Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tache Papahagi - Antologie aromanească

Tache Papahagi - Antologie aromanească

Ratings: (0)|Views: 425|Likes:
Published by popescumihai
Tache Papahagi - Antologie aromanească 1922
Literatura poporana-Literatura culta-Muzica poporana-Vederi etnografice-Intoducere-Glosar complet in limba franceza
Tache Papahagi - Antologie aromanească 1922
Literatura poporana-Literatura culta-Muzica poporana-Vederi etnografice-Intoducere-Glosar complet in limba franceza

More info:

Published by: popescumihai on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

 
ANTOLOGIEAROMANEASCA
 
DIN PUBLICATIILE CASE! SCOALELIOR
TACHE PAPAHAGI
NMI
ANTOLOGIE
AROMANEASCA
LITER AVM Ä POPOR A NI'. - LITERATURX
CULTA. - MUSICX POPORANX. - VEDERI
ETNOGR AFICE. - INTRODUCERE.- GLOSAR
COMPL ET IN L. FRANCESA
BUCURETI
Tipografia RONIINTA NOUI", Theodor L Voinea
41, Calea Grivitei, 41
1922
 
Duruf Armtn'i,
Atea te mi feate cama multu ca si
scot aestä carte,
fu ca epopulu a nostru arminescu
dit Pindu, din Tesalia,
din Macedonia, dit Arbin§ie, din Serbia §i Bulgaria §'di pristi
tut loclu Iii se-aflä , se-aibä, ca tu loc di vangherlii, unä
carte armäneasca tu care si-§i veadä, ca tu uni Tilie, sufli-
tlu-17 intreg §i
si
§tibi, multu-putin, te
fu,
te
easte ite
prinde s'hiba.
Putut §i-avdzit tu lumea tuti
furii
sträu§l'i a no§tri,
Romantiti ; n'iti enicunuscut armasim noI, Armtn'iti, astindzi.
Gong' §i-alävdat furi pipinll'i a no§tri earl se-aii dirnatä tu
pulemate cu tut du§man'il'i trä cilnichescul a nostru popul
armänescu etri cri§tinitate ; täcut §'cu-anamea chirdutä ar-
masim no l azi. Anil'i grei, te-ati cidzutà di multu pristi noi,
nä featirä ca s'frindzem, s'därn nipoi §i
s'chirdem ateale te
sträuei §i pipin'il'i a noWi amintarä §i adrarä. Cu tute-aeste,
ca s'hibi armasim cu casa-nä discupiritä §'cu mururile
surpate,eimeaPile sunt nirtite :
suflitlu Ili easte tut a§i,
cum lu-avuri striu§l'i §i päpinil'i a no§tri : suflit armdnescu
i neazvimtu, lar grallu, mueatlu a nostru graiii armdnescu,
aspune a lumil'ei ca el easte adus
atia
§'doatiän'il
i
ani
aclo iu si-avde §i-aslndzi di atel cama putut
'cama

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Iosif Angela liked this
Tic1 liked this
leventonios liked this
Ovireader liked this
raza de soare liked this
raza de soare liked this
raza de soare liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->