Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
9Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soguk Su Hazirlama Chiller Grubu Montaji

Soguk Su Hazirlama Chiller Grubu Montaji

Ratings: (0)|Views: 2,946|Likes:
Published by aydintarak

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: aydintarak on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2013

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
TES
İ
SAT TEKNOLOJ
İ
S
İ
VE
İ
KL
İ
MLEND
İ
RMESO
Ğ
UK SU HAZIRLAMA (CH
İ
LLER)GRUBU MONTAJI
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ile onaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeliolarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retimprogramlar
ı
nda amlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelikgeli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retim materyalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmekve geli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine meslekiyeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iiiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31. SO
Ğ
UK SU HAZIRLAMA (CH
İ
LLER) GRUBU MONTAJ YER
İ
N
İ
HAZIRLAMA.....31.1. Chiller Uygulamas
ı
n
ı
n Gerekli Oldu
ğ
u Durumlar........................................................31.1.1. Ticari Alanda So
ğ
utma
İ
htiyac
ı
.............................................................................41.1.2. Hava So
ğ
utmal
ı
Gruplar........................................................................................41.1.3. Su So
ğ
utmal
ı
Gruplar............................................................................................51.2. Chiller Montaj Kurallar
ı
................................................................................................61.2.1. Makine Dairesinin Haz
ı
rlanmas
ı
...........................................................................61.2.2. Proje A
ş
amalar
ı
.....................................................................................................91.3. Katalog Bilgileri..........................................................................................................111.3.1. Cihaza Ait Etiket Ve Katalog Bilgileri................................................................111.3.2. Teknik Özellikleri................................................................................................131.3.3. Kapasite Tablosu .................................................................................................141.3.4. Cihaz Boyutlar
ı
....................................................................................................151.3.5. Cihaz Yerle
ş
imi...................................................................................................15UYGULAMA FAAL
İ
YETLER
İ
.......................................................................................18ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................22Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................242. SERV
İ
S VE BAKIM H
İ
ZMETLER
İ İ
Ç
İ
N GEREKL
İ
ALANLARI BEL
İ
RLEME.........242.1. Chiller Grubu Fonksiyonel Yap
ı
s
ı
ve Çal
ış
ma Prensibi.............................................242.1.1.Chiller Grubu So
ğ
utma Devresi Ana Elemanlar
ı
.................................................242.2. Su So
ğ
utma Gruplar
ı
nda Periyodik Koruyucu Bak
ı
m
ı
n Önemi.................................302.2.1. Servis ve Bak
ı
m Hizmetleri
İ
çin Gerekli Alanlar
ı
Belirleme..............................302.2.2. Koruyucu Bak
ı
m Program
ı
n
ı
n Elemanlar
ı
..........................................................312.2.3. Su So
ğ
utma Gruplar
ı
n
ı
n Periyodik Bak
ı
m
ı
.........................................................32UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................34ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................36Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-3...................................................................................................383. POMPA, SU AKI
Ş
KONTROL VE TES
İ
SAT BA
Ğ
LANTI YERLER
İ
N
İ
HAZIRLAMAK.....................................................................................................................383.1. Pompa Montaj Kurallar
ı
..............................................................................................383.1.1. Pompan
ı
n Tan
ı
m
ı
................................................................................................383.1.2. Chiller Grubunda Pompan
ı
n Temel Görevi.........................................................393.1.3. Pompa Tesisat
ı
.....................................................................................................393.2. Su Ak
ış
Kontrol Cihazlar
ı
n
ı
n Çal
ış
ma Prensipleri .....................................................403.2.1. Su Ak
ışı
nda Kullan
ı
lan Borular...........................................................................403.2.2. Tesisat Ba
ğ
lant
ı
s
ı
.................................................................................................41UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................43ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................46
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
suat yilmaz liked this
Erhan Akti liked this
Beytullah Kaya liked this
Fuat Erdemir liked this
Sedat TÜrk liked this
Esmeral Davulcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->