pridal sa k partizánom, ktorí sa preslávilibojovou taktikou „Udri a utekaj!“
Strmá kariéraŠirokého-seniora
Aj po vojne sa Juraj Široký starší zo-rientoval správne. Bol nezamestnaný, čovyriešil tým, že vo februári 1946 vstúpildo ZNB. Neistú pozíciu pomocnéhočlena ZNB si zaistil okamžitým vstupomdo KSČ. Zakrátko bol jedným z tých prís-lušníkov ZNB, ktorí sa stali spoľahlivouoporou pre mocichtivých komunistov.V čase, kedy Ministerstvo vnútra rea-lizovalo pofrontovú vendetu a pomalyrozbiehalo vlnu politických procesov,Juraj Široký starší napredoval pomaly,ale isto vpred v štruktúrach ŠtB.Po prijatí do ZNB sa aktívne zapojil dostraníckej práce. Tým sa postavil pevnena stranu československých stalinizáto-rov. Nenadarmo ho počas straníckychprevierok v rokoch 1948 až 1950 pre-verili kladne. Dokonca ustál aj čistky,ktoré v slovenskom ZNB rozbehol ViliamŠiroký kampaňou namierenou proti tzv.buržoáznym nacionalistom.Roku 1952 absolvoval Juraj Širokýstarší policajnú školu,čo ho vynieslo dňa1. 9. 1953 z pozícieobyčajného vodiča nareferenta 4. OdboruMinisterstva národnejobrany (sledovačka).V januári 1955 sa stalokresným náčelníkomŠtB v Levoči. Prepra-coval sa tak na spo-ľahlivý káder Krajskejsprávy ŠtB v Košiciach.Potvrdzuje to smutnáokolnosť. Hoci smrteľnezrazil trojročné dieťa,za trest vyfasoval ibaročnú podmienku nadva mesiace odňatiaslobody.Ale o ideologickejspoľahlivosti JurajaŠirokého staršiehohovoria aj ďalšie fakty.Súdruhovia si ho vy-brali, aby absolvovalšesťmesačnú oblastnúpolitickú školu KSČ.Okrem toho moholzdokonaliť, resp.prekvalifikovať svojuodbornosť šesťme-sačným kurzom na prestížnej operatív-nej škole F. E. Džeržinského v Moskve.Zvládol aj dvojmesačný zdokonaľovací kurz 1. Správy Federálneho Ministerstvavnútra (FMV), aby mohol byť dňom 1. 2.1969 odvelený na Oblastný obvod 1.Správy FMV v Košiciach.Otec Juraja Širokého ml. zamenil„nudnú“ pracovnú náplň kontrarozviedkyza šesťmesačný pobyt vo Viedni, kdepôsobil v rámci rozviedky pod hlavičkouMinisterstva zahraničných vecí ČSSR.Roku 1972 absolvoval zdokonaľovací kurz 1. Správy FMV. Od 1. 12. 1975bol odvelený na centrálu 1. Správy FMVv Prahe. Roku 1976 dostal od súdruhovdarček za celoživotnú oddanosť komu-nistickej strane. Bol vyslaný do slnkoma rumom zaliatej Havany, kde v pria-teľskom prostredí vykonával činnosťšifranta ŠtB.Juraj Široký starší bol po páde totalityvyhodnotený ako aktívny normalizátorpodubčekovskej éry. Vďaka tomu horoku 1972 poverili vykonaním dôležitejkuriérnej cesty do Sýrie, Iraku a Liba-nonu. Lenže november 1989 ho užslužobne nezastihol. Od roku 1980 siužíval „zaslúžený“ dôchodok. Ako správ-ny otec stihol ešte pred odchodom dovýslužby zariadiť svojmu synovi skvelúbudúcnosť.
Jablko nepadlo ďaleko odstromu
Vychoval ho skvele a prezieravo. Užako dieťa bol Juraj Široký mladší odme-nený za pionierske aktivity vyznamena-ním „Mladý budovateľ“. O Strednú prie-myselnú školu v Košiciach neprejavovalveľký záujem. Iné to už bolo v prípadekomunistickej mládežníckej organizácieSZM, kde od 1972 intenzívne navštevo-val ateistický krúžok a zastával funkciuideového politického vedúceho skupiny.Polovicu dvojročnej základnej vo- jenskej služby si odbavil počas štúdiana Stavebnej fakulte Vysokej školytechnickej v Košiciach (1973 – 1978).Už v máji 1978 odštartoval cyklus piatichosobných pohovorov s náborovými pra-covníkmi ŠtB. Skončilo to 30. 8. 1978,kedy si Juraj Široký mladší konečne na-písal žiadosť o prijatie do služieb FMV:„Chcem aj ja (podobne ako otec a strý-ko) využiť svoje schopnosti a vedomostina tomto úseku, a tak vrátiť všetko, čo do
 
... a trojka z ruštiny.
Foto: archív ÚPN
pamäť národa
 
30
domino
28 / 2007
mňa spoločnosť investovala.“Juraj Široký mladší bol odporúčanýk prijatiu. Dokonca na vlastnú žia-dosť bol preferovaný k zaradeniu na1. Správu MV, kde úspešne pôsobil jeho otec. Bezpochyby pri náborovomkonaní zavážilo viac rodinkárstvo, nežtalent a nadanie. Vyplýva to zo záznamuo vykonaných pohovoroch:„Hoci typ (Juraj Široký ml.) nie jepovolaním robotník, bolo prikročenék výberovému konaniu vzhľadom nato,že pochádza z rodiny príslušníka ZNBa jeho obaja rodičia sú členmi KSČ.Socialistickému zriadeniu je naprostooddaný. Žije a koná v duchu vedecké-ho svetového názoru, socialistickéhovlastenectva a proletárskeho interna-cionalizmu. Má správne marxisticko- leninistické názory a postoje.“Uvedené odporúčanie skoncipovalpodplukovník Ujvári, pracovník výberuOperatívneho oddelenia 1. Správy FMVv Košiciach. Jeho návrh, resp. návodkuschválil náčelník Pavol Sládek dňa 20.10. 1978. Prijatie „vhodného typa“ všakbolo aktuálne až po ukončení vojenčiny,t.j. dňom 1. 9. 1979.
Prísaha eštébáka
Hoci bol Juraj Široký ml. z hľadiskaotca kádrovo spoľahlivý, nevyhol saosobnej a rodinnej previerke, ktorúŠtB ukončila 4. 9. 1979. Preverovaciakomisia odporučila prijať mladého nad-šenca. Dňa 8. 8. 1979 mohol slávnostnezložiť prísahu ako príslušník s osobnýmevidenčným číslom 196 592. Pozorne siprečítajme slová, ktoré Juraj odrecitovals absolútnou vážnosťou a pri plnomvedomí. Komu to vlastne sľuboval ver-nosť?„Ja príslušník ZNB slávnostneprísahám vernosť svojej socialistickejvlasti – Československej socialistickejrepublike, robotníckej triede a všetkémupracujúcemu ľudu vedenému Komu-nistickou stranou Československa.(…) Budem zdokonaľovať svoju politickúpripravenosť na základe marxizmu-le-ninizmu. (...) Budem rozhodne bojovaťproti nepriateľom svojej socialistickejvlasti, nepriateľom ZSSR a ostatnýchspojeneckých socialistických krajín. (...)V boji za víťazstvo (...) komunizmu (...)vynaložím všetky svoje sily a schopnostia som pripravený nasadiť i život.“Oficiálny dátum prijatia Juraja Široké-ho mladšieho do ŠtB pripadá na deň 3.9. 1979. Vtedy ho oficiálne zaradili na 52.odbor 1. Správy MV, ktorá vykonávalačinnosť rozviedky po línii USA a LatinskejAmeriky. Pritom Juraj v tom čase ovládaliba základy angličtiny a o španielčine čiportugalčine nemal ani šajnu. Odbornénedostatkyvšak dokázalvyvažovať týmnajúčinnejšímspôsobom.Preja-voval sapredovšetkýmpolitickyuvedomelo.Dokazuje tohodnotenieJuraja Široké-ho mladšiehoako posluchá-ča dvojročnejškoly 1.Správy FMVz 27. 2. 1980.Tu o ňomstojí: „(...) plnepodporuje po-litiku KSČ (...)na schôdzachSZM saprejavuje ak-tívne.“ Berúcuvedené do úvahy, ako i skutočnosť,že Juraj Široký ml. sa od najranejšejmladosti prejavoval vždy ako zapálenýpionier, ideologicky vyspelý zväzáka od roku 1982 horlivý člen KSČ, lenťažko sa môžeme ubrániť nasledovnémuzhodnoteniu:
Uvedený príslušník ŠtB sa od prvejchvíle spoliehal viac na svoj bezchybnývýkon ideologicko-administratívnej agendyniekde v zahraničí na teplom miestečkudiplomaticky krytom múrmi českoslo-venskej ambasády, než aby sa oddalnáročnej práci rozviedčíka pracujúcehov bezprostrednom ohrození života. Tútotézu potvrdzujú nasledovné fakty:V druhom polroku 1982 sa mal JurajŠiroký ml. prevažnou mierou podieľaťv Prahe na riadení rezidentúry ŠtB voWashingtone. Uvedené znamená asitoľko, že mal na centrále značný podiel naudržiavaní agendy referátu na dobrej úrov-ni. Podieľal sa síce na príprave a realizáciiakcií „Marcel“, „Love“, „Bornelux“, „Ernost“a „Antony“, ktoré boli zamerané proti USAna ich zvrchovanom území, avšak preskú-maním k tomuto momentu dešifrovanýcha prebádaných zväzkov 1. Správy zatiaľexplicitne nevyplynulo, žeby zapojenie saJuraja Širokého ml. bolo nejakým spôso-bom zvlášť výnimočné.Skôr bol mužom druhého sledu – tedatým, ktorý na československej ambasádevo Washingtone dotváral ideologickézázemie a podporu pre prácu skutočnýchrozviedčíkov. Z tohto pohľadu je pocho-piteľné, prečo roku 1983 absolvoval kurzmarxizmu-leninizmu na Vysokej školepolitickej Ústredného výboru KSČ v Prahe.Roku 1984 získal vyznamenanie zato, žesa zapracoval do náročnej problematikypolitickej rozviedky. Zapracoval sa až tak,že ho po trojročnom, kvázi diplomatickompôsobení vo Washingtone (oficiálne bol 2.tajomníkom veľvyslanca pre kultúrnu prob-lematiku) poverili roku 1988 funkciou zá-stupcu tamojšieho rezidenta poverenéhoúlohou koordinovať prácu rezidentúry ŠtBpo politickej línii. Bol teda povýšený, hocipravdepodobne do toho času nevykonávalsamostatnú činnosť orgána riadiacehoagentov československej rozviedky.
Dlhodobá príprava
Bol teda Juraj Široký junior iba obyčaj-ným politrukom, t.j. kňazom marxistickéhonáboženstva? Bola jeho rozviedna činnosťtak slabá, resp. žiadna, že si ho v roku1988 splietla FBI so skutočným diploma-tom, ktorého si vytypovala na verbovku?
 
Samé odmeny, žiadne tresty.
Foto: archív ÚPN
pamäť národa
20-15-20-15

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->