Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SKKN 2011

SKKN 2011

Ratings: (0)|Views: 4,468 |Likes:
Published by Du Long

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm soạn giảng theo chuẩn e-learning

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng phần mềm soạn giảng theo chuẩn e-learning

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Du Long on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2014

pdf

text

original

 
 
S
Ở 
GIÁO D
C
 – 
 
ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚ 
C
TRƯỜ 
NG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG
SÁNG KI
N KINH NGHI
M
BÌNH PHƯỚ 
C - 2011
 
Nguy 
ễn Văn Nghiêm
Sáng ki
ế 
n kinh nghi
m
 
2011 
www.chuyenquangtrung.com.vn
 – 
dainganxanh@moet.edu.vn
1
MỤC LỤC
 I.
N
M
d
L
d
K
K
l
 
Nguy 
ễn Văn Nghiêm
Sáng ki
ế 
n kinh nghi
m
 
2011 
www.chuyenquangtrung.com.vn
 – 
dainganxanh@moet.edu.vn
2
XÂY D
Ự 
NG BÀI GI
ẢNG ĐIỆ
N T
Ử 
 THEO CHU
N E-LEARNING
I.
 
ĐẶT
 
VẤN ĐỀ.
 
Ứ 
ng d
ng CNTT trong gi
ng d
y và h
c t
p không ch
 
đượ 
c hi
ểu theo nghĩađơn giả
n là dùng máy tính vào các công vi
ệc như biên soạ
n r
i trình chi
ế
u bài gi
ng
điệ
n t
 
ở 
trên l
ớ 
p.
Ứ 
ng d
ng CNTT
đượ 
c hi
u là m
t gi
i pháp trong m
i ho
ạt độ
ngl
iên quan đến đào tạo; liên quan đế
n công vi
c c
ủa ngườ 
i làm công tác giáo d
c; liên
quan đế
n ho
ạt độ
ng nghiên c
u, so
n gi
ảng; lưu trữ
, tìm ki
ế
m,
trao đổ
i, chia s
kinhnghi
m và tài nguyên h
ọc tâp…
V
ớ 
i s
h
tr
ợ 
c
a CNTT-TT ho
ạt độ
ng d
y và h
cngày nay
đượ 
c di
n ra m
i lúc, m
ọi nơi. Ở
nhà, ngay t
i góc h
c t
p c
a mình h
c sinhv
n có th
nghe th
y cô gi
ng, v
ẫn được giao bài và được hướ 
ng d
n làm bài t
p, v
ncó th
n
p bài và trình bày ý ki
ế
n c
ủa mình….Để
 
làm được điề
u này thì ngoài nh
ng
 
năng soạ
n gi
ảng thông thườ 
ng ra
ngườ 
i giáo viên c
n có k 
 
năng
xây d
ự 
ng bài gi
ảng điệ
n t
ử 
và khai thác nh
ng d
chv
truy
ền thông đượ 
c cung c
ấp trên Internet như dị
ch v
 
lưu trữ
, chia s
, email, web,
 blog… để
 
ng d
ng vào công vi
c gi
ng d
y c
a mình. K
 
năng xây
d
ng bài gi
ng
điệ
n t
e-Learning là m
t trong nh
ng k 
 
năng cầ
n thi
ế
t cho m
i giáo viên ngày nay.
Điều này càng đượ 
c kh
ẳng đị
nh khi t
2010, C
c CNTT b
GD-
ĐT đã tổ
ch
c cu
c
thi “
Thi
ế
t k 
ế
h
 
sơ bài giảng điệ
n t
e-learning
” trên toàn quố
c.Các v
ấn đề
l
iên quan đến lưu trữ
và chia s
tr
c tuy
ến … đã đượ 
c trình bày chiti
ế
t
ở 
 
SKKN năm 2010; Việ
c
ng d
ng e-
Learning trong trườ 
ng ph
thông m
t cácht
ổng quát đã đượ 
c trình bày
trong SKKN năm 2009. Ở
 
SKKN năm nay tôi xin đượ 
cgi
ớ 
i thi
u v
ớ 
i th
y cô ph
n còn l
i và là m
u ch
t c
a E-Learning -
đó là việ
c
Xâyd
ự 
ng bài gi
ảng điệ
n t
ử 
theo chu
n e-Learning
.M
ục đích của đề
tài:Làm rõ các khái ni
m d
nh
m l
ẫn như: giáo án điệ
n t
, bài gi
ảng điệ
n t
, b
ntrình chi
ế
u, bài gi
ảng điệ
n t
e-Learning;Kh
ẳng đị
nh s
c
n thi
ế
t c
a Bài gi
ảng điệ
n t
e-Learning trong d
y-h
c hi
n
đạ
i;Gi
ớ 
i thi
u, m
t s
ph
n m
m h
tr
ợ 
xây d
ng Bài gi
ảng điệ
n t
e-Learning;Nghiên c
u xây d
ng ph
n m
m V-iSpring Presenter 5.0 (phiên b
n ti
ế
ngVi
t).
Đề
xu
t quy trình và k 
thu
t xây d
ng bài gi
ảng điệ
n t
e-Learning.

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
demcodoncdt liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Du Long liked this
Ngô Thành Long added this note
Rất vui vì đọc được tài liệu bổ ích của người quen trên này... Chúc sức khỏe đồng chí. Có dịp gặp lại xin được chỉ giáo thêm...
letranganh liked this
Bui Tien liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->