Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nurettin Veren Abd Nin Truva Ati Fetullah Gulen Hareketi Kusatma

Nurettin Veren Abd Nin Truva Ati Fetullah Gulen Hareketi Kusatma

Ratings:
(0)
|Views: 50|Likes:
Published by Gercekh

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gercekh on May 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2011

pdf

text

original

 
 Nurettin Veren _ ABD'nin Truva Atı Fetullah Gülen Hareketi KuĢatma
 
ABD'NĠN TRUVA ATI FETHULLAH GÜLEN HAREKETĠ KUġATMA
 
 NURETTĠN VEREN
 
ABD'NĠN TRUVA ATI FETHULLAH GÜLEN HAREKETĠ
 
KUġATMA
 
 NURETTĠN VEREN
 Unutamama
. Yunanca'da "hakikatin" ete kemiğe bürünmesi anlamına gelir. Bu seriden Bilim,Politika, AraĢtırma
-
Ġnceleme ve Kuramsal kitaplar yayınlanır.
 
ĠÇĠNDEKĠLER 
 
YAYINEVĠNĠN NOTU
9
BĠRĠNCĠ BÖLÜM: DÜNDEN BUGÜNE FETHULLAH GÜLEN
 
HAREKETĠ
11
GĠRĠġ
13
 
Fethullah Gü
len Hareketi'nin Evreleri 13
 
Gülen, Nasıl Birisiydi?
14
BĠRĠNCĠ EVRE: 1966
-
1986 DÖNEMĠ
17
 
IĢık Evleri
17
 
Yedi Yıllık Kaçak Dönem
19
ĠKĠNCĠ EVRE: 1986
-
1996 DÖNEMĠ
22
 
Atatürk'ün Resmine Bile Tahammülü Yoktu
22
 
Ziyaretçi Akını
24
 
Gülen Takiye Yapıyor 
. 25
 
Yasal Bir Statü ArayıĢım
26
 
ÇıkıĢımız Doğruydu
29
 
Okullardan Sonra Hazırlık Kursları
30
ÜÇÜNCÜ EVRE: 1996'DAN SONRASI VE ABD'LĠ YILLAR . . .33
 
 
Gülen, ABD'de Bana Kastetti!
33
 
137 Dönümlük Arazide Saltanat
33
Cemaat Asya
'ya Açılıyor 
35
 
Bir Nevi 'Tanrı' Gülen!
38
 
YurtdıĢındaki Okullar Ajanlıkla Suçlanıyor 
39
 
BaĢbakanı Görevinden Eden Toplantı
43
Fark Etmedeki Zamanlama 44
 
Okullar ve Ġhaleler 
45
 
Ġhtilallerle Bağlantı
48
 
Bu Ne Perhiz, Bu Ne Lahana TurĢ
usu 50
 
HoĢgörüden HoĢgörüsüzlüğe
51
 
Millet Kolundaki Bileziği Verdi
52
 
Ġlkel YaĢam Tarzı
53
 
ĠĢadamları Çevresi
54
 
Hastalık Bahane; "KeĢke ĠĢe Amerika'dan BaĢlasaydık!"
56
 
 
Ilımlı Ġslam, Ilımlı ĠĢgal
58
 
Zorunlu Olan BaĢörtüsü, Teferruat Old
u! 61
 
Kadınlar BaĢı Açık Olarak Camide!
62
 
Faizsiz Bankacılık 
64
 
IĢık Sigorta'nın Enteresan Konumu
66
 
Gönül Adamlığından, Ticaret Adamlığına!
67
Demirel, Resmi Tavsiye Mektubu Verdi 68
Siyasi Manevralar 69
 
Her Alanda Diyaloglar BaĢladı
71
 
Hızını Alamayan Gülen, Dünyaya Açılıyor 
72
 
Ziyarete Gelen Siyasiler, Gönderilen Hediyeler 
74
 
Bazı Subaylar da Sohbetlere Geliyordu
74
 
Gülen'in Etkileyici Bir KiĢiliği Var 
. .76
Hediyeler 76
 
Gülen, Mesih mi?
77
 
Gülen Emniyet'te
 
Çok Etkili
81
 
Sitesinde Anlatıyor 
82
 
Medyadaki Gücü
83
 
Gülen Bağımlılığı Çok Tehlikelidir!
84
 
FrankeĢtayn Sistemi
86
ĠKĠNCĠ BÖLÜM: EKLER 
89EK-
1: ANKARA DGM CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI ĠDDĠANAMESĠ
 1-
 NURCULUĞUN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ
932- NURCULUK HAKKINDA CEZA GENEL KURUL KARARI . . .97
 
 Nur Talebeleri (ġakirtleri) ve Görevleri
103
 
Ġslam Dini Yönünden Nurculuk 
105
 
Kanunlarımız KarĢısında Nurculuk ve Sanıkların Hukuki Durumu
 3-
FETHULLAH GÜLEN GRUBU
109
 
Amacı
109
Stratejisi 110
 
TeĢkilat
111
 
Yurt Ġçi Faaliyetleri
112
 
Yurt DıĢı Faaliyetleri
113
Finans Kaynaklan 115
 
Fethullah Gülen'in Siyasi Hedefleri
116
 
Fethullah Gülen Grubu'nun Büyük KuruluĢları
1174-
FETHULLAH GÜLEN HAKKINDA ASKERĠ YARGITAY 3'NCÜ DAĠRESĠ'NĠN
1973/146 ESAS, 1973/242 SAYILI KARARI 1205-
BĠR NUR TALEBESĠNĠN ANLATIMLARIYLA FETHULLAHÇ1LI
1226-
KĠTAPLARINA GÖRE FETHULLAHÇILIK 
1337-
FETHULLAH GÜLENĠN KONUġMALARINI ĠÇEREN
 
VĠDEO KASETLERĠ
1798-
ORTA ASYA TÜRK CUMHURĠYETLERĠNDEKĠ OKULLAR . .200
 9- MALTEPE AS
KERĠ LĠSESĠ'NE SIZMA ÇALIġMALARI
20310-
FETHULLAH GÜLENĠN ONURSAL BAġKANLIĞINI YAPTIĞI GAZETECĠLER VE
YAZARLAR VAKFI'NIN 18-
19 TEMMUZ TARĠHĠNDE ABANTTA TERTĠPLEMĠġ OLDUĞU
TOPLANTI . .206
 
11-
DEĞERLENDĠRME VE HUKUKĠ DURUM
21112-
 NETĠCE VE TALEP
214EK-
2: FETHULLAH GÜLEN VE PERDE ARKASI
 
(ĠSTĠHBARAT RAPORU)
217
FETHULLAH GÜLENĠN MEDYADAKĠ AÇIKLAMALARI
 EK-3 221EK-4 223EK-5 224EK-6 226MEKTUPLAR 243
FOTOĞRAF ALBÜMÜ
249SONSUZ 265
YAYINEVĠNĠN NOTU
 
 Nurettin Veren, Fethullah Gülen'in 1966'dan itibaren çok yakınında olan ve son dönemde verdiğiröportajlarla, yaptığı açıklamalar ve gerçekleĢtirdiği televizyon programlarıyla dik¬kat çeken bir isim. Otuz beĢ yılı aĢkın bir süre Nur Cemaati içinde giderek öne çıkan Fethullah Gülen Grubu'ndaGü¬len'in
 
çok yakın çalıĢma arkadaĢı olarak 'çekirdek ekip' içeri¬sinde yer almıĢ.
 
Veren, devleti ve toplumu kuĢatan, daha da ötesi emper 
-
yalist uluslararası senaryolarda rol alan buaktörü üç evrede ele alıyor. Birinci Evre, 1966'dan 1986'ya kadar olan yirmi yıllık dönem... Ġkinci
Evre, 1986-
1996 arasındaki on yıllık dönemi kapsıyor. Üçüncü Evre ise, 1996'dan sonraki ve bir yerde de Gülen'in hareketi ABD'den yönettiği yıllardır.
 
1996'yla baĢlayan son evre, aynı zamanda Nurettin Ve
-
ren'in Fethullah Gülen Hareketi ile yollarınıda iyice ayırma¬ya baĢladığı bir dönemdir. Nitekim, Veren, bu süreçte son olarak Gülen'iABD'deki imtiyazlı ortamında ziyaretinden he¬men sonra fiili olarak bu hareketten kopacaktır.
 
Elinizdeki çalıĢma, Fethullah Gülen Hareketi'nin çekirdek kadrosu içerisinde yer alan ve özellikleIĢık Evleri, yurt
-der-sane-
okulları ve finans kurumlarını örgütleyen; yurt dıĢında¬ki okulları hayatageçiren ve siyaset dünyasıyla hareket ara¬sındaki diyalogu kuran kiĢi olan Nurettin Veren'in ilk elden verdiği panoramik bir bilgi ve değerlendirmedir.
 910
Fethullah Gülen Hareketi'nin takiyeci kimliği, yurt dıĢı ça
-
lıĢmaları, dinlerarası diyalog (!),iĢadamları, spor, ordu ve po
-
lis gibi ortamlara sızma çalıĢmaları; medyadaki adımlar ve ABD'dekikonuĢlanmaya iliĢkin ilk elden bilgi ve değerlendir 
-
meleri kamuoyuna aktarmakla önemli bir  bilgilendirmeyi yaptığımızı düĢünüyoruz. ÇalıĢmanın ikinci bölümünü oluĢ
-turan "Ekler" ve
özellikle devletin yargı kuruluĢunun iddiana¬mesi, Veren'in verdiği bilgiler ve yaptığıdeğerlendirmelerle paralellik oluĢturmakta, fotoğrafı tamamlamaktadır.
 
Yayınevimizce daha önce yayınlanan ve gazeteci
-
yazar Merdan Yanardağ'ın Kanaltürk'teki"Yolsuzluk ve Yoksulluk" programında iki kez konuğu olan Nurettin Veren'in anlatım¬larındanoluĢan "Fethullah Gülen Hareketinin Perde Arka
-
sı/Türkiye Nasıl KuĢatıldı?" baĢlıklı kitapla birlikte, bu çalıĢ
-
manın kendi alanında önemli bir iĢlevi yerine getireceğine inanıyoruz. Çabamız,gerçeğin anlaĢılmasına katkıda bulun
-
mak; gökkubbenin altında hiçbir Ģeyin gizli kalmamasını sağ
-
lamak içindir. Gerçekleri karartmak isteyenlerin değil, aydın
-
latmak isteyenlerin yürüdüğüyoldayız. KeĢke, Nurettin Ve
-
ren'in yazdıklarına, iddialarına; dahası yargı kuruluĢlarınca

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->