Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Образуване на българската държава - Петър Петров (1981)

Образуване на българската държава - Петър Петров (1981)

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by Marsyas Periandrou

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Marsyas Periandrou on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

 
Образвае а бъгарсоауа държава
Пеуър Пеурпв
Петър Петров
 
(Издауесувп Наоа и изосувп, Спфиѐ, 1981)
 
Ппсвещава се а 1300
-
гпдишиауа а Бъгариѐ,
 
а ейиѐ урдпябив и герпиче арпд.
 
Авторът
 
Корица и заглавна страница
 
 
 
 
Предговор
 
Образваеуп а бъгарсоауа държава е едп пу ай
-
гпеиуе събиуиѐ в 13
-
веопвпуп развиуие аБъгариѐ. Тп даде възпжпсу за сапсупѐуеп исупричесоп развиуие, създаде редпсуавоиуеза фприраеуп а бъгарсоауа арпдпсу, спспбсувва за издигаеуп а Бъгариѐ оауп ръвсавѐсои оижпве и оуре цеуър. Във въшппиуичесоп пупшеие зачеиеуп а упвасъбиуие същп уаоа е пгрпп —
 
оаоуп за саиѐ бъгарсои арпд, уаоа и за псуааиуе савѐсоиарпди. Защпуп в рпдъжеие а веопве Бъгариѐ е биа реде псу а баоасоиуе и апсуааиуе савѐсои арпди срещ уаоъв пасе рпуивио, оаоъвуп биа Визауиѐ. Впредееи ерипди пу врее Бъгариѐ пеаа защиуауа и а средпдавсоиуе савѐи пуФраосоауа, а п
-
оъсп пу Несоауа иериѐ. В уаоъв сисъ същесувваеуп а средпвеопваБъгариѐ иап пбщпсавѐсоп и пбщпеврпейсоп зачеие.
 
Иуересъу оъ бъгарсоауа държава, оъ ейпуп създавае и рпѐ виаги е би гпѐ. Презвсичои ерипди а свпеуп развиуие езависип оаова е биа уѐхауа пиуичесоа съдба бъгариуевиаги са се иуересваи пу рпбеа за създаваеуп а свпѐуа държава, уъй оауп п упзи ачиса псисѐи свпѐуа исуприѐ, уърсеи са в еѐ пваие и ппра за решавае а опореупсупѐщиуе ред уѐх рпбеи. Обѐси е упзи пвише иуерес и дес е сап защпуп сеавършвау 1300 гпдии пу създаваеуп а уази държава, п и за упва, че спциаисуичесоаБъгариѐ е ейп дпсупйп рпдъжеие и развиуие.
 
Иуересъу оъ създаваеуп а бъгарсоауа държава пще рез VII в. даеч адхвъри граициуеа Бъгариѐ. Оу упва гпѐп събиуие запчаи да се иуересвау гпѐ брпй хрписуи —
 
визауийци, араби, сирийци, рси, сърби, заади авупри (ишещи а ауисои езио) и у.. Тпзииуерес е есп пбѐси. Бъгариѐ е е сап еврпейсоа сураа, п без ейпуп часуие ии ай
-
аопуп без съпбразѐваеуп с еѐ е е пгп да ие иуп едп пу гпеиуе еврпейсои събиуиѐ.Всичоп упва пбѐсѐва иуереса оъ бъгарсоауа исуприѐ и пспбеп оъ създаваеуп абъгарсоауа държава и дп де деше.
 
Първпачап иуересъу а хрписуиуе би аспче оъ савѐи и рабъгари, оъ уехиуеаадеиѐ а Баоасоиѐ ппсурпв и спжиуе и пупшеиѐ с дрги сураи и арпди, пспбепс Визауиѐ. Оу уези аадеиѐ, пу пупшеиеуп а савѐи и рабъгари оъ Визауиѐ рез VI иVII в. зависеа съдбауа а саауа иериѐ и дп гпѐа суее а цеиѐ Еврпейсои Югпизупо.Зачипсууа а уези събиуиѐ са чвсувваи и п
-
сеуешиуе авупри. Чао дп XII в., опгауп еурѐбвап да пдбирау сведеиѐ пу иапуп за свпиуе свеупви хрпиои, еуписциуе сапудеѐи пдпбаващп ѐсуп а ашесувиѐуа а савѐи и рабъгари в баоасоиуе зеи ивзаиппупшеиѐуа и с Визауиѐ.
 
Същеврееп пбаче създаваеуп а бъгарсоауа държава и ейиуе взаиппупшеиѐ сВизауиѐ бии упопва важи събиуиѐ, че уе изесуии а заде а върпсиуе, свързаи сиапуп а савѐи и рабъгари. Заупва, аоп урѐбва да се гпвпри в исуисоиѐ сисъ а дауа

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
muuan1914 liked this
amadgearu liked this
Rafik Siradze liked this
Greta Stoyanova liked this
shehaweh liked this
hrissimov liked this
shehaweh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->