Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOPRAK OLUŞUMU ve ÖNEMİ

TOPRAK OLUŞUMU ve ÖNEMİ

Ratings: (0)|Views: 310 |Likes:
Published by Emre Tok

More info:

Published by: Emre Tok on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
TOPRAK OLUŞUMU ve ÖNEMİ
- 1 -1. GİRİŞ1.1 Toprağın Tanımı:1.2 Toprağın Dört Esas Temel Maddesi2. TOPRAK ANA MADDESİ2.1 İnorganik Ana Materyal2.2 Organik Ana Materyal2.3 Taşınmış Ana Materyal3. TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞMEOLAYLARI3.1 Fiziksel Olaylar3.2 Kimyasal Ayrıştırma Olayları3.3 Biyolojik Olaylar4. TOPRAKLARA KARAKTER KAZANDIRAN FAKTÖRLER 4.1. Ana Materyal4.2. Topoğrafya4.3. Zaman4.4. İklim4.5. Biosfer5. TOPRAĞIN ÖNEMİ6. EROZYON, ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ve YANLIŞ ARAZİKULLANIMI6.1 Toprak Erozyonu6.1.1 Sularla Oluşan Erozyon6.1.2.Rüzgâr Erozyonu6.2 Arazi Kullanım Planlaması(AKP) ve Yanlış Arazi KullanımıKAYNAKÇA
İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Mahmut YÜKSEL
KONU : 2
 
1. GİRİŞ
İnsanlar dünya üzerinde var oldukları andan itibaren doğrudan yada dolaylı olarak toprağa bağlı kalmışlardır. Yiyecek, giyecek ve yakacaklar ile içinde oturulacak barınaklarınkurulmasında kullanılan birçok malzeme topraklardan elde edilmektedir. Besin maddesiolarak hizmet eden tahıllar ve benzeri ürünler, meyveler ve sebzeler toprakta yetişmektedir.Giyim eşyalarının yapılmasında kullanılan lifli materyaller toprakta yetişen ürünlerden eldeedilmektedir. lar ve diğer biok bitkiler toprın direkt ürünleri olup, laendüstrinin, insanların ve insanların kullanımındaki evcil hayvanların barınmasında hizmetgören barınakların yapımında kullanılmaktadırlar.Aynı şekilde evcil hayvanların beslenmesinde kullanılan yemleri oluşturan taneler veyem bitkileri toprağın direkt ürünleridirler. Toprak ürünü olan yemler ve otlarla beslenenhayvanlar insanların et, süt, yumurta ve diğer benzeri besin maddesi gereksinmelerinikarşılamaktan başka, giyim eşyalarının yapımında kullanılan yün ve ipeği de vermektedirler.Dünyanın büyük bir kısmında insanlar, enerji gereksinimlerini, arz kabuğunun altında bulunan ve jeolojik devirlerde toprak üzerinde yetişmiş bulunan bitkilerin değişim ürünleriolan kömür , petrol veya gaz yakıtlarla karşılamaktadır.Yukarıdaki örnekleri artırmak mümkündür. Bütün bunlardan kolayca anlaşılacağıüzere, insanlar var oldukları tarihten itibaren toprağa bağlı kalmışlardır.İnsanlığın deva bundan sonra da toprakların rasyonel bir şekilde kullanılmasına, uygun olarak gübrelenmesineve doğal kuvvetlerle taşınmasına karşı alınacak önlemlere bağlı olacaktır.Arazi sahibi geçmişte ve hatta bugün de, toprağını arzu ettiği şekilde kullanmaktadır.Artan nüfus karşısında birey başına düşen arazi birimindeki azalmalar, toprağın aşırı derecedesömürülmesine yol açmakta ve erozyon önemli bir sorun olarak ortayaçıkmaktadır.Toprakların verimlilik kapasitesi, aşırı derecede ürün üretimi ve ihmaller sonucugittikçe gerileyebileceği gibi, uygun önlemlerle mevcut durum muhafaza edilebilir ve hatta bazı önlemlerle daha ileriye de götürülebilir. Bu önlemlerden bazıları, toprakta arzu edilenfiziksel koşulların devam ettirilmesi, organik maddelerin tekrar toprağa iadesi, gereksinmeoranında gübre verilmesi, yağışlı bölge topraklarının kireçlenmesi olarak sıralanabilir. Bunlaraek olarak eğimli alanlarda verimli olan üst toprağı yerinde tutmak için gereken korumaişlemleri de uygulanmalıdır.İnsanların yaşaması ve refahı toprağa bağlı olduğuna göre, toprağın bugünkü sahiplerionları ileriki nesillere aynen teslim etmekle görevlidirler. Bunun için toprağın geçici sahipleriverimliliğin devamlılığını sağlamak ve erozyonla taşınmasına engel olmak için gerekli
önlemleri almak zorundadır. Bu ulusal bir görevdir 
.Toprakların kabiliyetleri oranında en yüksek ürünü verebilmesi ve bunundevamlılığının sağlanması, doğa kuvvetleri ile taşınmalarına engel olunması ve gelecek nesillere üzerinde refah içinde yaşanabilir bir vatan teslim edilebilmesi için alınacak önlemlerin uygulanmasında toprakların tanınması, özelliklerinin bilinmesi birinci derecedeönem taşımaktadır.Bu n amacı tan temeli olan toprakla, bunlardan en iyi şekildeyararlanmayı mümkün kılmak üzere tanıtmak ve özellikleri hakkında bilgi vermektir.
1.1. Toprağın Tanımı:
Yer küresinin yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplayan, kayaların ve organik maddelerin değişik ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerindegeniş bir canlılar alemi barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli oranlardasu ve hava içeren üç boyutlu canlı bir varlıktır.Toprağın oluşumu ve özelliklerini açıklamadan önce genel görünümü hakkında bilgisahibi olmakta yarar vardır.
- 2 -
 
Bir tarla, bahçe, çayır yada orman toprağında bir profil çukuru kazılıp bunun bir düşeyyüzü incelendiğinde, birbirinden farklı katmanlardan(horizonlardan) oluştuğu gözlemlenir. Enüstte genellikle organik maddece zengin koyu renkli bir katman yer alır. Bitki köklerinin enfazla yayıldığı bu üst toprak katı, bitki gelişmesinde en önemli rolü oynamaktadır. Bununaltında daha açık renkli fakat daha yoğun yapılı alt toprak katmanı bulunmaktadır. Daha alttada toprağı oluşturan ana materyal yer almaktadır.Toprakların büyük çoğunluğunu mineral orijinli olanlar oluşturmaktadır. Bazı küçük alanlarda organik maddece zengin yada yalnız organik maddelerden ibaret organik orijinlitopraklar da vardır. Dünya yüzeyini kaplayan toprakların çok büyük bir bölümü ve Türkiyetopraklarının hemen tamamına yakın bir bölümü mineral orijinlidir.
1.2. Toprağın Dört Temel Maddesi
Bir miktar toprak alınıp kabaca incelendiğinde, bunun katı maddeler ve boşluklarla, bu boşlukları dolduran su ve havadan ibaret olduğu görülür.Toprağın hacim olarak yaklaşık % 50 si katı madde ve % 50 si de boşluklardanoluşmaktadır. Katı maddeler inorganik ve organik olarak ikiye ayrılırlar. Mineral orijinli olaninorganik maddeler bütün hacmin yaklaşık % 45’ini, organik maddeler % 5’ini oluştururlar.Geriye kalan % 50 oranındaki boşluklar değişen oranlarda su ve hava ile doludur. Burada buyapı maddeleri hakkında kısa bilgiler verilecektir (Şekil 1).
 Şekil 1.
Bir toprağı oluşturan temel yapı maddelerinin yüzde hacim oranları.
1.2.1. Toprağın İnorganik Yapı Maddeleri
Toprağın inorganik yamaddelerini, yerküresinde ayrışrma faktörlerininetkilemeleriyle ufalanıp ayrışmaya uğramış tortul, skürük ve metamorfik kayalaoluştururlar.Toprakların yapısında, kayaların ufalanma ve ayrışmaları sonucu açığa çıkan yadasonradan oluşan iki tip mineral vardır. Bunlardan bir kısmı ana kayadan fiziksel olarak ayrıldıktan sonra kimyasal değişmelere uğramadan varlıklarını aynen sürdürenler olup, bunlara orijinal veya
“primer mineraller”
adı verilir. Örneğin kuvars topraklarda en fazlarastlanan primer minerallerden birisidir.Ayrışma sırasında, orijinal yapı ve bileşimlerini değiştirerek tamamen farklı bir yapı ve bileşime dönüşen minerallere
“sekonder mineraller”
adı verilmektedir. Kil minerallerinin büyük bir kısmı ile hematit, limonit ve jips sekonder minerallerin önemli örnekleridir.Bu mineral yapı maddeleri kayalardan başlayarak, çakıl, kum, silt ve kil tanelerinedoğru gittikçe küçülen birimler halinde bulunmaktadırlar. Büyük kaya ve taşlar farklıminerallerden oluşmuş bulunmalarına karşılık, özellikle ince kum, silt ve kil taneleri esasitibariyle bireysel minerallerden ibarettirler.
- 3 -

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
marques7373 liked this
comedin liked this
Mehmet Kurttekin liked this
purkixxl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->