Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilete Proba Orala Bacalaureat 2009 Limba Romana Cu Cerinte

Bilete Proba Orala Bacalaureat 2009 Limba Romana Cu Cerinte

Ratings:
(0)
|Views: 1,643|Likes:
Published by revistaliterara
Bilete Proba Orala Bacalaureat 2009 Limba Romana
Bilete Proba Orala Bacalaureat 2009 Limba Romana

More info:

Published by: revistaliterara on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
1
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RIICENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
I EVALUARE ÎNÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 BACALAUREAT 2009
SUBIECTE PENTRU PROBA ORAL
Ă
 
 
2
I. Preciz
ă
ri metodologice
Conform programei
ş
colare pentru examenul de bacalaureat 2009,
probaoral
ă
vizeaz
ă
competen
ţ
ele de comunicare oral
ă
, aplicate în receptarea mesajelororale
ş
i scrise
ş
i în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv, informativ,narativ, argumentativ) exersate în cadrul înv
ăţă
mântului liceal. Curriculumul liceal,care stabile
ş
te
 principiul studierii limbii
ş 
i literaturii române din perspectiv
ă 
 comunicativ-func
ţ 
ional
ă 
, pune accent pe
latura formativ
ă 
a înv
ăţă 
rii
, fiind centrat pe
achizi
ţ 
ionarea de competen
ţ 
e
, fapt care a determinat precizarea, în programa debacalaureat, a competen
ţ
elor de evaluat
ş
i a con
ţ
inuturilor din domeniile:
A.literatura român
ă
, B. limb
ă
 
ş
i comunicare
.Pentru bacalaureatul 2009, în proiectarea subiectelor pentru proba oral
ă
seva avea în vedere
 principiul complementarit 
ăţ 
ii,
 în sensul c
ă
 
prin
proba oral
ă 
 
se vorevalua
 
alte competen
ţ
e specifice sau alte valori ale acestor competen
ţ
e fa
ţă
de
 probascris
ă 
, dup
ă
cum urmeaz
ă
:-
1.1. Utilizarea adecvat
ă
a strategiilor
ş
i a regulilor de exprimare oral
ă
în monolog
ş
i în dialog, în vederea realiz
ă
rii unei comunic
ă
ri corecte, eficiente
ş
i personalizate, adaptate unor situa
ţ
ii decomunicare diverse;- 1.3. Identificarea particularit
ăţ
ilor
ş
i a func
ţ
iilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuride mesaje/ texte;- 1.4. Receptarea adecvat
ă
a sensului/ a sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri demesaje orale sau scrise;- 1.5. Utilizarea adecvat
ă
a achizi
ţ
iilor lingvistice în producerea
ş
i în receptarea diverselor texteorale
ş
i scrise, cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului;- 2.1. Identificarea temei
ş
i a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte laprima vedere;- 2.5. Compararea unor viziuni despre lume, despre condi
ţ
ia uman
ă
sau despre art
ă
reflectate în texte literare, nonliterare sau în alte arte;- 2.6. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori
ş
i apropriei experien
ţ
e de lectur
ă
;- 3.2. Construirea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc, prinintegrarea
ş
i rela
ţ
ionarea cuno
ş
tin
ţ
elor asimilate;- 4.1. Identificarea structurilor argumentative în texte literare
ş
i nonliterare studiate sau laprima vedere;- 4.2. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare
ş
i nonliterare studiate sau laprima vedere;- 4.3. Compararea
ş
i evaluarea unor argumente diferite, pentru formularea unor judec
ăţ
i proprii.
 
Biletul de examen va con
ţ
ine
un scurt text literar sau nonliterar, la primavedere pentru candidat
(
texte literare: proz
ă 
 , poezie, dramaturgie; texte nonliterare,memorialistice, epistolare, jurnalistice, juridic-administrative,
ş 
tiin
ţ 
ifice,argumentative, mesaje din domeniul audio-vizualului
)
ş
i
trei cerin
ţ
e specifice
,
 
desprinse din
lista de cerin
ţ
e generale/ itemi
(câte una pentru fiecare dintredomeniile de investigare enun
ţ
ate mai jos, care pot fi particularizate/ tratate prinraportare le specificul respectivului text; a se vedea modelele anexate):
A. Cerin
ţ
e privind emi
ţă
torul
(cine emite mesajul, din ce perspectiv
ă
 / ipostaz
ă
, cu ce inten
ţ
ie, în ce context etc.);
B. Cerin
ţ
e privind structura/ compozi
ţ
ia/ mesajul textului
(identificareaideilor, disocierea faptelor de opinii, a elementelor obiective de cele subiective, aargumentelor de contraargumente, identificarea unor structuri
ş
i tehniciargumentative/ informative/ descriptive/ narative etc.);
C. Cerin
ţ
e privind construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea unei opiniiargumentate
(despre aspecte/ argumente/ idei/ afirma
ţ
ii/ atitudini evidente întextul dat, cu privire la o perspectiv
ă
actual
ă
asupra ideilor exprimate, despre
 
3
op
ţ
iunea, pe baza experien
ţ
ei personale, pentru una sau alta dintre solu
ţ
iilepropuse/ care se contureaz
ă
etc.).
 
În r
ă
spunsul la sarcinile de lucru indicate prin
cerin
ţ
ele nr. 1
ş
i
nr. 2
,candidatul se va referi strict la informa
ţ
iile oferite de textul extras (
ş
i numai în modexcep
ţ
ional, pentru completarea r
ă
spunsului, poate opta
ş
i pentru referirea la altetexte, similare sau diferite, pe care le cunoa
ş
te, f 
ă
r
ă
îns
ă
ca examinatorul s
ă
-isolicite acest lucru).În r
ă
spunsul la
cerin
ţ
a nr. 3 (construirea unei interpret
ă
ri/ exprimarea uneiopinii argumentate),
candidatul poate face referire
ş
i la alte texte/ teme/ ideiinforma
ţ
ii din propria experien
ţă
 / înv
ăţ
are, dar numai în concordan
ţă
cuinforma
ţ
iile/ ideile/ semnifica
ţ
iile/ mesajul textului pe care l-a extras în fa
ţ
acomisiei de examen.Examinatorul poate interveni cu întreb
ă
ri ajut
ă
toare numai în situa
ţ
ia în carevor considera c
ă
r
ă
spunsul este confuz/ incomplet/ evaziv, f 
ă
r
ă
îns
ă
a deturnasensul/ ideea/ mesajul transmis de monologul oral al candidatului. Judecata devaloare a examinatorului se exprim
ă
prin nota acordat
ă
candidatului pentrucalitatea
ş
i pertinen
ţ
a fiec
ă
rui r
ă
spuns la cerin
ţ
ele textului, formulate pe biletele deexamen, urm
ă
rindu-se atât aplicarea cuno
ş
tin
ţ
elor, cât
ş
i construc
ţ
ia discursuluiargumentativ (structuri, conectori
ş
i tehnici argumentative), adecvarea elementelorverbale, nonverbale
ş
i paraverbale la situa
ţ
ia de comunicare.Îi este interzis examinatorului s
ă
adreseze candidatului întreb
ă
ri care ies dinsfera cerin
ţ
elor formulate pe biletul de examen sau s
ă
le înlocuiasc
ă
pe acestea cualte întreb
ă
ri, subiectiv considerate ca fiind mai potrivite unei situa
ţ
ii date (caz încare s-ar vicia notarea candidatului).
II. Exemple de subiecte pentru proba oral
ă
 …………………………………………………………………………………….Biletul nr. 1
ACTUL I, Scena 3Chiri
ţ
a, Guli
ţă
,
Ş
arl, Safta, Ion. (Ion vine alergând dintre culisele din dreapta.Ceilal
ţ
i ies din cas
ă
 
ş
i se cobor în cerdac.)GULI
 ŢĂ
:
Cine m
ă 
cheam
ă 
?... Nineaca!
SAFTA:
Ce este?... Ce este?
Ş
ARL:
Qui diable?... Ah, madame!...*
ION:
Aud, cucoan
ă 
… Iaca ia…
CHIRI
 Ţ 
A:
Da’ veni
ţ 
i azi de ma coborâ
ţ 
i de pe cal… Ce, Doamne iart 
ă 
-m
ă 
!... a
ţ 
iadormit cu to
ţ 
ii?
(Ion se pune dinaintea calului
ş
i-l apuc
ă
de z
ă
bale ca s
ă
-l
ţ
ie. Ceilal
ţ
i se adun
ă
  împrejurul Chiri
ţ
ei.)GULI
 ŢĂ
:
Ba nu, nineac
ă 
… dar înv
ăţ 
am Telemac* cu monsiu dascalu.[]
CHIRI
 Ţ 
A:
Quel bonheur! Gugulea nineac
ă 
i!... Auzi ce spune monsiu
Ş 
arla?... Zâcec
ă 
ai s
ă 
vorbe
ş 
ti fran
ţ 
uz
ăş 
te ca apa… N’est-ce pas, monsieur Charles, qu’il parleracomme leau?
Ş
ARL:
Comme?... Ah, oui, oui… vous dites comme ça en moldave… Oui… oui.
CHIRI
 Ţ 
A:
Da’ ian s
ă 
-i fac eu un examen… Guli
ţă 
 , spune nineac
ă 
i, cum s
ă 
 cheam
ă 
fran
ţ 
uz
ăş 
te furculi
ţă 
?
GULI
 ŢĂ
:
Furculision.
CHIRI
 Ţ 
A:
Frumos… Dar friptu
ă 
?

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dorcio liked this
Tina Timofte liked this
Nichifor Andrei Maria Cosmina liked this
Elena Tarcatu liked this
fuiste liked this
Delia Donca liked this
Ionut Banu liked this
Shnooka1793 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->